Chapter 33

33.1 Τάξον τινὰ ἤδη χαρακτῆρα σεαυτῷ καὶ τύπον ὃν φυλάξεις ἐπί τε σεαυτοῦ ὢν καὶ ἀνθρώποις ἐντυγχάνων. 33.2 σιωπὴ τὸ πολὺ ἔστω ἢ λαλείσθω τὰ ἀναγκαῖα καὶ δι' ὀλίγων. σπανίως δέ ποτε καιροῦ παρακαλοῦντος ἐπὶ τὸ λέγειν τι ἥξομεν, ἀλλὰ περὶ οὐδενὸς τῶν τυχόντων· μὴ περὶ μονομαχιῶν, μὴ περὶ ἱπποδρομιῶν, μὴ περὶ ἀθλητῶν, μὴ περὶ βρωμάτων ἢ πομάτων, τῶν ἑκασταχοῦ λεγομένων, μάλιστα δὲ μὴ περὶ ἀνθρώπων ψέγοντα ἢ ἐπαινοῦντα ἢ συγκρίνοντα. 33.3 ἂν μὲν οὖν οἷός τε ᾖς, μέταγε τοὺς σοὺς λόγους καὶ τοὺς τῶν συνόντων ἐπὶ τὸ προσῆκον˙ εἰ δὲ ἐν ἀλλοφύλοις ἀποληφθεὶς τύχοις, σιώπα. 33.4 γέλως μὴ πολὺς ἔστω μηδὲ ἐπὶ πολλοῖς μηδὲ ἀνειμένος. 33.5 ὅρκον παραίτησαι, εἰ μὲν οἷόν τε, εἰς ἅπαν, εἰ δὲ μή, ἐκ τῶν ἐνόντων. 33.6 ἑστιάσεις τὰς ἔξω καὶ ἰδιωτικὰς διακρούου· ἐὰν δέ ποτε γίνηται καιρός, ἐντετάσθω σοι ἡ προσοχή μή ποτε ἄρα ὑπορρυῇς εἰς ἰδιωτισμόν. ἴσθι γάρ ὅτι, ἐὰν ὁ ἑταῖρος ᾖ μεμολυσμένος, καὶ τὸν συνανατριβόμενον αὐτῷ μολύνεσθαι ἀνάγκη, κἂν αὐτὸς ὢν τύχῃ καθαρός. 33.7 τὰ περὶ τὸ σῶμα μέχρι τῆς χρείας ψιλῆς παραλάμβανε, οἷον τροφάς, πόμα, ἀμπεχόνην, οἰκίαν, οἰκετίαν· τὸ δὲ πρὸς δόξαν ἢ τρυφὴν ἅπαν περίγραφε. 33.8 περὶ ἀφροδίσια εἰς δύναμιν πρὸ γάμου καθαρευτέον· ἁπτομένῳ δὲ ὧν νόμιμόν ἐστι μεταληπτέον. μὴ μέντοι ἐπαχθὴς γίνου τοῖς χρωμένοις μηδὲ ἐλεγκτικός, μηδὲ πολλαχοῦ τὸ ὅτι αὐτὸς οὐ χρῇ, παράφερε. 33.9 ἐάν τίς σοι ἀπαγγείλῃ ὅτι ὁ δεῖνά σε κακῶς λέγει, μὴ ἀπολογοῦ πρὸς τὰ λεχθέντα, ἀλλ' ἀποκρίνου διότι «ἠγνόει γὰρ τὰ ἄλλα τὰ προσόντα μοι κακά, ἐπεὶ οὐκ ἂν ταῦτα μόνα ἔλεγεν.» 