1.39

καὶ μετ᾽ οὐ πολὺ κήρυκας ἀποστείλαντες νεκρούς τε ἀνῃροῦντο καὶ περὶ φιλίας διελέγοντο· ἡμῖν δὲ οὐκ ἐδόκει σπένδεσθαι, ἀλλὰ τῇ ὑστεραίᾳ χωρήσαντες ἐπ᾽ αὐτοὺς πάντας ἄρδην ἐξεκόψαμεν πλὴν τῶν Τριτωνομενδήτων. οὗτοι δέ ὡς εἶδον τὰ γινόμενα, διαδράντες ἐκ τῶν βραγχίων ἀφῆκαν αὑτοὺς εἰς τὴν θάλατταν. ἡμεῖς δὲ τὴν χώραν ἐπελθόντες ἔρημον ἤδη οὖσαν τῶν πολεμίων τὸ λοιπὸν ἀδεῶς κατῳκοῦμεν, τὰ πολλὰ γυμνασίοις τε καὶ κυνηγεσίοις χρώμενοι καὶ ἀμπελουργοῦντες καὶ τὸν καρπὸν συγκομιζόμενοι τὸν ἐκ τῶν δένδρων, καὶ ὅλως ἐῴκειμεν τοῖς ἐν δεσμωτηρίῳ μεγάλῳ καὶ ἀφύκτῳ τρυφῶσι καὶ λελυμένοις.

      Ἐνιαυτὸν μὲν οὖν καὶ μῆνας ὀκτὼ τοῦτον διήγομεν τὸν τρόπον.

καὶ μετ᾿ οὐ πολύ:  "and not much later."

ἀνῃροῦντο:  impf. of ἀναιρέω, "they were trying to pick up" (conative imperfect: S. 1895).

περὶ φιλίας διελέγοντο: "they were trying to talk about an alliance" (S. 1895). 

τὰ γινόμενα: "the things that were happening" (γίνομαι is a later form of γίγνομαι, first showing up in the hellenistic period around 300 BCE: S. 89). 

διαδράντες:  aor. part. of διαδιδράσκω, "having run out through."

τῇ ὑστεραίᾳ (sc. ἡμέρᾳ): "on the next day" (G. 527c: S. 1539 and 1540).

χωρήσαντες ἐπ᾿ αὐτούς:  "after marching against them."

αὑτοὺς ἀφῆκαν:  aor. of ἀφίημι, "they threw themselves."

τὸ λοιπόν: "for the future, thereafter" (S. 1611; G. 540).

τὰ πολλά:  "for the most part" (S. 1609).

τὸν κάρπον...τὸν ἐκ τῶν δένδρων: "the fruit from the trees." This arrangement of an attributive phrase after a noun with an article serves to emphasize the noun (S. 1158).  For the substantival power of the article to make the prepositional phrase attributive, see S. 1153c.

καὶ ὅλως: "and generally."

ἐῴκειμεν:  plupf. of ἐοίκα, “we resembled" (+ dat.).

τοῖς...τρυφῶσι καὶ λελυμένοις: "(men) living luxuriously and free," (for the perfect tense expressing a present state, see S. 1946).

ἐνιαυτὸν...καὶ μῆνας ὀκτώ: "for a year and eight months," (S. 1582; G. 538).

τοῦτον...τὸν τρόπον: "in this manner" (S. 1608; G. 540).

VERB LIST

κῆρυξ, -υκος , ὁ: a herald

ἀποστέλλω: send out

νεκρός, ὁ: corpse

φιλία, ἡ: friendship; alliance

διαλέγομαι: converse, talk about

σπένδω: pour a drink-offering; mid. make peace

ὑστεραῖος, -α, -ον: following, next (sc. ἡμέρα)

χωρέω: give way, go, march

ἄρδην: wholly

ἐκκόπτω: cut out, knock out, wipe out

Τριτωνομένδητες, οἱ: the Mergoats

διαδιδράσκω: run off, get away, escape

βράγχια, τά:  gills

ἀφίημι: send forth, discharge

ἐπέρχομαι: go upon, occupy

ἔρημος, -ον: empty of, free from (+ gen.)

ἀδεῶς: without fear, confidently

κατοικέω: inhabit, dwell in

γυμνάσια, τά: bodily exercises

κυνηγέσιον, τό: the hunt, chase

ἀμπελουργέω: dress vines

καρπός, ὁ: fruit

συγκομίζω: carry or bring together, gather

δένδρον, τό: a tree

δεσμωτήριον, τό: a prison

ἄφυκτος, -ον: inescapable, from which none escape

τρυφάω: live luxuriously

ἐνιαυτός, ὁ: year

μείς, μηνός, ὁ:  month

διάγω: live, spend time

Article Nav
Previous
Next

Suggested Citation

Eric Casey, Stephen Nimis, and Evan Hayes, Lucian: True History, Book 1. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2014. ISBN: 978-1-947822-05-4. https://dcc.dickinson.edu/lucian-true/book-1/1-39