Navigatio Brendani

Navigatio Brendani 11.1-5 read by Christopher Francese

[1]     Cum autem nāvigāssent iuxtā illam īnsulam ubi erant per trīduum anteā, et vēnissent ad summitātem illīus contrā occidentem, [2] vīdērunt aliam īnsulam, prope sibi iūnctam, interveniente fretō nōn magnō, herbōsam valdē et nemorōsam, plēnamque flōribus; coepērunt quaerere portum per circuitum īnsulae. [3] Porrō nāvigantibus contrā merīdiānam plāgam eiusdem īnsulae, invēnērunt rīvulum vergentem in mare; ibi nāvim ad terram mīsērunt.

[4]     Ascendentibus illīs dē nāvī, praecēpit Sānctus Brendānus ut nāvim per fūnēs contrā alveum flūminis trāxissent, quantum plūs potuissent. [5] Erat autem illud flūmen tam lātum sīcut et lātitūdō illīus nāvis. Praedictus pater sedēbat in nāvī; et ita fēcērunt per spatium ūnīus mīliāriī, usque dum ad fontem vēnerant eiusdem flūminis.

article Nav

Navigatio Brendani 10.8-13 read by Christopher Francese

[8]     Frātrēs vērō coepērunt currere ad nāvim, dēprecantēs patrōcinium sānctī patris. Pater singulōs manibus trahēbat intus; [9] relictīs omnibus quae portābant in illam īnsulam, coepērunt nāvigāre. Porrō illa īnsula ferēbātur in ōceanum; immō poterant vidēre ignem ārdentem super duo mīliāria.

[10]      Sānctus Brendānus nārrāvit frātribus quid hoc esset, dīcēns: “Frātrēs, admīrāminī quod fēcit haec īnsula?” [11] Aiunt: “Admīrāmur valdē, necnōn et ingēns pavor penetrāvit nōs.” [12] Quī dīxit illīs: “Fīliolī, nōlīte expavēscere: Deus enim revēlāvit mihi hāc nocte per vīsiōnem sacrāmentum huius reī. [13] Īnsula nōn est, ubi fuimus, sed piscis, prior omnium natantium in ōceanō. Quaerit semper suam caudam ut simul iungat capitī, et nōn potest, prae longitūdine. Quī habet nōmen Iascōnius.”

article Nav

Navigatio Brendani 10.1-7 read by Christopher Francese

[1]     Cum autem vēnissent ad aliam īnsulam, coepit illa nāvis stāre, antequam portum illīus potuissent tenēre. [2] Sānctus Brendānus praecēpit frātribus exīre dē nāvī, in mare, et ita fēcērunt; tenēbantque nāvim ex utrāque parte cum fūnibus, usque dum ad portum vēnit. [3] Erat autem illa īnsula petrōsa sine ūllā herbā. Silva rāra erat ibi, et in lītore illīus nihil dē arēnā fuit. [4] Porrō pernoctantibus in ōrātiōnibus et in vigiliīs frātribus forīs nāvim, vir Deī sedēbat intus: sciēbat enim quālis erat illa īnsula; tamen nōluit indicāre, nē fuissent perterritī.

article Nav

Navigatio Brendani 9.21-23 read by Christopher Francese

[21] Interrogābat quoque sānctus Brendānus illum, quōmodo potuissent ovēs esse tam magnae, sīcut ibi vīsae sunt: erant enim maiōrēs quam bovēs. [22] Cui ille dīxit: “Nēmō colligit lac dē ovibus in hāc īnsulā, nec hiemps distringit illās, sed in pāscuīs semper commorantur diē noctūque: ideōque maiōrēs sunt hīc quam in vestrīs regiōnibus.” [23] Profectīque sunt ad nāvim et coepērunt nāvigāre, datā benedictiōne vicissim.

article Nav

Navigatio Brendani 9.13-20 read by Christopher Francese

[13]     Sānctus Brendānus, ēlevātō illō dē terrā et datō ōsculō, dīxit: “Fīlī, Dominus noster Iēsus Chrīstus prōposuit nōbīs locum, ubi celebrāre possumus sānctam suam resurrēctiōnem.” [14] Cui ait praedictus vir: “Pater, hīc celebrābitis istud Sabbatum Sānctum; vigiliās vērō et missās crās in illā īnsulā, quam vōs vidētis, prōposuit vōbīs Deus celebrāre suae resurrēctiōnis.” [15] Dum haec dīxisset, coepit obsequium famulōrum Deī et omnia quae necessāria erant in crāstinum praeparāre.

[16]     Fīnītīs omnibus et allātīs nāvī, dīxit ad sānctum Brendānum praedictus vir: [17] “Vestra nāvicula nōn potest amplius portāre. Ego vōbīs trānsmittam post octo diēs quae vōbīs necessāria sunt dē cibō et dē pōtū usque in Pentēcostēn.” [18] Sānctus Brendānus dīxit: “Unde tū nōstī ubi erimus post octo diēs?” [19] Cuī ait: “Hāc nocte eritis in illā īnsulā quam vōs vidētis prope, et crās usque in sextam hōram. [20] Posteā nāvigābitis ad aliam īnsulam, quae est nōn longē ab istā īnsulā contrā occidentālem plāgam, quae vocātur Paradīsus Avium, ibique manēbitis usque in octāvās Pentēcostēn.”

article Nav

Navigatio Brendani 9.1-7 read by Christopher Francese

[1]     Quādam diē vīdērunt īnsulam nōn longē ab illīs; cumque coepissent nāvigāre ad illam īnsulam, subvēnit illīs prōsper ventus in adiūtōrium, ut nōn labōrāssent plūs quam vīrēs poterant sustinēre. [2] Cumque nāvis stetisset in portū, praecēpit vir Deī omnēs exīre forās; ipse autem ēgressus est post illōs.

