107-109

[107] οὔκουν δεινόν; πρὸς μὲν τοὺς ἀστυγείτονας καὶ ὁμολογουμένως ἀρίστους τῶν Ἑλλήνων εἰς τὴν πόλιν γεγενημένους οὕτω καλῶς καὶ ἀκριβῶς διωρίσασθε περὶ ἑκάστου, ἐφ᾽ οἷς δεῖ ἔχειν τὴν δωρεάν, τὴν δὲ περιφανῶς ἐν ἁπάσῃ τῇ Ἑλλάδι πεπορνευμένην οὕτως αἰσχρῶς καὶ ὀλιγώρως ἐάσετε ὑβρίζουσαν εἰς τὴν πόλιν καὶ ἀσεβοῦσαν εἰς τοὺς θεοὺς ἀτιμώρητον, ἣν οὔτε οἱ πρόγονοι ἀστὴν κατέλιπον οὔθ᾽ ὁ δῆμος πολῖτιν ἐποιήσατο;

[108] ποῦ γὰρ αὕτη οὐκ εἴργασται τῷ σώματι, ἢ ποῖ οὐκ ἐλήλυθεν ἐπὶ τῷ καθ᾽ ἡμέραν μισθῷ; οὐκ ἐν Πελοποννήσῳ μὲν πάσῃ, ἐν Θετταλίᾳ δὲ καὶ Μαγνησίᾳ μετὰ Σίμου τοῦ Λαρισαίου καὶ Εὐρυδάμαντος τοῦ Μηδείου, ἐν Χίῳ δὲ καὶ ἐν Ἰωνίᾳ τῇ πλείστῃ μετὰ Σωτάδου τοῦ Κρητὸς ἀκολουθοῦσα, μισθωθεῖσα ὑπὸ τῆς Νικαρέτης, ὅτε ἔτι ἐκείνης ἦν; τὴν δὴ ὑφ᾽ ἑτέροις οὖσαν καὶ ἀκολουθοῦσαν τῷ διδόντι τί οἴεσθε ποιεῖν; ἆρ᾽ οὐχ ὑπηρετεῖν τοῖς χρωμένοις εἰς ἁπάσας ἡδονάς; εἶτα τὴν τοιαύτην καὶ περιφανῶς ἐγνωσμένην ὑπὸ πάντων γῆς περίοδον εἰργασμένην ψηφιεῖσθε ἀστὴν εἶναι;

[109] καὶ τί καλὸν φήσετε πρὸς τοὺς ἐρωτῶντας διαπεπρᾶχθαι, ἢ ποίᾳ αἰσχύνῃ καὶ ἀσεβείᾳ οὐκ ἔνοχοι αὐτοὶ εἶναι; πρὶν μὲν γὰρ γραφῆναι ταύτην καὶ εἰς ἀγῶνα καταστῆναι καὶ πυθέσθαι πάντας ἥτις ἦν καὶ οἷα ἠσέβηκεν, τὰ μὲν ἀδικήματα ταύτης ἦν, ἡ δ᾽ ἀμέλεια τῆς πόλεως· καὶ οἱ μὲν οὐκ ᾔδεσαν ὑμῶν, οἱ δὲ πυθόμενοι τῷ μὲν λόγῳ ἠγανάκτουν, τῷ δ᾽ ἔργῳ οὐκ εἶχον ὅ τι χρήσαιντο αὐτῇ, οὐδενὸς εἰς ἀγῶνα καθιστάντος οὐδὲ διδόντος περὶ αὐτῆς τὴν ψῆφον. ἐπειδὴ δὲ καὶ ἴστε πάντες καὶ ἔχετε ἐφ᾽ ὑμῖν αὐτοῖς καὶ κύριοί ἐστε κολάσαι, ὑμέτερον ἤδη τὸ ἀσέβημα γίγνεται τὸ πρὸς τοὺς θεούς, ἐὰν μὴ ταύτην κολάσητε.

  Given that even the Plataians were rigorously scrutinized, it would be terrible to let someone like Neaira go unpunished.

  107

  οκουν δεινόν: “is it, then, not an outrageous thing?” signalling the expected pivot to Neaira’s case

  φ’ ος: “on what terms”

  τν δέ: “but this woman,” emphatic, object of άσετε below (“let go unpunished”)

  πεπορνευμένην: “has prostituted herself” (mid.-pass.). Note that here, for the first time, Apollodoros uses a verb related to the noun πορνή rather than the less insulting ἑταίρα.

  λιγώρως: “negligently”; modifies, along with αἰσχρῶς, the verb ἐάσετε

  οἱ πρόγονοι: i.e., the ancestors of this woman

  ἀστήν: take as a predicate

  108

  ν Θετταλίκα Μαγνησί: “in Thessaly and Magnesia

  Λαρισαίου: “of Larissa” (this is the same Simos we learned of in §24)

  Μηδείου: “[son] of Medeios”

  ν Χίῳν ωνίᾳ: “on Chios and in Ionia

  Κρητός < Κρής

  φ’ τέροις: ὑπό = “under the power/control of”

  τ διδόντι: “the man who gives (money to her)”

  τος χρωμένοις: “those who have (intimate) dealings with her,” i.e., her sexual partners

  ετα...ψηφιεσθε: ”and so, will you really vote?” εἶτα introduces an indignant rhetorical question expecting the answer “of course not!” See LSJ II.

