39.1 Μέτρον κτήσεως τὸ σῶμα ἑκάστῳ, ὡς ὁ ποὺς ὑποδήματος. ἐὰν μὲν ἐπὶ τούτου στῇς, φυλάξεις τὸ μέτρον· ἐὰν δὲ ὑπερβῇς, ὡς κατὰ κρημνοῦ λοιπὸν ἀνάγκη φέρεσθαι· καθάπερ καὶ ἐπὶ τοῦ ὑποδήματος, ἐὰν ὑπὲρ τὸν πόδα ὑπερβῇς, γίνεται κατάχρυσον ὑπόδημα, εἶτα πορφυροῦν, εἶτα κεντητόν· τοῦ γὰρ ἅπαξ ὑπὲρ τὸ μέτρον ὅρος οὐδείς ἐστιν.

  Moderation in Material Possessions

  If you go beyond the appropriate needs of the body you will not be able to stop accumulating.

  μέτρον κτήσεως: “the measure of possessing,” i.e., “the appropriate size of one’s possessions.” Supply ἐστί.

  ὡς ὁ ποὺς: supply μέτρον ἐστί.

  ἐὰν ... στῇς: “if you stand upon this,” i.e., “if you abide by this principle”

  ὡς: “as it were”

  λοιπόν: supply χρόνον, “for the remaining time,” i.e., “in the end,” “inevitably”

  ἐπὶ τοῦ ὑποδήματος: “when it comes to one’s shoes,” (LSJ ἐπί A.I.2.f, + gen. with verbs of perceiving, observing, judging, etc. = “in the case of”)

  τοῦ … τὸ μέτρον: genitive after ὅρος, “of (the thing) once beyond appropriate limit,” i.e., “once you go beyond the appropriate limit.”

  μέτρον, -ου, τό, a measure, moderation

  κτῆσις, -εως, ἡ, possession, property

  ὑπόδημα, -ατος, τό, a sandal, shoe

  ὑπερβαίνω, ὑπερβήσομαι, ὑπερέβην, to go beyond, overstep, transgress

  κρημνός, -οῦ, ὁ, cliff

  καθάπερ, (adv.) just as, as if

  κατάχρυσος, -ον, gilded

  πορφύρεος, -η, -ον, dark red, purple or crimson

  κεντητός, -ή, -όν, embroidered

  ἅπαξ, (adv.) once

  ὅρος,-ου, ὁ, limit

  article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Albert Watanabe, Epictetus: Encheiridion. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2020. ISBN: 978-1-947822-13-9.
  https://dcc.dickinson.edu/epictetus-encheiridion/chapter-39