15.1 Μέμνησο ὅτι ὡς ἐν συμποσίῳ σε δεῖ ἀναστρέφεσθαι. περιφερόμενον γέγονέ τι κατὰ σέ· ἐκτείνας τὴν χεῖρα κοσμίως μετάλαβε. παρέρχεται· μὴ κάτεχε. οὔπω ἥκει· μὴ ἐπίβαλλε πόρρω τὴν ὄρεξιν, ἀλλὰ περίμενε μέχρις ἂν γένηται κατὰ σέ. οὕτω πρὸς τέκνα, οὕτω πρὸς γυναῖκα, οὕτω πρὸς ἀρχάς, οὕτω πρὸς πλοῦτον· καὶ ἔσῃ ποτὲ ἄξιος τῶν θεῶν συμπότης. ἂν δὲ καὶ παρατεθέντων σοι μὴ λάβῃς ἀλλ' ὑπερίδῃς, τότε οὐ μόνον συμπότης τῶν θεῶν ἔσῃ, ἀλλὰ καὶ συνάρχων. οὕτω γὰρ ποιῶν Διογένης καὶ Ἡράκλειτος καὶ οἱ ὅμοιοι ἀξίως θεῖοί τε ἦσαν καὶ ἐλέγοντο.

  Act As You Do at a Symposium

  Epictetus compares how one should act in life to the way that a good guest would behave at a party. Cf. Diss. 2.4.10.

  ἀναστρέφεσθαι: > ἀναστρέφω, pres. pass. infin., “behave”

  περιφερόμενον … σέ: “Something that is being carried around is before you,” i.e., someone (presumably a servant) has brought some hors d’oeuvres to you. γέγονε: > γίνομαι, 3 sg. perf. act. ind.

  παρέρχεται: “it passes by,” i.e. you miss the passing tray of food.

  μὴ ἐπίβαλλε πόρρω τὴν ὄρεξιν: “don’t thrust your appetite forward.” ὄρεξις is a philosophical term meaning “desire,” properly directed only at virtue. Here it is used concretely of the appetite for food, but with an awareness of its philosophical application.

  μέχρις ἂν: “until” + subj. (G. 631; S. 2399)

  ἔσῃ: > εἰμί, 2 sg. fut. mid. ind.

  παρατεθέντων: > παρατίθημι, aor. pass. part. gen. n. pl.; it is the partitive genitive object of λάβῃς: “of the things placed before you.”

  οὐ μόνον ... ἀλλὰ καὶ: not only ... but also

  οὕτω ... ποιῶν: “by acting like this.”

  Διογένης: on Diogenes of Sinope, see the Introduction, Predecessors.

  Ἡράκλειτος: Heraclitus of Ephesus (c. 535 – c. 475 BCE) was a pre-Socratic philosopher. Many Stoics believed Heraclitus anticipated Stoic doctrines. See A.A. Long, Stoic Studies (Cambridge: Cambridge University Press 1996), ch.2: “Heraclitus and Stoicism.”

  συμπόσιον, -ου, τό, a drinking-party, banquet

  ἀναστρέφω, ἀναστρέψω, ἀνέστρεψα, to turn upside down; (pass.) to behave or conduct oneself

  περιφέρω, περιοίσω, περιήνεγκα, to carry round

  ἐκτείνω, ἐκτενῶ, ἐξέτεινα, to stretch out

  κοσμίως, (adv.) moderately

  μεταλαμβάνω, μεταλήψομαι, μετέλαβον, to take a share of, partake of a thing

  κατέχω, καθέξω, κατέσχον, to hold back, restrain

  οὔπω, not yet

  ἐπιβάλλω, ἐπιβαλῶ, ἐπέβαλον, to throw, cast

  πόρρω, forward, further (a later form of πρόσω)

  ὄρεξις, -εως, ἡ, desire

  περιμένω, περιμενῶ, περέμεινα, to wait for, await

  πλοῦτος, -ου, ὁ, wealth

  συμπότης, -ου, ὁ, a fellow-drinker, guest

  παρατίθημι, παραθήσω, παρέθηκα, to place beside, to set before

  ὑπεροράω, ὑπερόψομαι, ὑπερεῖδον, to overlook, despise

  συνάρχω, συνάρξω, συνῆρξα, to rule jointly with

  article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Albert Watanabe, Epictetus: Encheiridion. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2020. ISBN: 978-1-947822-13-9.
  https://dcc.dickinson.edu/epictetus-encheiridion/chapter-15