125-126

[125] ταῦτα προκαλεσαμένου ἐμοῦ, ἄνδρες δικασταί, Στέφανον τουτονί, οὐκ ἠθέλησεν δέξασθαι. οὔκουν ἤδη δοκεῖ ὑμῖν δεδικάσθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ Στεφάνου τουτουί, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὅτι ἔνοχός ἐστι τῇ γραφῇ Νέαιρα ἣν ἐγὼ αὐτὴν ἐγραψάμην, καὶ ὅτι ἐγὼ μὲν ἀληθῆ εἴρηκα πρὸς ὑμᾶς καὶ τὰς μαρτυρίας παρεσχόμην ἀληθεῖς, οὑτοσὶ δ᾽ ὅ τι ἂν λέγῃ πάντα ψεύσεται, καὶ ἐξελέγξει αὐτὸς αὑτὸν ὅτι οὐδὲν ὑγιὲς λέγει, οὐκ ἐθελήσας παραδοῦναι εἰς βασάνους τὰς θεραπαίνας ἃς ἐγὼ ἐξῄτουν αὐτόν;

[126] ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες δικασταί, καὶ τοῖς θεοῖς, εἰς οὓς οὗτοι ἠσεβήκασιν, καὶ ἐμαυτῷ τιμωρῶν, κατέστησά τε τουτουσὶ εἰς ἀγῶνα καὶ ὑπὸ τὴν ὑμετέραν ψῆφον ἤγαγον. καὶ ὑμᾶς δὲ χρὴ νομίσαντας μὴ λήσειν τοὺς θεούς, εἰς οὓς οὗτοι παρανενομήκασιν, ὅ τι ἂν ἕκαστος ὑμῶν ψηφίσηται, ψηφίσασθαι τὰ δίκαια καὶ τιμωρεῖν μάλιστα μὲν τοῖς θεοῖς, ἔπειτα δὲ καὶ ὑμῖν αὐτοῖς. καὶ ταῦτα ποιήσαντες δόξετε πᾶσι καλῶς καὶ δικαίως δικάσαι ταύτην τὴν γραφήν, ἣν Νέαιραν ἐγὼ ἐγραψάμην, ξένην οὖσαν ἀστῷ συνοικεῖν.

  Stephanos refused to accept the challenge, which Apollodoros says is proof of Neaira’s guilt. In the concluding paragraph, Apollodoros presents himself as an avenger of both the gods and himself, and tells the jurors that they should likewise avenge the gods and themselves by convicting Neaira.

  125

  γραψάμην: see §124.

  οδν γις λέγει: “gives no logically sound argument” (LSJ ὑγιής II.4)

  126

  Conclusion (ἐπίλογος)

  κατέστησά...ες γνα: “brought to trial”

  χρή: looks forward to ψηφίσασθαι 

  νομίσαντας: “expecting that” + fut. infin. (LSJ νομίζω ΙΙ.4)

  λήσειν < λανθάνω; governed by νομίσαντας, looking forward to ψηφίσηται

  ψηφίσασθαι: governed by χρή

  δόξετε πσι: “you will be thought by all to” + infin.

  125

  προκαλέω προκαλσω/προκαλ προεκάλεσα προκκληκα προκκλημαι προεκλθην: to challenge; (law-term) make an offer or challenge to the opponent for bringing about a decision, e.g. for submitting the case to arbitration, letting slaves be put to the torture, etc.

  δικαστής –ο : judge, juror

  δοκε: it seems

  δικάζω δικάσω δίκασα δεδίκακα δεδίκασμαι δικάσθην: to judge, sit in judgment; (mid.) plead a case, go to law; δίκην δικάζεσθαί τινι go to law with someone

  νοχος: accused, exposed, liable to + dat.

  ρ ερηκα ρρήθην: say, tell, speak

  μαρτυρία –ας : witness, testimony, evidence

  ψεύδω ψεύσω ψευσα ––– ψευσμαι ψεύσθην: lie, tell untruth

  ξελέγχω ξελέξω ξέλεξα ξέλεχα ξέλεγμαι ξελέχθην: to convict; to verify, prove

  γιής –ές: healthy

  βάσανος –ου : touchstone; interrogation by torture

  θεράπαινα –ης : a female servant, slavewoman

  ξαιτέω ξαιτήσω ξτησα ξτηκα ξτημαι ξτήθην: ask for from; (mid.) appeal for pardon

  126

  σεβέω σεβήσω σέβησα σέβηκα σέβημαι σεβήθην: to be impious, commit sacrilege, sin against

  μαυτος: (of) myself

  τιμωρέω τιμωρήσω τιμωρησάμην τετιμώρηκα τετιμώρημαι τιμωρήθην: help, avenge + dat.

  ψφος –ου : small stone; vote; judgment

  παρανομέω: to transgress the law, act unlawfully

  ψηφίζω ψηφιζι ψήφισα ψήφικα ψήφισμαι ψήφισθην: vote

  ξένη: a female guest, a foreign woman

  στός –ο : a townsman, citizen

  συνοικέω συνοικήσω συνῴκησα συνῴκηκα συνῴκημαι συνῳκήθην: to dwell together

  article nav
  Previous

  Suggested Citation

  Deborah Kamen, Pseudo-Demosthenes: Against Neaira. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2018. ISBN: 978-1-947822-10-8.https://dcc.dickinson.edu/against-neaira/125-126