27-29

[27] ὅτε γὰρ Λακεδαιμονίους ὑμεῖς ἐσῴζετε πεισθέντες ὑπὸ Καλλιστράτου, τότε ἀντειπὼν ἐν τῷ δήμῳ τῇ βοηθείᾳ, ἐωνημένος τὴν πεντηκοστὴν τοῦ σίτου ἐν εἰρήνῃ καὶ δέον αὐτὸν καταβάλλειν τὰς καταβολὰς εἰς τὸ βουλευτήριον κατὰ πρυτανείαν, καὶ οὔσης αὐτῷ ἀτελείας ἐκ τῶν νόμων οὐκ ἐξελθὼν ἐκείνην τὴν στρατείαν, γραφεὶς ὑπὸ Στεφάνου τουτουὶ ἀστρατείας καὶ διαβληθεὶς τῷ λόγῳ ἐν τῷ δικαστηρίῳ ἑάλω καὶ ἠτιμώθη.

[28] καίτοι πῶς οὐκ οἴεσθε δεινὸν εἶναι, εἰ τοὺς μὲν φύσει πολίτας καὶ γνησίως μετέχοντας τῆς πόλεως ἀπεστέρηκε τῆς παρρησίας Στέφανος οὑτοσί, τοὺς δὲ μηδὲν προσήκοντας βιάζεται Ἀθηναίους εἶναι παρὰ πάντας τοὺς νόμους; τὸν δ᾽ Ἵππαρχον αὐτὸν ὑμῖν καλῶ, καὶ ἀναγκάσω μαρτυρεῖν ἢ ἐξόμνυσθαι κατὰ τὸν νόμον, ἢ κλητεύσω αὐτόν. καί μοι κάλει Ἵππαρχον. “Μαρτυρία

Ἵππαρχος Ἀθμονεὺς μαρτυρεῖ Ξενοκλείδην καὶ αὑτὸν μισθώσασθαι Νέαιραν ἐν Κορίνθῳ τὴν νῦν ἀγωνιζομένην, ὡς ἑταίραν οὖσαν τῶν μισθαρνουσῶν, καὶ συμπίνειν ἐν Κορίνθῳ Νέαιραν μεθ᾽ αὑτοῦ καὶ Ξενοκλείδου τοῦ ποιητοῦ.”

[29] μετὰ ταῦτα τοίνυν αὐτῆς γίγνονται ἐρασταὶ δύο, Τιμανορίδας τε ὁ Κορίνθιος καὶ Εὐκράτης ὁ Λευκάδιος, οἳ ἐπειδήπερ πολυτελὴς ἦν ἡ Νικαρέτη τοῖς ἐπιτάγμασιν, ἀξιοῦσα τὰ καθ᾽ ἡμέραν ἀναλώματα ἅπαντα τῇ οἰκίᾳ παρ᾽ αὐτῶν λαμβάνειν, κατατιθέασιν αὐτῆς τιμὴν τριάκοντα μνᾶς τοῦ σώματος τῇ Νικαρέτῃ, καὶ ὠνοῦνται αὐτὴν παρ᾽ αὐτῆς νόμῳ πόλεως καθάπαξ αὑτῶν δούλην εἶναι. καὶ εἶχον καὶ ἐχρῶντο ὅσον ἐβούλοντο αὐτῇ χρόνον.

Apollodoros describes a number of Neaira’s former clients, including Timanoridas and Eukrates.

27

τε γρ Λακεδαιμονίους μες σζετε πὸ Καλλισράτου: In 369 the Thebans invaded Sparta, and the Spartans turned to Athens for help. Kallistratos, to whom Apollodoros was hostile, was a prominent politician who had negotiated peace with Sparta in 371.

ντείπων < ἀντεῖπον (a second aorist without a present) (+ dat.)

ν τῷ δήμ: as often, δῆμος refers to the Assembly.

ωνημένος: “since he had purchased” < ὠνέομαι

τν πεντηκοστν τοσίτου: “(the right to collect) the two percent tax on grain.” πεντηκοστήν: literally, 50th part, a tax of two percent. Imports into the harbors of Attica were taxed at this rate. The πωληταί (financial magistrates) auctioned off tax-collecting to the highest bidder, and the tax-collector’s profit came from the difference between what they bid and the amount they collected.

καὶ δέον ατόν: “and it was required that he.” δέον < δεῖ; accusative absolute (see §13)

καταβολάς: “installments, payments,” cognate with καταβάλλω, above; the tax-collector's bid was paid in 10 installments, one per prytany.

κατὰ πρυτανείαν: “each prytany”; for this term, see §7.

τελείας: refers here to exemption from military service. Apparently, tax collectors were exempt from serving in the military because they needed to remain in town to collect and deliver taxes.

οὐκ ἐξελθών: ”when he did not go out on” < ἐξέρχομαι + cognate accusative (see G. 536, S. 1567)

στρατείας: genitive of charge or crime (see §5). Conviction in a γραφὴ ἀστρατείας resulted in disenfranchisement.

διαβληθείς < διαβάλλω

άλω < ἁλίσκομαι; for this root aorist form, see G. 366, S. 682Dilts 2009 replaces ἑάλω (Rennie’s correction) with the manuscript reading ἥλω (an alternate spelling of ἑάλω; see S. 431).

τιμώθη < ἀτιμόω

28

δεινόν: “a monstrous thing, an outrage”

πεστέρηκε < ἀποστερέω, “to rob someone (acc.) of something (gen.)”

προσήκοντας < προσήκω: frequently in the participle, προσήκω functions as an adjective meaning “belonging, befitting”

μηδέν: adverbial accusative (see §1)

βιάζεται: “forces in,” i.e., into the citizen body

ξόμνυσθαι: i.e., to swear that one does not know anything, or possibly that the testimony read aloud was false. This is referred to as an “oath of disclaimer.”

