75-77

[75] ἐπειδὴ δὲ Θησεὺς συνῴκισεν αὐτοὺς καὶ δημοκρατίαν ἐποίησεν καὶ ἡ πόλις πολυάνθρωπος ἐγένετο, τὸν μὲν βασιλέα οὐδὲν ἧττον ὁ δῆμος ᾑρεῖτο ἐκ προκρίτων κατ᾽ ἀνδραγαθίαν χειροτονῶν, τὴν δὲ γυναῖκα αὐτοῦ νόμον ἔθεντο ἀστὴν εἶναι καὶ μὴ ἐπιμεμειγμένην ἑτέρῳ ἀνδρὶ ἀλλὰ παρθένον γαμεῖν, ἵνα κατὰ τὰ πάτρια θύηται τὰ ἄρρητα ἱερὰ ὑπὲρ τῆς πόλεως, καὶ τὰ νομιζόμενα γίγνηται τοῖς θεοῖς εὐσεβῶς καὶ μηδὲν καταλύηται μηδὲ καινοτομῆται.

[76] καὶ τοῦτον τὸν νόμον γράψαντες ἐν στήλῃ λιθίνῃ ἔστησαν ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ Διονύσου παρὰ τὸν βωμὸν ἐν Λίμναις (καὶ αὕτη ἡ στήλη ἔτι καὶ νῦν ἕστηκεν, ἀμυδροῖς γράμμασιν Ἀττικοῖς δηλοῦσα τὰ γεγραμμένα), μαρτυρίαν ποιούμενος ὁ δῆμος ὑπὲρ τῆς αὑτοῦ εὐσεβείας πρὸς τὸν θεὸν καὶ παρακαταθήκην καταλείπων τοῖς ἐπιγιγνομένοις, ὅτι τήν γε θεῷ γυναῖκα δοθησομένην καὶ ποιήσουσαν τὰ ἱερὰ τοιαύτην ἀξιοῦμεν εἶναι. καὶ διὰ ταῦτα ἐν τῷ ἀρχαιοτάτῳ ἱερῷ τοῦ Διονύσου καὶ ἁγιωτάτῳ ἐν Λίμναις ἔστησαν, ἵνα μὴ πολλοὶ εἰδῶσιν τὰ γεγραμμένα· ἅπαξ γὰρ τοῦ ἐνιαυτοῦ ἑκάστου ἀνοίγεται, τῇ δωδεκάτῃ τοῦ ἀνθεστηριῶνος μηνός.

[77] ὑπὲρ τοίνυν ἁγίων καὶ σεμνῶν ἱερῶν, ὧν οἱ πρόγονοι ὑμῶν οὕτως καλῶς καὶ μεγαλοπρεπῶς ἐπεμελήθησαν, ἄξιον καὶ ὑμᾶς σπουδάσαι, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ τοὺς ἀσελγῶς μὲν καταφρονοῦντας τῶν νόμων τῶν ὑμετέρων, ἀναιδῶς δ᾽ ἠσεβηκότας εἰς τοὺς θεοὺς ἄξιον τιμωρήσασθαι δυοῖν ἕνεκα, ἵνα οὗτοί τε τῶν ἠδικημένων δίκην δῶσιν, οἵ τ᾽ ἄλλοι πρόνοιαν ποιῶνται καὶ φοβῶνται μηδὲν εἰς τοὺς θεοὺς καὶ τὴν πόλιν ἁμαρτάνειν.

After Theseus united the people of Attica, the people passed a law that the king had to select a wife who was both a citizen and a virgin.

75

πειδ δ Θησες συνκισεν: according to myth, the hero Theseus united the towns of Attica into one polis (this is called the “synoecism” of Attica, from συνοικίζω).

οδν ττον: “no less,” i.e., “nonetheless”

ρετο < αἱρέω: note the middle voice. What is being referred to here—choosing from a list of pre-selected men—is a sort of double election. Whether Apollodoros is correct is a point of debate (see, e.g., Kapparis 1999: 334–35); either way, by the fourth century, the archons were selected by double sortition (that is, by lots, rather than by vote).

χειροτονν < χειροτονέω

τν δ γυνακα ατο νόμον θεντο στν εναι: “they established a law that his wife should be a citizen,” i.e., of Athenian birth

πιμεμειγμένην < ἐπιμείγνυμι: here with a sexual sense

γαμεν: supply as subject the βασιλεύς

νομιζόμενα < νομίζω, frequently in passive, “to be customary”; the neuter participle is used to mean “customs, customary rites.”

76

ν Λίμναις: the location of “the Marshes” isn’t clear, but it has been suggested that it was in the Ilissos area south of the Acropolis (Patteson 1978: 107–8; Carey 1992: 124). Kapparis 1999: 336 suggests that it may not be a literal marsh, but is meant to represent the lake where Dionysos arises on earth, coming up from the underworld.

