1.35

καὶ τὰ μὲν ἄλλα ἴσως φέρειν δυνάμεθα, οἱ δὲ γείτονες ἡμῶν καὶ πάροικοι σφόδρα χαλεποὶ καὶ βαρεῖς εἰσιν, ἄμικτοί τε ὄντες καὶ ἄγριοι.» «Ἦ γάρ,» ἔφην ἐγώ, «καὶ ἄλλοι τινές εἰσιν ἐν τῷ κήτει;» «Πολλοὶ μὲν οὖν,» ἔφη, «καὶ ἄξενοι καὶ τὰς μορφὰς ἀλλόκοτοι· τὰ μὲν γὰρ ἑσπέρια τῆς ὕλης καὶ οὐραῖα Ταριχᾶνες οἰκοῦσιν, ἔθνος ἐγχελυωπὸν καὶ καραβοπρόσωπον, μάχιμον καὶ θρασὺ καὶ ὠμοφάγον· τὰ δὲ τῆς ἑτέρας πλευρᾶς κατὰ τὸν δεξιὸν τοῖχον Τριτωνομένδητες, τὰ μὲν ἄνω ἀνθρώποις ἐοικότες, τὰ δὲ κάτω τοῖς γαλεώταις, ἧττον μέντοι ἄδικοί εἰσιν τῶν ἄλλων· τὰ λαιὰ δὲ Καρκινόχειρες καὶ Θυννοκέφαλοι συμμαχίαν τε καὶ φιλίαν πρὸς ἑαυτοὺς πεποιημένοι· τὴν δὲ μεσόγαιαν νέμονται Παγουρίδαι καὶ Ψηττόποδες, γένος μάχιμον καὶ δρομικώτατον· τὰ ἑῷα δέ, τὰ πρὸς αὐτῷ τῷ στόματι, τὰ πολλὰ μὲν ἔρημά ἐστι, προσκλυζόμενα τῇ θαλάττῃ· ὅμως δὲ ἐγὼ ταῦτα ἔχω φόρον τοῖς Ψηττόποσιν ὑποτελῶν ἑκάστου ἔτους ὄστρεια πεντακόσια.

ἦ γάρ: “do you mean to tell me that...” (S. 2865).

μὲν οὖν: “certainly!”

τὰς μορφάς: S. 1600 and 1601b.

τὰ μὲν γὰρ ἑσπέρια: "the western parts."

καὶ οὐραῖα: "namely, the tail-end" (explanatory καί: S. 2869a).

Ταριχᾶνες...Τριτομένδητες...Θυννοκέφαλοι...Παγουρίδαι...Ψηττόποδες: for these names (all Lucianic neologisms), the accompanying descriptive adjectives, and their etymologies, see Georgiadou and Larmour ad loc.

τὰ δὲ τῆς ἑτέρας πλευρᾶς...Τριτωνομένδητες: "and the Mergoats (sc. inhabit) the parts on the other side." 

κατὰ τὸν δεξιόν τοῖχον: "along the right wall."

τὰ μὲν ἄνω...τὰ δὲ κάτω: "on top...and on bottom" (S. 1601).

ἧττον...ἄδικοι...τῶν ἄλλων: "less unjust than the others," (for ἧττον before a positive degree adj. to express a smaller degree of a quality, see S. 324). 

τὰ λαιά: "on the left side."

συμμαχίαν...πρὸς ἑαυτοὺς πεποιημένοι: perf. part. mid., "having made an alliance with each other," for reflexive pronoun used for the reciprocal ἀλλήλους, see S. 1231.

τὰ ἑῷα δέ: "the eastern part."

 τὰ πολλά: "for the most part," (S. 1609).

ταῦτα ἔχω: "I inhabit these parts."

ἑκάστου ἔτους: "each year," (S. 1444).

VERB LIST

γείτων, -ονος, ὁ: a neighbour

πάροικος, -ον: dwelling beside or near

σφόδρα: very, exceedingly

ἄμικτος, -ον:, not mingling with others, unsociable, savage

ἄγριος, -α, -ον: wild, savage

κῆτος, -ους, τό: a sea-monster, huge fish 

ἄξενος, -ον: inhospitable

μορφή, ἡ: form, shape

ἀλλόκοτος, -ον: of unusual form, strange

ἑσπέριος, -α, -ον: western

ὕλη, ἡ: a forest

οὐραῖα, τά: the tail-end, the back-end

Ταριχᾶνες, οἱ: the Broilers

ἐγχελυωπός, -όν: eel-eyed, eel-faced

καραβοπρόσωπος, -ον: crayfish-faced

μάχιμος, -η, -ον: warlike

θρασύς, -εῖα, -ύ: bold, courageous

ὠμοφάγος, -ον: eating raw flesh

πλευρά, ἡ: a side

δεξιός, -ά, -όν: on the right 

τοῖχος, ὁ: a wall

Τριτωνομένδητες, οἱ: the Mergoats

κάτω: below

γαλεώτης, -ου, ὁ: a lizard

λαιός, -ά, -όν: on the left

Καρκινόχειρες, οἱ: the Crab-Handers 

Θυννοκέφαλοι, οἱ: the Tunny-headed ones 

συμμαχία, ἡ: an alliance

φιλία, ἡ: friendship

μεσογαία, ἡ: the inland parts, interior

νέμω: hold, inhabit

Παγουρίδαι, οἱ: the Crabsters (cf. πάγουρος, ὁ, crab)

Ψηττόποδες, οἱ: the Flat-Fish-Footed ones (cf. ψῆττα, ἡ, flat-fish)

μάχιμος, -η, -ον: warlike

δρομικός, -ή, -όν: good at running, swift

ἑῷος, -α, -ον: eastern

ἐρῆμος, -ον: desolate, lonely, solitary

προσκλύζω: wash with waves

φόρος, ὁ: tribute

ὑποτελέω: pay (as tribute)

ὄστρειον, τό: an oyster

πεντακόσιοι, -αι, -α: five hundred

Article Nav
Previous
Next

Suggested Citation

Eric Casey, Stephen Nimis, and Evan Hayes, Lucian: True History, Book 1. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2014. ISBN: 978-1-947822-05-4. https://dcc.dickinson.edu/lucian-true/book-1/1-35