ΜαρτυρίαDilts 2009 brackets this whole passage as spurious, following Westermann.

θμονεύς: of the deme Athmone

τν μισθαρνουσν: “of the type who charge a fee,” removing any potential ambiguity in the term ἑταίρα

29

Κορίνθιος: from Corinth

Λευκάδιος: from Leukas, a Greek island in the Ionian sea

πολυτελής...τος πιτάγμασιν: “extravagant in the demands she made of them”

ξιοσα: parenthetical, “since she expected...”

ατςτοῦ σώματος: αὐτῆς is a possessive genitive (“her [body]”); take σώματος with τιμήν (“price [of her body]”)

τριάκοντας μνς: 30 mnae is a very high price for a slave; most slaves cost in the range of 1-5 mnae.

ατήν...ατς: the first αὐτή refers to Neaira, the second to Nikarete.

νόμῳ πόλεως: i.e., by the law of Corinth; it is unclear if Corinth’s law on the sale of slaves differed from Athens’.

εναι: infinitive of purpose (S. 2008)

χρτο: “had sex with” < χράομαι + dat. (LSJ IV.2)

σονχρόνον: take these words together.

27

Λακεδαιμόνιος –α –ον: Spartan

Καλλιστράτος: Kallistratos

ἀντιλέγω ἀντερῶ/ἀντιλέξω ἀντεῖπον ἀντείρηκα ἀντείρημαι/ἀντιλέλεγμαι ἀντελέχθην/ἀντερρήθην: to speak against

βοήθεια –ας ἡ: help, aid

ὠνέομαι (imperf. ἐωνούμην) ὠνήσομαι ἐπριάμην — ἐώνημαι ἐωνήθην: buy

πεντηκοστός: fiftieth

σῖτος –ου ὁ: grain; bread

καταβάλλω καταβαλῶ κατέβαλον καταβέβληκα καταβέβλημαι κατεβλήθην: to pay down

καταβολή: installment, payment

βουλευτήριον –ου τό: a council-chamber, senate-house

πρυτάνειος: of/belonging to the prytanies

ἀτέλεια: incompleteness, imperfection

ἐξέρχομαι ἐξελεύσομαι ἐξῆλθον ἐξελήλυθα ––– –––: go/come out, go forth

στρατεία –ας ἡ: expedition, campaign; exemption from military service

Στέφανος: Stephanοs

ἀστρατεία: exemption from service; avoidance of service

διαβάλλω διαβαλῶ διέβαλον διαβέβληκα διαβέβλημαι διεβλήθην: to slander

δικαστήριον –ου τό: a court of justice

ἀτιμόω: to disenfranchise

28

πολίτης –ου ὁ: citizen, freeman

γνήσιος -α -ον: (born in wedlock); genuine, legitimate

μετέχω μεθέξω μετέσχον μετέσχηκα ––– –––: partake of, share

ἀποστερέω ἀποστερήσω ἀποστέρησα ἀποστέρηκα ἀποστέρημαι ἀποστερήθην: deprive

παρρησία: freespokenness, openness, frankness

βιάω βιήσω ἐβίασα βεβίηκα βεβίημαι ἐβιήθην: to do violence

Ἀθηναῖος –α –ον: Athenian

Ἵππαρχος: Hipparchos

ἀναγκάζω ἀναγκάσω ἠνάγκασα ἠνάγκακα ἠνάγκασμαι ἠναγκάσθην: force, compel, constrain

μαρτυρέω μαρτυρήσω ἐμαρτύρησα μεμαρτύρηκα μεμαρτύρημαι ἐμαρτυρήθην: witness to

ἐξόμνυμι ἐξομοῦμαι/ἐξομόσω ἐξώμοσα ἐξομώμοκα ––– ἐξωμόθην/ἐξωμόσθην: to swear in excuse

κλητεύω: to summon into court

μαρτυρία –ας ἡ: witness, testimony, evidence

Ἀθμονεύς: of the deme Athmone

Ξενοκλείδης: Xenokleides

μισθόω: to let out for hire, farm out, let

Κορίνθιος –α –ον: Corinthian

ἀγωνίζομαι ἀγωνισιοῦμαι ἠγωνισάμην ––– ἠγώνισμαι ἠγωνίσθην: to contend for a prize; to contend in court; (pass.) to be on trial

ἑταίρα –ας ἡ: comrade (female), companion (female), courtesan

μισθαρνέω ––– ἐμισθάρνησα μεμισθάρνηκα ––– –––: to work for hire

συμπίνω: to drink together, join in a drinking bout

29

ἐραστής –οῦ ὁ: a lover

Τιμανορίδας: Timanoridas

Εὐκράτης: Eukrates

Λευκάδιος: an inhabitant of Leukas

πολυτελής: very expensive, very costly

ἐπίταγμα: demand, order, condition

ἀνάλωμα: expenditure, cost

κατατίθημι καταθήσω κατέθηκα κατατέθηκα κατατέθην: put down; (mid.) lay aside, store up

μνᾶ μνᾶς ἡ: mna=100 drachmas=1/60 talent

ὠνέομαι (imperf. ἐωνούμην) ὠνήσομαι ἐπριάμην — ἐώνημαι ἐωνήθην: buy

καθάπαξ: once for all

δούλη –ης ἡ: slave

article nav
Previous
Next

Suggested Citation

Deborah Kamen, Pseudo-Demosthenes: Against Neaira. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2018. ISBN: 978-1-947822-10-8.https://dcc.dickinson.edu/against-neaira/27-29