View Audio

Cicero, On Pompey's Command

Ego enim sīc exīstimō, in summō imperātōre quattuor hās rēs inesse oportēre, scientiam reī mīlitā

Iam vērō virtūtī Cn. Pompēī quae potest ōrātiō pār invenīrī?

Testis est Italia, quam ille ipse victor L.

Testēs nunc vērō iam omnēs sunt ōrae atque omnēs exterae gentēs ac nātiōnēs, dēnique maria omnia

Quam prōvinciam tenuistis ā praedōnibus līberam per hōsce annōs? quod vectīgal vōbīs tūtum fuit?

Cnidum aut Colophōnem aut Samum, nōbilissimās urbēs, innumerābilēsque aliās captās esse commemore

Atque haec quā celeritāte gesta sint, quamquam vidētis, tamen ā mē in dīcendō praetereunda nōn su

Inde cum sē in Italiam recēpisset, duābus Hispāniīs et Galliā Trānsalpīnā praesidiīs ac nāvibus c

Est haec dīvīna atque incrēdibilis virtūs imperātōris.

Quem enim imperātōrem possumus ūllō in numerō putāre, cuius in exercitū centuriātūs vēneant atque

Itinera, quae per hōsce annōs in Italiā per agrōs atque oppida cīvium Rōmānōrum nostrī imperātōrē

Hīc mīrāmur hunc hominem tantum excellere cēterīs, cuius legiōnēs sīc in Asiam pervēnerint, ut nō

Age vērō, cēterīs in rēbus quā sit temperantiā, cōnsīderāte.

Itaque omnēs nunc in eīs locīs Cn.

Iam quantum cōnsiliō, quantum dīcendī gravitāte et cōpiā valeat, in quō ipsō inest quaedam dīgnit

Et quoniam auctōritās quoque in bellīs administrandīs multum atque in imperiō mīlitārī valet, cer

An vērō ūllam ūsquam esse ōram tam dēsertam putātis, quō nōn illīus diēī fāma pervāserit, cum ūni

Iam acceptā in Pontō calamitāte ex eō proeliō, dē quō vōs paulō ante invītus admonuī, cum sociī p

Age vērō illa rēs quantam dēclārat eiusdem hominis apud hostēs populī Rōmānī auctōritātem, quod e

Reliquum est, ut dē fēlīcitāte, quam praestāre dē sē ipsō nēmō potest, meminisse et commemorāre d

Itaque nōn sum praedicātūrus, quantās ille rēs domī mīlitiae, terrā marīque, quantāque fēlīcitāte

Quā rē cum et bellum sit ita necessārium, ut neglegī nōn possit, ita māgnum, ut accūrātissimē sit

Dickinson Collegium

O socii, neque enim ignari sumus (I, 198-207)

A. Text and Translation

Dulces exuvie (IV, 651-654)

 A. Text and Translation

Dissimulare etiam sperasti (IV, 305-319)

A. Text and translation:

At trepida et coeptis (IV, 642-654)

A. Text and Translation

Dulces exuvie (IV, 651-654)

 A. Text and Translation

Fama malum (IV, 174-177)

A. Text and Translation

Arma virumque cano (I, 1-11)

A. Text and translation

Epictetus, Handbook of Stoicism

J. Loren Samons

Caesar’s Army (12:34).

Full record: Caesar's Army

Caesar’s Strategy and Genius (14:57).

Sulpicius Severus, Life of St. Martin

1. Nec minōrem sub idem ferē tempus eōdem in opere virtūtem ēdidit.

1. Quid etiam in pāgō Aeduōrum gestum sit, referam.

Sevērus Dēsīderiō frātrī cārissimō.

Tacitus, Agricola

Full record: Tacitus Agricola 22