69-71

[69] πεισθέντος δὲ τοῦ Ἐπαινέτου ἐπὶ τούτοις καὶ ἀνελομένου τὴν γραφὴν ἣν ἐδίωκε Στέφανον, γενομένης συνόδου αὐτοῖς καὶ καθεζομένων διαιτητῶν τῶν ἐγγυητῶν, δίκαιον μὲν οὐδὲν εἶχε λέγειν Στέφανος, εἰς ἔκδοσιν δ᾽ ἠξίου τὸν Ἐπαίνετον τῇ τῆς Νεαίρας θυγατρὶ συμβαλέσθαι, λέγων τὴν ἀπορίαν τὴν αὑτοῦ καὶ τὴν ἀτυχίαν τὴν πρότερον γενομένην τῇ ἀνθρώπῳ πρὸς τὸν Φράστορα, καὶ ὅτι ἀπολωλεκὼς εἴη τὴν προῖκα, καὶ οὐκ ἂν δύναιτο πάλιν αὐτὴν ἐκδοῦναι·

[70] ‘σὺ δὲ καὶ κέχρησαι’ ἔφη ‘τῇ ἀνθρώπῳ, καὶ δίκαιος εἶ ἀγαθόν τι ποιῆσαι αὐτήν’, καὶ ἄλλους ἐπαγωγοὺς λόγους, οὓς ἄν τις δεόμενος ἐκ πονηρῶν πραγμάτων εἴποι ἄν. ἀκούσαντες δ᾽ ἀμφοτέρων αὐτῶν οἱ διαιτηταὶ διαλλάττουσιν αὐτούς, καὶ πείθουσι τὸν Ἐπαίνετον χιλίας δραχμὰς εἰσενεγκεῖν εἰς τὴν ἔκδοσιν τῇ θυγατρὶ τῇ Νεαίρας. καὶ ὅτι πάντα ταῦτα ἀληθῆ λέγω, τούτων ὑμῖν μάρτυρας αὐτοὺς τοὺς ἐγγυητὰς καὶ διαιτητὰς γενομένους καλῶ.

[71] “Μάρτυρες

Ναυσίφιλος Κεφαλῆθεν, Ἀριστόμαχος Κεφαλῆθεν μαρτυροῦσιν ἐγγυηταὶ γενέσθαι Ἐπαινέτου τοῦ Ἀνδρίου, ὅτ᾽ ἔφη Στέφανος μοιχὸν εἰληφέναι Ἐπαίνετον· καὶ ἐπειδὴ ἐξῆλθεν Ἐπαίνετος παρὰ Στεφάνου καὶ κύριος ἐγένετο αὑτοῦ, γράψασθαι γραφὴν Στέφανον πρὸς τοὺς θεσμοθέτας, ὅτι αὐτὸν ἀδίκως εἷρξεν· καὶ αὐτοὶ διαλλακταὶ γενόμενοι διαλλάξαι Ἐπαίνετον καὶ Στέφανον· τὰς δὲ διαλλαγὰς εἶναι ἃς παρέχεται Ἀπολλόδωρος.” “Διαλλαγαί

ἐπὶ τοῖσδε διήλλαξαν Στέφανον καὶ Ἐπαίνετον οἱ διαλλακταί, τῶν μὲν γεγενημένων περὶ τὸν εἱργμὸν μηδεμίαν μνείαν ἔχειν, Ἐπαίνετον δὲ δοῦναι χιλίας δραχμὰς Φανοῖ εἰς ἔκδοσιν, ἐπειδὴ κέχρηται αὐτῇ πολλάκις· Στέφανον δὲ παρέχειν Φανὼ Ἐπαινέτῳ, ὁπόταν ἐπιδημῇ καὶ βούληται συνεῖναι αὐτῇ.”

In arbitration, Epainetos withdrew his indictment against Stephanos; the latter dropped his claim on the 30 mnae and got Epainetos to contribute a thousand drachmas toward Phano’s future marriage.

