20.1 μέμνησο ὅτι οὐχ ὁ λοιδορῶν ἢ ὁ τύπτων ὑβρίζει, ἀλλὰ τὸ δόγμα τὸ περὶ τούτων ὡς ὑβριζόντων. ὅταν οὖν ἐρεθίσῃ σέ τις, ἴσθι ὅτι ἡ σή σε ὑπόληψις ἠρέθισε. τοιγαροῦν ἐν πρώτοις πειρῶ ὑπὸ τῆς φαντασίας μὴ συναρπασθῆναι· ἂν γὰρ ἅπαξ χρόνου καὶ διατριβῆς τύχῃς, ῥᾷον κρατήσεις σεαυτοῦ.

  It is the Opinion of Being Insulted That Irritates You

  As in Ch. 5, Epictetus argues that it is not the people who insult you, but the opinion that you have been insulted, which irritates you.

  ἴσθι: > οἶδα, 2 sg. perf. act. imper.

  ἐν πρώτοις: “first” (adverbial)

  πειρῶ: > πειράω, 2 sg. pres. mid. imper.

  συναρπασθῆναι: > συναρπάζω, aor. pass. infin.

  ἂν ἅπαξ χρόνου καὶ διατριβῆς τύχῃς: “once you find time and delay.” τύχῃς: > τύγχανω (+ gen.), 2sg. aor. act. subj. ἅπαξ normally means “one time,” but in combination with εἰ (ἐάν, ἄν, ἤν, ἐπεί) it means “once” in the sense of “after.”

  ῥᾷον: neuter accusative adjective (comparative degree of ῥᾴδιος, -α, -ον) used adverbially (G. 540; S. 1606 ff.)

  λοιδορέω, λοιδορήσω, ἐλοιδόρησα, to insult, verbally abuse; reproach, rebuke

  τύπτω, τύψω, ἔτυψα, to beat, strike

  δόγμα, -ατος, τό, opinion, belief, judgment, decision; philosophical principle

  ὑβρίζω, ὑβρίσω, ὕβρισα, to commit an outrage, insult

  ἐρεθίζω, ἐρεθίσω, ἠρέθισα, to anger

  ὑπόληψις, -εως, ἡ, opinion, assumption

  τοιγαροῦν, therefore

  φαντασία,-ας, ἡ, impression, appearance, perception

  συναρπάζω, -άσω, -συνήρπασα, to seize, carry away

  ἅπαξ, (adv.) once

  διατριβή, -ῆς, ἡ, pastime, delay

  ῥᾷον, (adv.) easily

  article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Albert Watanabe, Epictetus: Encheiridion. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2020. ISBN: 978-1-947822-13-9.
  https://dcc.dickinson.edu/epictetus-encheiridion/chapter-20