98-100

[98] ὀργισθέντων δὲ τῶν Ἑλλήνων, οἱ Πλαταιεῖς λαγχάνουσι δίκην τοῖς Λακεδαιμονίοις εἰς τοὺς Ἀμφικτύονας χιλίων ταλάντων ὑπὲρ τῶν συμμάχων, καὶ ἠνάγκασαν αὐτοὺς ἐκκολάψαντας τὰ ἐλεγεῖα ἐπιγράψαι τὰς πόλεις τὰς κοινωνούσας τοῦ ἔργου. δι᾽ ὅπερ αὐτοῖς οὐχ ἥκιστα παρηκολούθει ἡ ἔχθρα ἡ παρὰ Λακεδαιμονίων καὶ ἐκ τοῦ γένους τοῦ βασιλείου. καὶ ἐν μὲν τῷ παρόντι οὐκ εἶχον αὐτοῖς ὅ τι χρήσωνται οἱ Λακεδαιμόνιοι, ὕστερον δὲ ὡς πεντήκοντα ἔτεσιν Ἀρχίδαμος ὁ Ζευξιδάμου Λακεδαιμονίων βασιλεὺς εἰρήνης οὔσης ἐνεχείρησεν αὐτῶν καταλαβεῖν τὴν πόλιν.

[99] ἔπραξε δὲ ταῦτ᾽ ἐκ Θηβῶν δι᾽ Εὐρυμάχου τοῦ Λεοντιάδου βοιωταρχοῦντος, ἀνοιξάντων τὰς πύλας τῆς νυκτὸς Ναυκλείδου καὶ ἄλλων τινῶν μετ᾽ αὐτοῦ, πεισθέντων χρήμασιν. αἰσθόμενοι δ᾽ οἱ Πλαταιεῖς ἔνδον ὄντας τοὺς Θηβαίους τῆς νυκτὸς καὶ ἐξαπίνης αὑτῶν τὴν πόλιν ἐν εἰρήνῃ κατειλημμένην, προσεβοήθουν καὶ αὐτοὶ καὶ συνετάττοντο. καὶ ἐπειδὴ ἡμέρα ἐγένετο καὶ εἶδον οὐ πολλοὺς ὄντας τοὺς Θηβαίους, ἀλλὰ τοὺς πρώτους αὐτῶν εἰσεληλυθότας (ὕδωρ γὰρ γενόμενον τῆς νυκτὸς πολὺ ἐκώλυσεν αὐτοὺς πάντας εἰσελθεῖν· ὁ γὰρ Ἀσωπὸς ποταμὸς μέγας ἐρρύη καὶ διαβῆναι οὐ ῥᾴδιον ἦν, ἄλλως τε καὶ νυκτός),

[100] ὡς οὖν εἶδον οἱ Πλαταιεῖς τοὺς Θηβαίους ἐν τῇ πόλει καὶ ἔγνωσαν ὅτι οὐ πάντες πάρεισιν, ἐπιτίθενται καὶ εἰς μάχην ἐλθόντες κρατοῦσι καὶ φθάνουσιν ἀπολέσαντες αὐτοὺς πρὶν τοὺς ἄλλους προσβοηθῆσαι, καὶ ὡς ὑμᾶς πέμπουσιν εὐθὺς ἄγγελον τήν τε πρᾶξιν φράσοντα καὶ τὴν μάχην δηλώσοντα ὅτι νικῶσι, καὶ βοηθεῖν ἀξιοῦντες, ἂν οἱ Θηβαῖοι τὴν χώραν αὐτῶν δῃῶσιν. ἀκούσαντες δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τὰ γεγονότα διὰ τάχους ἐβοήθουν εἰς τὰς Πλαταιάς· καὶ οἱ Θηβαῖοι ὡς ἑώρων τοὺς Ἀθηναίους βεβοηθηκότας τοῖς Πλαταιεῦσιν, ἀνεχώρησαν ἐπ᾽ οἴκου.

 

 

On behalf of the rest of the Greeks, the Plataians brought a suit against the Spartans, incurring Sparta’s wrath. Fifty years later, a Spartan king attempted to seize Plataia through the assistance of the Thebans, but the Athenians sent aid and the Thebans retreated.

98

λαγχάνουσι δίκην: despite what is said here, it is unlikely the Plataians actually brought a lawsuit against the Spartans.

μφικτύονας: the council of the Greek Amphictyonic League, a league of Greek states

χιλίων ταλάντων: genitive of penalty

ατος: i.e., the Plataians

ν τ παρόντι: “at the present time” (that is, contemporaneously with the events just mentioned). παρόντι < παρα-εἰμί

εχον ατος τι χρήσωνται: “did not have a way of dealing with them [i.e., the Plataians].” αὐτοῖς is to be taken proleptically, that is, as the object of the subordinate clause despite its placement in the main clause (S. 2182).

