28.1 εἰ μὲν τὸ σῶμά σού τις ἐπέτρεπε τῷ ἀπαντήσαντι, ἠγανάκτεις ἄν· ὅτι δὲ σὺ τὴν γνώμην τὴν σεαυτοῦ ἐπιτρέπεις τῷ τυχόντι, ἵνα, ἐὰν λοιδορήσηταί σοι, ταραχθῇ ἐκείνη καὶ συγχυθῇ, οὐκ αἰσχύνῃ τούτου ἕνεκα;

  Don't Entrust Your Mind to Just Anyone

  εἰ ἐπέτρεπε … ἠγανάκτεις ἄν: present contrary to fact condition (G. 649; S. 2292.1)

  τῷ ἀπαντήσαντι: “anyone you meet,” “any chance person”

  ὅτι ... συγχυθῇ: object clause after οὐκ αἰσχύνῃ τούτου ἕνεκα at the end of the sentence.

  τῷ τυχόντι: > τυγχάνω, aor. act. part. dat. masc. sg., “one who happens (to be present),” “anyone,” “all and sundry”

  λοιδορήσηται: > λοιδορέω, 3 sg. aor. mid. subj. in a present general condition (G. 650; S. 2295.1)

  ἐκείνη: refers back to γνώμην.

  ἵνα ... ταραχθῇ ... συγχυθῇ: ἵνα introduces a result clause (as in 12.2, see note). The verbs are 3 sg. aor. pass. subj.

  αἰσχύνῃ: > αἰσχύνω, 2 sg. pres. mid. ind.

  ἐπιτρέπω, ἐπιτρέψω, ἐπέτρεψα, to entrust + dat.

  ἀπαντάω, ἀπαντήσω, ἀπήντησα, to meet, encounter

  ἀγανακτέω, ἀγανακτήσω, to feel irritation, to be annoyed at + genitive; to be irritated or displeased

  λοιδορέω, λοιδορήσω, ἐλοιδόρησα, to insult, verbally abuse; reproach, rebuke

  ταράσσω, ταράξω, ἐτάραξα, to trouble, disturb

  συγχέω, confound, to confuse, trouble

  αἰσχύνω, αἰσχυνῶ, ᾔσχυνα, to dishonor, feel shame

  article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Albert Watanabe, Epictetus: Encheiridion. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2020. ISBN: 978-1-947822-13-9.
  https://dcc.dickinson.edu/epictetus-encheiridion/chapter-28