Argonautica IV 1729-1781

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ κἀκεῖθεν ὑπεύδια πείσματ᾽ ἔλυσαν,

μνήσατ᾽ ἔπειτ᾽ Εὔφημος ὀνείρατος ἐννυχίοιο,

ἁζόμενος Μαίης υἷα κλυτόν. εἴσατο γάρ οἱ

δαιμονίη βῶλαξ ἐπιμάστιος ᾧ ἐν ἀγοστῷ

ἄρδεσθαι λευκῇσιν ὑπαὶ λιβάδεσσι γάλακτος,1735

ἐκ δὲ γυνὴ βώλοιο πέλειν ὀλίγης περ ἐούσης

παρθενικῇ ἰκέλη: μίχθη δέ οἱ ἐν φιλότητι

ἄσχετον ἱμερθείς: ὀλοφύρετο δ᾽ ἠύτε κούρην

ζευξάμενος, τήν τ᾽ αὐτὸς ἑῷ ἀτίταλλε γάλακτι:

ἡ δέ ἑ μειλιχίοισι παρηγορέεσκ᾽ ἐπέεσσιν:1740

Τρίτωνος γένος εἰμί, τεῶν τροφός, ὦ φίλε, παίδων,

οὐ κούρη: τρίτων γὰρ ἐμοὶ Λιβύη τε τοκῆες.

ἀλλά με Νηρῆος παρακάτθεο παρθενικῇσιν

ἂμ πέλαγος ναίειν Ἀνάφης σχεδόν: εἶμι δ᾽ ἐς αὐγὰς

ἠελίου μετόπισθε, τεοῖς νεπόδεσσιν ἑτοίμη.1745

τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ μνῆστιν κραδίη βάλεν, ἔκ τ᾽ ὀνόμηνεν

Αἰσονίδῃ: ὁ δ᾽ ἔπειτα θεοπροπίας Ἑκάτοιο

θυμῷ πεμπάζων ἀνενείκατο φώνησέν τε:

ὦ πέπον, ἦ μέγα δή δε καὶ ἀγλαὸν ἔμμορε κῦδος.

βώλακα γὰρ τεύξουσι θεοὶ πόντονδε βαλόντι1750

νῆσον, ἵν᾽ ὁπλότεροι παίδων δέθεν ἐννάσσονται

παῖδες: ἐπεὶ Τρίτων ξεινήιον ἐγγυάλιξεν

τήνδε τοι ἠπείροιο Λιβυστίδος. οὔ νύ τις ἄλλος

ἀθανάτων, ἢ κεῖνος, ὅ μιν πόρεν ἀντιβολήσας.

ὧς ἔφατ᾽: οὐδ᾽ ἁλίωσεν ὑπόκρισιν Αἰσονίδαο1755

Εὔφημος: βῶλον δέ, θεοπροπίῃσιν ἰανθείς,

ἧκεν ὑποβρυχίην. τῆς δ᾽ ἔκτοθι νῆσος ἀέρθη

καλλίστη, παίδων ἱερὴ τροφὸς Εὐφήμοιο,

οἳ πρὶν μέν ποτε δὴ Σιντηίδα Λῆμνον ἔναιον,

Λήμνου τ᾽ ἐξελαθέντες ὑπ᾽ ἀνδράσι Τυρσηνοῖσιν1760

Σπάρτην εἰσαφίκανον ἐφέστιοι: ἐκ δὲ λιπόντας

Σπάρτην Αὐτεσίωνος ἐὺς πάις ἤγαγε Θήρας

καλλίστην ἐπὶ νῆσον, ἀμείψατο δ᾽ οὔνομα Θήρης

ἐξ ἕθεν. ἀλλὰ τὰ μὲν μετόπιν γένετ᾽ Εὐφήμοιο.

κεῖθεν δ᾽ ἀπτερέως διὰ μυρίον οἶδμα λιπόντες1765

Αἰγίνης ἀκτῇσιν ἐπέσχεθον: αἶψα δὲ τοίγε

ὑδρείης πέρι δῆριν ἀμεμφέα δηρίσαντο,

ὅς κεν ἀφυσσάμενος φθαίη μετὰ νῆάδ᾽ ἱκέσθαι.

ἄμφθ γὰρ χρειώ τε καὶ ἄσπετος οὖρος ἔπειγεν.

ἔνθ᾽ ἔτι νῦν πλήθοντας ἐπωμαδὸν ἀμφιφορῆας1770

ἀνθέμενοι κούφοισιν ἄφαρ κατ᾽ ἀγῶνα πόδεσσιν

κοῦροι Μυρμιδόνων νίκης πέρι δηριόωνται.

