Navigatio Brendani 25.1-6 read by Christopher Francese

[1]      Igitur sānctus Brendānus, cum nāvigāsset contrā merīdiem iter septem diēr

Navigatio Brendani 25.13-21 read by Christopher Francese

[13]     "Meum vērō refrīgerium habeō hīc omnī diē Dominicō, ā vespere usque ad vesperā

Navigatio Brendani 25.7-12 read by Christopher Francese

Navigatio Brendani 3.1-3 read by Christopher Francese

[1] Dēfīnīvit igitur Sānctus Brendānus, et hī quī cum eō erant, ieiūnium quadrāgintā diērum, semp

Navigatio Brendani 4.1-6 read by Christopher Francese

[1] Post haec, acceptā benedictiōne sānctī patris et omnium monachōrum quī cum eō erant, profectu

Navigatio Brendani 5 read by Christopher Francese

[1] Cumque ille sōlus stetisset in lītore et benedīxisset portum, ecce trēs frātrēs supervēnerant

Navigatio Brendani 6.1-4 read by Christopher Francese

[1] Ascendit Sānctus Brendānus in nāvim.

Navigatio Brendani 6.13-19 read by Christopher Francese

[13]      Cum vērō omnēs ascendissent dē nāvī et stetissent forīs in terrā, praecē

Navigatio Brendani 6.20-25 read by Christopher Francese

[20]     Illa domus, in quā residēbant, erat quasi īnserta per parietēs, in circuitū, d

Navigatio Brendani 6.26-27 read by Christopher Francese

[26]      Cum autem frātrēs obdormīssent, vīdit sānctus Brendānus opus diabolī, īn

Navigatio Brendani 6.5-8 read by Christopher Francese

[5] Reficiēbant autem semper ad vesperam.

Navigatio Brendani 6.9-12 read by Christopher Francese

[9] Sānctus Brendānus, cum haec vīdisset, dīxit: “Nōlīte facere: stultum est enim quod agitis, qu

Navigatio Brendani 7.1-5 read by Christopher Francese

[1]     Post haec sānctus Brendānus cum suīs sociīs coepit iter agere et frātribus dīce

Navigatio Brendani 7.6-11 read by Christopher Francese

[6]      Ēlevantēs sē frātrēs ā terrā, ēlevātōque frātre ā praedictō sānctō patre,

Navigatio Brendani 8 read by Christopher Francese

[1]     Igitur frātrēs cum sānctō Brendānō vēnērunt ad lītus eiusdem īnsulae ubi erat i

Navigatio Brendani 9.1-7 read by Christopher Francese

[1]     Quādam diē vīdērunt īnsulam nōn longē ab illīs; cumque coepissent nāvigāre ad i

Navigatio Brendani 9.13-20 read by Christopher Francese

[13]     Sānctus Brendānus, ēlevātō illō dē terrā et datō ōsculō, dīxit: “Fīlī, Dominus

Navigatio Brendani 9.21-23 read by Christopher Francese

[21] Interrogābat quoque sānctus Brendānus illum, quōmodo potuissent ovēs esse tam magnae, sīcut

Navigatio Brendani 9.8-12 read by Christopher Francese

[8]     Cum illam alligāssent per cornua, sequēbātur illa—quasi domestica—illum quī ten

Peter Pond reads 4.1052-1109 (Greek)

Peter Pond reads 4.109-182(Greek)

Peter Pond reads 4.1110-1169 (Greek)

Peter Pond reads 4.1170-1227 (Greek)

Peter Pond reads 4.1228-1317 (Greek)

Peter Pond reads 4.1318-1369 (Greek)

Peter Pond reads 4.1422-1483 (Greek)

Peter Pond reads 4.1484-1536 (Greek)

Peter Pond reads 4.1536-1596 (Greek)

Peter Pond reads 4.1597-1652 (Greek)

Peter Pond reads 4.1653-1730 (Greek)

Peter Pond reads 4.1731-1781 (Greek)

Peter Pond reads 4.183-235(Greek)

Peter Pond reads 4.236-293(Greek)

Peter Pond reads 4.294-349(Greek)

Peter Pond reads 4.350-409(Greek)

Peter Pond reads 4.410-481(Greek)

Peter Pond reads 4.482-549(Greek)

Peter Pond reads 4.550-624(Greek)

Peter Pond reads 4.57-108 (greek)

Peter Pond reads 4.625-682(Greek)

Peter Pond reads 4.683-736(Greek)

Peter Pond reads 4.737-830(Greek)

Peter Pond reads 4.831-882 (Greek)

Peter Pond reads 4.883-979 (Greek)

Peter Pond reads 4.982-1052(Greek)

Peter Pond reads the opening of Argonautica, Book 4.1-56 in Greek.

