Rosemary Hulse reads Argonautica IV 1535-1594

Rosemary Hulse reads Argonautica IV 1595-1651

Rosemary Hulse reads Argonautica IV 1652-1728

Rosemary Hulse reads Argonautica IV 1729-1781

rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.1051-1107

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.109-182

rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.1108-1167

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.1168-1225

rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.1226-1315

rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.1316-1367

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.1368-1419

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.183-235

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.263-293

rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.294-349

rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.350-409

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.410-481

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.482-550

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.552-626

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.57-108

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.625-682

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.683-736

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.737-832

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.833-84

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.883-979

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.980-1050

Rosemary Hulse reads the opening of Argonautica, Book 4.1-56

Seneca Hercules Furens 1-18 read by Krishni Burns

Iūno

Caesar, Gallic War

Caesar BG 1.1 read aloud (CF)

Gallia est omnis dīvīsa in partēs trēs, quārum ūnam incolunt Belgae, aliam Aquītānī, tertiam quī

Caesar BG 1.10 read aloud (CF)

Caesarī renūntiātur Helvētiīs esse in animō per agrum Sēquanōrum et Aeduōrum iter in Santonum fīn

Caesar BG 1.11 read aloud (CF)

Helvētiī iam per angustiās et fīnēs Sēquanōrum suās cōpiās trādūxerant, et in Aeduōrum fīnēs perv

Caesar BG 1.13 read aloud (JR)

Hōc proeliō factō, reliquās cōpiās Helvētiōrum ut cōnsequī posset, pontem in Arāre faciendum cūra

Caesar BG 1.14 read aloud (JR)

Hīs Caesar ita respondit: eō sibi minus dubitātiōnis darī, quod eās rēs quās lēgātī Helvētiī comm

Caesar BG 1.15 read aloud (JR)

Posterō diē castra ex eō locō movent.

Caesar BG 1.16 read aloud (JR)

Interim cotīdiē Caesar Aeduōs frūmentum quod essent pūblicē pollicitī flāgitāre.

Caesar BG 1.17 read aloud (JR)

Tum dēmum Liscus ōrātiōne Caesaris adductus, quod anteā tacuerat prōpōnit: esse nōn nūllōs, quōru

Caesar BG 1.18 read aloud (JR)

Caesar hāc ōrātiōne Liscī Dumnorigem Dīviciācī frātrem dēsignārī sentiēbat; sed, quod plūribus pr

Caesar BG 1.19 read aloud (JR)

Quibus rēbus cognitīs, cum ad hās suspīciōnēs certissimae rēs accēderent, quod per fīnēs Sēquanōr

Caesar BG 1.2 read aloud (CF)

Apud Helvētiōs longē nōbilissimus fuit et dītissimus Orgetorīx. Is, M. Messālā et M.

Caesar BG 1.20 read aloud (JR)

Dīviciācus multīs cum lacrimīs Caesarem complexus obsecrāre coepit nē quid gravius in frātrem sta

Caesar BG 1.29 read aloud (JR)

In castrīs Helvētiōrum tabulae repertae sunt litterīs Graecīs cōnfectae et ad Caesarem relātae, q

Caesar BG 1.3 read aloud (CF)

Hīs rēbus adductī et auctōritāte Orgetorīgis permōtī, cōnstituērunt ea quae ad proficīscendum per

Caesar BG 1.30 read aloud (JR)

Bellō Helvētiōrum cōnfectō, tōtīus ferē Galliae lēgātī, prīncipēs cīvitātum, ad Caesarem grātulāt

Caesar BG 1.31 read aloud (JR)

Eō conciliō dīmissō, īdem prīncipēs cīvitātum quī ante fuerant ad Caesarem revertērunt petiēruntq

Caesar BG 1.32 read aloud (JR)

Hāc ōrātiōne ab Dīviciācō habitā, omnēs quī aderant magnō flētū auxilium ā Caesare petere coepēru

Caesar BG 1.33 read aloud (JR)

Hīs rēbus cognitīs Caesar Gallōrum animōs verbīs cōnfirmāvit pollicitusque est sibi eam rem cūrae

Caesar BG 1.34 read aloud (JR)

Quam ob rem placuit eī ut ad Ariovistum lēgātōs mitteret, quī ab eō postulārent utī aliquem locum

Caesar BG 1.35 read aloud (JR)

Hīs respōnsīs ad Caesarem relātīs, iterum ad eum Caesar lēgātōs cum hīs mandātīs mittit: quoniam

Caesar BG 1.36 read aloud (JR)

Ad haec Ariovistus respondit: iūs esse bellī ut quī vīcissent eīs quōs vīcissent quem ad modum ve

Caesar BG 1.37 read aloud (JR)

Haec eōdem tempore Caesarī mandāta referēbantur, et lēgātī ab Aeduīs et ā Trēverīs veniēbant: Aed

Caesar BG 1.39 read aloud (JR)

Dum paucōs diēs ad Vesontiōnem reī frūmentāriae commeātūsque causā morātur, ex percontātiōne nost

Caesar BG 1.4 read aloud (CF)

Ea rēs est Helvētiīs per indicium ēnūntiāta.

