43.1 Πᾶν πρᾶγμα δύο ἔχει λαβάς, τὴν μὲν φορητήν, τὴν δὲ ἀφόρητον. ὁ ἀδελφὸς ἐὰν ἀδικῇ, ἐντεῦθεν αὐτὸ μὴ λάμβανε ὅτι ἀδικεῖ (αὕτη γὰρ ἡ λαβή ἐστιν αὐτοῦ οὐ φορητή), ἀλλὰ ἐκεῖθεν μᾶλλον ὅτι ἀδελφός, ὅτι σύντροφος, καὶ λήψῃ αὐτὸ καθ' ὃ φορητόν ἑστιν.

  The Two Handles

  Problems or unpleasant events can be thought of objects that have two “handles.”

  φορητήν: “bearable, endurable,” but also “by which (an object) can carried.” Epictetus plays on two meanings of “handle,” the literal (“grasp, pick up”) and the mental (“endure”), an ambiguity present in both Greek and English.

  λάμβανε: “take,” playing on both the physical sense (“grasp”) and the mental “regard (as),” “think (that)” (LSJ λαμβάνω A.I.9.c). The use of λαμβάνω elaborates the metaphor in λαβή.

  λήψῃ: > λαμβάνω, 2 sg. fut. mid. ind.

  λαβή, - ῆς, ἡ, a handle

  φορητός, -ή, -όν, able to be carried, graspable

  ἀφόρητος, -ον, unable to be carried, non-graspable

  ἐντεῦθεν, from here, from there

  ἐκεῖθεν, from there, thence

  σύντροφος, -ον, raised with

  article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Albert Watanabe, Epictetus: Encheiridion. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2020. ISBN: 978-1-947822-13-9.
  https://dcc.dickinson.edu/epictetus-encheiridion/chapter-43