110-112

[110] τί δὲ καὶ φήσειεν ἂν ὑμῶν ἕκαστος εἰσιὼν πρὸς τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκ᾽ ἢ θυγατέρα ἢ μητέρα, ἀποψηφισάμενος ταύτης, ἐπειδὰν ἔρηται ὑμᾶς ‘ποῦ ἦτε;’ καὶ εἴπητε ὅτι ‘ἐδικάζομεν;’ ‘τῷ;’ ἐρήσεται εὐθύς. ‘Νεαίρᾳ’ δῆλον ὅτι φήσετε (οὐ γάρ;) ‘ὅτι ξένη οὖσα ἀστῷ συνοικεῖ παρὰ τὸν νόμον, καὶ ὅτι τὴν θυγατέρα μεμοιχευμένην ἐξέδωκεν Θεογένει τῷ βασιλεύσαντι, καὶ αὕτη ἔθυσε τὰ ἱερὰ τὰ ἄρρητα ὑπὲρ τῆς πόλεως καὶ τῷ Διονύσῳ γυνὴ ἐδόθη’, καὶ τἄλλα διηγούμενοι τὴν κατηγορίαν αὐτῆς, ὡς καὶ μνημονικῶς καὶ ἐπιμελῶς περὶ ἑκάστου κατηγορήθη.

[111] αἱ δὲ ἀκούσασαι ἐρήσονται ‘τί οὖν ἐποιήσατε;’ ὑμεῖς δὲ φήσετε ‘ἀπεψηφίσμεθα.’ οὐκοῦν ἤδη αἱ μὲν σωφρονέσταται τῶν γυναικῶν ὀργισθήσονται ὑμῖν, διότι ὁμοίως αὐταῖς ταύτην κατηξιοῦτε μετέχειν τῶν τῆς πόλεως καὶ τῶν ἱερῶν· ὅσαι δ᾽ ἀνόητοι, φανερῶς ἐπιδείκνυτε ποιεῖν ὅ τι ἂν βούλωνται, ὡς ἄδειαν ὑμῶν καὶ τῶν νόμων δεδωκότων· δόξετε γὰρ ὀλιγώρως καὶ ῥᾳθύμως φέροντες ὁμογνώμονες καὶ αὐτοὶ εἶναι τοῖς ταύτης τρόποις.

[112] ὥστε πολὺ μᾶλλον ἐλυσιτέλει μὴ γενέσθαι τὸν ἀγῶνα τουτονὶ ἢ γενομένου ἀποψηφίσασθαι ὑμᾶς. κομιδῇ γὰρ ἤδη παντελῶς ἐξουσία ἔσται ταῖς πόρναις συνοικεῖν οἷς ἂν βούλωνται, καὶ τοὺς παῖδας φάσκειν οὗ ἂν τύχωσιν εἶναι· καὶ οἱ μὲν νόμοι ἄκυροι ὑμῖν ἔσονται, οἱ δὲ τρόποι τῶν ἑταιρῶν κύριοι ὅ τι ἂν βούλωνται διαπράττεσθαι. ὥστε καὶ ὑπὲρ τῶν πολιτίδων σκοπεῖτε, τοῦ μὴ ἀνεκδότους γενέσθαι τὰς τῶν πενήτων θυγατέρας.

  Apollodoros asks the jurors how, if they acquitted Neaira, they would explain their decision to their wives, daughters, and mothers.

  110

  τ = τινί, “trying whom?” (dative governed by implied ἐδικάζομεν)

  ο γάρ: “isn’t it?”

  μεμοιχευμένην: “who had been corrupted in adultery”

  111

  οκον δη: “no doubt at this point”

  ὁμοίως ατας: “just like them”; take with μετέχειν.

  τῶν τῆς πόλεως: “the things of the city,” i.e. public affairs (genitive governed by μετέχειν)

  πιδείκνυτε ποιεν: “you are showing (that they can) do” 

  ὑμῶν καὶ τῶν νόμων δεδωκότων: genitive absolute

  τος ταύτης τρόποις: dative governed by ὁμογνώμονες

  δόξετε: “you will seem” + infin.