Ἵλατ᾽ ἀριστήων μακάρων γένος: αἵδε δ᾽ ἀοιδαὶ

εἰς ἔτος ἐξ ἔτεος γλυκερώτεραι εἶεν ἀείδειν

ἀνθρώποις. ἤδη γὰρ ἐπὶ κλυτὰ πείραθ᾽ ἱκάνω1775

ὑμετέρων καμάτων: ἐπεὶ οὔ νύ τις ὔμμιν ἄεθλος

αὖτις ἀπ᾽ Αἰγίνηθεν ἀνερχομένοισιν ἐτύχθη,

οὔτ᾽ ἀνέμων ἐριῶλαι ἐνέσταθεν: ἀλλὰ ἕκηλοι

γαῖαν Κεκροπίην παρά τ᾽ Αὐλίδα μετρήσαντες

Εὐβοίης ἔντοσθεν Ὀπούντιά τ᾽ ἄστεα Λοκρῶν1780

ἀσπασίως ἀκτὰς Παγασηίδας εἰσαπέβητε.

  Euphemus has a dream and the Argonauts reach home:

  The Argonautica reaches a climax with the conclusion of the story of Euphemus and the clod of earth (begun in 1552–63): Read Full Essay . . .

  1731κἀκεῖθεν: with crasis. There was dispute among Alexandrian (and subsequently modern) editors whether κεῖθεν or ἐκεῖθενshould in the Homeric text. The above is the MS tradition. ὑπεύδια: “under calm skies”. Used as an adverb. πείσματ᾽ ἔλυσαν: The Argonauts do not wait for elaborate descriptions of dawn (Od. 5.390) but are underway immediately. “They loosed the cables”, one of the phrases that A. perhaps shares with Callimachus” version (Aetia fr. 18.10) of the Argonauts’ story.

  1732: after the initial burst of activity, it is “then” (ἔπειτ᾿(α)) that Euphemus remembered (μνήσατ <μιμνήσκω (remind): aor. ind. mid. 3rd sg. (Homeric, Ionic)) his dream. He gives an accurate report of what he has dreamt. ὀνείρατος ἐννυχίοιο: both genitivesdepending on μνήσατ(ο) (Smyth § 1356).

  1733ἁζόμενος: “honouring”, perhaps with a touch of fear, since Euphemos, before Jason’s interpretation is worried about his actions in the dream. Μαίης υἷα κλυτόν: “the famous son of Maia=Hermes. υἷα: epic masc. sing. < υἱός. He has an important role as a sender of dreams (Homeric Hymn 4.14 ἡγήτορ᾽ ὀνείρων, “Marshall of dreams”). A. has εἴσατο elsewhere at 2.5823.3995024.1454.14781589, always in the sense of “to appear” or “to seem”, except perhaps at 4.1589–90 εἴσατο λίμνην / εἰσβαίνειν, “he seemed / made to slip into the lake” which seems to reflect an Homeric ambiguity at Od. 8.283 εἴσατ᾽ ἴμεν ἐς Λῆμνον, “he seemed / went to go to Lemnos.”

  οἱ: “to him” > ἕ: masc/fem. dat. sg. (epic, ionic).

  1734δαιμονίη βῶλαξ: the “divine clod” from which Thera will arise in the distant future (Pindar Pythian 4.37). Euphemus” dream combines imperial vision with Freudian nightmare. Artemidorus, the second century AD writer on dreams, had something to say (p.11) on these matters. ἐπιμάστιος: also agreeing with βῶλαξ, the clod is held to his breast. The word is A.’s version of ἐπιμαστίδιοςTwo interpretations of ᾧ ἐν ἀγοστῷ are possible“palm of the hand” or cradle of the arms”. Either would suit, perhaps the latter seems more appropriate to the context of breastfeeding and, ultimately, love-making. , “his”: dat. sing. of the possessive adjective.

  1735–6: ἄρδεσθαι . . . πέλειν: both infinitives depend on εἴσατο, “seemed to be watered”, “seemed to become.” The idea of “nourishing” is implicit in ἄρδω. The same word describes the fertility of Egypt at Arg. 4.270. Some MSS. have the reading ὑπαί. There is no need to adopt this. The second syllable of ὑπό is lengthened before the λ of λιβάδεσσι. This happens with words like ἀνα, διά, κατά, μάλα, μέγα etc. For the dat. endings in the phrase λευκῇσιν . . . λιβάδεσσι, click here. The nurturing of the clod described here is the start of a chain: it will in turn nuture Euphemos” descendants on Thera and then Libya will be the nurse of the colonists who come from there. The descriptive detail of the “whiteness” of the milk adds to the fertile nature of the act.

