101-103

[101] ὡς οὖν ἀπέτυχον οἱ Θηβαῖοι τῆς πείρας καὶ οἱ Πλαταιεῖς τοὺς ἄνδρας οὓς ἔλαβον αὐτῶν ἐν τῇ μάχῃ ζῶντας, ἀπέκτειναν, ὀργισθέντες οἱ Λακεδαιμόνιοι ἀπροφασίστως ἤδη στρατεύουσιν ἐπὶ τὰς Πλαταιάς, Πελοποννησίοις μὲν ἅπασι πλὴν Ἀργείων τὰ δύο μέρη τῆς στρατιᾶς ἀπὸ τῶν πόλεων ἑκάστων πέμπειν ἐπιτάξαντες, Βοιωτοῖς δὲ τοῖς ἄλλοις ἅπασι καὶ Λοκροῖς καὶ Φωκεῦσι καὶ Μαλιεῦσι καὶ Οἰταίοις καὶ Αἰνιᾶσιν πανδημεὶ ἐπαγγείλαντες στρατεύειν.

[102] καὶ περικαθεζόμενοι αὐτῶν τὸ τεῖχος πολλῇ δυνάμει ἐπηγγέλλοντο, εἰ βούλοιντο τὴν μὲν πόλιν αὑτοῖς παραδοῦναι, τὴν δὲ χώραν ἔχειν καὶ καρποῦσθαι τὰ αὑτῶν, ἀφίστασθαι δὲ τῆς Ἀθηναίων συμμαχίας. οὐκ ἐθελησάντων δὲ τῶν Πλαταιέων, ἀλλ᾽ ἀποκριναμένων ὅτι ἄνευ Ἀθηναίων οὐδὲν ἂν πράξειαν, ἐπολιόρκουν αὐτοὺς διπλῷ τείχει περιτειχίσαντες δύο ἔτη, πολλὰς καὶ παντοδαπὰς πείρας προσάγοντες.

[103] ἐπεὶ δ᾽ ἀπειρήκεσαν οἱ Πλαταιεῖς καὶ ἐνδεεῖς ἦσαν ἁπάντων καὶ ἠποροῦντο τῆς σωτηρίας, διακληρωσάμενοι πρὸς σφᾶς αὐτοὺς οἱ μὲν ὑπομείναντες ἐπολιορκοῦντο, οἱ δὲ τηρήσαντες νύκτα καὶ ὕδωρ καὶ ἄνεμον πολύν, ἐξελθόντες ἐκ τῆς πόλεως καὶ ὑπερβάντες τὸ περιτείχισμα τῶν πολεμίων λαθόντες τὴν στρατιάν, ἀποσφάξαντες τοὺς φύλακας διασῴζονται δεῦρο, δεινῶς διακείμενοι καὶ ἀπροσδοκήτως· οἱ δ᾽ ὑπομείναντες αὐτῶν ἁλούσης τῆς πόλεως κατὰ κράτος ἀπεσφάγησαν πάντες οἱ ἡβῶντες, παῖδες δὲ καὶ γυναῖκες ἐξηνδραποδίσθησαν, ὅσοι μὴ αἰσθόμενοι ἐπιόντας τοὺς Λακεδαιμονίους ὑπεξῆλθον Ἀθήναζε.

The Spartans responded by marching against Plataia, recruiting troops from a number of other Greek city-states. After the Spartans failed to get the Plataians to abandon their alliance with Athens, they besieged and ultimately captured Plataia. Some Plataians managed to flee to Athens, but those who remained were either killed or enslaved.

101

πέτυχον: “failed in” + gen. < ἀποτυγχάνω

ο Λακεδαιμόνιοιδη στρατεύουσιν: actually, they made their campaign two years later.

προφασίστως δη: “now without a pretext,” implying that this had been their intent from the start

Πελοποννησίοιςπασι: dative governed by ἐπιτάξαντες, “ordering”

τ δύο μέρη: i.e., two thirds

Λοκρος: the Lokrians were a Greek tribe divided between East (Opuntian) and West (Ozolian) Lokris.

Φωκεσι: that is, those from the region of Phokis

Μαλιεσι κα Οταίοις κα Ανισιν: these were all Greek tribes. Kapparis 1999: 394: “The land of the Malians occupied the area north of Thermopylai at the side of Spercheios down to the sea. The Oeteans lived at the spurs of Oite south of Spercheios towards Atalante, and the Aenianes along Othrys at the upper side of Sperchios.”

102

πηγγέλλοντο: “promised,” “offered”

χειν κα καρποσθαι...φίστασθαι δέ: “would keep and harvest...but (must) abandon.” Supply the Plataians as subject.

