1.10

ἑπτὰ δὲ ἡμέρας καὶ τὰς ἴσας νύκτας ἀεροδρομήσαντες, ὀγδόῃ καθορῶμεν γῆν τινα μεγάλην ἐν τῷ ἀέρι καθάπερ νῆσον, λαμπρὰν καὶ σφαιροειδῆ καὶ φωτὶ μεγάλῳ καταλαμπομένην· προσενεχθέντες δὲ αὐτῇ καὶ ὁρμισάμενοι ἀπέβημεν, ἐπισκοποῦντες δὲ τὴν χώραν εὑρίσκομεν οἰκουμένην τε καὶ γεωργουμένην. ἡμέρας μὲν οὖν οὐδὲν αὐτόθεν καθεωρῶμεν, νυκτὸς δὲ ἐπιγενομένης ἐφαίνοντο ἡμῖν καὶ ἄλλαι πολλαὶ νῆσοι πλησίον, αἱ μὲν μείζους, αἱ δὲ μικρότεραι, πυρὶ τὴν χροιὰν προσεοικυῖαι, καὶ ἄλλη δέ τις γῆ κάτω, καὶ πόλεις ἐν αὑτῇ καὶ ποταμοὺς ἔχουσα καὶ πελάγη καὶ ὕλας καὶ ὄρη. ταύτην οὖν τὴν καθ᾽ ἡμᾶς οἰκουμένην εἰκάζομεν.

They land on the Moon.

καθορῶμεν: “we spot,” historical present (S. 1883).

καταλαμπομένην: pres. part., "all lit up."

προσενεχθέντες: aor. pass. part. of προσφέρω, "having approached."

εὑρίσκομεν οἰκουμένην τε καὶ γεωργουμένην: indir. statement, "we discover that (the island) is inhabited and being farmed." 

ἡμέρας μὲν...νυκτὸς δε ἐπιγενομένης: gen. of time within which, "by day...as night came on."

καθεωρῶμεν: imperf. 1 pl. of καθοράω, "we saw."

τὴν χρόαν: "in color" (S. 1600 and 1601b).

προσεοικυῖαι: perf. part. nom. pl. f., “resembling.”

γῆ κάτω: “another land below.”

ταύτην...εἰκάζομεν: "we surmised that this was the world inhabited by us."

VERB LIST

ἀεροδρομέω: to traverse the air

ὄγδοος, -η, -ον: eighth

καθοράω: to catch sight of

σφαιροειδής, -ές: spherical

καταλάμπω: to shine

προσφέρομαι: (Pass.) to be borne to, to approach, to go towards (+ dat.)

ὁρμίζω: to moor, anchor

ἐπισκοπέω: to look at, inspect

οἰκουμένος: inhabited 

γεωργέω: to farm

αὐτόθεν: from the very spot

ἐπιγίνομαι: come into being, happen

πλησίον: (Adv.) nearby, near

φαίνομαι: to appear

μείζων, ον: greater

μικρότερος, -α, -ον: smaller

χροιά, ἡ: color

προσέοικα: to resemble

κάτω: below

πέλαγος, -εος, τό: a sea 

ὕλη, ἡ: a forest, woodland

εἰκάζω: infer, conjecture, reckon

Article Nav
Previous
Next

Suggested Citation

Eric Casey, Stephen Nimis, and Evan Hayes, Lucian: True History, Book 1. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2014. ISBN: 978-1-947822-05-4. https://dcc.dickinson.edu/lucian-true/book-1/1-10