[39] καὶ εἰσάγει αὐτὴν καὶ τὰ παιδία εἰς τὸ οἰκίδιον ὃ ἦν αὐτῷ παρὰ τὸν ψιθυριστὴν Ἑρμῆν, μεταξὺ τῆς Δωροθέου τοῦ Ἐλευσινίου οἰκίας καὶ τῆς Κλεινομάχου, ἣν νυνὶ Σπίνθαρος παρ᾽ αὐτοῦ ἐώνηται ἑπτὰ μνῶν. ὥστε ἡ μὲν ὑπάρχουσα Στεφάνῳ οὐσία αὕτη ἦν καὶ ἄλλο οὐδέν· δυοῖν δ᾽ ἕνεκα ἦλθεν ἔχων αὐτήν, ὡς ἐξ ἀτελείας τε ἕξων καλὴν ἑταίραν, καὶ τὰ ἐπιτήδεια ταύτην ἐργασομένην καὶ θρέψουσαν τὴν οἰκίαν· οὐ γὰρ ἦν αὐτῷ ἄλλη πρόσοδος, ὅ τι μὴ συκοφαντήσας τι λάβοι.

[40] πυθόμενος δὲ ὁ Φρυνίων ἐπιδημοῦσαν αὐτὴν καὶ οὖσαν παρὰ τούτῳ, παραλαβὼν νεανίσκους μεθ᾽ ἑαυτοῦ καὶ ἐλθὼν ἐπὶ τὴν οἰκίαν τὴν τοῦ Στεφάνου ἦγεν αὐτήν. ἀφαιρουμένου δὲ τοῦ Στεφάνου κατὰ τὸν νόμον εἰς ἐλευθερίαν, κατηγγύησεν αὐτὴν πρὸς τῷ πολεμάρχῳ. καὶ ὡς ἀληθῆ λέγω, τούτων αὐτὸν μάρτυρα ὑμῖν τὸν τότε πολέμαρχον παρέξομαι. καί μοι κάλει Αἰήτην Κειριάδην. “Μαρτυρία

Αἰήτης Κειριάδης μαρτυρεῖ πολεμαρχοῦντος αὑτοῦ κατεγγυηθῆναι Νέαιραν τὴν νυνὶ ἀγωνιζομένην ὑπὸ Φρυνίωνος τοῦ Δημοχάρους ἀδελφοῦ, καὶ ἐγγυητὰς γενέσθαι Νεαίρας Στέφανον Ἐροιάδην, Γλαυκέτην Κηφισιέα, Ἀριστοκράτην Φαληρέα.”

[41] διεγγυηθεῖσα δ᾽ ὑπὸ Στεφάνου καὶ οὖσα παρὰ τούτῳ τὴν μὲν αὐτὴν ἐργασίαν οὐδὲν ἧττον ἢ πρότερον ἠργάζετο, τοὺς δὲ μισθοὺς μείζους ἐπράττετο τοὺς βουλομένους αὐτῇ πλησιάζειν, ὡς ἐπὶ προσχήματος ἤδη τινὸς οὖσα καὶ ἀνδρὶ συνοικοῦσα. συνεσυκοφάντει δὲ καὶ οὗτος, εἴ τινα ξένον ἀγνῶτα πλούσιον λάβοι ἐραστὴν αὐτῆς, ὡς μοιχὸν ἐπ᾽ αὐτῇ ἔνδον ἀποκλείων καὶ ἀργύριον πραττόμενος πολύ, εἰκότως·

  When Phrynion learned that Neaira was in Athens, he tried to drag her away as his slave, to which Stephanos responded by asserting her freedom. Neaira continued to work as a prostitute, now charging higher fees, and Stephanos blackmailed foreigners he caught having sex with her.

  39

  ρμν: “[the statue of] the whispering Hermes.” It isn’t known where this was located, nor what “whispering Hermes” refers to.

  ν νυν Σπίνθαρος: as Carey points out (1992: 106; see also Kapparis 1999: 247), whose house is being referred to here is grammatically ambiguous, but the context suggests that it refers back to Stephanos’ οἰκίδιον, despite the change in gender.

  πτ μνν: attested home prices in fourth-century Athens range from 3 to 120 mnae (Kapparis 1999: 247). Apollodoros is trying to make the point that Stephanos didn’t have a lot of money, which is what drove him to bring frivolous lawsuits. We don’t know, however, whether this was Stephanos’ only property, or one of several.

  ώνηται < ὠνέομαι

  δυον δ νεκα: “for two reasons”

  ξ τελείας: i.e., “without payment”

  ς...ξων...καί...ταύτην ργασομένην κα θρέψουσαν: “so that he could have...and she would earn...and maintain.” Future participles expressing purpose.

  ργασομένην < ἐργάζομαι, here, “to earn by working” (LSJ II.4)

  τι μή: “except, unless” (S. 2765; see similarly G. 656)

  συκοφαντήσας: a sycophant (συκοφάντης) is someone who brings malicious prosecutions solely for his own financial gain; the term is also often used for blackmailers.

  40

  πυθόμενος < πυνθάνομαι

  πιδημοσαν: “was visiting (Athens)”

  τούτ: i.e., Stephanos

  γεν: “attempted to lead her away,” on the grounds that she was his slave. Conative imperfect (G. 459.a, S. 1895).

