98-100

[98] ὀργισθέντων δὲ τῶν Ἑλλήνων, οἱ Πλαταιεῖς λαγχάνουσι δίκην τοῖς Λακεδαιμονίοις εἰς τοὺς Ἀμφικτύονας χιλίων ταλάντων ὑπὲρ τῶν συμμάχων, καὶ ἠνάγκασαν αὐτοὺς ἐκκολάψαντας τὰ ἐλεγεῖα ἐπιγράψαι τὰς πόλεις τὰς κοινωνούσας τοῦ ἔργου. δι᾽ ὅπερ αὐτοῖς οὐχ ἥκιστα παρηκολούθει ἡ ἔχθρα ἡ παρὰ Λακεδαιμονίων καὶ ἐκ τοῦ γένους τοῦ βασιλείου. καὶ ἐν μὲν τῷ παρόντι οὐκ εἶχον αὐτοῖς ὅ τι χρήσωνται οἱ Λακεδαιμόνιοι, ὕστερον δὲ ὡς πεντήκοντα ἔτεσιν Ἀρχίδαμος ὁ Ζευξιδάμου Λακεδαιμονίων βασιλεὺς εἰρήνης οὔσης ἐνεχείρησεν αὐτῶν καταλαβεῖν τὴν πόλιν.

[99] ἔπραξε δὲ ταῦτ᾽ ἐκ Θηβῶν δι᾽ Εὐρυμάχου τοῦ Λεοντιάδου βοιωταρχοῦντος, ἀνοιξάντων τὰς πύλας τῆς νυκτὸς Ναυκλείδου καὶ ἄλλων τινῶν μετ᾽ αὐτοῦ, πεισθέντων χρήμασιν. αἰσθόμενοι δ᾽ οἱ Πλαταιεῖς ἔνδον ὄντας τοὺς Θηβαίους τῆς νυκτὸς καὶ ἐξαπίνης αὑτῶν τὴν πόλιν ἐν εἰρήνῃ κατειλημμένην, προσεβοήθουν καὶ αὐτοὶ καὶ συνετάττοντο. καὶ ἐπειδὴ ἡμέρα ἐγένετο καὶ εἶδον οὐ πολλοὺς ὄντας τοὺς Θηβαίους, ἀλλὰ τοὺς πρώτους αὐτῶν εἰσεληλυθότας (ὕδωρ γὰρ γενόμενον τῆς νυκτὸς πολὺ ἐκώλυσεν αὐτοὺς πάντας εἰσελθεῖν· ὁ γὰρ Ἀσωπὸς ποταμὸς μέγας ἐρρύη καὶ διαβῆναι οὐ ῥᾴδιον ἦν, ἄλλως τε καὶ νυκτός),

[100] ὡς οὖν εἶδον οἱ Πλαταιεῖς τοὺς Θηβαίους ἐν τῇ πόλει καὶ ἔγνωσαν ὅτι οὐ πάντες πάρεισιν, ἐπιτίθενται καὶ εἰς μάχην ἐλθόντες κρατοῦσι καὶ φθάνουσιν ἀπολέσαντες αὐτοὺς πρὶν τοὺς ἄλλους προσβοηθῆσαι, καὶ ὡς ὑμᾶς πέμπουσιν εὐθὺς ἄγγελον τήν τε πρᾶξιν φράσοντα καὶ τὴν μάχην δηλώσοντα ὅτι νικῶσι, καὶ βοηθεῖν ἀξιοῦντες, ἂν οἱ Θηβαῖοι τὴν χώραν αὐτῶν δῃῶσιν. ἀκούσαντες δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τὰ γεγονότα διὰ τάχους ἐβοήθουν εἰς τὰς Πλαταιάς· καὶ οἱ Θηβαῖοι ὡς ἑώρων τοὺς Ἀθηναίους βεβοηθηκότας τοῖς Πλαταιεῦσιν, ἀνεχώρησαν ἐπ᾽ οἴκου.

 

 

  On behalf of the rest of the Greeks, the Plataians brought a suit against the Spartans, incurring Sparta’s wrath. Fifty years later, a Spartan king attempted to seize Plataia through the assistance of the Thebans, but the Athenians sent aid and the Thebans retreated.

  98

  λαγχάνουσι δίκην: despite what is said here, it is unlikely the Plataians actually brought a lawsuit against the Spartans.

  μφικτύονας: the council of the Greek Amphictyonic League, a league of Greek states

  χιλίων ταλάντων: genitive of penalty

  ατος: i.e., the Plataians

  ν τ παρόντι: “at the present time” (that is, contemporaneously with the events just mentioned). παρόντι < παρα-εἰμί

  εχον ατος τι χρήσωνται: “did not have a way of dealing with them [i.e., the Plataians].” αὐτοῖς is to be taken proleptically, that is, as the object of the subordinate clause despite its placement in the main clause (S. 2182).

