Navigatio Brendani 9.8-12 read by Christopher Francese

[8]     Cum illam alligāssent per cornua, sequēbātur illa—quasi domestica—illum quī tenēbat ligātūram in manū suā, usque ad locum ubi stetit vir Deī. [9] Iterum ait vir Deī ūnī ex frātribus: “Accipe agnum immaculātum dē grege.” Quī festīnāvit et fēcit sīcut sibi iussum fuerat.

[10]     Cum illī parāssent omnia ad opus crāstinae diēī, ecce appāruit illīs vir habēns in manū sportam plēnam pānibus subcinerīciīs et cētera quae necessāria erant. [11] Cum haec posuisset ante virum Deī, cecidit prōnus super faciem suam tribus vicibus ad pedēs sānctī patris, dīcēns: [12] “Unde mihi meritī, ō margarīta Deī, ut pāscāris in istīs sānctīs diēbus dē labōre manuum meārum?”

article Nav