  φαιρουμένου...ες λευθερίαν: If a free person (A) was unjustly claimed by another (B) as their slave, a third party (C) could act as A’s vindicator, carrying them away to freedom. This was called an ἀφαίρεσις (or ἐξαίρεσις) εἰς ἐλευθερίανC would then furnish sureties (or guarantors) before the polemarch for the appearance of A in court. In turn, B could then bring a δίκη ἀφαιρέσεως (or ἐξαιρέσεως), accusing C of illegally taking away his property.

  κατηγγύησε < κατεγγυάω: that is, Phrynion compelled Neaira to post bail.

  41

  διεγγυηθεσα < διεγγυάω

  ργασίαν: cognate accusative

  πράττετο: see §19

  ς π προσχήματος: “on the grounds,” “under the pretext” + ptc.

  τινς οσα: “being of someone,” i.e., “being someone’s wife”

  συνεσυοφάντει: the συν- takes an implied “her” (αὐτῇ).

  γντα < ἀγνώς: i.e., unknown to them and so unaware of who Neaira actually was. Patteson 1978: 75-76 points out that the advantage of trapping a foreigner is that they wouldn’t know their rights under Athenian law.

  μοιχόν: although this word is often translated as “adulterer,” μοιχεία is not identical to our concept of adultery. It refers to an illicit sexual act, essentially any sexual act between two citizens outside the bounds of marriage.

  πραττόμενος: “exacting as payment,” i.e., extorting; see LSJ πράσσω VI.

  εκότως: “and rightly so, naturally.” Ironic. The idea is that their blackmailing scheme was “reasonable” because (as is about to be explained) they needed the money.

  39

  εσάγω εσάξω εσήγαγον εσαγήοχα εσγμαι εσήχθην: to lead in, bring before

  παιδίον –ου τό: a child

  οκίδιον –ου τό: a small house, cabin

  ψιθυριστής: a whisperer; a slanderer

  ρμς –ο : Hermes, herm

  Δωρόθεος: Dorotheos

  λευσίνιος: Eleusinian, from Eleusis

  Κλεινόμαχος: Kleinomachos

  νέομαι (imperf. ωνούμην) νήσομαι πριάμην — ώνημαι ωνήθην: buy

  μν μνς : mna=100 drachmas=1/60 talent

  Στέφανος: Stephanos

  τέλεια: exemption from payment

  ταίρα –ας : comrade (female), companion (female), courtesan

  πιτήδειος –α –ον: suitable, useful, (subst.) τὰ ἐπιτήδεια, necessaries, provisions; friendly, (subst.) ὁ ἐπιτήδειος, a close friend

  πρόσοδος –ου : income

  συκοφαντέω συκοφαντήσω συκοφάντησα σεσυκοφάντηκα σεσυκοφάντημαι συκοφαντήθην: to accuse falsely, slander, calumniate

  40

  Φρυνίων: Phrynion

  πιδημέω πιδημήσω πεδήμησα πιδεδήμηκα: come to stay in a city, visit

  παραλαμβάνω παραλήψομαι παρέλαβον παρείληφα παρείλημμαι παρελήφθην: to take, capture; take with oneself, associate to oneself + acc. 

  νεάνισκος: youth, young man

  λευθερία –ας : freedom

  κατεγγυάω: to make [someone] give security, to make responsible

  πολέμαρχος: commander in war, general, leader; at Athens, the third archon

  Αήτης: Aietes

  Κειριάδης: of the deme Keiriadai

  μαρτυρία –ας : witness, testimony, evidence

  μαρτυρέω μαρτυρήσω μαρτύρησα μεμαρτύρηκα μεμαρτύρημαι μαρτυρήθην: witness to

  πολεμαρχέω: to be Polemarch

  γωνίζομαι γωνισιομαι γωνισάμην ––– γώνισμαι γωνίσθην: to contend for a prize; to contend in court; (pass.) to be on trial

  Δημοχαρής: Demochares

  γγυητής –ο : one who gives security, a surety

  ροιάδης: of the deme Eroiadai

  Γλαυκέτης: Glauketes

  Κηφισιεύς: of the deme Kephisia

  ριστοκράτης: Aristokrates

  Φαληρεύς: Phalerian, inhabiting Phaleron

  41

  διεγγυάω: to give security for; (in passive) to be bailed, be vouched for

  ργασία : work, daily labour, business

  μισθός –ο : wages, pay, hire

  πλησιάζω πλησιάσω πλησίασα πεπλησίακα ––– πλησιάσθην: to draw near; have sex with + dat.

  πρόσχημα –ατος τό: aspect; exterior appearance; dress; pretext

  συνοικέω συνοικήσω συνκησα συνκηκα συνκημαι συνκήθην: to dwell together, live together

  συσσυκοφαντέω: join in giving false information

  γνώς –τος: unknown, ignorant

  πλούσιος –α –ον: wealthy, opulent

  ραστής –ο : a lover

  μοιχός –ο : an adulterer, paramour, debaucher

  ποκλείω/ποκλω ποκλείσω/ποκλσω πέκλεισα/πέκλσα ποκέκλεικα/ποκέκλκα ποκέκλειμαι/ποκέκλεισμαι/ποκέκλμαι πεκλείσθην/πεκλσθην: to shut off from; shut in, confine

  εκότως: reasonably, appropriately; (at the end of a sentence) and rightly so, naturally

  article nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Deborah Kamen, Pseudo-Demosthenes: Against Neaira. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2018. ISBN: 978-1-947822-10-8.https://dcc.dickinson.edu/against-neaira/39-41