30-32

[30] μέλλοντες δὲ γαμεῖν, προαγορεύουσιν αὐτῇ, ὅτι οὐ βούλονται αὐτὴν σφῶν αὐτῶν ἑταίραν γεγενημένην ὁρᾶν ἐν Κορίνθῳ ἐργαζομένην οὐδ᾽ ὑπὸ πορνοβοσκῷ οὖσαν, ἀλλ᾽ ἡδέως ἂν αὑτοῖς εἴη ἔλαττόν τε τἀργύριον κομίσασθαι παρ᾽ αὐτῆς ἢ κατέθεσαν, καὶ αὐτὴν ταύτην ὁρᾶν τι ἀγαθὸν ἔχουσαν. ἀφιέναι οὖν αὐτῇ ἔφασαν εἰς ἐλευθερίαν χιλίας δραχμάς, πεντακοσίας ἑκάτερος· τὰς δ᾽ εἴκοσι μνᾶς ἐκέλευον αὐτὴν ἐξευροῦσαν αὑτοῖς ἀποδοῦναι. ἀκούσασα δ᾽ αὕτη τοὺς λόγους τούτους τοῦ τε Εὐκράτους καὶ Τιμανορίδου, μεταπέμπεται εἰς τὴν Κόρινθον ἄλλους τε τῶν ἐραστῶν τῶν γεγενημένων αὐτῇ καὶ Φρυνίωνα τὸν Παιανιέα, Δήμωνος μὲν ὄντα υἱόν, Δημοχάρους δὲ ἀδελφόν, ἀσελγῶς δὲ καὶ πολυτελῶς διάγοντα τὸν βίον, ὡς ὑμῶν οἱ πρεσβύτεροι μνημονεύουσιν.

[31] ἀφικομένου δ᾽ ὡς αὐτὴν τοῦ Φρυνίωνος, λέγει πρὸς αὐτὸν τοὺς λόγους οὓς εἶπον πρὸς αὐτὴν ὅ τε Εὐκράτης καὶ Τιμανορίδας, καὶ δίδωσιν αὐτῷ τὸ ἀργύριον ὃ παρὰ τῶν ἄλλων ἐραστῶν ἐδασμολόγησεν ἔρανον εἰς τὴν ἐλευθερίαν συλλέγουσα, καὶ εἴ τι ἄρα αὐτὴ περιεποιήσατο, καὶ δεῖται αὐτοῦ προσθέντα τὸ ἐπίλοιπον, οὗ προσέδει εἰς τὰς εἴκοσι μνᾶς, καταθεῖναι αὑτῆς τῷ τε Εὐκράτει καὶ τῷ Τιμανορίδᾳ ὥστε ἐλευθέραν εἶναι.

[32] ἅσμενος δ᾽ ἀκούσας ἐκεῖνος τοὺς λόγους τούτους αὐτῆς, καὶ λαβὼν τἀργύριον ὃ παρὰ τῶν ἐραστῶν τῶν ἄλλων εἰσηνέχθη αὐτῇ, καὶ προσθεὶς τὸ ἐπίλοιπον αὐτός, κατατίθησιν αὐτῆς τὰς εἴκοσι μνᾶς τῷ Εὐκράτει καὶ τῷ Τιμανορίδᾳ ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ καὶ ἐφ᾽ ᾧ ἐν Κορίνθῳ μὴ ἐργάζεσθαι. καὶ ὅτι ταῦτ᾽ ἀληθῆ λέγω, τούτων ὑμῖν τὸν παραγενόμενον μάρτυρα καλῶ. καί μοι κάλει Φίλαγρον Μελιτέα. “Μαρτυρία

Φίλαγρος Μελιτεὺς μαρτυρεῖ παρεῖναι ἐν Κορίνθῳ, ὅτε Φρυνίων ὁ Δημοχάρους ἀδελφὸς κατετίθει εἴκοσι μνᾶς Νεαίρας τῆς νῦν ἀγωνιζομένης Τιμανορίδᾳ τῷ Κορινθίῳ καὶ Εὐκράτει τῷ Λευκαδίῳ, καὶ καταθεὶς τὸ ἀργύριον ᾤχετο ἀπάγων Ἀθήναζε Νέαιραν.”

  Timanoridas and Eukrates decided to buy Neaira from Nikarete, and in time they offered to free her if she could pay them twenty mnae. Neaira collected this money from her former clients, including a man named Phrynion.

  30

  γεγενημένην: circumstantial participle modifying ἀυτήν; here, likely with causal force

  δέως ν ατος εη: lit., “it would be pleasant for them”; i.e., “they would be pleased” (LSJ ἡδύς III)

  κομίσασθαι: “get back, recoup, recover”

  φιέναι: “to remit, excuse, give up” (LSJ ἀφίημι II.2.c)

  τς δεκοσι μνς: “the remaining 20 mnae” = 2,000 drachmae. The full price was 30 mnae = 3,000 drachmae, of which they remitted one third.

