[101] ὡς οὖν ἀπέτυχον οἱ Θηβαῖοι τῆς πείρας καὶ οἱ Πλαταιεῖς τοὺς ἄνδρας οὓς ἔλαβον αὐτῶν ἐν τῇ μάχῃ ζῶντας, ἀπέκτειναν, ὀργισθέντες οἱ Λακεδαιμόνιοι ἀπροφασίστως ἤδη στρατεύουσιν ἐπὶ τὰς Πλαταιάς, Πελοποννησίοις μὲν ἅπασι πλὴν Ἀργείων τὰ δύο μέρη τῆς στρατιᾶς ἀπὸ τῶν πόλεων ἑκάστων πέμπειν ἐπιτάξαντες, Βοιωτοῖς δὲ τοῖς ἄλλοις ἅπασι καὶ Λοκροῖς καὶ Φωκεῦσι καὶ Μαλιεῦσι καὶ Οἰταίοις καὶ Αἰνιᾶσιν πανδημεὶ ἐπαγγείλαντες στρατεύειν.

[102] καὶ περικαθεζόμενοι αὐτῶν τὸ τεῖχος πολλῇ δυνάμει ἐπηγγέλλοντο, εἰ βούλοιντο τὴν μὲν πόλιν αὑτοῖς παραδοῦναι, τὴν δὲ χώραν ἔχειν καὶ καρποῦσθαι τὰ αὑτῶν, ἀφίστασθαι δὲ τῆς Ἀθηναίων συμμαχίας. οὐκ ἐθελησάντων δὲ τῶν Πλαταιέων, ἀλλ᾽ ἀποκριναμένων ὅτι ἄνευ Ἀθηναίων οὐδὲν ἂν πράξειαν, ἐπολιόρκουν αὐτοὺς διπλῷ τείχει περιτειχίσαντες δύο ἔτη, πολλὰς καὶ παντοδαπὰς πείρας προσάγοντες.

[103] ἐπεὶ δ᾽ ἀπειρήκεσαν οἱ Πλαταιεῖς καὶ ἐνδεεῖς ἦσαν ἁπάντων καὶ ἠποροῦντο τῆς σωτηρίας, διακληρωσάμενοι πρὸς σφᾶς αὐτοὺς οἱ μὲν ὑπομείναντες ἐπολιορκοῦντο, οἱ δὲ τηρήσαντες νύκτα καὶ ὕδωρ καὶ ἄνεμον πολύν, ἐξελθόντες ἐκ τῆς πόλεως καὶ ὑπερβάντες τὸ περιτείχισμα τῶν πολεμίων λαθόντες τὴν στρατιάν, ἀποσφάξαντες τοὺς φύλακας διασῴζονται δεῦρο, δεινῶς διακείμενοι καὶ ἀπροσδοκήτως· οἱ δ᾽ ὑπομείναντες αὐτῶν ἁλούσης τῆς πόλεως κατὰ κράτος ἀπεσφάγησαν πάντες οἱ ἡβῶντες, παῖδες δὲ καὶ γυναῖκες ἐξηνδραποδίσθησαν, ὅσοι μὴ αἰσθόμενοι ἐπιόντας τοὺς Λακεδαιμονίους ὑπεξῆλθον Ἀθήναζε.

  The Spartans responded by marching against Plataia, recruiting troops from a number of other Greek city-states. After the Spartans failed to get the Plataians to abandon their alliance with Athens, they besieged and ultimately captured Plataia. Some Plataians managed to flee to Athens, but those who remained were either killed or enslaved.

  101

  πέτυχον: “failed in” + gen. < ἀποτυγχάνω

  ο Λακεδαιμόνιοιδη στρατεύουσιν: actually, they made their campaign two years later.

  προφασίστως δη: “now without a pretext,” implying that this had been their intent from the start

  Πελοποννησίοιςπασι: dative governed by ἐπιτάξαντες, “ordering”

  τ δύο μέρη: i.e., two thirds

  Λοκρος: the Lokrians were a Greek tribe divided between East (Opuntian) and West (Ozolian) Lokris.

  Φωκεσι: that is, those from the region of Phokis

  Μαλιεσι κα Οταίοις κα Ανισιν: these were all Greek tribes. Kapparis 1999: 394: “The land of the Malians occupied the area north of Thermopylai at the side of Spercheios down to the sea. The Oeteans lived at the spurs of Oite south of Spercheios towards Atalante, and the Aenianes along Othrys at the upper side of Sperchios.”

  102

  πηγγέλλοντο: “promised,” “offered”

  χειν κα καρποσθαι...φίστασθαι δέ: “would keep and harvest...but (must) abandon.” Supply the Plataians as subject.