Caesar BG 1.40 read aloud (JR)

Haec cum animadvertisset, convocātō cōnsiliō omniumque ōrdinum ad id cōnsilium adhibitīs centuriō

Caesar BG 1.5 read aloud (CF)

Post ēius mortem nihilō minus Helvētiī id quod cōnstituerant facere cōnantur, ut ē fīnibus suīs e

Caesar BG 1.6 read aloud (CF)

Erant omnīnō itinera duo, quibus itineribus domō exīre possent: ūnum per Sēquanōs, angustum et di

Caesar BG 1.7 read aloud (CF)

Caesarī cum id nūntiātum esset, eōs per prōvinciam nostram iter facere cōnārī, mātūrat ab urbe pr

Caesar BG 4.24 read aloud (CF)

At barbarī, cōnsiliō Rōmānōrum cōgnitō praemīssō equitātū et essedāriīs, quō plērumque genere in

Caesar BG 4.25 read aloud (CF)

Quod ubi Caesar animadvertit, nāvīs longās, quārum et speciēs erat barbarīs inūsitātior et mōtus

Caesar BG 4.26 read aloud (CF)

Pūgnātum est ab utrīsque ācriter.

Caesar BG 4.27 read aloud (CF)

Hostēs proeliō superātī, simul atque sē ex fugā recēpērunt, statim ad Caesarem lēgātōs dē pāce mī

Caesar BG 4.28 read aloud (CF)

Hīs rēbus pāce cōnfīrmātā, post diem quartum quam est in Britanniam ventum nāvēs XVIII, dē quibus

Caesar BG 4.29 read aloud (CF)

Eādem nocte accidit ut esset lūna plēna, quī diēs maritimōs aestūs māximōs in Ōceanō efficere cōn

Caesar BG 4.30 read aloud (CF)

Quibus rēbus cōgnitīs, prīncipēs Britanniae, quī post proelium ad Caesarem convēnerant, inter sē

Caesar BG 4.31 read aloud (CF)

At Caesar, etsī nōndum eōrum cōnsilia cōgnōverat, tamen et ex ēventū nāvium suārum et ex eō quod

Caesar BG 4.32 read aloud (CF)

Dum ea geruntur, legiōne ex cōnsuētūdine ūnā frūmentātum mīssā quae appellābātur septima, neque ū

Caesar BG 4.33 read aloud (CF)

Genus hōc est ex essedīs pūgnae.

Caesar BG 4.34 read aloud (CF)

Quibus rēbus perturbātīs nostrīs nōvitāte pūgnae tempore opportūnissimō Caesar auxilium tulit: na

Caesar BG 4.35-6 read aloud (CF)

Quibus rēbus perturbātīs nostrīs nōvitāte pūgnae tempore opportūnissimō Caesar auxilium tulit: na

Caesar BG 5.24 read aloud (CF)

Subductīs nāvibus, conciliōque Gallōrum Samarobrīvae perāctō, quod eō annō frūmentum in Galliā pr

Cicero, On Pompey's Command

Cicero de Imperio Cn. Pompei 27 read aloud (CF)

Satis mihi multa verba fēcisse videor, quā rē esset hōc bellum genere ipsō necessārium, māgnitūdi

Cicero de Imperio Cn. Pompei 28 read aloud (CF)

Ego enim sīc exīstimō, in summō imperātōre quattuor hās rēs inesse oportēre, scientiam reī mīlitā

Cicero de Imperio Cn. Pompei 29 read aloud (CF)

Iam vērō virtūtī Cn. Pompēī quae potest ōrātiō pār invenīrī?

Cicero de Imperio Cn. Pompei 30 read aloud (CF)

Testis est Italia, quam ille ipse victor L.

Cicero de Imperio Cn. Pompei 31 read aloud (CF)

Testēs nunc vērō iam omnēs sunt ōrae atque omnēs exterae gentēs ac nātiōnēs, dēnique maria omnia

Cicero de Imperio Cn. Pompei 32 read aloud (CF)

Quam prōvinciam tenuistis ā praedōnibus līberam per hōsce annōs? quod vectīgal vōbīs tūtum fuit?

