51.1 Εἰς ποῖον ἔτι χρόνον ἀναβάλλῃ τὸ τῶν βελτίστων ἀξιοῦν σεαυτὸν καὶ ἐν μηδενὶ παραβαίνειν τὸν αἱροῦντα λόγον; παρείληφας τὰ θεωρήματα· οἷς ἔδει συμβάλλειν συμβέβληκας. ποῖον ἔτι διδάσκαλον προσδοκᾷς, ἵνα εἰς ἐκεῖνον ὑπερθῇ τὴν ἐπανόρθωσιν ποιῆσαι τὴν σεαυτοῦ; οὐκέτι εἶ μειράκιον, ἀλλὰ ἀνὴρ ἤδη τέλειος. ἂν νῦν ἀμελήσῃς καὶ ῥᾳθυμήσῃς καὶ ἀεὶ ὑπερθέσεις ἐκ ὑπερθέσεων ποιῇ καὶ ἡμέρας ἄλλας ἐπ' ἄλλαις ὁρίζῃς μεθ' ἃς προσέξεις σεαυτῷ, λήσεις σεαυτὸν οὐ προκόψας, ἀλλ' ἰδιώτης διατελέσεις καὶ ζῶν καὶ ἀποθνῄσκων. 51.2 ἤδη οὖν ἀξίωσον σεαυτὸν βιοῦν ὡς τέλειον, ὡς προκόπτοντα· καὶ πᾶν τὸ βέλτιστον φαινόμενον ἔστω σοι νόμος ἀπαράβατος. κἂν ἐπίπονόν τι ἢ ἡδὺ ἢ ἔνδοξον ἢ ἄδοξον προσάγηται, μέμνησο ὅτι νῦν ὁ ἀγὼν, καὶ ὅτι ἤδη πάρεστι τὰ Ὀλύμπια καὶ οὐκ ἔστιν ἀναβαλέσθαι οὐκέτι, καὶ ὅτι παρὰ μίαν ἧτταν καὶ ἔνδοσιν καὶ ἀπόλλυται προκοπὴ καὶ σῴζεται. 51.3 Σωκράτης οὕτως ἀπετελέσθη, ἐπὶ πάντων προάγων ἑαυτὸν μηδενὶ ἄλλῳ προσέχειν ἢ τῷ λόγῳ· σὺ δὲ εἰ καὶ μήπω εἶ Σωκράτης, ὡς Σωκράτης γε εἶναι βουλόμενος ὀφείλεις βιοῦν.

  The Contest Is Now

  The “Olympic games” are here (cf. Diss. 3.15.2 ff.), and a single defeat will jeopardize your philosophical progress. Socrates followed only reason; if you cannot be a Socrates, at least emulate him.

  Εἰς ποῖον χρόνον: “for how long?”

  ἀναβάλλῃ: 2 sg. pres. mid. ind. with future sense (S. 1879) and present-progressive aspect, “how long are you going to keep putting off?”

  τὸν αἱροῦντα λόγον: “the persuading reason” = “correct thinking” (Smith 2014). See also the note on αἱρεῖ ὁ λόγος in 32.3, and LSJ αἱρέω A.II.5.

  παρείληφας: > παραλαμβάνω, 2 sg. perf. act. ind.

  οἷς: antecedent omitted (G. 614; S. 2509), “(with those) with whom,” dative after συμβέβληκας (λόγους), “you have had discussions with” (LSJ συμβάλλω A.I.10), 2 sg. perf. act. ind.

  ὑπερθῇ: 2 sg. aor. mid. subj. in a result clause after ἵνα (= ὅπως, a Koine Greek feature)

  ποιῇ: 2nd sg. pres. mid. subj.

  ἡμέρας ἄλλας ἐπ' ἄλλαις: “one day after another”

  λήσεις: 2 sg. fut. act. ind. of λανθάνω + a supplementary participle. “You will escape your notice not progressing,” “without realizing it you will make no progress” (G. 585; S. 2096).

  51.2

  πᾶν τὸ βέλτιστον φαινόμενον: “everything that seems best to you,” subject of ἔστω, 3 sg. pres. act. imper.

  οὐκ ἔστιν ... οὐκέτι: “it is no longer possible”

  51.3

  οὕτως ἀπετελέσθη: 3 sg. aor. pass. ind., “became whο he was”

  προάγων ἑαυτὸν: present participle expressing means (S. 2063), “by persuading himself to,” “by resolving to” + infin. (LSJ προάγω I.A.4)

  εἰ καὶ: “even if” (S. 2375)

  ἀναβάλλω, ἀναβαλῶ, ἀνέβαλον, to put off

  βέλτιστος, -η, -ον, best, most excellent

  παραβαίνω, παραβήσομαι, παρέβην, to transgress

  παραλαμβάνω, παραλήψομαι, παρέλαβον, to receive, invite

  θεώρημα, -ατος, τό, philosophical principle

  συμβάλλω, συμβαλῶ, συνέβαλον, to join together, to discuss

  διδάσκαλος, -ου, ὁ and ἡ, a teacher

  προσδοκάω, προσδοκήσω, -εδόκησα, to expect, wait for

  ὑπερτίθημι, ὑπερθήσω, ὑπερέθηκα, to defer, put off

  ἐπανόρθωσις,-εως, ἡ, a correcting, improvement

  μειράκιον,-ου, τό, a boy

  τέλειος,-α,-ον, full-grown, adult

  ἀμελέω, αμελήσω, ἠμέλησα, to be neglectful  

  ῥᾳθυμέω, ῥᾳθυμήσω, εῥᾳθύμησα, to leave off work, to be remiss

  ὑπέρθεσις, -εως, ἡ, delay

  ὁρίζω, ὁριῶ, ὥρισα, to fix, set

  προσέχω, προσέξω, προσχήσω, to hold to, turn to; pay attention to, be intent on + dat.; beware + μή + subj.

  προκόπτω, προκόψω, προέκοψα, to advance; in Stoic terminology: to progress morally and philosophically

  ἰδιώτης, -ου, ὁ, a private person, layman, common man; a non-philosopher

  διατελέω, διατελέσω, ἐδιατέλεσα, to continue being or doing

  51.2

  ἀξιόω, ἀξιόσομαι, ἠξίωσα, to think (oneself) worthy or fit 

  βιόω, βιώσομαι, ἐβίωσα, to live

  ἀπαράβατος,-ον, unalterable, unbreakable

  ἐπίπονος,-η,-ον, painful

  ἔνδοξος,-η,-ον, held in honor

  ἄδοξος, -ον, without glory, inglorious

  προσάγω, to approach

  Ὀλύμπια,-ας, ἡ, Olympic games

  ἀναβάλλω,-βάλῶ -έβαλον, to put off

  ἧττα,-ης, ἡ defeat

  ἔνδοσις,-εως, ἡ, yielding, giving way

  προκοπή,- ῆς, ἡ, progress

  51.3

  ἀποτελέω, ἀποτελέσω, ἀπετέλεσα, to accomplish; (pass.) to become, turn out to be

  προάγω,-άξω,-ήγαγον, to bring to, induce, persuade

  μήπω, (adv.) not yet

  ὀφείλω, ὀφειλήσω, ὠφείλησα, to owe, to be bound to, ought to

  article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Albert Watanabe, Epictetus: Encheiridion. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2020. ISBN: 978-1-947822-13-9.
  https://dcc.dickinson.edu/epictetus-encheiridion/chapter-51