33.10 εἰς τὰ θέατρα τὸ πολὺ παριέναι οὐκ ἀναγκαῖον. εἰ δέ ποτε καιρὸς εἴη, μηδενὶ ἄλλῳ σπουδάζων φαίνου ἢ σεαυτῷ, τουτέστι θέλε γίνεσθαι μόνα τὰ γινόμενα καὶ νικᾶν μόνον τὸν νικῶντα· οὕτω γὰρ οὐκ ἐμποδισθήσῃ. βοῆς δὲ καὶ τοῦ ἐπιγελᾶν τινι ἢ ἐπὶ πολὺ συγκινεῖσθαι παντελῶς ἀπέχου. καὶ μετὰ τὸ ἀπαλλαγῆναι μὴ πολλὰ περὶ τῶν γεγενημένων διαλέγου, ὅσα μὴ φέρει πρὸς τὴν σὴν ἐπανόρθωσιν· ἐμφαίνεται γὰρ ἐκ τοῦ τοιούτου ὅτι ἐθαύμασας τὴν θέαν. 33.11 εἰς ἀκροάσεις τινῶν μὴ εἰκῇ μηδὲ ῥᾳδίως πάριθι· παριὼν δὲ τὸ σεμνὸν καὶ τὸ εὐσταθὲς καὶ ἅμα ἀνεπαχθὲς φύλασσε. 33.12 ὅταν τινὶ μέλλῃς συμβάλλειν, μάλιστα τῶν ἐν ὑπεροχῇ δοκούντων, πρόβαλλε σεαυτῷ τί ἂν ἐποίησεν ἐν τούτῳ Σωκράτης ἢ Ζήνων, καὶ οὐκ ἀπορήσεις τοῦ χρήσασθαι προσηκόντως τῷ ἐμπεσόντι. 33.13 ὅταν φοιτᾷς πρός τινα τῶν μέγα δυναμένων, πρόβαλλε ὅτι οὐχ εὑρήσεις αὐτὸν ἔνδον, ὅτι ἀποκλεισθήσῃ, ὅτι ἐντιναχθήσονταί σοι αἱ θύραι, ὅτι οὐ φροντιεῖ σου. κἂν σὺν τούτοις ἐλθεῖν καθήκῃ, ἐλθὼν φέρε τὰ γινόμενα καὶ μηδέποτε εἴπῃς αὐτὸς πρὸς σεαυτὸν ὅτι «οὐκ ἦν τοσούτου»· ἰδιωτικὸν γὰρ καὶ διαβεβλημένον πρὸς τὰ ἐκτός. 33.14 ἐν ταῖς ὁμιλίαις ἀπέστω τὸ σαυτοῦ τινων ἔργων ἢ κινδύνων ἐπὶ πολὺ καὶ ἀμέτρως μεμνῆσθαι. οὐ γάρ ὡς σοὶ ἡδύ ἐστι τὸ τῶν σῶν κινδύνων μεμνῆσθαι, οὕτω καὶ τοῖς ἄλλοις ἡδύ ἐστι τὸ τῶν σοὶ συμβεβηκότων ἀκούειν. 33.15 ἀπέστω δὲ καὶ τὸ γέλωτα κινεῖν· ὀλισθηρὸς γὰρ ὁ τόπος εἰς ἰδιωτισμὸν καὶ ἅμα ἱκανὸς τὴν αἰδῶ τὴν πρὸς σὲ τῶν πλησίον ἀνεῖναι. 33.16 ἐπισφαλὲς δὲ καὶ τὸ εἰς αἰσχρολογίαν ἐμπεσεῖν. ὅταν οὖν τι συμβῇ τοιοῦτον, ἂν μὲν εὔκαιρον ᾖ, καὶ ἐπίπληξον τῷ προελθόντι· εἰ δὲ μή, τῷ γε ἀποσιωπῆσαι καὶ ἐρυθριᾶσαι καὶ σκυθρωπάσαι δῆλος γίνου δυσχεραίνων τῷ λόγῳ.

