[8] ἔτι δὲ καὶ ἡ ἑτέρα θυγάτηρ ἀνέκδοτος ἔμελλεν ἔσεσθαι· τίς γὰρ ἄν ποτε παρ᾽ ὀφείλοντος τῷ δημοσίῳ καὶ ἀποροῦντος ἔλαβεν ἄπροικον; οὐκοῦν τηλικούτων κακῶν αἴτιος ἡμῖν πᾶσιν ἐγίγνετο, οὐδὲν πώποτε ὑφ᾽ ἡμῶν ἠδικημένος. τοῖς μὲν οὖν δικασταῖς τοῖς τότε δικάσασι πολλὴν χάριν κατά γε τοῦτο ἔχω, ὅτι οὐ περιεῖδον αὐτὸν ἀναρπασθέντα, ἀλλ᾽ ἐτίμησαν ταλάντου, ὥστε δυνηθῆναι ἐκτεῖσαι μόλις· τούτῳ δὲ δικαίως τὸν αὐτὸν ἔρανον ἐνεχειρήσαμεν ἀποδοῦναι.

[9] καὶ γὰρ οὐ μόνον ταύτῃ ἐζήτησεν ἀνελεῖν ἡμᾶς, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς πατρίδος αὐτὸν ἐβουλήθη ἐκβαλεῖν. ἐπενέγκας γὰρ αὐτῷ αἰτίαν ψευδῆ ὡς Ἀφίδναζέ ποτε ἀφικόμενος ἐπὶ δραπέτην αὑτοῦ ζητῶν πατάξειε γυναῖκα καὶ ἐκ τῆς πληγῆς τελευτήσειεν ἡ ἄνθρωπος, παρασκευασάμενος ἀνθρώπους δούλους καὶ κατασκευάσας ὡς Κυρηναῖοι εἴησαν, προεῖπεν αὐτῷ ἐπὶ Παλλαδίῳ φόνου.

[10] καὶ ἔλεγεν τὴν δίκην Στέφανος οὑτοσί, διομοσάμενος ὡς ἔκτεινεν Ἀπολλόδωρος τὴν γυναῖκα αὐτοχειρίᾳ, ἐξώλειαν αὑτῷ καὶ γένει καὶ οἰκίᾳ ἐπαρασάμενος, ἃ οὔτ᾽ ἐγένετο οὔτ᾽ εἶδεν οὔτ᾽ ἤκουσεν οὐδενὸς πώποτε ἀνθρώπων. ἐξελεγχθεὶς δ᾽ ἐπιορκῶν καὶ ψευδῆ αἰτίαν ἐπιφέρων, καὶ καταφανὴς γενόμενος μεμισθωμένος ὑπὸ Κηφισοφῶντος καὶ Ἀπολλοφάνους ὥστ᾽ ἐξελάσαι Ἀπολλόδωρον ἢ ἀτιμῶσαι ἀργύριον εἰληφώς, ὀλίγας ψήφους μεταλαβὼν ἐκ πεντακοσίων, ἀπῆλθεν ἐπιωρκηκὼς καὶ δόξας πονηρὸς εἶναι.

[11] σκοπεῖτε δὴ αὐτοί, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐκ τῶν εἰκότων λογιζόμενοι πρὸς ὑμᾶς αὐτούς, τί ἂν ἐχρησάμην ἐμαυτῷ καὶ τῇ γυναικὶ καὶ τῇ ἀδελφῇ, εἴ τι Ἀπολλοδώρῳ συνέβη παθεῖν ὧν Στέφανος οὑτοσὶ ἐπεβούλευσεν αὐτῷ, ἢ ἐν τῷ προτέρῳ ἢ ἐν τῷ ὑστέρῳ ἀγῶνι; ἢ ποίᾳ αἰσχύνῃ οὐκ ἂν καὶ συμφορᾷ περιπεπτωκὼς ἦν;

  Apollodoros suffered a large but not unpayable fine. Then Stephanos fabricated a charge of murder against Apollodoros, of which he was duly acquitted.

  8

  τι δὲ καί: “and what is more,” adding a further point

  ποροντος: “poor” < ἀπορέω

  λαβεν: “took (a woman) in marriage”

  προικον: girls were generally given in marriage with a dowry (προίξ), which their husband would manage (and the interest from which would support her). It wasn’t impossible to marry without a dowry, but it was uncommon.