69

π τούτοις: “on these terms”

διαιτητν: take as predicate.

εχε < ἔχω + infinitive = “to be able to”

ες κδοσιν: “for the dowry”

ξίου...συμβαλέσθαι: “asked...to make a contribution”

πολωλεκς εη: “had lost,” perfect optative active of ἀπόλλυμι

κδοναι < ἐκδίδωμι, the verb related to ἔκδοσις

70

δίκαιος ε: Greek sometimes uses a personal construction (“you are just to”) where English uses an impersonal one (e.g., “it is just for you”).

γαθόν τι ποισαι ατήν: ποιέω can take, as here, a double accusative, of thing done and person to whom it is done.

παγωγούς: in the sense of being seductive or misleading

δεόμενος < δέω; used as a deponent, can mean “to beg”

κ πονηρν πραγμάτων: ἐκ here governs a genitive of origin, specifically “of the Cause, Instrument or Means by which a thing is done” (LSJ III.5).

χιλίας δραχμάς: 1000 drachmas (10 mnae) is less than Stephanos was asking for earlier as ransom (i.e., 30 mnae).

εσενεγκεν < εἰσφέρω

71 

ὅτ’= ὅτε

γράψασθαι: the implicit subject here is Epainetos.

διαλλαγαίDilts 2009 marks this passage as spurious, following Westermann.

Φανώ: here, accusative

69

παίνετος: Epainetos

σύνοδος –ου /: meeting; council

καθέζομαι καθεδομαι/καθεδήσομαι κάθημαι καθσθην: to sit down, take one's seat

διαιτητής: an arbitrator, umpire

γγυητής –ο : one who gives security, a surety

κδοσις –εως : giving away in marriage, dowry

συμβάλλω συμβαλ συμέβαλον συμβέβληκα συμβέβλημαι συμεβλήθην: throw together, meet, unite; contribute

πορία –ας : difficulty, perplexity

τυχία: a misfortune, miscarriage, mishap

προίξ προικός : gift; dowry

κδίδωμι κδώσω ξέδωκε κδέδωκα κδέδομαι ξεδόθην: to give in marriage

70

χράομαι: use, deal with, make use of; be familiar with, have a relationship with, have sex with; experience, suffer + dat.

παγωγός: attractive, tempting, alluring

δέομαι δεήσομαι δεησάμην ––– δεδημαι δεήθην: beg, ask

διαλλάσσω: reconcile one to another, come to a negotiated settlement

χίλιοι –αι –α: a thousand

δραχμή –ς : drachma

εσφέρω εσοίσω εσήνεγκα εσενήνοχα εσενήνεγμαι εσηνέχθην: to contribute

71

Ναυσίφιλος: Nausiphilοs

Κεφαλή: Kephale

ριστόμαχος: Aristomachοs

μαρτυρέω μαρτυρήσω μαρτύρησα μεμαρτύρηκα μεμαρτύρημαι μαρτυρήθην: witness to

νδριος: of Andros

μοιχός –ο : an adulterer, paramour, debaucher

ξέρχομαι ξελεύσομαι ξλθον ξελήλυθα ––– –––: go/come out, go forth

θεσμοθέτης: a lawgiver; at Athens, οἱ θεσμοθέται = the six junior archons

ργω/εργω ερξω ερξα –– εργμαι ερχθην: to shut in, imprison

διαλλακτής: mediator

διαλλαγή –ς : change, reconciliation

πολλόδωρος: Apollodorοs

εργμός: cage, prison

μνεία: remembrance, memory

Φανώ: Phano

ὁπόταν: (+ subj.) whenever

πιδημέω πιδημήσω πεδήμησα πιδεδήμηκα: come to stay in a city, visit

σύνειμι συνέσομαι ––– ––– ––– –––: be with, live, have dealings with

article nav
Previous
Next

Suggested Citation

Deborah Kamen, Pseudo-Demosthenes: Against Neaira. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2018. ISBN: 978-1-947822-10-8.https://dcc.dickinson.edu/against-neaira/69-71