1.17

Τοιαύτῃ μὲν καὶ ὁ Φαέθων ἐπῄει παρασκευῇ. συμμίξαντες δὲ ἐπειδὴ τὰ σημεῖα ἤρθη καὶ ὠγκήσαντο ἑκατέρων οἱ ὄνοι - τούτοις γὰρ ἀντὶ σαλπιστῶν χρῶνται - ἐμάχοντο. καὶ τὸ μὲν εὐώνυμον τῶν Ἡλιωτῶν αὐτίκα ἔφυγεν οὐδ᾽ εἰς χεῖρας δεξάμενον τοὺς Ἱππογύπους, καὶ ἡμεῖς εἱπόμεθα κτείνοντες· τὸ δεξιὸν δὲ αὐτῶν ἐκράτει τοῦ ἐπὶ τῷ ἡμετέρῳ εὐωνύμου, καὶ ἐπεξῆλθον οἱ Ἀεροκώνωπες διώκοντες ἄχρι πρὸς τοὺς πεζούς. ἐνταῦθα δὲ κἀκείνων ἐπιβοηθούντων ἔφυγον ἐγκλίναντες, καὶ μάλιστα ἐπεὶ ᾔσθοντο τοὺς ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ σφῶν νενικημένους. τῆς δὲ τροπῆς λαμπρᾶς γεγενημένης πολλοὶ μὲν ζῶντες ἡλίσκοντο, πολλοὶ δὲ καὶ ἀνῃροῦντο, καὶ τὸ αἷμα ἔρρει πολὺ μὲν ἐπὶ τῶν νεφῶν, ὥστε αὐτὰ βάπτεσθαι καὶ ἐρυθρὰ φαίνεσθαι, οἷα παρ᾽ ἡμῖν δυομένου τοῦ ἡλίου φαίνεται, πολὺ δὲ καὶ εἰς τὴν γῆν κατέσταζεν, ὥστε με εἰκάζειν μὴ ἄρα τοιούτου τινὸς καὶ πάλαι ἄνω γενομένου Ὅμηρος ὑπέλαβεν αἵματι ὗσαι τὸν Δία ἐπὶ τῷ τοῦ Σαρπηδόνος θανάτῳ.

The signals are given and the forces join battle.  The sun people are routed, but when reinforcements arrive, the moon people are beaten back.

ἐπῄει: impf. of ἐπέρχομαι, "he was attacking."

ἤρθη: aor. pass. of αἴρω, "were raised."

ὠγκήσαντο: aor. dep. of ὀγκάομαι, "brayed."

ἐμάχοντο: "they began to fight" (S. 1900).

δεξάμενον: aor. part. nom. sg. of δέχομαι, "receiving (the Horse-vultures into their hands)," i.e., before making contact.

εἱπόμεθα: impf. of ἕπομαι, "we followed."

ἐκράτει: impf. of κρατέω (+ gen.), "their right defeated our left."

ἐπεξῆλθον: aor. of ἐπεξέρχομαι, "they advanced."

κἀκείνων (=καὶ ἐκείνων) ἐπιβοηθούντων: "with those (i.e. the infantry) also coming to the rescue" (S. 2058 and 2070; G. 589 and 590).

ἐγκλίναντες: aor. part. of ἐγκλίνω, "after breaking" "giving way."

ᾔσθοντο: aor. of αἰσθάνομαι, "they perceived."

νενικημένους: perf. pass. part. in indir. statement after ᾔσθοντο, (S. 2110; G. 586).

τοὺς ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ σφῶν: "those on their own left" (for σφῶν as indir. reflex. see S. 1226 and 1228).

τῆς δὲ τροπῆς λαμπρᾶς γεγενημένης: "when the victory became clear" (S. 2058 and 2070; G. 589 and 590).

ἡλίσκοντο: impf. of ἁλίσκομαι (used as the passive of αἱρέω), "were captured."

ἀνῃροῦντο: impf. of ἀναιρέω, "were slain."

ἔρρει impf. of ῥέω, "was flowing."

ὥστε βάπτεσθαι...φαίνεσθαι: G. 566b; S. 2251 and 2254.

δυομένου τοῦ ἡλίου: "when the sun sets," (S. 2058 and 2070; G. 589 and 590).

ὥστε με εἰκάζειν: "so that I speculated..." (G. 566b; S. 2251 and 2254).

μὴ ἄρα...ὑπέλαβεν: indir. question with μή indicating that the speaker believes the statement to be likely true, "whether Homer might not have supposed" (S. 2674 and 2676; see Jerram ad loc.).

τοιούτου τινὸς...γενομένου: "when such a thing happened" (S. 2058 and 2070; G. 589 and 590).

αἵματι ὗσαι τὸν Δία: indir. statement after ὑπέλαβεν, "(supposed) that Zeus caused a rain with blood..." (S. 1507a). Zeus᾽ weeping blood at the death of Sarpedon occurs in Iliad 16.

VERB LIST

παρασκευή, ἡ: preparation

συμμίγνυμι: mix together, commingle; engage

αἴρω: lift up, raise

ὀγκάομαι: bray

ὄνος, ὁ: an ass

σαλπιστής (σαλπιγκτής), -ου ὁ: a trumpeter

Ἡλιώτης, -ου, ὁ: Sunite

Ἱππόγυποι, οἱ: the Vulture-cavalry

κτείνω: kill, slay

εὐώνυμος, -ον: on the left (side)

ἐπεξέρχομαι: go out against, march on

Ἀεροκώνωπες, οἱ: the Sky-mosquitos

ἄχρι: all the way

πεζός, ὁ: a foot soldier; infantry

ἐπιβοηθέω: come to aid, to help

ἐγκλίνω: bend in; give way, break

σφεῖς, σφῶν: they (3rd person personal pron. but also can be used as an indir. reflex. pron.) 

τροπή, ἡ: a turning, victory

νέφος, -ους, τό: a cloud

βάπτω: dip; dye

ἐρυθρός, -ά, -όν: red

δύομαι: (of the sun) set

καταστάζω: let fall in drops, drip down

εἰκάζω: speculate, conjecture 

ὕω: rain

Ζεύς, Διός, Διί, Διά, ὁ: Zeus

Σαρπηδών, -όνος, ὁ: Sarpedon

Article Nav
Previous
Next

Suggested Citation

Eric Casey, Stephen Nimis, and Evan Hayes, Lucian: True History, Book 1. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2014. ISBN: 978-1-947822-05-4. https://dcc.dickinson.edu/lucian-true/book-1/1-17