  1736: βώλοιο: the gen. depends on ἐκ. A. varies with βώλος rather than βῶλαξ on which ὀλίγης περ ἐούσης in turn depends.

  1737–9: παρθενικῇ ἰκέλη: the enjambed position increases the shocking nature of the phrase, immediately followed after the Caesura, by a description of the deed to which Euphemos” arousal (ἄσχετον ἱμερθείς <ἱμείρω) leads, cloaked, so to speak, by a Homeric formula (B4). ὀλοφύρετο: he begins to regret his actions straightaway. Marriage or rape? ζευξάμενος <ζεύγνυμι (A ii 2), “yoking” is a common ancient Greek metaphor for marriage and by association for colonisation. The maiden”s opening words (1741) reveal the true nature of the dreamed action. ἀτίταλλε: Possibly a reduplicated form of ἀτάλλω and connected with ἀταλός, “tender, delicate, of youthful persons, as of maidens”. The word is a rare form that occurs in Homer, in contexts of taking good care of the young. It also occurs in another context where an island “nurses” divine or royal offspring: Theocr. 17.58–9 (of the birth of Ptolemy).

  1740: ἑ: click here for the part of speech. παρηγορέεσκεν: the iterative form of the verb stresses the intensity of the coming statement (Smyth 495) and the adjectival accompaniment μειλιχίοισι . . . ἔπεσσιν, the conciliatory nature of what she has to say. She is trying to reassure him because he believes that he has committed an offence. “Sweet, gentle words” –sometimes “honey sweet”= Arg4.395) – often play a part in the approach adopted by characters in the Argonautica. This is particularly so in the case of Jason, though sometimes his diplomacy can produce unfavourable reactions: see, especially Medea's reply (Arg. 4.410–20) to his speech that begins Arg. 4.394 μειλιχίοις ἐπέεσσιν ὑποδδείσας προσέειπεν.

  1741: Τρίτωνος γένος εἰμί: “Of the race of Triton, am I”, spoken somewhat in the nature of a prophecy. A. seems to be echoing here, and also later (1764), Poseidon words, when about to save Aeneas: Il. 20.307­–8.

  Read More

  When Virgil in turn imitates this passage at Aen. 3.97–8 hic domus Aeneae cunctis dominatur oris / et nati natorum et qui nascentur ab illis, “But now the race of Aeneas is going to rule the world, and his sons” sons, who will come after, he translates not the Homeric transmitted text Αἰνείαο βίη but a Roman variant (quoted by Strabo 13.1.53): τινὲς δὲ γράφουσιν « Αἰνείαο γένος πάντεσσιν ἀνάξει /καὶ παῖδες παίδων », “And some write, “the family of Aeneas will rule over all, and his sons” sons,” meaning the Romans. No manuscript transmits this text. Was Virgil perhaps thinking of this prophecy as well as that of Poseidon when he wrote his version? Telemachus speaks in the same way at Od. 15.267 ἐξ Ἰθάκης γένος εἰμί, πατὴρ δέ μοί ἐστιν Ὀδυσσεύς, “of Ithaca I am by birth, and my father is Odysseus.” The emphasis, in both statements, is on descent and familial connections.

  τροφός . . . παίδων: Again the emphasis on nursing and nurturing. οὐ κούρη: “not your daughter.” The second half of the lines supports this interpretation: Triton and Libya (personified) are her parents. Triton (Lake Triton) are both characters in the story and geographical entities.

  1743: Νηρῆος . . . παρθενικῇσιν: “the daughters of Nereus.” παρακάτθεο: aor. imperat. mid. 2nd sg. For the apocope of the α in κατα click here (75D).

  1744: ἂμ πέλαγος = ἀνά: click here. ἄμ, for ἀνά, before words beginning with β, π, φ, μ, e.g. ἂμ βωμοῖσι, ἂμ μέσον, ἂμ πεδίον, ἂμ πέλαγος, ἂμ φυτά: “in and throughout the sea.” ναίειν Ἀνάφης σχεδόν: The naming of Anaphe is described at 1717–18.

