[123] ὡς δὲ προὐκαλεσάμην, τούτων ὑμῖν τήν τε μαρτυρίαν καὶ τὴν πρόκλησιν ἀναγνώσεται. λέγε τὴν μαρτυρίαν, ἔπειτα τὴν πρόκλησιν. “Μαρτυρία

Ἱπποκράτης Ἱπποκράτους Προβαλίσιος, Δημοσθένης Δημοσθένους Παιανιεύς, Διοφάνης Διοφάνους Ἀλωπεκῆθεν, Δεινομένης Ἀρχελάου Κυδαθηναιεύς, Δεινίας Φόρμου Κυδαντίδης, Λυσίμαχος Λυσίππου Αἰγιλιεὺς μαρτυροῦσι παρεῖναι ἐν ἀγορᾷ ὅτ᾽ Ἀπολλόδωρος προὐκαλεῖτο Στέφανον, ἀξιῶν παραδοῦναι εἰς βάσανον τὰς θεραπαίνας περὶ ὧν ᾐτιᾶτο Ἀπολλόδωρος Στέφανον περὶ Νεαίρας· Στέφανον δ᾽ οὐκ ἐθελῆσαι παραδοῦναι τὰς θεραπαίνας· τὴν δὲ πρόκλησιν εἶναι ἣν παρέχεται Ἀπολλόδωρος.”

[124] λέγε δὴ αὐτὴν τὴν πρόκλησιν, ἣν προὐκαλούμην ἐγὼ Στέφανον τουτονί. “Πρόκλησις

τάδε προὐκαλεῖτο Ἀπολλόδωρος Στέφανον περὶ ὧν τὴν γραφὴν γέγραπται Νέαιραν, ξένην οὖσαν ἀστῷ συνοικεῖν, ἕτοιμος ὢν τὰς θεραπαίνας παραλαμβάνειν τὰς Νεαίρας, ἃς ἐκ Μεγάρων ἔχουσα ἦλθεν, Θρᾷτταν καὶ Κοκκαλίνην, καὶ ἃς ὕστερον παρὰ Στεφάνῳ ἐκτήσατο, Ξεννίδα καὶ Δροσίδα, τὰς εἰδυίας ἀκριβῶς περὶ τῶν παίδων τῶν ὄντων Νεαίρᾳ, ὅτι οὐκ ἐκ Στεφάνου εἰσίν, Πρόξενός τε ὁ τελευτήσας καὶ Ἀρίστων ὁ νῦν ὢν καὶ Ἀντιδωρίδης ὁ σταδιοδρομῶν καὶ Φανώ, ἐφ᾽ ᾧ τε βασανίσαι αὐτάς. καὶ εἰ μὲν ὁμολογοῖεν ἐκ Στεφάνου εἶναι καὶ Νεαίρας τούτους τοὺς παῖδας, πεπρᾶσθαι Νέαιραν κατὰ τοὺς νόμους καὶ τοὺς παῖδας ξένους εἶναι· εἰ δὲ μὴ ὁμολογοῖεν ἐκ ταύτης εἶναι αὐτοὺς ἀλλ᾽ ἐξ ἑτέρας γυναικὸς ἀστῆς, ἀφίστασθαι τοῦ ἀγῶνος ἤθελον τοῦ Νεαίρας, καὶ εἴ τι ἐκ τῶν βασάνων βλαφθείησαν αἱ ἄνθρωποι, ἀποτίνειν ὅ τι βλαβείησαν.”

  Apollodoros has read aloud a deposition attesting that he issued the challenge to Stephanos, as well as the challenge itself. 

  123

  ς δ προκαλεσάμην: “(to prove) that I challenged him”; ὡς with a substantive clause expressing a fact (LSJ B.I.1)

  ναγνώσεται: “will read aloud” < ἀναγιγνώσκω; supply as subject the clerk in the courtroom.

  Δημοσθένης Δημοσθένους Παιανιεύς: this is the famous orator Demosthenes (son of Demosthenes, of the deme Paiania).

  λωπεκθεν: of the deme Alopeke

  περ ν τιτο πολλόδωρος: “concerning which Apollodoros laid a charge against” < αἰτιάομαι, “accuse, charge”

  παρέχεται: “puts forward” formally in court

  124 

  περ ν τν γραφν γέγραπται Νέαιραν: technically speaking this is inaccurate: it was Theomnestos, not Apollodoros, who brought the γραφή. It is possible, however, that Apollodoros originally brought the suit and then dropped it, leaving Theomnestos to bring it instead (Carey 1992: 150); or it is possible that the language is being used loosely here of Apollodoros’ prominent role in the suit.

