21-22

[21] Λυσίας γὰρ ὁ σοφιστὴς Μετανείρας ὢν ἐραστής, ἐβουλήθη πρὸς τοῖς ἄλλοις ἀναλώμασιν οἷς ἀνήλισκεν εἰς αὐτὴν καὶ μυῆσαι, ἡγούμενος τὰ μὲν ἄλλα ἀναλώματα τὴν κεκτημένην αὐτὴν λαμβάνειν, ἃ δ᾽ ἂν εἰς τὴν ἑορτὴν καὶ τὰ μυστήρια ὑπὲρ αὐτῆς ἀναλώσῃ, πρὸς αὐτὴν τὴν ἄνθρωπον χάριν καταθήσεσθαι. ἐδεήθη οὖν τῆς Νικαρέτης ἐλθεῖν εἰς τὰ μυστήρια ἄγουσαν τὴν Μετάνειραν, ἵνα μυηθῇ, καὶ αὐτὸς ὑπέσχετο μυήσειν.

[22] ἀφικομένας δ᾽ αὐτὰς ὁ Λυσίας εἰς μὲν τὴν αὑτοῦ οἰκίαν οὐκ εἰσάγει, αἰσχυνόμενος τήν τε γυναῖκα ἣν εἶχε, Βραχύλλου μὲν θυγατέρα, ἀδελφιδῆν δὲ αὑτοῦ, καὶ τὴν μητέρα τὴν αὑτοῦ πρεσβυτέραν τε οὖσαν καὶ ἐν τῷ αὐτῷ διαιτωμένην· ὡς Φιλόστρατον δὲ τὸν Κολωνῆθεν, ᾔθεον ἔτι ὄντα καὶ φίλον αὐτῷ, καθίστησιν ὁ Λυσίας αὐτάς, τήν τε Μετάνειραν καὶ τὴν Νικαρέτην. συνηκολούθει δὲ καὶ Νέαιρα αὑτηί, ἐργαζομένη μὲν ἤδη τῷ σώματι, νεωτέρα δὲ οὖσα διὰ τὸ μήπω τὴν ἡλικίαν αὐτῇ παρεῖναι.

Lysias the sophist asked Nikarete to bring Metaneira to Athens in order to initiate her into the Eleusinian Mysteries. Neaira came along, too, and all three stayed with a man named Philostratos.

21

Λύσιας...ὁ σοφίστης: this is the famous rhetorician and logographer Lysias. While σοφίστης can be used pejoratively, here it simply refers to his profession as a teacher of oratory.

μυσαι < μυέω: i.e., to initiate into the Eleusinian Mysteries, held in honor of Demeter and Persephone

τν κεκτημένην αὐτήν: “her owner,” Nikarete, subject of λαμβάβειν, “was taking,” in indirect statement after ἡγούμενος 

ναλώσ < ἀναλίσκω, “spend”

καταθήσεσθαι < κατατίθημι; takes χάριν as its object

ἐδεήθη < δέομαι, “to beg, ask”

πέσχετο < ὑπισχνέομαι, “to promise”

22

ασχυνόμενος < αἰσχύνω + acc. person before whom one feels shame

Βραχύλλου: Brachyllos was the husband of Lysias’ sister.

ν τῷ ατ: “in the same [house]”

διαιτωμένην < διαιτάω (mid./pass.), “lead one’s life, live”

ς Φιλόστρατον: ὡς + acc. personal name = “at the house of”

Κολωνθεν: from Kolonai, an Attic deme. Here is a map of all Attic demes.

νεωτέρα: comparative degree (G. 177, S. 313), here with the sense of “too young.” Kapparis suggests that she was around twelve or thirteen (i.e., not yet of marriageable age) (1999: 215).

διὰ τὸ μήπω τν λικίαν ατ παρεναι: “because the (proper) age was not yet present for her,” i.e., because she was not yet old enough. τό...παρεναι is an articular infinitive. λικίαν serves here as the accusative subject of παρεναι < παρά + εἰμί (+ dat.).

21

Λυσίας: Lysias

σοφιστής –οῦ : wise man; sophist

ραστής –οῦ : a lover

νάλωμα: expenditure, cost

ναλίσκω ναλώσω νήλωσα νήλωκα νήλωμαι νηλώθην: to use up, to spend, lavish

μυέω: to initiate into the mysteries

ορτή –ς : festival

μυστήριον –ου τό: a secret rite, mystery

δέομαι δεήσομαι δεησάμην ––– δεδέημαι δεήθην: beg, ask

22

εσάγω εσάξω εσήγαγον εσαγήοχα εσγμαι εσήχθην: to lead in, bring before

ασχύνω ασχυνῶ σχυνα ––– ––– σχύνθην: to feel shame

Βράχυλλος: Brachyllοs

δελφιδ: a brother’s or sister’s daughter, a niece

διαιτάω διαιτήσω διτησα δεδιτηκα δεδιτημαι διαιτήθην (or διτήθην): (mid.) to live, spend one's time

Φιλόστρατος: Philostratos

Κολωνῆθεν: from Kolonai, deme of Attica

ίθεος –ους τό: (unmarried) youth

συνακολουθέω: to follow closely, to accompany

νεώτερος –α –ον: younger

μήπω: not yet

λικία –ας : time of life, age; generation

article nav
Previous
Next

Suggested Citation

Deborah Kamen, Pseudo-Demosthenes: Against Neaira. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2018. ISBN: 978-1-947822-10-8.https://dcc.dickinson.edu/against-neaira/21-22