30.1 Τὰ καθήκοντα ὡς ἐπίπαν ταῖς σχέσεσι παραμετρεῖται. πατήρ ἐστιν· ὑπαγορεύεται ἐπιμελεῖσθαι, παραχωρεῖν ἁπάντων, ἀνέχεσθαι λοιδοροῦντος, παίοντος. «ἀλλὰ κακός πατήρ ἐστι.» μή τι οὖν πρὸς ἀγαθὸν πατέρα φύσει ᾠκειώθης, ἀλλὰ πρὸς πατέρα. ὁ ἀδελφὸς ἀδικεῖ; τήρει τοιγαροῦν τὴν τάξιν τὴν σεαυτοῦ πρὸς αὐτὸν, μηδὲ σκόπει τί ἐκεῖνος ποιεῖ, ἀλλὰ τί σοὶ ποιήσαντι κατὰ φύσιν ἕξει ἡ σὴ προαίρεσις. σὲ γὰρ ἄλλος οὐ βλάψει, ἂν μὴ σὺ θέλῃς· τότε δὲ ἔσῃ βεβλαμμένος, ὅταν ὑπολάβῃς βλάπτεσθαι. οὕτως οὖν ἀπὸ τοῦ πολίτου, ἀπὸ τοῦ γείτονος, ἀπὸ τοῦ στρατηγοῦ τὸ καθῆκον εὑρήσεις, ἐὰν τὰς σχέσεις ἐθίζῃ θεωρεῖν.

  Appropriate Action

  Here Epictetus offers the most detailed discussion of καθήκοντα (appropriate actions or duties) in the Encheiridion. As we saw in ch. 1, impulse (ὁρμή) is directed toward τὰ καθήκοντα. Epictetus most frequently uses the term in discussing roles and duties in social relationships (σχήσεις). You have roles and duties to your parents, teachers, friends, etc. For more on καθήκοντα and roles, see the Introduction.

  τὰ καθήκοντα: “fitting things,” i.e., appropriate actions or duties (LSJ καθήκω II.2)

  παραχωρεῖν ἁπάντων: “to renounce all things (to him),” i.e., defer to him in all matters. παραχωρέω (“withdraw from, move back from”) typically takes a genitive of separation.

  λοιδοροῦντος ... παίοντος: supply πατρός.

  ᾠκειώθης: > οἰκειόω, 2 sg. aor. pass. ind. The μή at the beginning of the question indicates that a negative answer is expected: “you weren’t put into a relationship with (πρός) . . . were you?” οἰκειόω is the verbal form of οἰκείωσις, a technical term from Stoic ethics.

  τήρει ... σκόπει: 2 sg. pres. act. imper. See note on ζήτει in ch. 8.

  ἀλλὰ τί ... προαίρεσις: “but what you will have to do (so that) your volition will be in accord with nature”

  ἔσῃ βεβλαμμένος: > βλάπτω, 2 sg. periphrastic fut. perf. pass. ind. (S. 601)

  ὑπολάβῃς: > ὑπολαμβάνω, 2 sg. pres. act. subj. in a temporal clause referring indefinitely to the future (G. 627; S. 2399)

  ἐθίζῃ: > ἐθίζω, 2 sg. pres. mid./pass. subj.

  καθήκω, -ήξω, to come down to, reach to; to be fit or proper; τὰ καθήκοντα, appropriate actions or duties

  ὡς ἐπίπαν, as a whole, in general

  σχέσις, -εως, ἡ: relationship

  παραμετρέω, παραμετρήσω, παρεμέτρησα, to measure, compare

  ὑπαγορεύω, ὑπαγορεύσω, ὑπεῖπον, to dictate

  ἐπιμέλομαι, ἐπιμελήσομαι, το take care of, have charge of (+ gen.)

  παραχωρέω, παραχωρήσω, παρεχώρησα, to yield, submit + gen.

  ἀνέχω, ἀνέξω, ἀνέσχον, to endure, put up with + gen.

  λοιδορέω, λοιδορήσω, ἐλοιδόρησα, to insult, verbally abuse; reproach, rebuke

  παίω, παίσω, ἔπαισα, to strike, hit

  οἰκειόω, οἰκειώσω, ᾠκείωσα, to put in a relationship to

  ἀδικέω, ἀδικήσω, ἠδίκησα, to wrong

  τηρέω, τηρήσω, ἐτήρησα, to guard, preserve

  τοιγαροῦν, therefore

  σκοπέω, to look at, consider

  προαίρεσις, -εως, ἡ, the volition, will

  βλάπτω, βλάψω, ἔβλαψα, to harm, hinder, disable

  ὑπολαμβάνω, ὑπολήψομαι, ὐπέλαβον, to assume, think

  γείτων, -ονος, ὁ, ἡ, a neighbor

  πολίτης, -ου, ὁ, a citizen

  ἐθίζω, ἐθιῶ, εἴθισα, to accustom

  θεωρέω, θεωρήσω, ἐθεώρησα, to look at, view

  article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Albert Watanabe, Epictetus: Encheiridion. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2020. ISBN: 978-1-947822-13-9.
  https://dcc.dickinson.edu/epictetus-encheiridion/chapter-30