γράμμασιν ττικος: the Athenians switched from the Attic to the Ionic alphabet in 403/2 BCE.

πιγιγνομένοις < ἐπιγίγνομαι; the substantive is often used for “those coming after,” i.e., “posterity.”

παρακαταθήκη: take metaphorically here.

τήν γε θεDilts 2009 adds the definite article τῷ before θεῷ, following Gernet.

τοιαύτην: take in the predicate position.

στησαν: sc. τὴν στήλην

το νιαυτο κάστου: genitive of time within which, G. 515.

νοίγεται < ἀνοίγνυμι, “open”

τ δωδεκάτ το νθεστηρινος: the 12th of the month Anthesterion, that is, the Choes

77

πεμελήθησαν: “have provided for” < ἐπιμελέομαι

ξιον: supply a verb like ἐστί both times this adjective appears in this section.

δικημένων: “for their crimes” (see §5, LSJ δίκη IV.3, and S. 1376).

πρόνοιαν ποινται: “to beware, take care”

μηδέν: translate as “at all” or “in any way” (μηδέν does not have a negative force here, but is used because it is in a fear clause).

75

Θησεύς -έως : Theseus, Theseus, national hero of Athens and Attica

συνοικίζω: combine or join in one city

δημοκρατία –ας : democracy

πολυάνθρωπος: full of people, populous

πρόκριτος: preselected, chosen

νδραγαθία –ας : bravery, manly virtue, the character of a brave honest man

χειροτονέω χειροτονήσω χειροτόνησα κεχειροτόνηκα κεχειροτόνημαι χειροτονήθην: to elect by a show of hands

στή –ς : fem. of ἀστός

πιμίγνυμι: to mingle with (+ dat.)

παρθένος –ου : maiden, girl, virgin

γαμέω γαμ γημα γεγάμηκα γεγάμημαι –––: marry

πάτριος –α –ον: of or belonging to one's father, paternal

ρρητος –ον: not to be spoken, not to be divulged, secret

εσεβής –ές: pious, religious, righteous

καταλύω καταλύσω κατέλυσα καταλέλυκα καταλέλυμαι κατελύθην: put an end to, dissolve, destroy

καινοτομέω: to open a new vein (in mining); to innovate

76

στήλη –ης : stone slab inscribed with record of victories, dedications, votes of thanks, treaties, laws, decrees, etc.

λίθινος: of stone

ερόν –ο τό: temple

Διόνυσος: Dionysos

βωμός –ο : altar

λίμνη –ης : pool, swamp, marsh

μυδρός: indistinct, dim, obscure

ττικός –ή –όν: Attic, Athenian

μαρτυρία –ας : witness, testimony, evidence

εσέβεια –ας : piety, reverence towards gods/parents

παρακαταθήκη: a deposit of money or property entrusted to oneʼs care

καταλείπω καλλείψω κάλλιπον καταλέλοιπα καταλέλειμμαι κατελείφθην: to leave behind

πιγίγνομαι πιγενήσομαι πιγενόμην πιγέγονα πιγεγένομαι –––: come after

ρχαος –α –ον: ancient, old-fashioned, primitive

γιος: devoted to the gods, sacred, holy

παξ: once, once only

νιαυτός –ο : anniversary, year

νοίγνυμι νοίξω νέξα νέχα ––– νεχθην: open, (pass.) be open, stand open

δωδέκατος –η –ον: twelfth

νθεστηριών: the month Anthesterion

μείς μηνός : month

77

σεμνός –ή –όν: holy; august

πρόγονος –ου : ancestor

μεγαλοπρεπής –ές: benevolent, generous; magnificent

πιμελέομαι πιμελήσομαι πεμελήθην πιμεμέλημαι ––– –––: to take care of, charge of (+ gen.)

σπουδάζω σπουδάσομαι σπούδασα σπούδακα σπούδασμαι σπουδάσθην: make haste, be eager, do hastily

θηναος –α –ον: Athenian

σελγής: licentious, wanton, brutal

καταφρονέω καταφρονήσω κατεφρόνησα καταπεφρόνηκα καταπεφρόνημαι κατεφρονήθην: disdain, scorn, despise

ναιδής –ές: shameless

σεβέω σεβήσω σέβησα σέβηκα σέβημαι σεβήθην: to be impious, commit sacrilege, sin against

τιμωρέω τιμωρήσω τιμωρησάμην τετιμώρηκα τετιμώρημαι τιμωρήθην: help, avenge

πρόνοια –ας : foresight

article nav
Previous
Next

Suggested Citation

Deborah Kamen, Pseudo-Demosthenes: Against Neaira. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2018. ISBN: 978-1-947822-10-8.https://dcc.dickinson.edu/against-neaira/75-77