110-112

[110] τί δὲ καὶ φήσειεν ἂν ὑμῶν ἕκαστος εἰσιὼν πρὸς τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκ᾽ ἢ θυγατέρα ἢ μητέρα, ἀποψηφισάμενος ταύτης, ἐπειδὰν ἔρηται ὑμᾶς ‘ποῦ ἦτε;’ καὶ εἴπητε ὅτι ‘ἐδικάζομεν;’ ‘τῷ;’ ἐρήσεται εὐθύς. ‘Νεαίρᾳ’ δῆλον ὅτι φήσετε (οὐ γάρ;) ‘ὅτι ξένη οὖσα ἀστῷ συνοικεῖ παρὰ τὸν νόμον, καὶ ὅτι τὴν θυγατέρα μεμοιχευμένην ἐξέδωκεν Θεογένει τῷ βασιλεύσαντι, καὶ αὕτη ἔθυσε τὰ ἱερὰ τὰ ἄρρητα ὑπὲρ τῆς πόλεως καὶ τῷ Διονύσῳ γυνὴ ἐδόθη’, καὶ τἄλλα διηγούμενοι τὴν κατηγορίαν αὐτῆς, ὡς καὶ μνημονικῶς καὶ ἐπιμελῶς περὶ ἑκάστου κατηγορήθη.

[111] αἱ δὲ ἀκούσασαι ἐρήσονται ‘τί οὖν ἐποιήσατε;’ ὑμεῖς δὲ φήσετε ‘ἀπεψηφίσμεθα.’ οὐκοῦν ἤδη αἱ μὲν σωφρονέσταται τῶν γυναικῶν ὀργισθήσονται ὑμῖν, διότι ὁμοίως αὐταῖς ταύτην κατηξιοῦτε μετέχειν τῶν τῆς πόλεως καὶ τῶν ἱερῶν· ὅσαι δ᾽ ἀνόητοι, φανερῶς ἐπιδείκνυτε ποιεῖν ὅ τι ἂν βούλωνται, ὡς ἄδειαν ὑμῶν καὶ τῶν νόμων δεδωκότων· δόξετε γὰρ ὀλιγώρως καὶ ῥᾳθύμως φέροντες ὁμογνώμονες καὶ αὐτοὶ εἶναι τοῖς ταύτης τρόποις.

[112] ὥστε πολὺ μᾶλλον ἐλυσιτέλει μὴ γενέσθαι τὸν ἀγῶνα τουτονὶ ἢ γενομένου ἀποψηφίσασθαι ὑμᾶς. κομιδῇ γὰρ ἤδη παντελῶς ἐξουσία ἔσται ταῖς πόρναις συνοικεῖν οἷς ἂν βούλωνται, καὶ τοὺς παῖδας φάσκειν οὗ ἂν τύχωσιν εἶναι· καὶ οἱ μὲν νόμοι ἄκυροι ὑμῖν ἔσονται, οἱ δὲ τρόποι τῶν ἑταιρῶν κύριοι ὅ τι ἂν βούλωνται διαπράττεσθαι. ὥστε καὶ ὑπὲρ τῶν πολιτίδων σκοπεῖτε, τοῦ μὴ ἀνεκδότους γενέσθαι τὰς τῶν πενήτων θυγατέρας.

Apollodoros asks the jurors how, if they acquitted Neaira, they would explain their decision to their wives, daughters, and mothers.

110

τ = τινί, “trying whom?” (dative governed by implied ἐδικάζομεν)

ο γάρ: “isn’t it?”

μεμοιχευμένην: “who had been corrupted in adultery”

111

οκον δη: “no doubt at this point”

ὁμοίως ατας: “just like them”; take with μετέχειν.

τῶν τῆς πόλεως: “the things of the city,” i.e. public affairs (genitive governed by μετέχειν)

πιδείκνυτε ποιεν: “you are showing (that they can) do” 

ὑμῶν καὶ τῶν νόμων δεδωκότων: genitive absolute

τος ταύτης τρόποις: dative governed by ὁμογνώμονες

δόξετε: “you will seem” + infin.

