18.1 κόραξ ὅταν μὴ αἴσιον κεκράγῃ, μὴ συναρπαζέτω σε ἡ φαντασία, ἀλλ᾽ εὐθὺς διαίρει παρὰ σεαυτῷ καὶ λέγε «τούτων οὐδὲν ἐμοὶ σημαίνεται, ἀλλ᾽ ἢ τῷ σωματίῳ μου ἢ τῷ κτησειδίῳ μου ἢ τῷ δοξαρίῳ μου ἢ τοῖς τέκνοις ἢ τῇ γυναικί. ἐμοὶ δὲ πάντα αἴσια σημαίνεται, ἐὰν ἐγὼ θέλω· ὅτι γὰρ ἂν τούτων ἀποβαίνῃ, ἐπ᾽ ἐμοί ἐστιν ὠφεληθῆναι ἀπ᾽ αὐτοῦ.»

  All Portents Are Favorable

  Some believed that evil portents, such as a crow croaking, were signs of future misfortune to themselves (an example of the widespread ancient religious practive of augury). Epictetus maintains that these portents are relevant only to things which are outside our control.

  κεκράγῃ: > κράζω, 3 sg. perf. act. subj.

  συναρπαζέτω: > συναρπάζω, 3 sg. pres. act. imper.

  διαίρει: > διαιρέω, 2 sg pres. act. imper. (contracted)

  ἐμοὶ δὲ πάντα αἴσια σημαίνεται: “for me all signs are auspicious (favorable).”

  θέλω: > ἐθέλω, 1 sg pres. act. subj. in present general condition (G. 650; S. 2295.1)

  ἀποβαίνῃ: > ἀποβαίνω, 3 sg. aor. act. subj. in an indefinite relative clause referring to the future (G. 616; S. 2545c): “whichever of these things happens”

  ἐπ᾽ ἐμοί: “in my control”

  ὠφεληθῆναι: > ὠφελέω, aor. pass. infin. serving as subject of ἐστι.

  κόραξ, -ακος, ὁ, raven 

  αἴσιος,-α, -ον, auspicious 

  κράζω, κεκράξομαι, ἔκραξα, to croak 

  συναρπάζω, -άσω, -συνήρπασα, to seize, carry away

  φαντασία,-ας, ἡ, impression, appearance, perception

  διαιρέω, διαρήσω, διεῖλον, to divide, distinguish, make a distinction

  σημαίνω, σημανῶ, ἐσήμηνα, to show by a sign, indicate, mean

  σωματίον,-ου, τό, little body 

  κτησείδιoν, -ου, τό, little possession

  δοξάριον, -ου, τό, (diminutive) opinion, reputation

  ἀποβαίνω, ἀποβήσομαι, ἀπέβην, to turn out

  ὠφελέω, ὠφελήσω, ὠφέλησα, to help, benefit

  article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Albert Watanabe, Epictetus: Encheiridion. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2020. ISBN: 978-1-947822-13-9.
  https://dcc.dickinson.edu/epictetus-encheiridion/chapter-18