  φέροντες: conditional participle, “if you endure (her conduct)”

  μογνώμονες: predicate after εἶναι

  112

  λυσιτέλει: the imperfect indicative of impersonal verbs, as here, denotes an unfulfilled obligation or propriety (G. 460, S. 1774).

  παντελςDilts 2009 brackets this word as unnecessary after κομιδῇ, following Schaefer.

  ο ν τύχωσιν: that is, the women say that the children are born to whatever men they (the women) happen upon.

  ο δ τρόποι: “the character”

  στεσκοπετε: with an imperative, ὥστε has the force of καὶ οὕτως (S. 2275).

  το μ νεκδότους γένεσθαι: “lest...become unwed,” i.e., be unable to find husbands, presumably because the courtesans will have snapped up the eligible bachelors. Genitive articular infinitive of purpose (see §57).

   

  110

  εσειμι: to go into

  ποψηφίζομαι: reject, refuse to elect, vote against; acquit

  πειδάν: whenever (ἐπειδή + ἄν, in indefinite or general clauses with subjunctive)

  δικάζω δικάσω δίκασα δεδίκακα δεδίκασμαι δικάσθην: to judge, sit in judgment; (mid.) plead a case, go to law; δίκην δικάζεσθαί τινι go to law with someone

  ξένη: a female guest, a foreign woman

  στός –ο : a townsman, citizen

  συνοικω συνοικήσω συνκησα συνκηκα συνκημαι συνκήθην: to dwell together, live together

  μοιχεύω μοιχεύσω μοχευσα ––– μεμοχευμαι: to commit adultery with a woman

  κδίδωμι κδώσω ξέδωκε κδέδωκα κδέδομαι ξεδόθην: to give in marriage

  Θεογένης: Theogenes

  βασιλεύω βασιλεύσω βασίλευσα βεβασίλευκα βεβασίλευμαι βασιλήθην: to be king; serve as king archon

  ρρητος –ον: unspoken, unsaid; secret

  Διόνυσος: Dionysos

  διηγέομαι διηγήσομαι διηγησάμην ––– διήγημαι διηγήθην: set out in detail

  κατηγορία –άς : an accusation, charge

  μνημονικός: of or for remembrance or memory, of good memory; adv. -κῶς from a well-stored memory, accurately and fully

  πιμελής –ές: careful

  111

  σώφρων σώφρον: of sound mind, discreet, self-controlled

  ργίζω ργι ργισα ––– ργισμαι ργσθην: to make angry; (med.) grow angry

  διότι: since, because

  μοίως: similarly

  καταξιόω: to deem worthy

  μετέχω μεθέξω μετέσχον μετέσχηκα ––– –––: partake of, share

  νόητος –ον: foolish

  πιδείκνυμι πιδείξω πέδειξα πιδέδειχα πιδέδειγμαι πεδείχθην: display, exhibit; show, prove

  δεια –ας : lack of fear, security; permission

  λίγωρος –ον: little-caring, scornful, negligent

  άθυμος –ον: light-hearted, careless

  μογνώμων: of the same opinion, like-minded

  112

  λυσιτελέω λυσιτελήσω: to bring profit, gain

  κομιδ: completely, altogether

  παντελής –ές: all-complete, absolute

  ξουσία –ας : power, authority, resources

  πόρνη: a prostitute

  φάσκω φάσκσω φασκσα ––– ––– –––: say, affirm, think, deem

  κυρος: without authority

  ταίρα –ας : comrade (female), companion (female), courtesan

  διαπράσσω διαπράξω διέπραξα διαπέπραχα (or διαπέπραγα) διαπέπραγμαι διεπράχθην: pass over, accomplish

  πολτις: female citizen

  νέκδοτος: not given in marriage, unwed

  πένης –ητος : poor man

  article nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Deborah Kamen, Pseudo-Demosthenes: Against Neaira. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2018. ISBN: 978-1-947822-10-8.https://dcc.dickinson.edu/against-neaira/110-112