δύο τη: accusative of duration of time. The manuscripts read δέκα ἔτη, but Thucydides says that the Plataians surrendered after a siege of two years (in 427 BCE), not ten.

103

πειρήκεσαν < ἀπεῖπον, “give up,” with the sense of “be worn out” (LSJ IV.3)

διακληρωσάμενοι: Thucydides 3.20.1–2 says that the plan was for everyone to leave, but that some men, out of fear, decided to stay.

ο μένο δέ: “some…others”

τηρήσαντες: “watching and waiting for” < τηρέω

δωρ: “rain”

πεσφάγησαν aor. pass. 3 pl. < ἀποσφάζω, “had their throats cut”

ο βντες: “the adult males”

σοι μή: “as many as did not,” i.e., except for those who

101

ποτυγχάνω: to fail in (+ gen.)

Θηβαος –η/–α –ον: Theban

περα –ας : attempt; assault

Πλαταιες: Plataians

ποκτείνω ποκτεν πέκτεινα πέκτονα: kill

ργίζω ργι ργισα ––– ργισμαι ργσθην: to make angry, (mid.) become angry

Λακεδαιμόνιος –α –ον: Spartan

προφάσιστος: offering no excuse, unhesitating

στρατεύω στρατεύσω στράτευσα στράτευκα στράτευμαι στρατεύθην: serve in war; march against

Πλαταιαί: Plataia

Πελοποννήσιος: Peloponnesian (of people)

ργεος –η –ον: Argive, of or from Argos (Greece)

πιτάσσω πισκέψομαι πεσεψάμην ––– πέσκεμμαι πεσεψαμήθην: to put upon one as a duty, to enjoin

Βοιωτός –ή –όν: a Boiotian

Λοκρός: Lokrian

Φωκεύς –έως : a Phokian

Μαλιεύς: Malian

Οταος: of Mount Oite

Ανιάν: of the Aenianes, a Thessalian tribe

πανδημεί: in full force

παγγέλλω παγγελ πήγγειλα πήγγελκα πήγγελμαι πηγγέλθην: tell, proclaim, command

102

περικαθέζομαι: to sit down round; besiege (a walled city)

καρπόω καρπσω κάρπωσα ––– κεκάρπωμαι καρπθην: harvest crops from, use, enjoy

φίστημι ποστήσω πέστησα (or πέστην) πέστηκα πέσταμαι πεστάθην: remove, abandon

θηναος –α –ον: Athenian

συμμαχία –ας : alliance

Πλαταιεύς: of Plataia, Plataian

πολιορκέω πολιορκήσω πολιόρκησα πεπολιόρκηκα πεπολιόρκημαι πολιορκήθην: besiege

διπλοος –η –ον: twofold, double

περιτειχίζω: to wall all round

παντοδαπός –ή –όν: of every kind, of all sorts, manifold

περα -ας : attempt; assault

προσάγω προσάξω προσήγαγον προσχα προσγμαι προσήχθην: supply, add, bring to, apply

103

παγορεύω πηγόρευσα: to forbid

νδεής –ές: in need of; deficient

πορω πορήσω πόρησα πόρηκα πόρημαι πορήθην: (pass.) be left unprovided for

διακληρόω: to assign by lot, allot

σφες: they

πομένω πομεν πέμεινα πομεμένηκα ––– –––: stay behind, survive, abide

τηρέω τηρήσω τήρησα τετήρηκα τετήρημαι τηρήθην: to look out, watch for

νεμος –ου : wind, spirit

ξέρχομαι ξελεύσομαι ξλθον ξελήλυθα ––– –––: go/come out, go forth

περβαίνω περβήσομαι περβην περββηκα ––– –––: to step over, mount, scale

περιτείχισμα: a fortification wall

ποσφάζω: to cut the throat of

φύλαξ –ακος : watchman

διασζω διασσω δισωσα διασσωκα διασσωμαι/διασσωσμαι διεσθην: to preserve through

δερο: (to) here

διάκειμαι διάκείσομαι: to be in a certain state, to be disposed

προσδόκητος –ον: unexpected, unlooked for

κράτος –ους τό: might, power

βάω βσω βησα βηκα: to be at man's estate, to be in the prime of youth

ξανδραποδίζω ξηνδραπόδισα: enslave

πειμι: (go) come upon, approach, attack

πεξέρχομαι πεξλθον πεξελήλυθα: to go out secretly, escape

θήναζε: to Athens

article nav
Previous
Next

Suggested Citation

Deborah Kamen, Pseudo-Demosthenes: Against Neaira. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2018. ISBN: 978-1-947822-10-8.https://dcc.dickinson.edu/against-neaira/101-103