62-65

[62] οὐκοῦν περιφανῶς ἐπιδεικνύω ὑμῖν καὶ αὐτοὺς τοὺς οἰκειοτάτους Νεαίρας ταυτησὶ καταμεμαρτυρηκότας ὡς ἔστιν ξένη, Στέφανόν τε τουτονὶ τὸν ἔχοντα ταύτην νυνὶ καὶ συνοικοῦντ᾽ αὐτῇ καὶ Φράστορα τὸν λαβόντα τὴν θυγατέρα, Στέφανον μὲν οὐκ ἐθελήσαντα ἀγωνίσασθαι ὑπὲρ τῆς θυγατρὸς τῆς ταύτης, γραφέντα ὑπὸ Φράστορος πρὸς τοὺς θεσμοθέτας ὡς Ἀθηναίῳ ὄντι ξένης θυγατέρα αὐτῷ ἠγγύησεν, ἀλλ᾽ ἀποστάντα τῆς προικὸς καὶ οὐκ ἀπολαβόντα,

[63] Φράστορα δ᾽ ἐκβαλόντα τε τὴν θυγατέρα τὴν Νεαίρας ταυτησὶ γήμαντα, ἐπειδὴ ἐπύθετο οὐ Στεφάνου οὖσαν, καὶ τὴν προῖκα οὐκ ἀποδόντα, ἐπειδή τε ἐπείσθη ὕστερον διὰ τὴν ἀσθένειαν τὴν αὑτοῦ καὶ τὴν ἀπαιδίαν καὶ τὴν ἔχθραν τὴν πρὸς τοὺς οἰκείους ποιήσασθαι τὸν υἱόν, καὶ ἐπειδὴ εἰσῆγεν εἰς τοὺς γεννήτας, ἀποψηφισαμένων τῶν γεννητῶν καὶ διδόντων ὅρκον αὐτῷ οὐκ ἐθελήσαντα ὀμόσαι, ἀλλὰ μᾶλλον εὐορκεῖν προελόμενον, καὶ ἑτέραν ὕστερον γήμαντα γυναῖκα ἀστὴν κατὰ τὸν νόμον· αὗται γὰρ αἱ πράξεις περιφανεῖς οὖσαι μεγάλας μαρτυρίας δεδώκασι κατ᾽ αὐτῶν, ὅτι ἔστι ξένη Νέαιρα αὑτηί.

[64] σκέψασθε δὲ καὶ τὴν αἰσχροκερδίαν τὴν Στεφάνου τουτουὶ καὶ τὴν πονηρίαν, ἵνα καὶ ἐκ ταύτης εἰδῆτε ὅτι οὐκ ἔστιν Νέαιρα αὑτηὶ ἀστή. Ἐπαίνετον γὰρ τὸν Ἄνδριον, ἐραστὴν ὄντα Νεαίρας ταυτησὶ παλαιὸν καὶ πολλὰ ἀνηλωκότα εἰς αὐτὴν καὶ καταγόμενον παρὰ τούτοις ὁπότε ἐπιδημήσειεν Ἀθήναζε διὰ τὴν φιλίαν τὴν Νεαίρας,

[65] ἐπιβουλεύσας Στέφανος οὑτοσί, μεταπεμψάμενος εἰς ἀγρὸν ὡς θύων, λαμβάνει μοιχὸν ἐπὶ τῇ θυγατρὶ τῇ Νεαίρας ταυτησί, καὶ εἰς φόβον καταστήσας πράττεται μνᾶς τριάκοντα, καὶ λαβὼν ἐγγυητὰς τούτων Ἀριστόμαχόν τε τὸν θεσμοθετήσαντα καὶ Ναυσίφιλον τὸν Ναυσινίκου τοῦ ἄρξαντος υἱόν, ἀφίησιν ὡς ἀποδώσοντα αὑτῷ τὸ ἀργύριον.

  Apollodoros reiterates that both Stephanos and Phrastor have, by their actions, shown that Neaira is a foreigner. He next tells how Stephanos entrapped a man named Epainetos by catching him in the act of adultery with Phano and then extorting 30 mnae from him.

  62

  πιδεικνύω: alternate form of ἐπιδείκνυμι; this verb takes a long series of participles in indirect statement.

  καταμεμαρτυρηκότας: they have not technically given testimony (μαρτυρία), but Apollodoros is suggesting that their actions attest to their belief that Neaira is a foreigner.

  οκ θελήσαντα: οὐκ ἐθέλω means “to refuse.”

  γωνίσασθαι < ἀγωνίζομαι, “fight it out in court”

  ποστάντα: “renounced his claim on” + gen.

  63

  γήμαντα: “after marrying her” < γαμέω. The manuscripts read γήμαντα τε, which would necessitate an awkward pairing of γήμαντα and the ἀποδόντα that follows. One solution, as in our text, has been to move the τε immediately after ἐκβαλόντα; Dilts 2009, by contrast, brackets the entire phrase γήμαντά τε, following a suggestion offered by Diggle.

