123-124

[123] ὡς δὲ προὐκαλεσάμην, τούτων ὑμῖν τήν τε μαρτυρίαν καὶ τὴν πρόκλησιν ἀναγνώσεται. λέγε τὴν μαρτυρίαν, ἔπειτα τὴν πρόκλησιν. “Μαρτυρία

Ἱπποκράτης Ἱπποκράτους Προβαλίσιος, Δημοσθένης Δημοσθένους Παιανιεύς, Διοφάνης Διοφάνους Ἀλωπεκῆθεν, Δεινομένης Ἀρχελάου Κυδαθηναιεύς, Δεινίας Φόρμου Κυδαντίδης, Λυσίμαχος Λυσίππου Αἰγιλιεὺς μαρτυροῦσι παρεῖναι ἐν ἀγορᾷ ὅτ᾽ Ἀπολλόδωρος προὐκαλεῖτο Στέφανον, ἀξιῶν παραδοῦναι εἰς βάσανον τὰς θεραπαίνας περὶ ὧν ᾐτιᾶτο Ἀπολλόδωρος Στέφανον περὶ Νεαίρας· Στέφανον δ᾽ οὐκ ἐθελῆσαι παραδοῦναι τὰς θεραπαίνας· τὴν δὲ πρόκλησιν εἶναι ἣν παρέχεται Ἀπολλόδωρος.”

[124] λέγε δὴ αὐτὴν τὴν πρόκλησιν, ἣν προὐκαλούμην ἐγὼ Στέφανον τουτονί. “Πρόκλησις

τάδε προὐκαλεῖτο Ἀπολλόδωρος Στέφανον περὶ ὧν τὴν γραφὴν γέγραπται Νέαιραν, ξένην οὖσαν ἀστῷ συνοικεῖν, ἕτοιμος ὢν τὰς θεραπαίνας παραλαμβάνειν τὰς Νεαίρας, ἃς ἐκ Μεγάρων ἔχουσα ἦλθεν, Θρᾷτταν καὶ Κοκκαλίνην, καὶ ἃς ὕστερον παρὰ Στεφάνῳ ἐκτήσατο, Ξεννίδα καὶ Δροσίδα, τὰς εἰδυίας ἀκριβῶς περὶ τῶν παίδων τῶν ὄντων Νεαίρᾳ, ὅτι οὐκ ἐκ Στεφάνου εἰσίν, Πρόξενός τε ὁ τελευτήσας καὶ Ἀρίστων ὁ νῦν ὢν καὶ Ἀντιδωρίδης ὁ σταδιοδρομῶν καὶ Φανώ, ἐφ᾽ ᾧ τε βασανίσαι αὐτάς. καὶ εἰ μὲν ὁμολογοῖεν ἐκ Στεφάνου εἶναι καὶ Νεαίρας τούτους τοὺς παῖδας, πεπρᾶσθαι Νέαιραν κατὰ τοὺς νόμους καὶ τοὺς παῖδας ξένους εἶναι· εἰ δὲ μὴ ὁμολογοῖεν ἐκ ταύτης εἶναι αὐτοὺς ἀλλ᾽ ἐξ ἑτέρας γυναικὸς ἀστῆς, ἀφίστασθαι τοῦ ἀγῶνος ἤθελον τοῦ Νεαίρας, καὶ εἴ τι ἐκ τῶν βασάνων βλαφθείησαν αἱ ἄνθρωποι, ἀποτίνειν ὅ τι βλαβείησαν.”

Apollodoros has read aloud a deposition attesting that he issued the challenge to Stephanos, as well as the challenge itself. 

123

ς δ προκαλεσάμην: “(to prove) that I challenged him”; ὡς with a substantive clause expressing a fact (LSJ B.I.1)

ναγνώσεται: “will read aloud” < ἀναγιγνώσκω; supply as subject the clerk in the courtroom.

Δημοσθένης Δημοσθένους Παιανιεύς: this is the famous orator Demosthenes (son of Demosthenes, of the deme Paiania).

λωπεκθεν: of the deme Alopeke

περ ν τιτο πολλόδωρος: “concerning which Apollodoros laid a charge against” < αἰτιάομαι, “accuse, charge”

παρέχεται: “puts forward” formally in court

124 

περ ν τν γραφν γέγραπται Νέαιραν: technically speaking this is inaccurate: it was Theomnestos, not Apollodoros, who brought the γραφή. It is possible, however, that Apollodoros originally brought the suit and then dropped it, leaving Theomnestos to bring it instead (Carey 1992: 150); or it is possible that the language is being used loosely here of Apollodoros’ prominent role in the suit.

