101-103

[101] ὡς οὖν ἀπέτυχον οἱ Θηβαῖοι τῆς πείρας καὶ οἱ Πλαταιεῖς τοὺς ἄνδρας οὓς ἔλαβον αὐτῶν ἐν τῇ μάχῃ ζῶντας, ἀπέκτειναν, ὀργισθέντες οἱ Λακεδαιμόνιοι ἀπροφασίστως ἤδη στρατεύουσιν ἐπὶ τὰς Πλαταιάς, Πελοποννησίοις μὲν ἅπασι πλὴν Ἀργείων τὰ δύο μέρη τῆς στρατιᾶς ἀπὸ τῶν πόλεων ἑκάστων πέμπειν ἐπιτάξαντες, Βοιωτοῖς δὲ τοῖς ἄλλοις ἅπασι καὶ Λοκροῖς καὶ Φωκεῦσι καὶ Μαλιεῦσι καὶ Οἰταίοις καὶ Αἰνιᾶσιν πανδημεὶ ἐπαγγείλαντες στρατεύειν.

[102] καὶ περικαθεζόμενοι αὐτῶν τὸ τεῖχος πολλῇ δυνάμει ἐπηγγέλλοντο, εἰ βούλοιντο τὴν μὲν πόλιν αὑτοῖς παραδοῦναι, τὴν δὲ χώραν ἔχειν καὶ καρποῦσθαι τὰ αὑτῶν, ἀφίστασθαι δὲ τῆς Ἀθηναίων συμμαχίας. οὐκ ἐθελησάντων δὲ τῶν Πλαταιέων, ἀλλ᾽ ἀποκριναμένων ὅτι ἄνευ Ἀθηναίων οὐδὲν ἂν πράξειαν, ἐπολιόρκουν αὐτοὺς διπλῷ τείχει περιτειχίσαντες δύο ἔτη, πολλὰς καὶ παντοδαπὰς πείρας προσάγοντες.

[103] ἐπεὶ δ᾽ ἀπειρήκεσαν οἱ Πλαταιεῖς καὶ ἐνδεεῖς ἦσαν ἁπάντων καὶ ἠποροῦντο τῆς σωτηρίας, διακληρωσάμενοι πρὸς σφᾶς αὐτοὺς οἱ μὲν ὑπομείναντες ἐπολιορκοῦντο, οἱ δὲ τηρήσαντες νύκτα καὶ ὕδωρ καὶ ἄνεμον πολύν, ἐξελθόντες ἐκ τῆς πόλεως καὶ ὑπερβάντες τὸ περιτείχισμα τῶν πολεμίων λαθόντες τὴν στρατιάν, ἀποσφάξαντες τοὺς φύλακας διασῴζονται δεῦρο, δεινῶς διακείμενοι καὶ ἀπροσδοκήτως· οἱ δ᾽ ὑπομείναντες αὐτῶν ἁλούσης τῆς πόλεως κατὰ κράτος ἀπεσφάγησαν πάντες οἱ ἡβῶντες, παῖδες δὲ καὶ γυναῖκες ἐξηνδραποδίσθησαν, ὅσοι μὴ αἰσθόμενοι ἐπιόντας τοὺς Λακεδαιμονίους ὑπεξῆλθον Ἀθήναζε.

    The Spartans responded by marching against Plataia, recruiting troops from a number of other Greek city-states. After the Spartans failed to get the Plataians to abandon their alliance with Athens, they besieged and ultimately captured Plataia. Some Plataians managed to flee to Athens, but those who remained were either killed or enslaved.

    101

    πέτυχον: “failed in” + gen. < ἀποτυγχάνω

    ο Λακεδαιμόνιοιδη στρατεύουσιν: actually, they made their campaign two years later.

    προφασίστως δη: “now without a pretext,” implying that this had been their intent from the start

    Πελοποννησίοιςπασι: dative governed by ἐπιτάξαντες, “ordering”

    τ δύο μέρη: i.e., two thirds

    Λοκρος: the Lokrians were a Greek tribe divided between East (Opuntian) and West (Ozolian) Lokris.

    Φωκεσι: that is, those from the region of Phokis

    Μαλιεσι κα Οταίοις κα Ανισιν: these were all Greek tribes. Kapparis 1999: 394: “The land of the Malians occupied the area north of Thermopylai at the side of Spercheios down to the sea. The Oeteans lived at the spurs of Oite south of Spercheios towards Atalante, and the Aenianes along Othrys at the upper side of Sperchios.”

    102

    πηγγέλλοντο: “promised,” “offered”

    χειν κα καρποσθαι...φίστασθαι δέ: “would keep and harvest...but (must) abandon.” Supply the Plataians as subject.