  δύο τη: accusative of duration of time. The manuscripts read δέκα ἔτη, but Thucydides says that the Plataians surrendered after a siege of two years (in 427 BCE), not ten.

  103

  πειρήκεσαν < ἀπεῖπον, “give up,” with the sense of “be worn out” (LSJ IV.3)

  διακληρωσάμενοι: Thucydides 3.20.1–2 says that the plan was for everyone to leave, but that some men, out of fear, decided to stay.

  ο μένο δέ: “some…others”

  τηρήσαντες: “watching and waiting for” < τηρέω

  δωρ: “rain”

  πεσφάγησαν aor. pass. 3 pl. < ἀποσφάζω, “had their throats cut”

  ο βντες: “the adult males”

  σοι μή: “as many as did not,” i.e., except for those who

  101

  ποτυγχάνω: to fail in (+ gen.)

  Θηβαος –η/–α –ον: Theban

  περα –ας : attempt; assault

  Πλαταιες: Plataians

  ποκτείνω ποκτεν πέκτεινα πέκτονα: kill

  ργίζω ργι ργισα ––– ργισμαι ργσθην: to make angry, (mid.) become angry

  Λακεδαιμόνιος –α –ον: Spartan

  προφάσιστος: offering no excuse, unhesitating

  στρατεύω στρατεύσω στράτευσα στράτευκα στράτευμαι στρατεύθην: serve in war; march against

  Πλαταιαί: Plataia

  Πελοποννήσιος: Peloponnesian (of people)

  ργεος –η –ον: Argive, of or from Argos (Greece)

  πιτάσσω πισκέψομαι πεσεψάμην ––– πέσκεμμαι πεσεψαμήθην: to put upon one as a duty, to enjoin

  Βοιωτός –ή –όν: a Boiotian

  Λοκρός: Lokrian

  Φωκεύς –έως : a Phokian

  Μαλιεύς: Malian

  Οταος: of Mount Oite

  Ανιάν: of the Aenianes, a Thessalian tribe

  πανδημεί: in full force

  παγγέλλω παγγελ πήγγειλα πήγγελκα πήγγελμαι πηγγέλθην: tell, proclaim, command

  102

  περικαθέζομαι: to sit down round; besiege (a walled city)

  καρπόω καρπσω κάρπωσα ––– κεκάρπωμαι καρπθην: harvest crops from, use, enjoy

  φίστημι ποστήσω πέστησα (or πέστην) πέστηκα πέσταμαι πεστάθην: remove, abandon

  θηναος –α –ον: Athenian

  συμμαχία –ας : alliance

  Πλαταιεύς: of Plataia, Plataian

  πολιορκέω πολιορκήσω πολιόρκησα πεπολιόρκηκα πεπολιόρκημαι πολιορκήθην: besiege

  διπλοος –η –ον: twofold, double

  περιτειχίζω: to wall all round

  παντοδαπός –ή –όν: of every kind, of all sorts, manifold

  περα -ας : attempt; assault

  προσάγω προσάξω προσήγαγον προσχα προσγμαι προσήχθην: supply, add, bring to, apply

  103

  παγορεύω πηγόρευσα: to forbid

  νδεής –ές: in need of; deficient

  πορω πορήσω πόρησα πόρηκα πόρημαι πορήθην: (pass.) be left unprovided for

  διακληρόω: to assign by lot, allot

  σφες: they

  πομένω πομεν πέμεινα πομεμένηκα ––– –––: stay behind, survive, abide

  τηρέω τηρήσω τήρησα τετήρηκα τετήρημαι τηρήθην: to look out, watch for

  νεμος –ου : wind, spirit

  ξέρχομαι ξελεύσομαι ξλθον ξελήλυθα ––– –––: go/come out, go forth

  περβαίνω περβήσομαι περβην περββηκα ––– –––: to step over, mount, scale

  περιτείχισμα: a fortification wall

  ποσφάζω: to cut the throat of

  φύλαξ –ακος : watchman

  διασζω διασσω δισωσα διασσωκα διασσωμαι/διασσωσμαι διεσθην: to preserve through

  δερο: (to) here

  διάκειμαι διάκείσομαι: to be in a certain state, to be disposed

  προσδόκητος –ον: unexpected, unlooked for

  κράτος –ους τό: might, power

  βάω βσω βησα βηκα: to be at man's estate, to be in the prime of youth

  ξανδραποδίζω ξηνδραπόδισα: enslave

  πειμι: (go) come upon, approach, attack

  πεξέρχομαι πεξλθον πεξελήλυθα: to go out secretly, escape

  θήναζε: to Athens

  article nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Deborah Kamen, Pseudo-Demosthenes: Against Neaira. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2018. ISBN: 978-1-947822-10-8.https://dcc.dickinson.edu/against-neaira/101-103