9.1 νόσος σώματός ἐστιν ἐμπόδιον, προαιρέσεως δὲ οὔ, ἐὰν μὴ αὐτὴ θέλῃ. χώλωσις σκέλους ἐστὶν ἐμπόδιον, προαιρέσεως δὲ οὔ. καὶ τοῦτο ἐφ' ἑκάστου τῶν ἐμπιπτόντων ἐπίλεγε· εὑρήσεις γὰρ αὐτὸ ἄλλου τινὸς ἐμπόδιον, σὸν δὲ οὔ.

  Impediments Do Not Affect Our Volition

  Things outside our control, such as our body, may be impeded, but these impediments do not affect our volition (προαίρεσις).

  ἐμπόδιον: “an impediment,” “hindance” (to your body)

  ἐὰν μή: “unless” (+ subj.)

  αὐτὴ: refers back to προαιρέσεως.

  θέλῃ: > ἐθέλω, 3 sg. pres. act. subj. in a present general condition (G. 650; S. 2295.1)

  ἐμπιπτόντων: “of what has happened to you”

  εὑρήσεις γὰρ αὐτὸ ἄλλου τινὸς ἐμπόδιον: sc. εἶναι

  ἐμπόδιος, -ον, in the way, impeding, as substantive = an impediment

  προαίρεσις, -εως, ἡ, the volition, will

  χώλωσις, -εως, ἡ, lameness

  σκέλος, -εος (ους when contractred), τό, leg

  ἐμπίπτω, ἐμπεσοῦμαι, ἐνέπεσον, to fall upon or into, happen

  ἐπιλέγω, -λέξω, -έλεξα, to say in addition

  article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Albert Watanabe, Epictetus: Encheiridion. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2020. ISBN: 978-1-947822-13-9.
  https://dcc.dickinson.edu/epictetus-encheiridion/chapter-9