παραλαμβάνειν: “receive” for examination by torture

φ : “for the purpose of”; takes an infinitive in a proviso clause (S. 2279)

ε μν μολογοεντούτους τος παδας: this seems to contradict Apollodoros’ earlier argument, that the children were Neaira’s and not Stephanos’. While attempts have been made to emend the text, Patteson suggests that Apollodoros simply wanted to cover all possibilities (1978: 142-43). Carey 1992: 150, in turn, suggests that Apollodoros may have changed his strategy.

πεπρσθαι Νέαιραν: “(Apollodoros demanded that) Neaira be sold” as a slave; infin. πεπρᾶσθαι depends on προὐκαλεῖτο at the start of the paragraph. 

θελον: note the switch to the first person from the third; this may simply be carelessness on Apollodoros’ part, or may indicate (among other things, listed above) that this document is a later forgery.

 

123

προκαλέω προκαλσω/προκαλ προεκάλεσα προκκληκα προκκλημαι προεκλθην: to challenge; (law-term) make an offer or challenge to the opponent for bringing about a decision, e.g. for submitting the case to arbitration, letting slaves be put to the torture, etc.

μαρτυρία –ας : witness, testimony, evidence

πρόκλησις: a calling forth, challenging, challenge

ναγιγνώσκω ναγνώσομαι νέγνων νέγνωκα νέγνωσμαι νεγνώσθην: to read

πποκράτης : Hippokrates

Προβαλίσιος: of the deme Probalinthos

Δημοσθένης –ους : Demosthenes

Παιανιεύς: of the deme of Paiania

Διοφάνης: Diophanes

λωπεκή: of the deme Alopeke

Δεινομένης: Deinomenes

ρχέλαος: Archelaos

Κυδαθηναιεύς: of the deme Kydathenaion

Δεινίας: Deinias

Φόρμος: Phormos

Κυδαντίδης: of the deme Kydantidai

Λυσίμαχος: Lysimachos 

Λύσιππος: Lysippos

Αγιλιεύς: of the deme Aigilia

μαρτυρέω μαρτυρήσω μαρτύρησα μεμαρτύρηκα μεμαρτύρημαι μαρτυρήθην: witness to

γορά –ς : market place

βάσανος –ου : touchstone; interrogation by torture

θεράπαινα –ης : a female servant, slavewoman

ατιάομαι ατιάσομαι τιασάμην τίαμαι ––– τιάθην: accuse, blame

124

ξένη: a female guest, a foreign woman

στός –ο : a townsman, citizen

συνοικω συνοικήσω συνκησα συνκηκα συνκημαι συνκήθην: to dwell together, live together

τομος –η –ον: at hand, prepared

παραλαμβάνω παραλήψομαι παρέλαβον παρείληφα παρείλημμαι παρελήφθην: receive from, succeed to, entertain 

Θρττα: Thratta

Κοκκαλίνη: Kokkalina

στερον: behind, later

Ξεννίς: Xennis

Δροσίς: Drosis

Πρόξενος: Proxenos

ρίστων –ωνος : Ariston

ντιδωρίδης: Antidorides

σταδιοδρομέω: to run in the stadium

βασανίζω βασανῐῶ βασάνισα βεβασάνισμαι βασανίσθην: to put to the test, to interrogate by torture

πιπράσκω πωλήσω/ποδσομαι πεδόμην πέπρακα ππραμαι πράθην: to sell

στή –ς : fem. of ἀστός

φίστημι ποστήσω πέστησα (or πέστην) πέστηκα πέσταμαι πεστάθην: remove; revolt/cause to revolt

βλάπτω βλάψω βλαψα βέβλαφα βέβλαμμαι βλάφθην (or βλάβην): harm, disable, damage

ποτίνω ποτεσω/ποτσω πτεισα/πτισα ποττεικα/ποττικα ποττεισμαι/ποττισμαι ποετείσθην/ποετίσθην: pay off, pay for

article nav
Previous
Next

Suggested Citation

Deborah Kamen, Pseudo-Demosthenes: Against Neaira. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2018. ISBN: 978-1-947822-10-8.https://dcc.dickinson.edu/against-neaira/123-124