  περιεδον < περι-ὁράω

  ναρπασθέντα: “utterly ruined” by being held responsible for a fine he couldn’t possibly afford, < ἀναρπάζω, “carry off, snatch away,” used figuratively.

  τίμησαν ταλάντου: that is, the jurors accepted Apollodoros’ counter-proposal of a one talent fine.

  τν ατν ρανον...ποδοναι: “to return the same favor,” i.e., pay him back in the same way, by taking him to court. ἔρανος is literally a friendly loan, often without interest and therefore given as a kind of favor, here used ironically.

  9

  ταυτ: adverbial, “in this way”

  νελεν: “destroy” < ἀν-αἱρέω

  πενέγκας < ἐπι-φέρω + αἰτίαν, “to bring a charge against (+ dat.)”

  ατίαν: here, “charge, accusation”

  φίδναζεAphidna is a town in northeast Attica. The suffix –ζε indicates direction toward.

  φικόμενος: Apollodoros is the antecedent.

  πὶ δραπέτην ατοῦ ζητν: “in search of a runaway slave of his (Apollodoros’).” Dilts, in his OCT (2009), marks ζητῶν as spurious, following Dobree, in which case the meaning is “because of a runaway slave of his” (see LSJ ἐπί C.III.1).

  πατάξειε < πατάττω

  νθρωπος: it is unclear what the status of this woman was, since ἄνθρωπος in the feminine is often used pejoratively to refer to slaves (see §46). Because the Palladion is mentioned below, she was probably a slave, in which case Stephanos may have represented himself as her master.

  παρασκευασάμενος: Stephanos is the antecedent.

  κατασκευάσας < κατασκευάζω, “to represent (as)” (LSJ A.6)

  Κυρηναοι: the reason for pretending that the slaves were individuals from Cyrene was presumably to use them as (free) witnesses; as slaves, they would have had to be tortured for testimony.

  προεπεν < προεῖπον: this public proclamation, performed in the Agora, is the first step in bringing a homicide case. The trial itself would have been in the Palladion (see below).

  Παλλαδί: the Palladion was the court that heard cases of unintentional killing of citizens and both intentional and unintentional killing of slaves and foreigners.

  10

  λεγεν τν δίκην: this is a slightly unusual way of phrasing “to bring a suit”; perhaps it has the sense of “to plead one’s case.”

  διομοσάμενος < διόμνυμι: for homicide trials, both sides had to swear an oath, the accuser swearing that he was making a truthful accusation, the accused that he was not guilty.

  ατ: “upon himself (Stephanos),” i.e., if he were swearing falsely

  παρασάμενος < ἐπαράομαι

  εδεν < ὁράω

  κουσεν: “heard about from” + gen.

  ξελεωχθείς < ἐξελέγχω

  πιορκν < ἐπιορκέω, “to swear falsely”

  καταφανής: where English would say “it was clear,” Greek says “he was clear(ly).”

  μεμισθωμένος...ργύριον εληφώς: “(having been) hired...receiving cash,” to procure the conviction of Apollodoros. εληφώς < λαμβάνω.

  Κηφισοφντος καὶ πολλοφάνους: this is probably the Athenian politician Kephisophon son of Kallibios of Paiania. It is unclear who Apollophanes was, but he may have been a politician travelling in the same circles as Kephisophon and Stephanos.

  ξελάσαι < ἐξ-ελαύνω

  ἢ τιμσαι: Gernet excises this phrase from the text, on the grounds that the penalty for homicide would (only) be exile, not disenfranchisement. Other editors (including Dilts 2009) retain it, on the grounds that a fine is a possibility, and if the fine were too high to be paid, it could result in disfranchisement.

  πεντακοσίων: in most manuscripts πεντακοσίων is followed by δραχμῶν, but the majority of editors, following Reiske, delete the δραχμῶν. If δραχμῶν is accepted, it could refer either to how much Stephanos spent securing witnesses, or (perhaps less likely) to how much he was bribed to bring the case. A couple of manuscripts have δικαστῶν instead of δραχμῶν, thus “500 jurors,” which is unlikely for a case heard at the Palladion (which we hear elsewhere had 51 special jurors called ἐφέται).

