23.1 ἐάν ποτέ σοι γένηται ἔξω στραφῆναι πρὸς τὸ βούλεσθαι ἀρέσαι τινί, ἴσθι ὅτι ἀπώλεσας τὴν ἔνστασιν. ἀρκοῦ οὖν ἐν παντὶ τῷ εἶναι φιλόσοφος· εἰ δὲ καὶ δοκεῖν βούλει, σαυτῷ φαίνου καὶ ἱκανόν ἐστι.

  On Pursuing Externals to Please Someone

  Pursuing externals to please someone will result in the loss of one’s philosophical disposition.

  ἔξω: “outward,” “to external things”

  στραφῆναι: > στρέφω, aor. pass. infin. functioning as the subject of γένηται

  πρὸς τὸ βούλεσθαι: acc. art. infin. in a prep. phrase indicating purpose: “with a view toward desiring to” (G. 574–575; S. 2034b)

  ἀρέσαι: > ἀρέσκω, aor. act. infin.

  ἴσθι: > οἶδα, 2sg. perf. act. imper. introducing indirect statement with ὅτι (S. 2577)

  ἀπώλεσας: > ἀπόλλυμι, 2 sg. aor. act. ind.

  ἀρκοῦ: "be satisfied with," LSJ ἀρκέω IV, 2sg. pres. mid./pass. imper. + dat.; in this case the dative is the articular infinitive τῷ εἶναι.

  καὶ δοκεῖν: “also to appear (to be a philosopher)”

  φαίνου: > φαίνω, “seem (to be a philosopher),” 2 sg. pres. mid. imper.

  στρέφω, στρέψω, ἔστρεψα, to turn (toward), twist, strain

  ἀρέσκω, ἀρέσω, ἤρεσα, to please, satisfy, be content + dat.

  ἔνστασις, εως, ἡ, way of life

  ἀρκέω, to be sufficient; (pass.) to be content with + dat. 

  article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Albert Watanabe, Epictetus: Encheiridion. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2020. ISBN: 978-1-947822-13-9.
  https://dcc.dickinson.edu/epictetus-encheiridion/chapter-23