1.21

 Τοιαύτη μὲν ἡ εἰρήνη ἐγένετο· εὐθὺς δὲ τὸ τεῖχος καθῃρεῖτο καὶ ἡμᾶς τοὺς αἰχμαλώτους ἀπέδοσαν. ἐπεὶ δὲ ἀφικόμεθα ἐς τὴν σελήνην, ὑπηντίαζον ἡμᾶς καὶ ἠσπάζοντο μετὰ δακρύων οἵ τε ἑταῖροι καὶ ὁ Ἐνδυμίων αὐτός. καὶ ὁ μὲν ἠξίου με μεῖναί τε παρ᾽ αὑτῷ καὶ κοινωνεῖν τῆς ἀποικίας, ὑπισχνούμενος δώσειν πρὸς γάμον τὸν ἑαυτοῦ παῖδα· γυναῖκες γὰρ οὐκ εἰσὶ παρ᾽ αὐτοῖς. ἐγὼ δὲ οὐδαμῶς ἐπειθόμην, ἀλλ᾽ ἠξίουν ἀποπεμφθῆναι κάτω ἐς τὴν θάλατταν. ὡς δὲ ἔγνω ἀδύνατον ὂν πείθειν, ἀποπέμπει ἡμᾶς ἑστιάσας ἑπτὰ ἡμέρας.

εὐθύς: adv. "immediately" (LSJ B.II.1).

καθῃρεῖτο: impf. pass. of καθαιρέω, "was torn down."

ἀπέδοσαν: aor. 3 pl. of ἀποδίδωμι, "they gave back."

ὑπηντίαζον: impf. of ὑπαντιάζω, "they greeted."

ἠξίου: impf. act. 3 sg. of ἀξιόω, "he requested."

δώσειν: fut. infin. of δίδωμι.

τὸν ἑαυτοῦ παῖδα: "his own son," (G. 203).

οὐ ἐπειθόμην: impf. pass. "I was not persuaded," (S. 819).

ἠξίουν: impf. 1 sg. of ἀξιόω, "I requested."

ἀποπεμφθῆναι: aor. pass. infin. of ἀποπέμπω, "to be sent away."

ἔγνω: aor. 3 sg. of γινώσκω, "he realized," (S. 682).

ἀδύνατον ὄν: "that it was impossible," indir. statement after ἔγνω (S. 2106; G. 660).

ἑστιάσας: aor. part. nom. sg. of ἑστιάω, "after having entertained."

ἑπτά ἡμέρας: S. 1582.

VERB LIST

καθαιρέω: take down

αἰχμάλωτος, -ον: captive, prisoner; pl. prisoners of war

σελήνη, ἡ: the moon

ὑπαντιάζω: meet, encounter

ἀσπάζομαι: welcome, greet

δάκρυον, τό: a tear

ἑταῖρος, ὁ: a comrade, companion, friend

κοινωνέω: have a share in, take part in (+ gen.)

ἀποικία, ἡ: a settlement, colony

ὑπισχνέομαι: promise

γάμος, ὁ: marriage

οὐδαμῶς: in no way

ἀποπέμπω: send away, to dismiss

κάτω: down

γινώσκω: learn, realize

ἑστιάω: to entertain as a guest

Article Nav
Previous
Next

Suggested Citation

Eric Casey, Stephen Nimis, and Evan Hayes, Lucian: True History, Book 1. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2014. ISBN: 978-1-947822-05-4. https://dcc.dickinson.edu/lucian-true/book-1/1-21