44.1 Οὗτοι οἱ λόγοι ἀσύνακτοι· «ἐγώ σου πλουσιώτερός εἰμι, ἐγώ σου ἄρα κρείττων·» «ἐγώ σου λογιώτερος, ἐγώ σου ἄρα κρείττων.» ἐκεῖνοι δὲ μᾶλλον συνακτικοί «ἐγώ σου πλουσιώτερός εἰμι, ἡ ἐμὴ ἄρα κτῆσις τῆς σῆς κρείττων·» «ἐγώ σου λογιώτερος, ἡ ἐμὴ ἄρα λέξις τῆς σῆς κρείττων.» σὺ δέ γε οὔτε κτῆσις εἶ οὔτε λέξις.

  You Are Not Better because You Have Money

  Wealth or eloquence does not by itself make one person superior (κρείττων) to another. See Diss. 3.14.11–14: we can be superior to another person only in matters which are in our control, such as virtue, reverence, justice.

  σου: gen. of comparison (G 509b; S. 1069 and 1431)


  ἀσύνακτος, -ον, illogical, incomplete

  πλούσιος, -α, -ον, rich, wealthy

  λόγιος, -α, -ον, eloquent

  συνακτικός, -ή, -όν, logical, conclusive

  κτῆσις, -εως, ἡ, possession, property

  λέξις, -εως, ἡ, diction, eloquence

  article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Albert Watanabe, Epictetus: Encheiridion. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2020. ISBN: 978-1-947822-13-9.
  https://dcc.dickinson.edu/epictetus-encheiridion/chapter-44