    δύο τη: accusative of duration of time. The manuscripts read δέκα ἔτη, but Thucydides says that the Plataians surrendered after a siege of two years (in 427 BCE), not ten.

    103

    πειρήκεσαν < ἀπεῖπον, “give up,” with the sense of “be worn out” (LSJ IV.3)

    διακληρωσάμενοι: Thucydides 3.20.1–2 says that the plan was for everyone to leave, but that some men, out of fear, decided to stay.

    ο μένο δέ: “some…others”

    τηρήσαντες: “watching and waiting for” < τηρέω

    δωρ: “rain”

    πεσφάγησαν aor. pass. 3 pl. < ἀποσφάζω, “had their throats cut”

    ο βντες: “the adult males”

    σοι μή: “as many as did not,” i.e., except for those who

    101

    ποτυγχάνω: to fail in (+ gen.)

    Θηβαος –η/–α –ον: Theban

    περα –ας : attempt; assault

    Πλαταιες: Plataians

    ποκτείνω ποκτεν πέκτεινα πέκτονα: kill

    ργίζω ργι ργισα ––– ργισμαι ργσθην: to make angry, (mid.) become angry

    Λακεδαιμόνιος –α –ον: Spartan

    προφάσιστος: offering no excuse, unhesitating

    στρατεύω στρατεύσω στράτευσα στράτευκα στράτευμαι στρατεύθην: serve in war; march against

    Πλαταιαί: Plataia

    Πελοποννήσιος: Peloponnesian (of people)

    ργεος –η –ον: Argive, of or from Argos (Greece)

    πιτάσσω πισκέψομαι πεσεψάμην ––– πέσκεμμαι πεσεψαμήθην: to put upon one as a duty, to enjoin

    Βοιωτός –ή –όν: a Boiotian

    Λοκρός: Lokrian

    Φωκεύς –έως : a Phokian

    Μαλιεύς: Malian

    Οταος: of Mount Oite

    Ανιάν: of the Aenianes, a Thessalian tribe

    πανδημεί: in full force

    παγγέλλω παγγελ πήγγειλα πήγγελκα πήγγελμαι πηγγέλθην: tell, proclaim, command

    102

    περικαθέζομαι: to sit down round; besiege (a walled city)

    καρπόω καρπσω κάρπωσα ––– κεκάρπωμαι καρπθην: harvest crops from, use, enjoy

    φίστημι ποστήσω πέστησα (or πέστην) πέστηκα πέσταμαι πεστάθην: remove, abandon

    θηναος –α –ον: Athenian

    συμμαχία –ας : alliance

    Πλαταιεύς: of Plataia, Plataian

    πολιορκέω πολιορκήσω πολιόρκησα πεπολιόρκηκα πεπολιόρκημαι πολιορκήθην: besiege

    διπλοος –η –ον: twofold, double

    περιτειχίζω: to wall all round

    παντοδαπός –ή –όν: of every kind, of all sorts, manifold

    περα -ας : attempt; assault

    προσάγω προσάξω προσήγαγον προσχα προσγμαι προσήχθην: supply, add, bring to, apply

    103

    παγορεύω πηγόρευσα: to forbid

    νδεής –ές: in need of; deficient

    πορω πορήσω πόρησα πόρηκα πόρημαι πορήθην: (pass.) be left unprovided for

    διακληρόω: to assign by lot, allot

    σφες: they

    πομένω πομεν πέμεινα πομεμένηκα ––– –––: stay behind, survive, abide

    τηρέω τηρήσω τήρησα τετήρηκα τετήρημαι τηρήθην: to look out, watch for

    νεμος –ου : wind, spirit

    ξέρχομαι ξελεύσομαι ξλθον ξελήλυθα ––– –––: go/come out, go forth

    περβαίνω περβήσομαι περβην περββηκα ––– –––: to step over, mount, scale

    περιτείχισμα: a fortification wall

    ποσφάζω: to cut the throat of

    φύλαξ –ακος : watchman

    διασζω διασσω δισωσα διασσωκα διασσωμαι/διασσωσμαι διεσθην: to preserve through

    δερο: (to) here

    διάκειμαι διάκείσομαι: to be in a certain state, to be disposed

    προσδόκητος –ον: unexpected, unlooked for

    κράτος –ους τό: might, power

    βάω βσω βησα βηκα: to be at man's estate, to be in the prime of youth

    ξανδραποδίζω ξηνδραπόδισα: enslave

    πειμι: (go) come upon, approach, attack

    πεξέρχομαι πεξλθον πεξελήλυθα: to go out secretly, escape

    θήναζε: to Athens

    article nav
    Previous
    Next

    Suggested Citation

    Deborah Kamen, Pseudo-Demosthenes: Against Neaira. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2018. ISBN: 978-1-947822-10-8.https://dcc.dickinson.edu/against-neaira/101-103