18-20

[18] ἑπτὰ γὰρ ταύτας παιδίσκας ἐκ μικρῶν παιδίων ἐκτήσατο Νικαρέτη, Χαρισίου μὲν οὖσα τοῦ Ἠλείου ἀπελευθέρα, Ἱππίου δὲ τοῦ μαγείρου τοῦ ἐκείνου γυνή, δεινὴ δὲ καὶ δυναμένη φύσιν μικρῶν παιδίων συνιδεῖν εὐπρεπῆ, καὶ ταῦτα ἐπισταμένη θρέψαι καὶ παιδεῦσαι ἐμπείρως, τέχνην ταύτην κατεσκευασμένη καὶ ἀπὸ τούτων τὸν βίον συνειλεγμένη.

[19] προσειποῦσα δ᾽ αὐτὰς ὀνόματι θυγατέρας, ἵν᾽ ὡς μεγίστους μισθοὺς πράττοιτο τοὺς βουλομένους πλησιάζειν αὐταῖς ὡς ἐλευθέραις οὔσαις, ἐπειδὴ τὴν ἡλικίαν ἐκαρπώσατο αὐτῶν ἑκάστης, συλλήβδην καὶ τὰ σώματα ἀπέδοτο ἁπασῶν ἑπτὰ οὐσῶν, Ἄντειαν καὶ Στρατόλαν καὶ Ἀριστόκλειαν καὶ Μετάνειραν καὶ Φίλαν καὶ Ἰσθμιάδα καὶ Νέαιραν ταυτηνί.

[20] ἣν μὲν οὖν ἕκαστος αὐτῶν ἐκτήσατο καὶ ὡς ἠλευθερώθησαν ἀπὸ τῶν πριαμένων αὐτὰς παρὰ τῆς Νικαρέτης, προϊόντος τοῦ λόγου, ἂν βούλησθε ἀκούειν καί μοι περιουσία ᾖ τοῦ ὕδατος, δηλώσω ὑμῖν· ὡς δὲ Νέαιρα αὑτηὶ Νικαρέτης ἦν καὶ ἠργάζετο τῷ σώματι μισθαρνοῦσα τοῖς βουλομένοις αὐτῇ πλησιάζειν, τοῦθ᾽ ὑμῖν βούλομαι πάλιν ἐπανελθεῖν.

  Narrative portion (διήγησις) of the speech, 18–84. It is unusually long for a διήγησις, but this digressiveness is characteristic of Apollodoros’ style.

  Neaira was one of seven girls purchased and raised to be prostitutes by Nikarete, a freedwoman from Elis. She passed them off as her freeborn daughters, but then sold them when their earning days were over.

  18

  πτάταύτας παιδίσκας: no article is needed with the demonstrative when definite numbers are used (S. 1178).

  κτήσατο: “purchased” as slaves

  λείου: of Elis, a region in the Peloponnese

  δεινήσυνιδεν: δεινός + infinitive = “clever, skilled at [doing something]”

  καὶ δυναμένη: Dilts 2009, following Auger, brackets this as an explanatory gloss.

  επρεπ: modifies the preceding φύσιν; for 3rd declension adjectives of the -ης/ες type, see S. 292.

  συνιδεν < συνοράω (aor. συνεῖδον), “to discern with a keen eye” (Kapparis 1999: 208)

  καὶ τατα: a common way of amplifying what’s come before; translate as “what’s more” or “in addition.”

  τέχνην ταύτην κατεσκευασμένη: “making this her profession” (LSJ κατασκευάζω A.3)

  πὸ τούτων: the demonstrative pronoun here is neuter.

  βίον: here, “livelihood”

  συνειλεγμένη < συλλέγω, “get, earn”

  19

  προσειποσα < προσεῖπον (used as second aorist of προσαγορεύω)

  πράττοιτο: here with its middle sense “to obtain, to exact [money]” + double accusative (person and thing) (LSJ πράσσω VI)

  πλησιάζειν: with a sexual sense: “to consort with”

  λικίαν: Kapparis 1999 translates this as “flourishing youth” (214) or “prime youth” (215).

  συλλήβδην: i.e., all of them (but not all at the same time)

  σώματα: the word σῶμα is often used as a synonym for “slave,” since slaves were conceptualized as (mere) bodies. Here, however, the word σώματα is better taken as “bodies.” 

  πέδοτο: “sold” (LSJ ἀποδίδωμι III)

  Ἄντειαν καί...Νέαιραν: some of these prostitutes are mentioned in book 13 of Athenaeus’ Deipnosophistai; see Kapparis 1999: 208–9 for more detail.

  20

  ν μέν...καὶ ς: “which one...and how,” introducing indirect questions after δηλώσω below

  ν βούλησθε: ἄν = ἐάν

  δατος: that is, the water in the κλεψύδρα (water clock, see the excavated example from the Athenian Agora), used to measure time in court

  πανελθεν < ἐπανέρχομαι, in speaking or writing, “to return to [a point]”

  18

  παιδίσκη –ης : a young girl, maiden

  παιδίον –ου τό: achild

  Νικαρέτη: Nikarete

  Χαρίσιος: Charisios

  λεος: from Elis

  πελευθέρα : emancipated slave, freedwoman

  ππίας (Ion. ππίης) : Hippias

  μάγειρος: a cook

  συνοράω: to see, perceive

  επρεπής –ές: good-looking, pretty

  πίσταμαι πιστήσομαι ––– ––– ––– πιστήθην: to know how to (+ infin.)

  παιδεύω παιδεύσω παίδευσα πεπαίδευκα πεπαίδευμαι παιδεύθην: educate

  μπειρος –ον: experienced in, acquainted with

  συλλέγω συλλέξομαι συνέλεξα συνείλοχα συνείλεγμαι συνελέχθην (or συνελέγην): collect, get together

  19

  προσεπον, used as aor. 2 of προσαγορεύω and προσφωνέω; Εp. προσέειπον: to speak to one, address, accost

  μισθός –οῦ : wages, pay, hire

  πλησιάζω πλησιάσω πλησίασα πεπλησίακα ––– πλησιάσθην: to draw near

  λικία –ας : time of life, age; generation

  καρπόω καρπώσω κάρπωσα ––– κεκάρπωμαι καρπώθην: to bear fruit, produce; (middle) to enjoy the fruit of, reap a profit from + acc.

  συλλήβδην: collectively, en masse

  ντεια -ας : Anteia

  Στρατόλα: Stratola

  ριστόκλεια: Aristokleia

  Μετάνειρα: Metaneira

  Φίλα: Phila

  σθμιάς: Isthmias

  Νέαιρα: Neaira

  20

  λευθερόω λευθερώσω λευθέρωσα: free, set free

  πρίαμαι/νέομαι νήσομαι/νηθήσομαι πριάμην/ωνήθην ώνημαι: to buy

  πρόσειμι: approach

  περιουσία: remainder, excess

  μισθαρνέω ––– μισθάρνησα μεμισθάρνηκα ––– –––: to work

  πανέρχομαι πανελεύσομαι/πάνειμι πανλθον πανελήλυθα: come back, return

  article nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Deborah Kamen, Pseudo-Demosthenes: Against Neaira. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2018. ISBN: 978-1-947822-10-8.https://dcc.dickinson.edu/against-neaira/18-20