1.8

Τότε δὲ τὸν ποταμὸν διαπεράσαντες ᾗ διαβατὸς ἦν, εὕρομεν ἀμπέλων χρῆμα τεράστιον· τὸ μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς γῆς, ὁ στέλεχος αὐτὸς εὐερνὴς καὶ παχύς, τὸ δὲ ἄνω γυναῖκες ἦσαν, ὅσον ἐκ τῶν λαγόνων ἅπαντα ἔχουσαι τέλεια - τοιαύτην παρ᾽ ἡμῖν τὴν Δάφνην γράφουσιν ἄρτι τοῦ Ἀπόλλωνος καταλαμβάνοντος ἀποδενδρουμένην. ἀπὸ δὲ τῶν δακτύλων ἄκρων ἐξεφύοντο αὐταῖς οἱ κλάδοι καὶ μεστοὶ ἦσαν βοτρύων. καὶ μὴν καὶ τὰς κεφαλὰς ἐκόμων ἕλιξί τε καὶ φύλλοις καὶ βότρυσι. προσελθόντας δὲ ἡμᾶς ἠσπάζοντο καὶ ἐδεξιοῦντο, αἱ μὲν Λύδιον, αἱ δ᾽ Ἰνδικήν, αἱ πλεῖσται δὲ τὴν Ἑλλάδα φωνὴν προϊέμεναι. καὶ ἐφίλουν δὲ ἡμᾶς τοῖς στόμασιν· ὁ δὲ φιληθεὶς αὐτίκα ἐμέθυεν καὶ παράφορος ἦν. δρέπεσθαι μέντοι οὐ παρεῖχον τοῦ καρποῦ, ἀλλ᾽ ἤλγουν καὶ ἐβόων ἀποσπωμένου. αἱ δὲ καὶ μίγνυσθαι ἡμῖν ἐπεθύμουν· καὶ δύο τινὲς τῶν ἑταίρων πλησιάσαντες αὐταῖς οὐκέτι ἀπελύοντο, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν αἰδοίων ἐδέδεντο· συνεφύοντο γὰρ καὶ συνερριζοῦντο. καὶ ἤδη αὐτοῖς κλάδοι ἐπεφύκεσαν οἱ δάκτυλοι, καὶ ταῖς ἕλιξι περιπλεκόμενοι ὅσον οὐδέπω καὶ αὐτοὶ καρποφορήσειν ἔμελλον.

ᾗ: dat. sg. f. of relative pronoun, "in which place, where" (S. 1527c).

τὸ μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς γῆς: "the part above the ground."

τὸ δὲ ἄνω: "the upper part."

ἔχουσαι τέλεια: "being perfect" (S. 1438).

Δάφνην: Pursued by Apollo, the nymph Daphne was changed into a laurel tree to escape him.

ἄρτι τοῦ Ἀπόλλωνος καταλαμβάνοντος: "when Apollo is just seizing her" (S. 2058 and 2070; G. 589 and 590).

ἀποδενδρουμένην: "turning into a tree."

ἐξεφύοντο: impf. of ἐκφύω, "branches were growing out of."

καὶ μὴν καὶ: "and indeed even...."

ἐκόμων: impf. 3 pl. of κομάω, "their hair was growing long...."

ἕλιξί: dat. pl. of ἕλιξ "tendrils."

ἐδεξιοῦντο: impf. of δεξιόομαι, "they greeted us," from δεξία, "right hand."

προϊέμεναι: pres. part. nom. pl. fem. of προίημι, “sending forth a voice.”

φιληθεὶς: aor. pass. part., "having been kissed."

οὐ παρεῖχον: impf. of παρέχω, "they would not allow."

ἤλγουν καὶ ἐβόων: impf., "they began suffering and crying out."

αἱ δὲ: "some (of the women)."

ἐπεθύμουν: impf. 3 pl. of ἐπιθυμέω, "they desired."

οὐκέτι ἀπελύοντο: impf. of ἀπολύομαι, "no longer were freeing themselves."

ἐδέδεντο: plupf. of δέω, "they had been bound."

συνεφύοντο: impf. of συμφύομαι, "they were growing together."

συνερριζοῦντο: impf. of συρριζόομαι, "they were taking root together."

ἐπεφύκεσαν: plupf. of φύω, "their fingers had already sprouted branches."

ὅσον οὐδέπω: "any minute now" (idiomatic, see Mason on Joseph. BJ 2.626)

καὶ αὐτοί: "they too."

καρποφορήσειν: fut. infin. with ἔμελλον, "were about to bear fruit."

VERB LIST

διαπεράω: go over or across

διαβατός, -ή, -όν: fordable, crossable

ἄμπελος, ἡ: a vine, tendril

τεράστιος, -ον: monstrous

στέλεχος, -ou, ὁ: a stump

εὐερνής, -ές: flourishing

παχύς, -εῖα, -ύ: thick, stout

λαγών, -όνος, ἡ: a flank

τέλειος, -α, -ον: complete

ἄρτι: still, just, just now

Ἀπόλλων, -ωνος, ὁ: Apollo

ἀποδενδρόομαι: be turned into a tree

δάκτυλος, ὁ: a finger

ἄκρον, -ον, τό: the tip

ἐκφύω: grow out

κλάδος, ου, ὁ: a shoot

μεστός, -ή, -όν: full, filled

κομάω: let the hair grow long

ἕλιξ, -ικος, ἡ: a spiral, twisting tendril

φύλλον, τό: a leaf

βότρυς, -υος: a cluster or bunch of grapes

προσέρχομαι: to approach, to come or go to

ἀσπάζομαι: to welcome kindly, greet

δεξιόομαι: welcome, greet

Λύδιος, -α, -ον: Lydian, of Lydia

Ἰνδικός, -ή, -όν: Indian, of India

Ἑλλάς, άδος, ἡ: Greece; as fem. adj. Greek

προίημι: send forth, utter (a sound)

φιλέω: kiss

μεθύσκω, aor. 1 ἐμέθῠσα: get drunk

παράφορος, -ον: reeling, staggering

δρέπω: pluck, cull

καρπός, ὁ: fruit

ἀλγέω: feel pain, suffer

ἀποσπάω: tear away

μίγνυμι: mix; (pass.) have intercourse with (+ dat.)

ἐπιθυμέω: desire

πλησιάζω: approach, meet with (+ dat.)

ἀπολύω: loose, set free

αἰδοῖον, τό: the genitals

συμφύω: grow together

συρριζόομαι: take root together

περιπλέκω: entwine, enfold

οὐδέπω: not as yet

καρποφορέω: bear fruit

Article Nav
Previous
Next

Suggested Citation

Eric Casey, Stephen Nimis, and Evan Hayes, Lucian: True History, Book 1. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2014. ISBN: 978-1-947822-05-4. https://dcc.dickinson.edu/lucian-true/book-1/1-8