1.27

Τότε δ᾽ οὖν ἀσπασάμενοι τὸν βασιλέα καὶ τοὺς ἀμφ᾽ αὐτόν, ἐμβάντες ἀνήχθημεν· ἐμοὶ δὲ καὶ δῶρα ἔδωκεν ὁ Ἐνδυμίων, δύο μὲν τῶν ὑαλίνων χιτώνων, πέντε δὲ χαλκοῦς, καὶ πανοπλίαν θερμίνην, ἃ πάντα ἐν τῷ κήτει κατέλιπον. συνέπεμψε δὲ ἡμῖν καὶ Ἱππογύπους χιλίους παραπέμψοντας ἄχρι σταδίων πεντακοσίων. 

Departing from the Moon, they arrive in Lamptown, descending past Cloud-Cuckooland, finally landing on the sea again.

ἀσπασάμενοι: aor. part. of ἀσπάζομαι, "after bidding farewell."

καὶ τοὺς ἀμφ᾿αὐτόν: "and those around him" (S. 1153c).

ἐμβάντες: aor. part. of ἐμβαίνω, "after embarking."

ἀνήχθημεν: aor. pass. 1 pl. of ἀνάγω, "we put out to sea."

ἔδωκεν: aor. 3 sg. of δίδωμι.

δύο...χιτώνων: "two tunics" (S. 1317).

ἃ πάντα ἐν τῷ κήτει κατέλιπον: “all of which I left behind in the whale,” anticipating an episode to be narrated next

συνέπεμψε δὲ ἡμῖν καὶ Ἱππογύπους χιλίους : "he also sent along with us a thousand Horse-vultures."

παραπέμψοντας: fut. part. to express purpose, "to escort," (S. 2065; G. 583b).

VERB LIST

ἀσπάζομαι: greet; bid farewell

ἐμβαίνω: embark

δῶρον, τό: a gift, present

ὑάλινος, -η, -ον: of crystal or glass

χιτών, -ῶνος, ὁ: a tunic

χαλκοῦς (χάλκεος), -ῆ, -οῦν: of bronze, brazen

πανοπλία, ἡ: a suit of armor

θέρμινος, -η, -ον: of lupines

καταλείπω: leave behind

συμπέμπω: send along (acc.) with (dat. pers.)

Ἱππόγυποι, οἱ: the Vulture-cavalry

χίλιοι, -αι, -α: a thousand

παραπέμπω: convey, escort

ἄχρι: up to, as far as (+ gen.)

πεντακόσιοι, -αι, -α: five hundred

Article Nav
Previous
Next

Suggested Citation

Eric Casey, Stephen Nimis, and Evan Hayes, Lucian: True History, Book 1. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2014. ISBN: 978-1-947822-05-4. https://dcc.dickinson.edu/lucian-true/book-1/1-27