Cicero de Imperio Cn. Pompei 33 read aloud (CF)

Cnidum aut Colophōnem aut Samum, nōbilissimās urbēs, innumerābilēsque aliās captās esse commemore

Cicero de Imperio Cn. Pompei 34 read aloud (CF)

Atque haec quā celeritāte gesta sint, quamquam vidētis, tamen ā mē in dīcendō praetereunda nōn su

Cicero de Imperio Cn. Pompei 35 read aloud (CF)

Inde cum sē in Italiam recēpisset, duābus Hispāniīs et Galliā Trānsalpīnā praesidiīs ac nāvibus c

Cicero de Imperio Cn. Pompei 36 read aloud (CF)

Est haec dīvīna atque incrēdibilis virtūs imperātōris.

Cicero de Imperio Cn. Pompei 37 read aloud (CF)

Quem enim imperātōrem possumus ūllō in numerō putāre, cuius in exercitū centuriātūs vēneant atque

Cicero de Imperio Cn. Pompei 38 read aloud (CF)

Itinera, quae per hōsce annōs in Italiā per agrōs atque oppida cīvium Rōmānōrum nostrī imperātōrē

Cicero de Imperio Cn. Pompei 39 read aloud (CF)

Hīc mīrāmur hunc hominem tantum excellere cēterīs, cuius legiōnēs sīc in Asiam pervēnerint, ut nō

Cicero de Imperio Cn. Pompei 40 read aloud (CF)

Age vērō, cēterīs in rēbus quā sit temperantiā, cōnsīderāte.

Cicero de Imperio Cn. Pompei 41 read aloud (CF)

Itaque omnēs nunc in eīs locīs Cn.

Cicero de Imperio Cn. Pompei 42 read aloud (CF)

Iam quantum cōnsiliō, quantum dīcendī gravitāte et cōpiā valeat, in quō ipsō inest quaedam dīgnit

Cicero de Imperio Cn. Pompei 43 read aloud (CF)

Et quoniam auctōritās quoque in bellīs administrandīs multum atque in imperiō mīlitārī valet, cer

Cicero de Imperio Cn. Pompei 44 read aloud (CF)

An vērō ūllam ūsquam esse ōram tam dēsertam putātis, quō nōn illīus diēī fāma pervāserit, cum ūni

Cicero de Imperio Cn. Pompei 45 read aloud (CF)

Iam acceptā in Pontō calamitāte ex eō proeliō, dē quō vōs paulō ante invītus admonuī, cum sociī p

Cicero de Imperio Cn. Pompei 46 read aloud (CF)

Age vērō illa rēs quantam dēclārat eiusdem hominis apud hostēs populī Rōmānī auctōritātem, quod e

Cicero de Imperio Cn. Pompei 47 read aloud (CF)

Reliquum est, ut dē fēlīcitāte, quam praestāre dē sē ipsō nēmō potest, meminisse et commemorāre d

Cicero de Imperio Cn. Pompei 48 read aloud (CF)

Itaque nōn sum praedicātūrus, quantās ille rēs domī mīlitiae, terrā marīque, quantāque fēlīcitāte

Cicero de Imperio Cn. Pompei 49 read aloud (CF)

Quā rē cum et bellum sit ita necessārium, ut neglegī nōn possit, ita māgnum, ut accūrātissimē sit

Dickinson Collegium

Adrian Willaert, O socii, durate

O socii, neque enim ignari sumus (I, 198-207)

A. Text and Translation

Alexander Agricola, Dulces exuvie

Dulces exuvie (IV, 651-654)

 A. Text and Translation

Cipriano de Rore, Dissimulare etiam sperasti

Dissimulare etiam sperasti (IV, 305-319)

A. Text and translation:

Jacques Acadelt, At trepida et coeptis immanibus effera Dido

At trepida et coeptis (IV, 642-654)

A. Text and Translation

Josquin des Prez, Dulces exuvie

Dulces exuvie (IV, 651-654)

 A. Text and Translation

Josquin des Prez, Fama Malum

Fama malum (IV, 174-177)

A. Text and Translation

Ludwig Senfl, Arma virumque cano

Arma virumque cano (I, 1-11)

A. Text and translation

Epictetus, Handbook of Stoicism

Epictetus Encheiridion 1 read aloud (CF)

1.1 τῶ

Epictetus Encheiridion 10 read aloud (CF)

10.1 ἐ