Rosemary Hulse reads Argonautica IV 1420-1480

Rosemary Hulse reads Argonautica IV 1483-1534

Rosemary Hulse reads Argonautica IV 1535-1594

Rosemary Hulse reads Argonautica IV 1595-1651

Rosemary Hulse reads Argonautica IV 1652-1728

Rosemary Hulse reads Argonautica IV 1729-1781

rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.1051-1107

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.109-182

rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.1108-1167

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.1168-1225

rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.1226-1315

rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.1316-1367

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.1368-1419

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.183-235

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.263-293

rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.294-349

rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.350-409

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.410-481

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.482-550

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.552-626

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.57-108

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.625-682

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.683-736

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.737-832

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.833-84

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.883-979

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.980-1050

Rosemary Hulse reads the opening of Argonautica, Book 4.1-56

Seneca Hercules Furens 1-18 read by Krishni Burns

Iūno

Caesar, Gallic War

Caesar BG 1.1 read aloud (CF)

Gallia est omnis dīvīsa in partēs trēs, quārum ūnam incolunt Belgae, aliam Aquītānī, tertiam quī

Caesar BG 1.10 read aloud (CF)

Caesarī renūntiātur Helvētiīs esse in animō per agrum Sēquanōrum et Aeduōrum iter in Santonum fīn

Caesar BG 1.11 read aloud (CF)

Helvētiī iam per angustiās et fīnēs Sēquanōrum suās cōpiās trādūxerant, et in Aeduōrum fīnēs perv

Caesar BG 1.13 read aloud (JR)

Hōc proeliō factō, reliquās cōpiās Helvētiōrum ut cōnsequī posset, pontem in Arāre faciendum cūra

Caesar BG 1.14 read aloud (JR)

Hīs Caesar ita respondit: eō sibi minus dubitātiōnis darī, quod eās rēs quās lēgātī Helvētiī comm

Caesar BG 1.15 read aloud (JR)

Posterō diē castra ex eō locō movent.

Caesar BG 1.16 read aloud (JR)

Interim cotīdiē Caesar Aeduōs frūmentum quod essent pūblicē pollicitī flāgitāre.

Caesar BG 1.17 read aloud (JR)

Tum dēmum Liscus ōrātiōne Caesaris adductus, quod anteā tacuerat prōpōnit: esse nōn nūllōs, quōru

Caesar BG 1.18 read aloud (JR)

Caesar hāc ōrātiōne Liscī Dumnorigem Dīviciācī frātrem dēsignārī sentiēbat; sed, quod plūribus pr

Caesar BG 1.19 read aloud (JR)

Quibus rēbus cognitīs, cum ad hās suspīciōnēs certissimae rēs accēderent, quod per fīnēs Sēquanōr

Caesar BG 1.2 read aloud (CF)

Apud Helvētiōs longē nōbilissimus fuit et dītissimus Orgetorīx. Is, M. Messālā et M.

Caesar BG 1.20 read aloud (JR)

Dīviciācus multīs cum lacrimīs Caesarem complexus obsecrāre coepit nē quid gravius in frātrem sta

Caesar BG 1.29 read aloud (JR)

In castrīs Helvētiōrum tabulae repertae sunt litterīs Graecīs cōnfectae et ad Caesarem relātae, q

Caesar BG 1.3 read aloud (CF)

Hīs rēbus adductī et auctōritāte Orgetorīgis permōtī, cōnstituērunt ea quae ad proficīscendum per

Caesar BG 1.30 read aloud (JR)

Bellō Helvētiōrum cōnfectō, tōtīus ferē Galliae lēgātī, prīncipēs cīvitātum, ad Caesarem grātulāt

Caesar BG 1.31 read aloud (JR)

Eō conciliō dīmissō, īdem prīncipēs cīvitātum quī ante fuerant ad Caesarem revertērunt petiēruntq

Caesar BG 1.32 read aloud (JR)

Hāc ōrātiōne ab Dīviciācō habitā, omnēs quī aderant magnō flētū auxilium ā Caesare petere coepēru

Caesar BG 1.33 read aloud (JR)

Hīs rēbus cognitīs Caesar Gallōrum animōs verbīs cōnfirmāvit pollicitusque est sibi eam rem cūrae

Caesar BG 1.34 read aloud (JR)

Quam ob rem placuit eī ut ad Ariovistum lēgātōs mitteret, quī ab eō postulārent utī aliquem locum

Caesar BG 1.35 read aloud (JR)

Hīs respōnsīs ad Caesarem relātīs, iterum ad eum Caesar lēgātōs cum hīs mandātīs mittit: quoniam

Caesar BG 1.36 read aloud (JR)

Ad haec Ariovistus respondit: iūs esse bellī ut quī vīcissent eīs quōs vīcissent quem ad modum ve

Caesar BG 1.37 read aloud (JR)

Haec eōdem tempore Caesarī mandāta referēbantur, et lēgātī ab Aeduīs et ā Trēverīs veniēbant: Aed

Caesar BG 1.39 read aloud (JR)

Dum paucōs diēs ad Vesontiōnem reī frūmentāriae commeātūsque causā morātur, ex percontātiōne nost

Caesar BG 1.4 read aloud (CF)

Ea rēs est Helvētiīs per indicium ēnūntiāta.

Caesar BG 1.40 read aloud (JR)

Haec cum animadvertisset, convocātō cōnsiliō omniumque ōrdinum ad id cōnsilium adhibitīs centuriō