52.1 ὁ πρῶτος καὶ ἀναγκαιότατος τόπος ἐστὶν ἐν φιλοσοφίᾳ ὁ τῆς χρήσεως τῶν δογμάτων, οἷον ὁ τοῦ μὴ ψεύδεσθαι· ὁ δεύτερος ὁ τῶν ἀποδείξεων, οἷον πόθεν ὅτι οὐ δεῖ ψεύδεσθαι· τρίτος ὁ αὐτῶν τούτων βεβαιωτικὸς καὶ διαρθρωτικός, οἷον πόθεν ὅτι τοῦτο ἀπόδειξις· τί γάρ ἐστιν ἀπόδειξις, τί ἀκολουθία, τί μάχη, τί ἀληθές, τί ψεῦδος; 52.2 οὐκοῦν ὁ μὲν τρίτος τόπος ἀναγκαῖος διὰ τὸν δεύτερον, ὁ δὲ δεύτερος διὰ τὸν πρῶτον· ὁ δὲ ἀναγκαιότατος καὶ ὅπου ἀναπαύεσθαι δεῖ, ὁ πρῶτος. ἡμεῖς δὲ ἔμπαλιν ποιοῦμεν· ἐν γὰρ τῷ τρίτῳ τόπῳ διατρίβομεν καὶ περὶ ἐκεῖνόν ἐστιν ἡμῖν ἡ πᾶσα σπουδή, τοῦ δὲ πρώτου παντελῶς ἀμελοῦμεν. τοιγαροῦν ψευδόμεθα μέν, πῶς δὲ ἀποδείκνυται ὅτι οὐ δεῖ ψεύδεσθαι, πρόχειρον ἔχομεν.

  Application of Philosophical Principles

  The application of philosophical principles (rather than proving them or explaining the logical principles behind the proofs) is the most important thing.

  τόπος: “area,” “part,” “topic”

  ὁ τῆς χρήσεως: “the (topic) of use,” an example of the so-called “appositive” genitive, defining the application of a substantive (S. 1322)

  ὁ τοῦ μὴ ψεύδεσθαι: “the (topic) of ‘not lying,’” appositive genitive with articular infinitive

  πόθεν ὅτι οὐ δεῖ ψεύδεσθαι: “why it is that one must not lie?”

  βεβαιωτικὸς καὶ διαρθρωτικός: supply λόγος.

  πόθεν ὅτι τοῦτο ἀπόδειξις: “how (we know) that this is a proof,” i.e., an explanation of the principles of logic. Logis was a key Stoic preoccupation, though not one emphasized by Epictetus. There follows a list of examples of topics in logic, introduced by γάρ (LSJ γάρ I.1.b).

  ψεῦδος: “a false conclusion,” “a fallacy” (rather than a lie), see (LSJ ψεῦδος I.A.2.)

  ἀναπαύεσθαι: “dwell on,” “focus on”

  ἔμπαλιν ποιοῦμεν: “we do the exact opposite”

  τοιγαροῦν: “that’s it,” “exactly so”

  πρόχειρον ἔχομεν: “we have it at hand,” “we are quite ready” to explain how (πῶς).

  ἀναγκαῖος,-α,-ον, necessary

  φιλοσοφία, -ας , ἡ, philosophy

  χρῆσις, -εως, ἡ, use

  δόγμα, -ατος, τό, opinion, belief, judgment, decision; philosophical principle

  ψεύδω, ψεύσω, ἔψευσα,  to lie, deceive

  δεύτερος,-α,-ον, second

  ἀπόδειξις, εως, ἡ, proof, demonstration

  πόθεν, from where, whence; how, why

  τρίτος, -η, -ον, third

  βεβαιωτικός , -ή, -όν, confirmatory, that which confirms

  διαρθρωτικός , -ή, -όν, explanatory, that which explains or articulates

  πόθεν, from where, whence; how, why

  ἀκολουθία,-ας, ἡ,  a following; consequence

  μάχη,-ης, ἡ, battle; (in logic) inconsistency or contradiction

  52.2

  οὐκοῦν, therefore

  ἀναπαύω, ἀναπαύσω, ἀνέπαυσα, to stop, rest

  ἔμπαλιν, (adv.) backwards, contrarily

  διατρίβω, διατρίψω, διέτριψα, to spend time, waste time

  σπουδή,- ῆς, ἡ, speed, zeal, effort

  παντελῶς, (adv.) absolutely, completely

  ἀμελέω, ἀμελήσω, ἠμέλησα, to neglect, have no care for (+gen)

  τοιγαροῦν, therefore

  ἀποδείκνυμι,-δείξω,-έδειξα, to point out, prove, demonstrate

  πρόχειρος, -ον, at hand, readily accessible

  article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Albert Watanabe, Epictetus: Encheiridion. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2020. ISBN: 978-1-947822-13-9.
  https://dcc.dickinson.edu/epictetus-encheiridion/chapter-52