19.1 ἀνίκητος εἶναι δύνασαι, ἐὰν εἰς μηδένα ἀγῶνα καταβαίνῃς ὃν οὐκ ἔστιν ἐπὶ σοὶ νικῆσαι. 19.2 ὅρα μή ποτε ἰδών τινα προτιμώμενον ἢ μέγα δυνάμενον ἢ ἄλλως εὐδοκιμοῦντα μακαρίσῃς ὑπὸ τῆς φαντασίας συναρπασθείς. ἐὰν γὰρ ἐν τοῖς ἐφ᾽ ἡμῖν ἡ οὐσία τοῦ ἀγαθοῦ ᾖ, οὔτε φθόνος οὔτε ζηλοτυπία χώραν ἔχει· σύ τε αὐτὸς οὐ στρατηγός, οὐ πρύτανις ἢ ὕπατος εἶναι θελήσεις, ἀλλ᾽ ἐλεύθερος. μία δὲ ὁδὸς πρὸς τοῦτο, καταφρόνησις τῶν οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν.

  You Are Invinvcible

  You will be invincible if you only enter contests which you know you will win. The contests that you can win involve matters that are in your control. By concentrating on the things which are in your control you will achieve freedom.

  ἐπὶ σοὶ: “in your power (control)”

  19.2

  ὅρα: > ὁράω, 2 sg. pres. act. imper. “see to it,” “make sure”

  μέγα δυνάμενον: “one having great power.” μέγα is an internal accusative (G. 536b; S. 1573).

  μακαρίσῃς: > μακαρίζω, 2 sg. aor. act. subj. in a clause after a verb of caution introduced by μή (G. 610 and 611b; S. 2224a)

  συναρπασθείς: > συναρπάζω, aor. pass. part. nom. masc. sg.

  ἐὰν γὰρ ἐν τοῖς ἐφ᾽ ἡμῖν ἡ οὐσία τοῦ ἀγαθοῦ ᾖ: “if the essence of the good lies in those things that are up to us.” For the phrase ἡ οὐσία τοῦ ἀγαθοῦ see Diss. 4.10.8. ᾖ: > εἰμί, 3 sg. pres. act. subj. in present general condition (G. 650; S. 2295.1).

  χώραν: “space,” i.e., opportunity to arise

  ἀνίκητος, -η, ον, unconquerable, undefeated

  καταβαίνω, καταβήσομαι, κατέβην, to go or come down, to enter

  προτιμάω, προτιμήσω, προετιμήσα, to prefer in honor

  εὐδοκιμέω, to be of good repute, to be highly esteemed

  μακαρίζω, μακαριῶ, ἐμακάρισα, to count blessed, pronounce happy

  φαντασία,-ας, ἡ, impression, appearance, perception

  συναρπάζω, -άσω, -συνήρπασα, to seize, carry away

  οὐσία, -ας, ἡ, being, essence

  φθόνος, -oυ, ὁ, ill-will, envy  

  ζηλοτυπία, -ας, ἡ,  jealousy

  στρατηγός, -οῦ, ὁ, praetor

  πρύτανις, -εως, ἡ, ruler, senator

  ὕπατος, -η, -ον, highest, here: a consul

  καταφρόνησις, -εως, ἡ, contempt, disdain

  article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Albert Watanabe, Epictetus: Encheiridion. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2020. ISBN: 978-1-947822-13-9.
  https://dcc.dickinson.edu/epictetus-encheiridion/chapter-19