1.12

«Ἢν δὲ καὶ κατορθώσω,» ἔφη, «τὸν πόλεμον ὃν ἐκφέρω νῦν πρὸς τοὺς τὸν ἥλιον κατοικοῦντας, ἁπάντων εὐδαιμονέστατα παρ᾽ ἐμοὶ καταβιώσεσθε.» καὶ ἡμεῖς ἠρόμεθα τίνες εἶεν οἱ πολέμιοι καὶ τὴν αἰτίαν τῆς διαφορᾶς· «Ὁ δὲ Φαέθων,» φησίν, «ὁ τῶν ἐν τῷ ἡλίῳ κατοικούντων βασιλεύς - οἰκεῖται γὰρ δὴ κἀκεῖνος ὥσπερ καὶ ἡ σελήνη - πολὺν ἤδη πρὸς ἡμᾶς πολεμεῖ χρόνον. ἤρξατο δὲ ἐξ αἰτίας τοιαύτης· τῶν ἐν τῇ ἀρχῇ τῇ ἐμῇ ποτε τοὺς ἀπορωτάτους συναγαγὼν ἐβουλήθην ἀποικίαν ἐς τὸν Ἑωσφόρον στεῖλαι, ὄντα ἔρημον καὶ ὑπὸ μηδενὸς κατοικούμενον· ὁ τοίνυν Φαέθων φθονήσας ἐκώλυσε τὴν ἀποικίαν κατὰ μέσον τὸν πόρον ἀπαντήσας ἐπὶ τῶν Ἱππομυρμήκων. τότε μὲν οὖν νικηθέντες - οὐ γὰρ ἦμεν ἀντίπαλοι τῇ παρασκευῇ - ἀνεχωρήσαμεν· νῦν δὲ βούλομαι αὖθις ἐξενεγκεῖν τὸν πόλεμον καὶ ἀποστεῖλαι τὴν ἀποικίαν. ἢν οὖν ἐθέλητε, κοινωνήσατέ μοι τοῦ στόλου, γῦπας δὲ ὑμῖν ἐγὼ παρέξω τῶν βασιλικῶν ἕνα ἑκάστῳ καὶ τὴν ἄλλην ὅπλισιν· αὔριον δὲ ποιησόμεθα τὴν ἔξοδον.» «Οὕτως,» ἔφην ἐγώ, «γιγνέσθω, ἐπειδή σοι δοκεῖ.»

ἢν (=ἐάν) κατορθώσω (aor. subj.):  “If I succeed....” (S. 2323).

καταβιώσεσθε: fut. of καταβιόω, “you will live out your life.”

ἠρόμεθα τίνες εἶεν οἱ πολέμιοι: "we asked who the enemy were" (S. 2677). 

οἰκεῖται: pres. pass. “is inhabited.”

τῶν ἐν τῇ ἀρχῇ τῇ ἐμῆ: “of those in my realm" (for the ability of the definite article to make a word or phrase substantival, see S. 1153c; for the case of τῶν, see S. 1306 and 1315).

ὄντα ἔρημον: modifying Ἑωσφόρον, “since it was empty.”

φθονήσας: aor. part., “since he was jealous.”

ἀπαντήσας: aor. part., “by opposing.”

ἐπὶ τῶν Ἱππομυρμήκων: “at the head of his Horse-ants”

νικηθέντες: aor. pass. part. of νικάω, “having been beaten”

ἀνεχωρήσαμεν: aor. of ἀναχωρέω, “we retreated.”

ἐξενεγκεῖν: aor. infin. of ἑκφέρω, “to carry out.”

ἢν ἐθέλητε: “if you wish...” (S. 2323).

κοινωνήσατέ: aor. imper. “join my expedition.”

παρέξω: fut. of παρέχω, “I will provide.”

γῦπας...τῶν βασιλικῶν ἕνα ἑκάστῳ: “vultures...one of the royal ones for each (of us).”

οὕτως γιγνέσθω: 3 sg. imperative, “let it be so.”

ἐπειδή σοι δοκεῖ: “since it seems good to you.”

VERB LIST

κατορθόω: succeed, carry out successfully

ἐκφέρω: bring forth; begin (a war)

κατοικέω: dwell in 

εὐδαίμων, -ον: blessed, fortunate

καταβιόω: live out one's life

κατοικέω: dwell in

σελήνη, ἡ: the moon

ἄπορος, -ον: poor, indigent, without resources

συνάγω: bring together

ἀποικία, ἡ: a settlement, colony

Ἑωσφόρος, ὁ: Morning Star

στέλλω: dispatch, send

ἔρημος, ον: empty, deserted; devoid of

Φαέθων, ὁ: Phaethon

φθονέω: be jealous of, envy

πόρος, ὁ: a way, passage

ἀπαντάω: to oppose

Ἱππομύρμηκες, οἱ: the Horse-ants

ἀντίπαλος, -ον: evenly matched

παρασκευή, ἡ: preparation

ἀναχωρέω: go back

ἀποστέλλω: send out

ἀποικία, ἡ: a settlement, colony

κοινωνέω: participate in, have a share of (+ gen.)

στόλος, ὁ: a mission

γύψ, γυπός, ὁ: a vulture

βασιλικός, -ή, -όν: royal, kingly

ὅπλισις, -εως, ἡ: an equipment, arming

αὔριον: tomorrow

ἔξοδος, ἡ: a departure, foray

Article Nav
Previous
Next

Suggested Citation

Eric Casey, Stephen Nimis, and Evan Hayes, Lucian: True History, Book 1. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2014. ISBN: 978-1-947822-05-4. https://dcc.dickinson.edu/lucian-true/book-1/1-12