91-93

[91] καὶ ἤδη τισὶ τοῦ δήμου δόντος τὴν δωρεάν, λόγῳ ἐξαπατηθέντος ὑπὸ τῶν αἰτούντων, παρανόμων γραφῆς γενομένης καὶ εἰσελθούσης εἰς τὸ δικαστήριον, ἐξελεγχθῆναι συνέβη τὸν εἰληφότα τὴν δωρεὰν μὴ ἄξιον εἶναι αὐτῆς, καὶ ἀφείλετο τὸ δικαστήριον. καὶ τοὺς μὲν πολλοὺς καὶ παλαιοὺς ἔργον διηγήσασθαι· ἃ δὲ πάντες μνημονεύετε, Πειθόλαν τε τὸν Θετταλὸν καὶ Ἀπολλωνίδην τὸν Ὀλύνθιον πολίτας ὑπὸ τοῦ δήμου γενομένους ἀφείλετο τὸ δικαστήριον·

[92] ταῦτα γὰρ οὐ πάλαι ἐστὶ γεγενημένα ὥστε ἀγνοεῖν ὑμᾶς. οὕτως τοίνυν καλῶς καὶ ἰσχυρῶς τῶν νόμων κειμένων ὑπὲρ τῆς πολιτείας, δι᾽ ὧν δεῖ Ἀθηναῖον γενέσθαι, ἕτερός ἐστιν ἐφ᾽ ἅπασι τούτοις κυριώτατος νόμος κείμενος· οὕτω πολλὴν ὁ δῆμος πρόνοιαν ἐποιεῖτο ὑπὲρ αὑτοῦ καὶ τῶν θεῶν ὥστε δι᾽ εὐσεβείας τὰ ἱερὰ θύεσθαι ὑπὲρ τῆς πόλεως. ὅσους γὰρ ἂν ποιήσηται ὁ δῆμος ὁ Ἀθηναίων πολίτας, ὁ νόμος ἀπαγορεύει διαρρήδην μὴ ἐξεῖναι αὐτοῖς τῶν ἐννέα ἀρχόντων γενέσθαι, μηδὲ ἱερωσύνης μηδεμιᾶς μετασχεῖν· τοῖς δ᾽ ἐκ τούτων μετέδωκεν ἤδη ὁ δῆμος ἁπάντων, καὶ προσέθηκεν ‘ἐὰν ὦσιν ἐκ γυναικὸς ἀστῆς καὶ ἐγγυητῆς κατὰ τὸν νόμον.’

[93] καὶ ὅτι ταῦτ᾽ ἀληθῆ λέγω, μεγάλῃ καὶ περιφανεῖ μαρτυρίᾳ ἐγὼ ὑμῖν δηλώσω. βούλομαι δ᾽ ὑμῖν τὸν νόμον πόρρωθεν προδιηγήσασθαι, ὡς ἐτέθη καὶ πρὸς οὓς διωρίσθη, ὡς ἄνδρας ἀγαθοὺς ὄντας καὶ βεβαίους φίλους περὶ τὸν δῆμον γεγονότας. ἐκ τούτων γὰρ ἁπάντων εἴσεσθε τήν τε τοῦ δήμου δωρεὰν τὴν ἀπόθετον τοῖς εὐεργέταις προπηλακιζομένην, καὶ ὅσων ὑμᾶς ἀγαθῶν κωλύουσι κυρίους εἶναι Στέφανός τε οὑτοσὶ καὶ οἱ τὸν αὐτὸν τρόπον τούτῳ γεγαμηκότες καὶ παιδοποιούμενοι.

It has happened in the past that an indictment for illegality has resulted in a recipient being stripped of his citizenship. The law also forbids all naturalized citizens from becoming one of the nine archons or holding priesthoods. Apollodoros says that he will next explain how the law of naturalization came about.

91

τν ατούντων: that is, the Athenians asking that someone be made a citizen

συνέβη < συμβαίνω: used impersonally; here takes an accusative + infinitive construction

φείλετο τ δικαστήριον: τὸ δικαστήριον is the subject; the implied object is the grant of citizenship.

ργον: supply ἐστί: “it is [or would be] a lot of work to…”

Πειθόλαντν Θετταλόν: Peitholaos was the son of Jason, tyrant of Pherai in Thessaly (a region in central Greece).