  λλ μλλον εορκεν προελόμενον: “but chose rather to avoid committing perjury” (Murray). προελόμενον < προ-αἱρέω

  64

  παίνετον γρ τν νδριον: Epainetos from the Greek island of Andros, in the Cyclades; accusative object of ἐπιβουλεύσας below

  καταγόμενον: see §23.

  65

  ες γρόν ς θύων: this is a pretext for catching him in an isolated place with Neaira’s daughter.

  λαμβάνει μοιχν πί: literally, “catches him (Epainetos) as an adulterer with,” i.e., “catches him in the act of adultery with”

  εἰς φόβον καταστήσας: “having brought him into (a state of) fear,” i.e., having terrified him with threats of punishment. See LSJ καθίστημι II.3.

  πράττεται μνς τρίακοντα: if the κύριος of a woman caught her engaged in adultery, he could either kill the adulterer or humiliate him (see further below). Alternatively, the matter could be settled through a financial arrangement, which is what Stephanos tries here. For πράττεται = ”exact as payment,” see §41 and LSJ πράσσω VI.

  φίησιν ς: “releases him on the condition that” + fut. ptc.

  62

  περιφανής –ές: visible from all sides; manifest, clear; Adv. -νῶς conspicuously, notably, evidently

  πιδείκνυμι πιδείξω πέδειξα πιδέδειχα πιδέδειγμαι πεδείχθην: display, exhibit; show, prove

  καταμαρτυρέω: to bear witness against

  ξένη: a female guest, a foreign woman

  συνοικω συνοικήσω συνκησα συνκηκα συνκημαι συνκήθην: to dwell together, live together

  γωνίζομαι γωνισιομαι γωνισάμην ––– γώνισμαι γωνίσθην: to contend for a prize; to contend in court; (pass.) to be on trial

  θεσμοθέτης: a lawgiver; at Athens, οἱ θεσμοθέται = the six junior archons

  θηναος –α –ον: Athenian

  γγυάω: to betroth

  φίστημι ποστήσω πέστησα (or πέστην) πέστηκα πέσταμαι πεστάθην: remove; renounce claim on 

  προίξ προικός : gift; dowry

  πολαμβάνω πολήψομαι πέλαβον πείληφα πείλημμαι πελήφθην: take from

  63

  κβάλλω κβαλ ξέβαλον κβέβληκα κβέβλημαι ξεβλήθην: throw, cast out, divorce

  γαμέω γαμ γημα γεγάμηκα γεγάμημαι –––: marry

  σθένεια –ας : weakness, sickness

  παιδία –ας : childlessness

  χθρα –ας : hatred, enmity

  εσάγω εσάξω εσήγαγον εσαγήοχα εσγμαι εσήχθην: to lead in, bring before

  ποψηφίζομαι: reject, refuse to elect, vote against; acquit

  γεννητής –ο : a parent; member of a γένος

  ρκος –ου : oath

  μνυμι (or μνύω) μομαι μοσα μώμοκα μώμο(σ)μαι μόθην: to swear

  εορκέω: to be faithful to one's oath

  προαιρέω προαιρήσω προελον προρηκα προρημαι προρέθην: (mid.) to prefer

  στή –ς : fem. of ἀστός

  μαρτυρία –ας : witness, testimony, evidence

  64

  σκέπτομαι (σκοπέω) σκέψομαι σκεψάμην σκεμμαι: examine

  ασχροκέρδεια –ας : base greed

  πονηρία –ας : fault; wickedness

  νδριος: of Andros

  ραστής –ο : a lover

  ναλίσκω ναλσω νήλωσα νήλωκα νήλωμαι νηλθην: to use up, to spend, lavish

  κατάγω κατάξω κατήγαγον καταγήοχα κατγμαι κατήχθην: (mid.) to turn in and lodge (at someone's house)

  πιδημέω πιδημήσω πεδήμησα πιδεδήμηκα: come to stay in a city, visit

  θήναζε: to Athens

  65

  πιβουλεύω πιβουλεύσω πεβούλευσα πιβεβούλευκα ––– –––: plan against

  μεταπέμπω μεταπέμψω μετέπεμψα μεταπέπομφα μεταπέπεμμαι μετεπέμφθην: summon

  γρός –ο : field, arable land

  μοιχός –ο : an adulterer, paramour, debaucher

  μν μνς : mna=100 drachmas=1/60 talent

  γγυητής –ο : one who gives security, a surety

  ριστόμαχος: Aristomachos

  θεσμοθετέω: to be a θεσμοθέτης, one of the Archons

  Ναυσίφιλος: Nausiphilos

  Ναυσίνικος: Nausinikos

  ρχω ρξω ρξα ρχα ργμαι ρχθην: begin, rule (+ gen.)

  article nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Deborah Kamen, Pseudo-Demosthenes: Against Neaira. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2018. ISBN: 978-1-947822-10-8.https://dcc.dickinson.edu/against-neaira/62-65