  ς πεντήκοντα: ὡς + a numeral (vel sim.) can mean “about, nearly.” See §51.

  καταλαβεν: “occupy, sieze”

  99

  πραξε: Archidamas is the subject. These events, highly condensed here, represent the beginning of the Peloponnesian War. See Thucydides 2.1–6.

  δι’: “through,” in the sense of “through the agency of”

  βοιωταρχοντος: being Boiotarch, a chief officer of the Boiotian confederacy (there were seven in total)

  νοιξάντων < ἀνοίγνυμι

  τς νυκτός: genitive of time during which

  χρήμασι: “bribes”

  ξαπίνης = ἐξαπίνας, “suddenly”

  κατειλημμένην < καταλαμβάνω

  πρώτους: “first ranks”

  εσεληλυθότας < εἰς + ἔρχομαι

  δωρ: that is, rainwater

  σωπς ποταμός: The Asopos is a river of Boiotia and northern Attica.

  ρρύη < ῥέω

  διαβναι < δια-βαίνω

  λλως τε κα νυκτός: “especially at night”

  100

  ς: temporal conjunction, “when”

  φθάνουσιν: φθάνω takes a supplementary participle (here, ἀπολέσαντες < ἀπόλλυμι) (G. 585, S. 2096).

  ς μς: ὡς as preposition: “to you”

  ἀξιοῦντες: understand ὑμᾶς as the object of this participle

  ν = ἐάν

  δῃῶσιν < δῃόω: ravage, plunder

  98

  ργίζω ργι ργισα ––– ργισμαι ργσθην: to make angry, (mid.) get angry at 

  λλην –ος : Greek man

  Πλαταιες -έων ο: Plataians, Attic nom. Πλαταιῆς, acc. -ᾶς

  λαγχάνω λήξομαι λαχον εληχα ––– –––: to obtain by lot; to file suit (absol. and with δίκην)

  Λακεδαιμόνιος –α –ον: Spartan

  μφικτύονες: the council of the Greek Amphictyonic League

  χίλιοι –αι –α: a thousand

  τάλαντον –ου τό: talent (large sum of silver=6000 drachmas)

  σύμμαχος –ου ὁ: ally

  ναγκάζω ναγκάσω νάγκασα νάγκακα νάγκασμαι ναγκάσθην: force, compel, constrain

  κκολάπτω: to scrape out, obliterate

  λεγεον: elegiac couplet; composition in elegiac couplets

  πιγράφω πιγράψω πέγραψα πιγγραφα πιγγραμμαι πεγράφθην: inscribe, register

  κοινωνέω: have a share, take part in

  κιστος –η –ον: least

  παρακολουθέω: to follow beside, follow closely

  χθρα –ας : hatred, enmity

  βασίλειος –α –ον: royal, kingly

  στερον: behind, later

  πεντήκοντα: fifty

  ρχίδαμος: Archidamos

  Ζευξίδαμος: Zeuxidamos

  γχειρέω γχειρήσω νεχερησα γκεχερηκα: to attempt, undertake

  99

  Θβαι –ων α: Thebes (usu. plural)

  Ερύμαχος: Eurymachos

  Λεοντιάδης: Leontiades

  βοιωταρχέω: to be a Boiotarch

  νοίγνυμι νοίξω νέξα νέχα ––– νεχθην: open, (pass.) be open, stand open

  πύλη –ης : gate

  Ναυκλείδης: Naukleides

  νδογενής –ές: within, at home

  Θηβαος –η/–α –ον: Theban

  ξαπίνας: suddenly

  προσβοηθέω: to come to aid

  συντάσσω συντάξω συνέταξα συντέταχα συντέταγμαι συνετάχθην: put in array, arrange

  εσέρχομαι εσελεύσομαι εσλθον εσελήλυθα ––– –––: to come in

  σωπός ο : Asopos, a river in Boiotia

  έω υήσομαι ––– ρρύηκα ––– ρρύην: flow, run, stream

  διαβαίνω διαβήσομαι διέβην διαβέβηκα ––– –––: step across, cross

  100

  πιτίθημι πιθήσω πέθηκα πιτέθηκα ––– πετέθην: make an attack

  φθάνω φθήσομαι φθασα (or φθην) ––– ––– –––: be before, outstrip

  γγελος –ου : messenger

  δηϊόω: cut down, slay

  θηναος –α –ον: Athenian

  τάχος –ους τό: speed, quickness

  Πλαταιαί: Plataia

  ναχωρέω ναχωρήσω νεχρησα: retreat, withdraw

  article nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Deborah Kamen, Pseudo-Demosthenes: Against Neaira. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2018. ISBN: 978-1-947822-10-8.https://dcc.dickinson.edu/against-neaira/98-100