πολλωνίδην τν λύνθιον: Apollonides was the leader of the anti-Macedonian party in Olynthos.

92

κειμένων: “established”

πολιτείας: “citizenship”

φ’ πασι τούτοις: “in addition to all these [laws]”

κυριώτατος: “of greatest authority”

στεθύεσθαι: result clause after the idea of caution implied by πρόνοιαν ἐποιεῖτο (S. 2239)

ξεναι ατος: “that it should be possible for them,” i.e., “that they be eligible”

ερωσύνης μηδεμις: this seems to contradict what is said in §104 (the decree granting the Plataians citizenship), where only access to hereditary priesthoods is restricted. It may be that a ban on all priesthoods for naturalized citizens was enacted later than the Plataians’ decree, or it may be that Apollodoros is simply exaggerating here.

τος κ τούτων: i.e., to their descendants

προσέθηκεν: “added the proviso”

93

πόρρωθεν προδιηγήσασθαι: ”to explain in addition from long ago,” i.e., to explain the origins of, discuss the history of. πόρρωθεν = πρόσωθεν, “from long ago”

πρς ος διωρίσθη: “to whom it was applied.” διωρίσθη < διορίζω, “define, delimit.” The type of men is specified in the next phrase.

τούτων: “these things,” i.e., the historical discussion about to begin

πόθετον: “reserved for” + dat.

σωνγαθν: neuter (“good things,” that is, “privileges”); genitive governed by κύριους (itself to be taken in predicate position vis-à-vis ὑμᾶς)

μς...κωλύουσι κυρίους: “are preventing you from being in charge of,” i.e., are removing from your control.

τούτ: dative governed by αὐτόν (“same to/as”).

91

δωρεά –άς : a gift, present

ξαπατάω ξαπατήσω ξαπάτησα ξαπάτηκα ξαπάτημαι ξαπατήθην: deceive

παράνομος: acting contrary to law, lawless

εσέρχομαι εσελεύσομαι εσλθον εσελήλυθα ––– –––: to come to court

δικαστήριον –ου τό: a court of justice

ξελέγχω ξελέξω ξέλεξα ξέλεχα ξέλεγμαι ξελέχθην: to convict; to verify, to prove

διηγέομαι διηγήσομαι διηγησάμην ––– διήγημαι διηγήθην: set out in detail

μνημονεύω μνημονεύσομαι μνημονευσάμην μεμνημόνευκα μνημόνευμαι μνημονεύθην: call to mind, remember, think

Πειθόλαος: Peitholaos

Θεσσαλός: Thessalian

πολλωνίδης: Apollonides

λύνθιος: Olynthian, of Olynthos

πολίτης –ου : citizen, freeman

92

πάλαι: long ago, once upon a time

γνοέω γνοήσω γνόησα γνόηκα γνόημαι γνοήθην: not perceive, be ignorant

διαρρήδην: expressly, distinctly, explicitly

θηναος –α –ον: Athenian

πρόνοια –ας : foresight

εσέβεια –ας : piety, reverence towards gods/parents

παγορεύω πηγόρευσα: to forbid

ξεστι: it is possible

ερωσύνη : priesthood

μετέχω μεθέξω μετέσχον μετέσχηκα ––– –––: partake of, share in, have access to + gen.

μεταδίδωμι μεταδιαδώσω: give a share of, give access to

στή –ς : fem. of ἀστός

γγυητός –ή –όν: wedded

93

περιφανής –ές: visible from all sides; manifest

μαρτυρία –ας : witness, testimony, evidence

πρόσωθεν: from long ago

προδιηγέομαι: to relate in addition

διορίζω διορι διρισα διρικα διρισμαι διωρσθην: to define

βέβαιος –α –ον: firm, steady, certain

πόθετος: laid by, stored up

εεργέτης –ου : a well-doer, benefactor

προπηλακίζω προπηλακι προυπηλάκισα ––– προπεπηλάκισμαι προυπηλακσθην: to bespatter with mud; mistreat insultingly

Στέφανος: Stephanos

γαμέω γαμ γημα γεγάμηκα γεγάμημαι –––: marry

παιδοποιέω: to beget children

article nav
Previous
Next

Suggested Citation

Deborah Kamen, Pseudo-Demosthenes: Against Neaira. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2018. ISBN: 978-1-947822-10-8.https://dcc.dickinson.edu/against-neaira/91-93