  Proper Behavior in Company

  Epictetus advises the student about how to behave in social situations.

  τάξον: > τάσσω (or τάττω), 2 sg. aor. act. imper.: “lay down,” “establish”

  ἐπί … σεαυτοῦ: “on your own,” “alone”

  ὢν ... ἐντυγχάνων: the participles are temporal: “when you are ... when you meet.”

  33.2

  τὸ πολὺ: “for the most part,” adverbial acc. (G. 540; S. 1609)

  ἔστω: > εἰμί, 3 sg. pres. act. imper.

  λαλείσθω: > λαλέω, 3 sg. pres. mid. imper.

  δι' ὀλίγων: “in a few words”

  καιροῦ παρακαλοῦντος: gen. absolute

  ἐπὶ τὸ λέγειν τι ἥξομεν: “we will come to (the necessity of) saying something.” ἥξομεν is fut. > ἥκω. It is also possible to take ἐπὶ τὸ λέγειν τι with καιροῦ παρακαλοῦντος.

  οὐδενὸς τῶν τυχόντων: “none of the usual subjects.” These are listed in what follows.

  ψέγoντα ἢ ἐπαινοῦντα ἢ συγκρίνοντα: one expects nominative participles agreeing with the “we” of ἥξομεν, but most manuscripts have these acc. masc. participles, agreeing with an impersonal “one.” Boter (1999) explains that the construction has shifted, such that these are “free accusatives with infinitive, without expressed subject.” Supply δεῖ λέγειν: i.e., μάλιστα δὲ δεῖ σε ψέγoντα ἢ ἐπαινοῦντα ἢ συγκρίνοντα μὴ λέγειν περὶ ἀνθρώπων.

  33.3

  τοὺς τῶν συνόντων: supply λόγους. τῶν συνόντων: “of your companions”

  ἐπὶ τὸ προσῆκον: “to something appropriate”

  ἀποληφθεὶς: “separated,” “caught alone,” aor. pass. participle, masc. nom. sing. (LSJ, ἀπολαμβάνω IV)

  τύχοις: > τυγχάνω, 2 sg. aor. act. opt.  

  σιώπα: 2 sg. pres. act. imper. On imperatives of α-contract verbs, see μελέτα in ch. 1.5.

  33.4

  ἔστω: 3 sg. pres. act. imper.

  ἐπὶ πολλοῖς: “at many things”

  ἀνειμένος: > ἀνίημι, perf. mid. part. nom. masc. sg., “unrestrained,” agreeing with γέλως

  33.5

  παραίτησαι: 2 sg. aor. mid. imper.

  ἐκ τῶν ἐνόντων: “as the situation permits.” ἐνόντων > ἔνειμι, “to be possible,” pres. part. used substantively. τὰ ἐνόντα = “what is possible.” ἐκ τῶν ἐνόντων, “on the basis of what is possible.” For the idiom, see Demosthenes, On the Crown 256.

  33.6

  τὰς ἔξω καὶ ἰδιωτικὰς: “those (dinner parties) offered by outsiders who are ignorant of philosophy”

  διακρούου: 2 sg. pres. mid. imper.

  καιρός: “occasion,” a situation in which one must attend such a dinner party

  ἐντετάσθω: > ἐντείνω, 3 sg. perf. pass. imper. with προσοχή: “pay attention that ...”

  ὑπορρυῇς: > ὑπορρέω, “slip, descend,” intransitive aor. pass. subj. 2 sg., after verb of caution + μή (G. 610 and 611b; S. 2220.b)

  ἴσθι: > οἶδα, 2 sg. perf. act. imper.  

  μεμολυσμένος ᾖ: > μολύνω, “to stain, taint,” 3 sg. perf. pass. periphrastic subj. (S. 599d)

  τύχῃ: > τυγχάνω, 2 sg. aor. act. subj. τυγχάνω + ὤν = “happen to be.”

  33.7

  μέχρι τῆς χρείας ψιλῆς: “up to mere necessity,” “only the bare minimum”

  οἷον: “for example”

  τὸ δὲ πρὸς δόξαν: “that which is for reputation,” i.e., for outward show

  33.8

  ἀφροδίσια: “sexual pleasures”

  εἰς δύναμιν: “as far as possible”

  ἁπτομένῳ: consitional participle: “if one is to engage in it,” dative agent with the verbal adjective μεταληπτέον (S. 1488)

  ὧν νόμιμόν ἐστι μεταληπτέον: “one must partake of (sex) which it is legitimate (to partake in).” Probably a reference to avoiding adultery and other dangerous liaisons. See Discourses 2.18.15: “Today, when I saw a handsome boy or a beautiful woman, I did not say to myself, ‘O that I could sleep with her!’ And, ‘How happy is her husband!’ (For he who says this, says too, ‘How happy is the adulterer!’)” (trans. R. Hard). ὧν is genitive after a verb of sharing (S. 1343). The relative pronoun has been attracted into the case of the omitted antecedent (G. 613 and 614; S. 2531 and 2536).

  γίνου: 2 sg. pres. dep. imper.

  τοῖς χρωμένοις: “those having sex” (LSJ χράομαι C.4.2).

  τὸ ὅτι: “the fact that”

  χρῇ: > χράομαι, 2 sg. pres. mid. ind.

  33.9

  ἀπαγγείλῃ: 3 sg. aor. mid. subj.

  δεῖνα: “so and so,” a certain person

  ἀπολογοῦ ... ἀποκρίνου: 2 sg. pres. dep./mid. imper.