ς πεντήκοντα: ὡς + a numeral (vel sim.) can mean “about, nearly.” See §51.

καταλαβεν: “occupy, sieze”

99

πραξε: Archidamas is the subject. These events, highly condensed here, represent the beginning of the Peloponnesian War. See Thucydides 2.1–6.

δι’: “through,” in the sense of “through the agency of”

βοιωταρχοντος: being Boiotarch, a chief officer of the Boiotian confederacy (there were seven in total)

νοιξάντων < ἀνοίγνυμι

τς νυκτός: genitive of time during which

χρήμασι: “bribes”

ξαπίνης = ἐξαπίνας, “suddenly”

κατειλημμένην < καταλαμβάνω

πρώτους: “first ranks”

εσεληλυθότας < εἰς + ἔρχομαι

δωρ: that is, rainwater

σωπς ποταμός: The Asopos is a river of Boiotia and northern Attica.

ρρύη < ῥέω

διαβναι < δια-βαίνω

λλως τε κα νυκτός: “especially at night”

100

ς: temporal conjunction, “when”

φθάνουσιν: φθάνω takes a supplementary participle (here, ἀπολέσαντες < ἀπόλλυμι) (G. 585, S. 2096).

ς μς: ὡς as preposition: “to you”

ἀξιοῦντες: understand ὑμᾶς as the object of this participle

ν = ἐάν

δῃῶσιν < δῃόω: ravage, plunder

98

ργίζω ργι ργισα ––– ργισμαι ργσθην: to make angry, (mid.) get angry at 

λλην –ος : Greek man

Πλαταιες -έων ο: Plataians, Attic nom. Πλαταιῆς, acc. -ᾶς

λαγχάνω λήξομαι λαχον εληχα ––– –––: to obtain by lot; to file suit (absol. and with δίκην)

Λακεδαιμόνιος –α –ον: Spartan

μφικτύονες: the council of the Greek Amphictyonic League

χίλιοι –αι –α: a thousand

τάλαντον –ου τό: talent (large sum of silver=6000 drachmas)

σύμμαχος –ου ὁ: ally

ναγκάζω ναγκάσω νάγκασα νάγκακα νάγκασμαι ναγκάσθην: force, compel, constrain

κκολάπτω: to scrape out, obliterate

λεγεον: elegiac couplet; composition in elegiac couplets

πιγράφω πιγράψω πέγραψα πιγγραφα πιγγραμμαι πεγράφθην: inscribe, register

κοινωνέω: have a share, take part in

κιστος –η –ον: least

παρακολουθέω: to follow beside, follow closely

χθρα –ας : hatred, enmity

βασίλειος –α –ον: royal, kingly

στερον: behind, later

πεντήκοντα: fifty

ρχίδαμος: Archidamos

Ζευξίδαμος: Zeuxidamos

γχειρέω γχειρήσω νεχερησα γκεχερηκα: to attempt, undertake

99

Θβαι –ων α: Thebes (usu. plural)

Ερύμαχος: Eurymachos

Λεοντιάδης: Leontiades

βοιωταρχέω: to be a Boiotarch

νοίγνυμι νοίξω νέξα νέχα ––– νεχθην: open, (pass.) be open, stand open

πύλη –ης : gate

Ναυκλείδης: Naukleides

νδογενής –ές: within, at home

Θηβαος –η/–α –ον: Theban

ξαπίνας: suddenly

προσβοηθέω: to come to aid

συντάσσω συντάξω συνέταξα συντέταχα συντέταγμαι συνετάχθην: put in array, arrange

εσέρχομαι εσελεύσομαι εσλθον εσελήλυθα ––– –––: to come in

σωπός ο : Asopos, a river in Boiotia

έω υήσομαι ––– ρρύηκα ––– ρρύην: flow, run, stream

διαβαίνω διαβήσομαι διέβην διαβέβηκα ––– –––: step across, cross

100

πιτίθημι πιθήσω πέθηκα πιτέθηκα ––– πετέθην: make an attack

φθάνω φθήσομαι φθασα (or φθην) ––– ––– –––: be before, outstrip

γγελος –ου : messenger

δηϊόω: cut down, slay

θηναος –α –ον: Athenian

τάχος –ους τό: speed, quickness

Πλαταιαί: Plataia

ναχωρέω ναχωρήσω νεχρησα: retreat, withdraw

article nav
Previous
Next

Suggested Citation

Deborah Kamen, Pseudo-Demosthenes: Against Neaira. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2018. ISBN: 978-1-947822-10-8.https://dcc.dickinson.edu/against-neaira/98-100