1.6

ἡμέραν οὖν καὶ νύκτα οὐρίῳ πλέοντες ἔτι τῆς γῆς ὑποφαινομένης οὐ σφόδρα βιαίως ἀνηγόμεθα, τῆς ἐπιούσης δὲ ἅμα ἡλίῳ ἀνίσχοντι ὅ τε ἄνεμος ἐπεδίδου καὶ τὸ κῦμα ηὐξάνετο καὶ ζόφος ἐπεγίνετο καὶ οὐκέτ᾽ οὐδὲ στεῖλαι τὴν ὀθόνην δυνατὸν ἦν. ἐπιτρέψαντες οὖν τῷ πνέοντι καὶ παραδόντες ἑαυτοὺς ἐχειμαζόμεθα ἡμέρας ἐννέα καὶ ἑβδομήκοντα, τῇ ὀγδοηκοστῇ δὲ ἄφνω ἐκλάμψαντος ἡλίου καθορῶμεν οὐ πόρρω νῆσον ὑψηλὴν καὶ δασεῖαν, οὐ τραχεῖ περιηχουμένην τῷ κύματι· καὶ γὰρ ἤδη τὸ πολὺ τῆς ζάλης κατεπαύετο. Προσσχόντες οὖν καὶ ἀποβάντες ὡς ἂν ἐκ μακρᾶς ταλαιπωρίας πολὺν μὲν χρόνον ἐπὶ γῆς ἐκείμεθα, διαναστάντες δὲ ὅμως ἀπεκρίναμεν ἡμῶν αὐτῶν τριάκοντα μὲν φύλακας τῆς νεὼς παραμένειν, εἴκοσι δὲ σὺν ἐμοὶ ἀνελθεῖν ἐπὶ κατασκοπῇ τῶν ἐν τῇ νήσῳ.

A storm carries him and his crew away for 80 days before they make landfall.

ἡμέραν...νύκτα: acc. of extent of time (S. 1582; G. 538), a frequent construction in this section.

οὐρίῳ (sc. ἀνέμῳ): "with a tailwind," as above in 1.5.

ἔτι τῆς γῆς ὑποφαινομένης: "while the land was still visible" (S. 2058 and 2070; G. 589 and 590).

τῆς ἐπιούσης (sc. ἡμέρας): "in the course of the next day" (S. 1444).

ἡλίῳ ἀνίσχοντι: "at sunrise" (S. 1539 and 1540).

ἐπεδίδου: 3. sg. act. impf. of ἐπιδίδωμι, "the wind began increasing," inchoative imperfect (S. 1900), as is ηὐξάνετο later in the same sentence.

ἐπεγίνετο: impf. of ἐπιγίνομαι, "darkness came on."

παραδόντες: aor. part. of παραδίδωμι, "having given ourselves over to..."

ἑαυτούς: "ourselves" 3 pl. reflex. pron. used as a 1 pl. reflex. pron. (S. 1230).

ἐκλάμψαντος ἡλίου: "the sun having shown forth" (S. 2058 and 2070; G. 589 and 590).

περιηχουμένην: perf. part. of περιηχέω, "ringed all around," modifying νῆσον (note the graphic word order as this word is itself ringed with τραχεῖ..τῷ κύματι).

προσσχόντες: aor. part. of προσέχω, "having put in."

ἀποβάντες: aor. part. of ἀποβαίνω, "having gone ashore."

ὡς ἂν: with an implied potential optative (S. 1766a), "as you might expect from our suffering."

διαναστάντες: aor. part. from διανίστημι, "having gotten up."

ἡμῶν αὐτῶν: The reflexive adjective is being used substantivally and goes with the numerals in the μέν and δέ clauses (partitive. gen. after numerals: S. 1317).

παραμένειν...ἀνελθεῖν: infinitives of purpose (S. 2009) dependent on ἀπεκρίναμεν, "we chose...thirty of our men to remain, twenty to go."

VERB LIST

οὔριος, -α, -ον: prosperous, favoring

ὑποφαίνω: appear slight, just be visible

σφόδρα: very, very much

βιαίως: violently

ἀνάγω: lead up (to the high sea); mid. put out to sea

ἐπιδίδωμι: increase, advance

κῦμα, -ατος, τό: a wave

αὐξάνω: increase, augment

ζόφος, ὁ: the darkness

ἐπιγίνομαι: come into being

στέλλω: equip, make ready

ὀθόνη, ἡ: a sail, sail-cloth

ἐπιτρέπω: turn towards

πνέω: blow

χειμάζομαι: be driven by a storm

ἑβδομήκοντα: seventy

ὀγδοηκοστός, -ή, -όν: eightieth

ἄφνω: suddenly

ἐκλάμπω: shine

πρόσω: far off

ὑψηλός, -ή, -όν: high, lofty

δασύς, -εῖα, -ύ: hairy, shaggy; thickly wooded

τραχύς, -εῖα, -ύ: rugged, rough

περιηχέω: ring all round

ζάλη, ἡ: a surging

καταπαύω: stop, put an end to

προσέχω: put in, anchor

ταλαιπωρία, ἡ: hardship, suffering

διανίστημι: awaken, get up

φύλαξ, -ακος, ὁ: a watcher, guard

παραμένω: stay near, stand by

εἴκοσι: twenty

ἀνέρχομαι: go up

κατασκοπή, ἡ: a viewing closely, spying

Article Nav
Previous
Next

Suggested Citation

Eric Casey, Stephen Nimis, and Evan Hayes, Lucian: True History, Book 1. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2014. ISBN: 978-1-947822-05-4. https://dcc.dickinson.edu/lucian-true/book-1/1-6