  τὰ λεχθέντα: > λέγω, aor. pass. part. acc. neut. pl.:“the things said (about you)”

  τὰ ἄλλα τὰ προσόντα μοι κακά: “my other faults”

  οὐκ ἂν ... ἔλεγεν: “would not have mentioned,” the apodosis of a contrary-to-fact condition (G. 649; S. 2292.1)

  33.10

  τὸ πολὺ: “often,” “for the most part,” adv. acc. (G. 540; S. 1609)

  παριέναι: > πάρειμι (εἶμι ibo) “enter,” pres. act. infin.

  εἴη: > εἰμί, 3rd sg. pres. act. opt.

  σπουδάζων φαίνου: “show yourself to be a supporter.” φαίνου: 2nd sg. pres. mid. imper. + part. The construction of φαίνομαι with the participle denotes something that clearly is the case. With the infinitive it signifies that something seems to be the case (LSJ φαίνω B.II, G. 585a [see last example], and S. 2143).

  τουτέστι: “that is”

  ἐμποδισθήσῃ: 2 sg. fut. pass. ind.

  ἀπέχου: 2 sg. pres. mid. imper.

  μετὰ τὸ ἀπαλλαγῆναι: > ἀπαλλάσσω, aor. pass. infin., “after leaving,” (LSJ B.II)

  τῶν γεγενημένων: > γίνομαι, perf. mid. part. gen. neut. pl.

  διαλέγου: 2 sg. pres. mid. imper.

  ὅσα μή: “except insofar as” (S. 2765)

  33.11

  ἀκροάσεις: recitations, whether of poetry or of practice speeches, were a popular type of entertainment in this period.

  πάριθι: > πάρειμι, “enter,” 2 sg. pres. act. imper.

  33.12

  τῶν ἐν ὑπεροχῇ δοκούντων: “of those regarded as important” (LSJ δοκέω II.5), partitive genitive after τινὶ.

  ἂν ἐποίησεν: “would have done” (S. 2305)

  χρήσασθαι ... τῷ ἐμπεσόντι: “handle the situation” (LSJ ἐμπίπτω A.9)

  33.13

  φοιτᾷς πρός: “go to visit.” The situation imagined is the Roman custom of the salutatio, where humble clients visited more important patrons first thing in the morning, either to ask or offer a favor. They proverbially suffered humiliation if the great man was not home, declined to see them, or ignored their needs.

  ἀποκλεισθήσῃ: 2 sg. fut. pass. ind.

  ἐντιναχθήσονταί: 3 pl. fut. pass. ind.

  σὺν τούτοις: “with these things (in mind),” “knowing all these possible outcomes”

  εἴπῃς: > εἶπον, 2 sg. aor. act. subj.; prohibitory subj. (G. 473; S. 1840)

  οὐκ ἦν τοσούτου: “it wasn’t worth it,” gen. of price (G. 513; S. 1372).

  ἰδιωτικὸν γὰρ καὶ διαβεβλημένον πρὸς τὰ ἐκτός: supply ἐστι: “for it (i.e., complaining) is characteristic of an ordinary person and one showing dissatisfaction with external matters.” διαβεβλημένον > διαβάλλω, “complain,” perf. mid. part. (LSJ διαβάλλω V.1)

  33.14

  ἀπέστω τὸ σαυτοῦ τινων ἔργων ἢ κινδύνων ἐπὶ πολὺ καὶ ἀμέτρως μεμνῆσθαι: “refrain from constantly bringing up your own accomplishments and ventures” (Smith 2014). ἀπέστω: 3 sg. pres. act. imper.

  οὐ: the negative goes with the second clause beginning with οὕτω.

  τῶν σοὶ συμβεβηκότων: “your exploits,” > συμβαίνω, perf. act. part. gen. neut. pl.

  33.15

  γέλωτα: object of τὸ κινεῖν

  ὀλισθηρὸς ... εἰς: “liable to slip into”

  ἱκανὸς... ἀνεῖναι: “sufficient to diminish” 

  αἰδῶ: "respect" 

  τῶν πλησίον: “of those around you”

  33.16

  συμβῇ: > συμβαίνω, 3 sg. aor. act. subj.

  τῷ προελθόντι: “the person who crossed the line,” by using foul language.

  τῷ γε ἀποσιωπῆσαι καὶ ἐρυθριᾶσαι καὶ σκυθρωπάσαι: art. infin. functioning as datives of means (G. 526; S. 1507ff.). English requires the gerund: "by falling silent," etc.

  δῆλος γίνου δυσχεραίνων: “clearly show your disgust” (LSJ δῆλος ΙΙ.2.). γίνου: 2 sg. pres. dep. imper.