[3]      Cumque coepissent circuīre illam īnsulam, vīdērunt aquās largissimās mānāre ex dīversīs fontibus plēnās piscibus. Dīxit sānctus Brendānus frātribus suīs: [4] “Faciāmus hīc opus dīvīnum; sacrificēmus Deō agnam immaculātam, quia hodiē est Coena Dominī.” Et ibi mānsērunt usque in Sabbatum Sānctum Paschae.

[5]      Perambulantēs autem illam īnsulam, invēnērunt dīversōs gregēs ovium ūnīus colōris, idest albī, ita ut nōn possent ultrā vidēre terram, prae multitūdine ovium. [6] Convocātīs frātribus suīs, sānctus Brendānus dīxit illīs: “Accipite quae sunt necessāria ad diem fēstum dē grege.” [7] Frātrēs vērō festīnābant, secundum mandātum virī Deī, ad gregem: quī statim accēpērunt dē grege ūnam ovem.

article Nav

Navigatio Brendani 8 read by Christopher Francese

[1]     Igitur frātrēs cum sānctō Brendānō vēnērunt ad lītus eiusdem īnsulae ubi erat illōrum nāvis. [2] Ascendentibus illīs nāvim, occurrit illīs iuvenis, portāns cophinum plēnum pānibus et amphoram aquae, quī dīxit eīs: [3] “Sūmite benedictiōnem dē manū frātris vestrī. Restat enim longum iter usque dum inveniātis cōnsōlātiōnem; tamen nōn dēficiet vōbīs pānis neque aqua, ab istō diē usque in Pascha.” [4] Acceptā benedictiōne coepērunt nāvigāre in ōceanum; semper per biduānās reficiēbant. Itaque per dīversa loca ōceanī ferēbātur nāvis.

article Nav

Navigatio Brendani 7.6-11 read by Christopher Francese

[6]      Ēlevantēs sē frātrēs ā terrā, ēlevātōque frātre ā praedictō sānctō patre, ecce vīdērunt Aethiopum parvulum salīre dē sīnō suō et ululantem vōce magnā, dīcēns: [7] “Cūr mē, vir Deī, iactās dē meā habitātiōne, in quā habitāvī septem annōs, et facis mē aliēnārī ab hērēditāte meā?” [8] Sānctus Brendānus ad hanc vōcem dīxit: “Praecipiō tibi in nōmine Dominī nostrī Iēsu Chrīstī ut nūllum hominem laeseris usque ad diem iūdiciī.”

[9]     Iterum conversus vir Deī ad praedictum frātrem ait: “Sūme corpus et sanguinem Dominī, quia anima tua modo ēgrediētur dē corpore. [10] Hīc etenim habēbis locum sepultūrae tuae. Ēn frāter tuus, quī vēnit tēcum dē monastēriō nostrō, in īnfernō habet locum sepultūrae.” [11] Itaque, acceptā eucharistiā, anima frātris ēgressa est dē corpore, suscepta ab angelīs lūcis, videntibus frātribus. Corpus autem eius conditum est in eōdem locō ā praedictō sānctō patre.

article Nav

Navigatio Brendani 7.1-5 read by Christopher Francese

[1]     Post haec sānctus Brendānus cum suīs sociīs coepit iter agere et frātribus dīcere: “Vidēte nē aliquis ex vōbīs aliquid dē substantiā istīus īnsulae tollat sēcum.” [2] At illī omnēs respondērunt: “Absit, pater, ut aliquid fūrtī violet nostrum iter.” [3] Tunc sānctus Brendānus dīxit: “Ecce, frāter noster, quem praedīxī vōbīs heri, habet frēnum argenteum in sinū suō, quem hāc nocte trādidit sibi diabolus.”

[4]     Cum haec audīsset praedictus frāter, iactāvit illum frēnum dē sinū suō, et cecidit ante pedēs virī Deī, dīcēns: “Peccāvī, pater, ignōsce! Ōra prō animā meā, nē pereat.” [5] Confestim omnēs simul prōsternēbant sē ad terram, dēprecantēs Dominum prō animā frātris.

article Nav

Navigatio Brendani 6.26-27 read by Christopher Francese

[26]      Cum autem frātrēs obdormīssent, vīdit sānctus Brendānus opus diabolī, īnfantem Aethiopum, habentem frēnum in manū et iocantem ante frātrem praedictum. Statim sānctus Brendānus surrēxit et coepit ōrāre, pernoctāns usque ad diem. [27] Iam vērō manē, cum frātrēs ad opus Deī festīnāssent, ut—post hoc—iter ēgissent ad nāvim, ecce appāruit mēnsa parāta sīcut et prīdiē. Ita per trēs diēs et trēs noctēs praeparāvit Deus prandium servīs suīs.

article Nav
Subscribe to Navigatio Brendani