  παραλαμβάνειν: “receive” for examination by torture

  φ : “for the purpose of”; takes an infinitive in a proviso clause (S. 2279)

  ε μν μολογοεντούτους τος παδας: this seems to contradict Apollodoros’ earlier argument, that the children were Neaira’s and not Stephanos’. While attempts have been made to emend the text, Patteson suggests that Apollodoros simply wanted to cover all possibilities (1978: 142-43). Carey 1992: 150, in turn, suggests that Apollodoros may have changed his strategy.

  πεπρσθαι Νέαιραν: “(Apollodoros demanded that) Neaira be sold” as a slave; infin. πεπρᾶσθαι depends on προὐκαλεῖτο at the start of the paragraph. 

  θελον: note the switch to the first person from the third; this may simply be carelessness on Apollodoros’ part, or may indicate (among other things, listed above) that this document is a later forgery.

   

  123

  προκαλέω προκαλσω/προκαλ προεκάλεσα προκκληκα προκκλημαι προεκλθην: to challenge; (law-term) make an offer or challenge to the opponent for bringing about a decision, e.g. for submitting the case to arbitration, letting slaves be put to the torture, etc.

  μαρτυρία –ας : witness, testimony, evidence

  πρόκλησις: a calling forth, challenging, challenge

  ναγιγνώσκω ναγνώσομαι νέγνων νέγνωκα νέγνωσμαι νεγνώσθην: to read

  πποκράτης : Hippokrates

  Προβαλίσιος: of the deme Probalinthos

  Δημοσθένης –ους : Demosthenes

  Παιανιεύς: of the deme of Paiania

  Διοφάνης: Diophanes

  λωπεκή: of the deme Alopeke

  Δεινομένης: Deinomenes

  ρχέλαος: Archelaos

  Κυδαθηναιεύς: of the deme Kydathenaion

  Δεινίας: Deinias

  Φόρμος: Phormos

  Κυδαντίδης: of the deme Kydantidai

  Λυσίμαχος: Lysimachos 

  Λύσιππος: Lysippos

  Αγιλιεύς: of the deme Aigilia

  μαρτυρέω μαρτυρήσω μαρτύρησα μεμαρτύρηκα μεμαρτύρημαι μαρτυρήθην: witness to

  γορά –ς : market place

  βάσανος –ου : touchstone; interrogation by torture

  θεράπαινα –ης : a female servant, slavewoman

  ατιάομαι ατιάσομαι τιασάμην τίαμαι ––– τιάθην: accuse, blame

  124

  ξένη: a female guest, a foreign woman

  στός –ο : a townsman, citizen

  συνοικω συνοικήσω συνκησα συνκηκα συνκημαι συνκήθην: to dwell together, live together

  τομος –η –ον: at hand, prepared

  παραλαμβάνω παραλήψομαι παρέλαβον παρείληφα παρείλημμαι παρελήφθην: receive from, succeed to, entertain 

  Θρττα: Thratta

  Κοκκαλίνη: Kokkalina

  στερον: behind, later

  Ξεννίς: Xennis

  Δροσίς: Drosis

  Πρόξενος: Proxenos

  ρίστων –ωνος : Ariston

  ντιδωρίδης: Antidorides

  σταδιοδρομέω: to run in the stadium

  βασανίζω βασανῐῶ βασάνισα βεβασάνισμαι βασανίσθην: to put to the test, to interrogate by torture

  πιπράσκω πωλήσω/ποδσομαι πεδόμην πέπρακα ππραμαι πράθην: to sell

  στή –ς : fem. of ἀστός

  φίστημι ποστήσω πέστησα (or πέστην) πέστηκα πέσταμαι πεστάθην: remove; revolt/cause to revolt

  βλάπτω βλάψω βλαψα βέβλαφα βέβλαμμαι βλάφθην (or βλάβην): harm, disable, damage

  ποτίνω ποτεσω/ποτσω πτεισα/πτισα ποττεικα/ποττικα ποττεισμαι/ποττισμαι ποετείσθην/ποετίσθην: pay off, pay for

  article nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Deborah Kamen, Pseudo-Demosthenes: Against Neaira. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2018. ISBN: 978-1-947822-10-8.https://dcc.dickinson.edu/against-neaira/123-124