  χαρακτήρ, -ῆρος, ὁ, character

  τύπος, -ου, ὁ, character, pattern

  ἐντυγχάνω, ἐντεύξομαι, ἐνέτυχον, to meet with a person or thing + dat.

  33.2

  σιωπή, - ῆς, ἡ, silence

  λαλέω, λαλήσω, ἐλάλησα, to talk, chat

  ἀναγκαῖος, -α, -ον, necessary

  σπανίως, (adv.) rarely

  παρακαλέω, παρακαλέσω, παρεκάλεσα, to call to

  μονομαχία, -ας, ἡ,  gladiatorial show

  ἱπποδρομία, -ας, ἡ, a horse-race or chariot-race

  ἀθλητής, -οῦ, ὁ, athlete

  βρῶμα, -ατος, τό, food

  πόμα, -ος, τό, a drink

  ἑκασταχοῦ, everywhere

  ψέγω, ψέξω, ἔψεξα, to blame

  ἐπαινέω, ἐπαινέσω, ἐπῄνεσα, to praise

  συγκρίνω, to compare

  33.3

  μετάγω, to transfer, lead

  σύνειμι, συνέσομαι, to be with

  ἀλλόφυλος, -ου, ὁ a stranger

  33.4

  γέλως, -ωτος, ὁ, laughter

  ἀνίημι, ἀνήσω, ἀνῆκα, to send up, let go, set free; to relax, unfasten, slacken, diminish; to allow; (pass.) to let oneself go

  33.5

  ὅρκος, -ου, ὁ, an oath

  παραιτέομαι, παραιτήσομαι, παρητησάμην, to decline, refuse

  ἔνειμι, to be possible (> ἐν + ἐιμί)

  33.6

  ἑστίασις, -εως, ἡ, a banquet

  ἰδιωτικός, -ή, -όν, of a private person, i.e. a non-philosopher

  διακρούω, διακρούσω, ἐδιακπροῦσα, to avoid

  ἐντείνω, ἐντενῶ, ἐνέτεινα, to stretch or strain

  προσοχή, - ῆς, ἡ, attention, care

  ὑπορρέω, ὑπορρεύσω, ὑπερρύη, to slip

  ἰδιωτισμός, -οῦ, ὁ, the way (behavior) of a common person (a non-philosopher), vulgarity

  ἑταῖρος, -ου, ὁ, a comrade, companion

  μολύνω, μολυνῶ, ἐμόλυνα, to stain, to taint, to be vile

  συνανατρίβω, συνανατρίψω, συνανήτριψα, to rub together, to associate with

  καθαρός, -ά, -όν, clean, pure

  33.7

  χρεία, -ας, ἡ, use, need

  ψιλός, -ή, -όν, bare, minimal

  παραλαμβάνω, παραλήψομαι, παρέλαβον, to take, partake

  πόμα, -ος, τό, a drink

  ἀμπεχόνη, -ης, ἡ, clothes

  οἰκετία, -ας, ἡ, a household of slaves

  τρυφή, - ῆς, ἡ, luxury

  περιγράφω, περιγράψω, περέγραψα, to avoid

  33.8

  ἀφροδίσιος, -α, -ον, sexual

  γάμος, -ου, ὁ, a wedding, marriage

  καθαρευτέος, -ον, one must keep oneself clean, pure

  ἅπτω, ἅψω, ἥψα, to grasp, obtain, engage in, undertake (+ gen)

  νόμιμος, -η, -ον, customary, legitimate

  μεταληπτέον, one must have a share of, partake of (+ gen.)

  ἐπαχθής, -ές, annoying

  ἐλεγκτικός, -ή, -όν, fond of interrogating, critical

  πολλαχοῦ, in many places, often

  παραφέρω, παροίσω, παρήνεγκον, to bring forward, allege, cite

  33.9

  ἀπαγγέλλω, to report

  δεῖνα, δεῖνος, ὁ, such and such a one, someone

  ἀπολογέομαι, ἀπολογήσομαι, ἀπελογησάμην, to speak in defense, defend oneself

  διότι, since, because, that

  ἀγνοέω, ἀγνοήσω, ἠγνόησα, to not perceive or know

  πρόσειμι, to attach to, to belong to

  33.10

  θέατρον, -ου, τό, theater, public show (games)

  πάρειμι, to go to, attend

  σπουδάζω, σπουδάσομαι, ἐσπούδασα, to support + dat.