  π πάντων: take this with ἐγωσμένην

  περίοδον: accusative following the idea of motion implied by εἰργασμένην (that is, she moved around while working): see Kapparis 1999: 402.

  εργασμένην: participle in indirect statement initiated by ἐγνωσμένην. The rhetorician and critic Hermogenes of Tarsus (160–230 CE) says that the phrase ἀπὸ τριῶν τρυπημάτων τὴν ἐργασίαν πεποιῆσθαι (“doing the job from three orifices”) was obelized (marked as inauthentic) in this speech by some grammarians, presumably for being too obscene (Περὶ ἰδεῶν p. 325, ed. Rabe 1917); in fact, none of our manuscripts include it. Some scholars (e.g., Carey 1992: 141–42) think that this language was too explicit to have been used by Apollodoros; Kapparis 1999: 402–5, citing further evidence for the use of this expression, believes that it is genuine and was found either here (as suggested by Blass) or elsewhere in the speech.

  109

  διαπεπρχθαι...εναι: “that you have done...that you are”; infin. in indirect statement after φήσετε, with the same subject 

  νοχοι: “liable to the imputation of/penalty for” (+ dat.); predicate adjective agreeing with understood “you (pl.)”

  πάντας: accusative subject of πυθέσθαι

  τ μν δικήματα ταύτης ν, δ μέλεια τς πόλεως: “the misdeeds were this woman’s, the city’s the negligence,” i.e., the misdeeds belonged to this woman (alone), and the city’s misdeed was merely negligence. ταύτηςπόλεως: both are possessive genitives.

  ο μένο δέ: ”some…others”

  τ δ ργ: “in practice,” “practically speaking”

  εχον τι χρήσαιντο ατ: “did not have a way of dealing with her.” For this idiom, see §98.

  χετε: supply Neaira as object: “have got her in your hands”

  107

  στυγείτων –ον gen. –ονος: near or bordering on a city

  λλην –ος : Greek man

  διορίζω διορι διρισα διρικα διρισμαι διωρσθην: to define

  δωρεά –άς : a gift, present

  περιφανής –ές: visible from all sides; manifest, clear; adv. -νῶς conspicuously, notably, evidently

  λλας –αδος : Greece

  πορνεύω: to prostitute

  λίγωρος –ον: little-caring, scornful; negligent

  βρίζω βριζι βρισα βρικα βρισμαι βρίσθην: insult, offend, disrespect

  σεβέω σεβήσω σέβησα σέβηκα σέβημαι σεβήθην: to be impious, commit sacrilege, sin against

  τιμώρητος: unavenged

  πρόγονος –ου : ancestor

  στή –ς : fem. of ἀστός

  καταλείπω καλλείψω κάλλιπον καταλέλοιπα καταλέλειμμαι κατελείφθην: to leave behind

  πολτις: female citizen

  108

  ποι: to somewhere

  μισθός –ο : wages, pay, hire

  Πελοπόννησος –ου : the Peloponnesus

  Θεσσαλία: Thessaly

  Μαγνησία : Magnesia

  Σμος: Simos

  Λαρισαος (or Ληρισαος) : Larissaean, of or from Larissa

  Ερυδάμας -αντος : Eurydamas

  Μήδειος: Mede

  Χος: Chian, of Chios

  ωνία: Ionia 

  Σωτάδης: Sotades

  Κρής Κρητός : a Cretan

  κολουθέω κολουθήσω κολουθήσα κολουθήκα κολουθήμαι κολουθήθην: follow, go after, obey

  μισθόω: to let out for hire, farm out, let

  Νικαρέτη: Nikarete

  πηρετέω πηρετήσω πηρτησα πηρτηκα πηρτημαι πηρετήθην: to minister to, serve (+ dat.)

  γαα –ας : earth

  περίοδος : a going around, circuit

  ψηφίζω ψηφιζι ψήφισα ψήφικα ψήφισμαι ψήφισθην: vote

  109

  διαπράσσω διαπράξω διέπραξα διαπέπραχα (or διαπέπραγα) διαπέπραγμαι διεπράχθην: to accomplish, do

  ασχύνη –ης : shame, dishonor

  σέβεια –ας : ungodliness, impiety

  νοχος: accused, exposed, liable to + dat.

  οος –α –ον: such as, of what sort, like, (exclam.) what a!, how! ; οἷός τε (+infin.) fit or able to; οἷόν τε (+infin.) it is possible to

  δίκημα –ματος τό: a wrong done, a wrong, misdeed

  μέλεια –ας : indifference, negligence

  γανακτέω γανακτήσω γανακτήσα γανακτήκα γανακτήμαι γανακτήθην: be annoyed with

  ψφος –ου : small stone; vote; judgment

  κολάζω κολάσω κόλασα κεκόλακα κεκόλαμαι κολάσθην: chastise, punish

  σέβημα: an impious or profane act

  article nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Deborah Kamen, Pseudo-Demosthenes: Against Neaira. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2018. ISBN: 978-1-947822-10-8.https://dcc.dickinson.edu/against-neaira/107-109