  πιωρκηκς καὶ δόξας πονηρς εναι: “a perjured man and one with the reputation of a scoundrel”

  11

  τί ν χρησάμην: “what use I would have made of (+ dat.),” i.e., “what I would have done with” (see LSJ χράομαι C.III.4)

  συνέβη < συμβαίνω: used impersonally here, with the dative + infinitive construction

  γνι: the word ἀγών is often used, as here, of court trials.

  περιπεπτωκώς < περι-πίπτω

  ν: 1st person singular, imperfect of εἰμί

  8

  νέκδοτος: not given in marriage, unmarried

  φείλω φειλήσω φελον φείληκα ––– φειλήθην: to owe, be obliged

  δημόσιος –α –ον: belonging to the people

  πορέω πορήσω πόρησα πόρηκα πόρημαι πορήθην: be at a loss; be poor

  προικος -ον: undowered, without a dowry

  τηλικοτος τηλικαύτη τηλικοτον: of such an age or size

  πώποτε: ever yet

  δικαστής –ο: judge, juror

  δικάζω δικάσω δίκασα δεδίκακα δεδίκασμαι δικάσθην: to judge, sit in judgment; (mid.) plead a case, go to law; δίκην δικάζεσθαί τινι go to law with someone

  περιοράω περιόψομαι περιεδον περιεόρκα περιμμαι περιώφθην: to allow

  ναρπάζω ναρπάξομαι/ναρπάξω/ναρπάσομαι/ναρπάσω νήρπαξα/νήρπασα νήρπακα νήρπαγμαι/νήρπασμαι νηρπάσθην/νηρπάχθην: to snatch up

  τάλαντον –ου τό: talent (large sum of silver=6000 drachmas)

  κτίνω κτείσω ξέτεισα κτέτεικα: to pay off, pay in full

  μόλις: with difficulty; scarcely; reluctantly

  ρανος: a meal to which each contributed his share; loan; favor

  γχειρέω γχειρήσω νεχείρησα γκεχείρηκα: to attempt, try

  9

  κβάλλω κβαλξέβαλον κβέβληκα κβέβλημαι ξεβλήθην: throw, cast out, produce

  πιφέρω πιοίσω πήνεγκα πενήνοχα πενήνεγμαι πηνέχθην: bring on; bring as a charge against

  ψευδής –ές: false, lying, untrue

  φίδναζε: to Aphidna

  δραπέτης –ου : a runaway slave, fugitive

  πατάσσω πατάξω πάταξα ––– πεπάταγμαι πατάχθην: to beat, knock

  πληγή –ής : blow, stroke

  Κυρηναος: of Cyrene

  προεπον (aor. of προλέγω): to make a proclamation against (+dat.)

  Παλλάδιον: a court of the ἐφέται at Athens

  φόνος –ου : murder, slaughter, corpse

  10

  Στέφανος: Stephanos

  διόμνυμι διομομαι/διομόσω διώμοσα διομώμοκα ––– διωμόθην/διωμόσθην: to swear solemnly, to declare on oath

  κτείνω κτενκτεινα πέκτονα ––– –––: kill

  ατοχειρία –ας: murder perpetrated by one’s own hand

  ξώλεια: utter destruction

  παράομαι: to imprecate (curses) upon, + acc. + dat. of person

  ξελέγχω ξελέξω ξέλεξα ξέλεχα ξέλεγμαι ξελέχθην: to convict; to verify, to prove

  πιορκέω πιορκήσω πιώρκησα πιώρκηκα: to swear falsely, forswear oneself

  καταφανής: visible, in view; clear, manifest

  μισθόω: hire for pay

  Κηφισοφν: Kephisophon

  πολλοφάνης: Apollophanes

  ξελαύνω ξελξήλασα ξελήλακα ξελήλαμαι ξηλάθην: to drive out from

  τιμόω: to disenfranchise

  ψφος –ου : small stone; vote; judgment

  μεταλαμβάνω: get, receive

  πεντακόσιοι –αι –α: five hundred

  πέρχομαι πελεύσομαι πλθον πελήλυθα ––– –––: go away, depart from

  11

  πιβουλεύω πιβουλεύσω πεβούλευσα πιβεβούλευκα ––– –––: plan against, plot

  ασχύνη –ης : shame, dishonor

  περιπίπτω περιπεσομαι περέπεσον: to fall in with, meet, suffer (+ dat.)

  article nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Deborah Kamen, Pseudo-Demosthenes: Against Neaira. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2018. ISBN: 978-1-947822-10-8.https://dcc.dickinson.edu/against-neaira/8-11