  ἐμποδίζω, -ποδιῶ, -επόδισε, to hinder, frustrate

  βοή, βοῆς, ἡ, shouting

  ἐπιγελάω, ἐπιγελάσομαι, ἐπεγέλασα, to laugh at (+ dat.)

  συγκινέω, συγκινήσομαι, to stir up, excite

  παντελῶς, (adv.) absolutely, completely

  ἀπέχω, to keep away from, to refrain from (+ gen.)

  ἀπαλλάσσω, ἀπαλλάξω, ἀπήλλαξα, to set free; (pass.) to be removed, depart

  διαλέγω, to pick out; (mid.) to discuss

  ἐπανόρθωσις,-εως,  ἡ, improvement

  ἐμφαίνω, to show, indicate

  θέα, θέης, ἡ, sight, spectacle

  33.11

  ἀκρόασις, -εως, ἡ, recitals, readings, lecture

  εἰκῇ, (adv.) randomly, casually

  σεμνός, -ή, -όν, revered, august, holy; dignified; remarkable

  εὐσταθής,-ές, steadfast, tranquil

  ἀνεπαχθής,-ές, inoffensive, not giving offense

  33.12

  συμβάλλω, to come together

  ὑπεροχή,- ῆς, ἡ, prominence, pre-eminence, superiority

  προβάλλω, -βαλῶ, -εβαλον, to put before oneself, to keep in mind, imagine

  ἀπορέω, ἀπορήσω, ἠπόρησα, to be at a loss, be in doubt

  προσηκόντως, (adv.) appropriately

  ἐμπίπτω, ἐμπεσοῦμαι, ἐνέπεσον, to fall upon or into, happen

  33.13

  φοιτάω, φοιτάσω, ἐφοίτασα, to go to and fro, to visit, hang out

  ἔνδον, within

  ἀποκλείω, ἀποκλείσω, ἀπέκλεισα, to shut out

  ἐντινάσσω, ἐντινάξω. ἐντίναξα, to slam

  θύρα, -ας-ἡ, door

  φροντίζω, φροντιῶ, ἐφρόντισα, consider, take thought for/care about (+gen.)

  καθήκω, -ήξω, to come down to, reach to; to be fit or proper; τὰ καθήκοντα, appropriate actions or duties

  ἰδιωτικός, -ή, -όν, of a private person, i.e. a non-philosopher

  ἐκτός, (adverb) without, outside; τά ἐκτός, the external things

  33.14

  ὁμιλία, -ας , ἡ, conversation

  ἄπειμι, to be away from, refrain from, avoid

  ἀμέτρως, (adv.) without measure, excessively

  33.15

  γέλως, -ωτος, ὁ, laughter

  ὀλισθηρός, -ά, -όν, slippery, liable to slip

  ἰδιωτισμός, -οῦ, ὀ, the way (behavior) of a common person (a non-philosopher), vulgarity

  αἰδώς, -όος, ἡ, reverence, self-respect

  πλησίος, near, neighboring to; οἱ πλησίον, neighbors 

  ἀνίημι, ἀνήσω, ἀνῆκα, to send up, let go, set free; to relax, unfasten, slacken, diminish; to allow; (pass.) to let oneself go

  33. 16

  ἐπισφαλής, -ές, prone to fall, dangerous

  αἰσχρολογία, -ας,  ἡ, foul language, abuse

  ἐμπίπτω, ἐμπεσοῦμαι, ἐνέπεσον, to fall upon or into, happen

  συμβαίνω, συμβήσομαι, συνέβην, to happen, to occur, turn out

  εὔκαιρος,-ον, opportune, appropriate, timely, convenient

  ἐπιπλήσσω, ἐπιπλήξω, ἐπέπληξα, to punish, rebuke, strike, condemn

  προέρχομαι, to advance, proceed

  ἀποσιωπάω, ἀποσιωπήσομαι, ἀποσιώπησα, to be or keep silent

  ἐρυθριάω, ἐρυθριάσω, ἠρυθρίασα, to blush

  σκυθρωπάζω, σκυθρωπάσω, ἐσκυθρώπασα, to frown

  δυσχεραίνω, δυσχερανῶ, ἐδυσχέρανα, to be disgusted or displeased

  article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Albert Watanabe, Epictetus: Encheiridion. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2020. ISBN: 978-1-947822-13-9.
  https://dcc.dickinson.edu/epictetus-encheiridion/chapter-33