φέροντες: conditional participle, “if you endure (her conduct)”

μογνώμονες: predicate after εἶναι

112

λυσιτέλει: the imperfect indicative of impersonal verbs, as here, denotes an unfulfilled obligation or propriety (G. 460, S. 1774).

παντελςDilts 2009 brackets this word as unnecessary after κομιδῇ, following Schaefer.

ο ν τύχωσιν: that is, the women say that the children are born to whatever men they (the women) happen upon.

ο δ τρόποι: “the character”

στεσκοπετε: with an imperative, ὥστε has the force of καὶ οὕτως (S. 2275).

το μ νεκδότους γένεσθαι: “lest...become unwed,” i.e., be unable to find husbands, presumably because the courtesans will have snapped up the eligible bachelors. Genitive articular infinitive of purpose (see §57).

 

110

εσειμι: to go into

ποψηφίζομαι: reject, refuse to elect, vote against; acquit

πειδάν: whenever (ἐπειδή + ἄν, in indefinite or general clauses with subjunctive)

δικάζω δικάσω δίκασα δεδίκακα δεδίκασμαι δικάσθην: to judge, sit in judgment; (mid.) plead a case, go to law; δίκην δικάζεσθαί τινι go to law with someone

ξένη: a female guest, a foreign woman

στός –ο : a townsman, citizen

συνοικω συνοικήσω συνκησα συνκηκα συνκημαι συνκήθην: to dwell together, live together

μοιχεύω μοιχεύσω μοχευσα ––– μεμοχευμαι: to commit adultery with a woman

κδίδωμι κδώσω ξέδωκε κδέδωκα κδέδομαι ξεδόθην: to give in marriage

Θεογένης: Theogenes

βασιλεύω βασιλεύσω βασίλευσα βεβασίλευκα βεβασίλευμαι βασιλήθην: to be king; serve as king archon

ρρητος –ον: unspoken, unsaid; secret

Διόνυσος: Dionysos

διηγέομαι διηγήσομαι διηγησάμην ––– διήγημαι διηγήθην: set out in detail

κατηγορία –άς : an accusation, charge

μνημονικός: of or for remembrance or memory, of good memory; adv. -κῶς from a well-stored memory, accurately and fully

πιμελής –ές: careful

111

σώφρων σώφρον: of sound mind, discreet, self-controlled

ργίζω ργι ργισα ––– ργισμαι ργσθην: to make angry; (med.) grow angry

διότι: since, because

μοίως: similarly

καταξιόω: to deem worthy

μετέχω μεθέξω μετέσχον μετέσχηκα ––– –––: partake of, share

νόητος –ον: foolish

πιδείκνυμι πιδείξω πέδειξα πιδέδειχα πιδέδειγμαι πεδείχθην: display, exhibit; show, prove

δεια –ας : lack of fear, security; permission

λίγωρος –ον: little-caring, scornful, negligent

άθυμος –ον: light-hearted, careless

μογνώμων: of the same opinion, like-minded

112

λυσιτελέω λυσιτελήσω: to bring profit, gain

κομιδ: completely, altogether

παντελής –ές: all-complete, absolute

ξουσία –ας : power, authority, resources

πόρνη: a prostitute

φάσκω φάσκσω φασκσα ––– ––– –––: say, affirm, think, deem

κυρος: without authority

ταίρα –ας : comrade (female), companion (female), courtesan

διαπράσσω διαπράξω διέπραξα διαπέπραχα (or διαπέπραγα) διαπέπραγμαι διεπράχθην: pass over, accomplish

πολτις: female citizen

νέκδοτος: not given in marriage, unwed

πένης –ητος : poor man

article nav
Previous
Next

Suggested Citation

Deborah Kamen, Pseudo-Demosthenes: Against Neaira. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2018. ISBN: 978-1-947822-10-8.https://dcc.dickinson.edu/against-neaira/110-112