27.1 ὥσπερ σκοπὸς πρὸς τὸ ἀποτυχεῖν οὐ τίθεται, οὕτως οὐδὲ κακοῦ φύσις ἐν κόσμῳ γίνεται.

  The Nature of Evil Does not Arise in the Universe

  The exact meaning of this sentence is obscure. A comparison is drawn between missing a target and the nature of evil within the universe. [more]

  ἀποτυχεῖν: > ἀποτυγχάνω, aor. infin.

  σκοπός, -οῦ, ὁ, target, mark

  ἀποτυγχάνω, ἀποτεύξομαι, ἀπέτυχον, to fail in attaining, miss

  article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Albert Watanabe, Epictetus: Encheiridion. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2020. ISBN: 978-1-947822-13-9.
  https://dcc.dickinson.edu/epictetus-encheiridion/chapter-27