  ξευροσαν: “when she found (the means)”

  ποδοναι < ἀποδίδωμι

  γεγενημένων ατ: take αὐτῇ here as a dative of possessor.

  Παιανέα: of the deme Paiania

  31

  ρανον: ἔρανος is literally a friendly loan, often without interest and therefore given as a kind of favor or gift. See §8.

  ατο προσθέντα: both refer to Phrynion; the former is genitive following δεῖται; the latter is accusative as the subject of the infinitive καταθεῖναι.

  καταθεναι ατς: supply τιμήν (and again in §32). Note that a third party (Phrynion) has to hand over the money for her freedom; as a slave, Neaira herself is not allowed to make financial transactions.

  τ ΕκράτειDilts 2009 prints τῷ τε Εὐκράτει.

  32

  λαβών < λαμβάνω

  εσηνέχθη < εἰσφέρω

  προσθείς < προστίθημι

  φ’ : “on the condition that”; takes an infinitive in a proviso clause (S. 2279)

  30

  γαμέω γαμ γημα γεγάμηκα γεγάμημαι –––: marry

  προαγορεύω προηγόρευσα προηγόρευκα προηγόρευμαι: to tell beforehand

  σφες: they

  ταίρα –ας : comrade (female), companion (female), courtesan

  Κορίνθος Corinth

  πορνοβοσκός: a brothel-keeper

  νάλωμα: expenditure, cost

  κατατίθημι καταθήσω κατέθηκα κατατέθηκα κατατέθην: put down; (mid.) lay aside, store up

  λευθερία –ας : freedom

  χίλιοι –αι –α: a thousand

  δραχμή –ς : drachma

  πεντακόσιοι –αι –α: five hundred

  μν μνς : mna=100 drachmas=1/60 talent

  ξευρσκω ξευρήσω ξευρον ξεύρηκα ξεύρημαι ξευρέθην: to find out, discover

  Εκράτης: Eukrates

  Τιμανορίδας: Timanoridas

  μεταπέμπω μεταπέμψω μετέπεμψα μεταπέπομφα μεταπέπεμμαι μετεπέμφθην: summon

  ραστής –ο : a lover

  Φρυνίων: Phrynion

  Παιανιεύς: of the deme of Paiania

  Δήμων: Demon

  Δημοχάρης: Demochares

  σελγής: licentious, wanton

  πολυτελής: very expensive, very costly

  διάγω διάξω: to carry on, live (life)

  μνημονεύω μνημονεύσομαι μνημονευσάμην μεμνημόνευκα μνημόνευμαι μνημονεύθην: call to mind, remember, think

  31

  δασμολογέω: to collect as tribute, gather (money)

  ρανος: a meal to which each contributed his share; loan; favor

  συλλέγω συλλέξομαι συνέλεξα συνείλοχα συνείλεγμαι συνελέχθην (or συνελέγην): collect

  ρα: well then, really

  περιποιέω περιποιήσω περιεποησα περιπεποηκα περιπεποημαι περιεποιήθην: (mid.) to save for oneself

  δέομαι δεήσομαι δεησάμην ––– δεδημαι δεήθην: beg, ask

  πίλοιπος: still left, remaining

  προσδέω: to need besides

  κατατίθημι καταθήσω κατέθηκα κατατέθηκα κατατέθην: put down; pay (money)

  32

  σμενος –η –ον: well-pleased, glad

  εσφέρω εσοίσω εσήνεγκα εσενήνοχα εσενήνεγμαι εσηνέχθην: to contribute

  παραγίγνομαι παραγενήσομαι παρεγενόμην παραγέγονα παραγεγένομαι –––: be beside, be near, be present

  Φίλαγρος: Philagros

  Μελιτεύς: of the deme Melite

  μαρτυρία –ας : witness, testimony, evidence

  μαρτυρέω μαρτυρήσω μαρτύρησα μεμαρτύρηκα μεμαρτύρημαι μαρτυρήθην: witness to

  γωνίζομαι γωνισιομαι γωνισάμην ––– γώνισμαι γωνίσθην: to contend for a prize; to contend in court; (pass.) to be on trial

  Λευκάδιος: an inhabitant of Leukas

  οχομαι οχήσομαι ––– ––– ––– –––: to be gone, to have gone

  πάγω πάξω πήγαγον πχα πγμαι πήχθην: lead away, bring home, pay

  θήναζε: to Athens

  article nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Deborah Kamen, Pseudo-Demosthenes: Against Neaira. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2018. ISBN: 978-1-947822-10-8.https://dcc.dickinson.edu/against-neaira/30-32