  Read More

  The distance between the two islands is about fifteen miles over open sea. In the summer of 1903 a very great Classical scholar, Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff (1848–1931) described it in these words: “ in die Abendsonne schien die nahe Insel Anaphe Feuer zu fangen; danach heisst sie”, “in the evening sun the nearby Island of Anaphe appears to catch fire; that is where its name comes from.” The etymology is faulty but it aptly describes what the Argonauts might have seen when they got to the island. εἶμιδ᾿ ἐς αὐγὰς: “I shall go to the rays of the sun”, another allusion to the light that the epiphany of Apollo has brought to the Argonauts” darkness (4.1694–1730).

  1745: νεπόδεσσιν (dat. plural): a rare Homeric word stresses the mysterious nature of the Maiden”s words.

  1746: τῶν ἄρ᾿ ἐπὶ μνῆστιν κραδίῃ βάλεν: has a stately ring and is like the Homeric θυμῷ, ἐς θυμὸν β. (A ii 6). ἐπί governs κραδίῃ. “He cast memory of these things (τῶν for τῶνδε) into his heart.” ἔκ τ᾿ὀνόμηνεν <ἐξονομαίνω: In contrast to the first part of the line, he describes “out loud” what had happened to Jason.

  1747: ὁ δ᾿: Jason begins to explain the significance of what has been done and said. θεοπροπίας Ἑκάτοιο: “the prophecies of the Far-shooter.” Calchas, the prophet and explainer of oracles, is similarly described at the beginning of Iliad 1.384–5.

  1748: θυμῷ πεμπάζων: emphasising the thought that Jason puts into his words. πεμπάζω (see 350–2 n.) is a word denoting mental calculation. ἀνενείκατοφώνησέν τεA. tries to use new ways to introduce dialogue compared to those he found in the Homeric poems. Here he is using Il. 19.314 μνησάμενος δ᾽ ἁδινῶς ἀνενείκατο φώνησέν τε.

  1749: ὦ πέπον: a very affectionate term here: “My dear fellow”, πέπον being the vocative of πέπων, “mature.” The expression can cover a wide range of sentiment from warm friendship to scorn, e.g. the blinded Cyclops calls his favourite ram κριὲ πέπον (Od.9.447). Usually μείρομαι takes the genitive:

  Read More

  ἔμμορες κύδεος might have been a more generally Homeric form of address (see Hunter ad loc.). There is, however, an example of the verb in Homer, where it could be seen as taking the accusative (Il. 9.616 ἶσον ἐμοὶ βασίλευε καὶ ἥμισυ μείρεο τιμῆς, “rule equally with me and have half my kingdom). A. would have known this and perhaps imitates the usage elsewhere in his poem (3.3, 208).

  1750: βώλακα: Euphemus” deliberate casting of the clod into the sea, “in joy at his prophecies” (θεοπροπίῃσιν ἰανθείς, 4.1756), contrasts sharply with the tale of the foundation of Thera in Pindar”s Pythian 4.35–40, where Euphemus accidentally loses the clod when a wave washes over the Argo. A.”s attribution of an active agency to Ephemus in the foundation of Thera definitively marks him as the founder of the island. πόντονδε βαλόντι: dative of interest or disadvantage (Smyth § 1474). 

  1751: νῆσον: In first position in the line, as is the βώλακα from which it is created. ἵν (α): “where᾿, (Smyth 2498). ὁπλότεροιπαίδων σέθεν . . . παῖδες“the younger children of the children from you (σέθεν: epic gen. < σύ). The tone is prophetic. Jason understands the significance of the clod and thoughtfully explains its importance for Euphemos, the generations to come and the reader.

  1752: The language echoes the language of Triton”s appearance at 4. 1551–6: ἀντεβόλησεν~ ἐγγυαλίξαι ~ ξεινήιον. Jason is putting “two and two together.” ἐγγυάλιξεν: see 294–6 n.).

  1753: τήνδε τοι ἠπείροιο Λιβυστίδος: “ this (piece = βώλακα) of the Libyan land.” τήνδε τοι: emphasises the importance of the piece of earth ( Smyth § 2984) as does the rare adjective Λῐβυστίς, ίδος (add Callimachus fr. 676).

  1753–4: οὔ νύ τις ἄλλος: The final revelation: “it was no other now indeed than he . . .”.

  Read More

  It may be significant that that the only place that a similar phrase to this occurs in Homer is the incredulous question that Nestor asks Odyssey about the horses of Diomedes on his return from the night expedition in the DoloneiaIl. 10.546 ἦ τίς σφωε πόρεν θεὸς ἀντιβολήσας; “Or did some god that you met give them to you?” Jason’s words express realisation, not doubt or questioning of the divine presence. νύ: for the force of this particleSmyth § 2928.

  1755 οὐδ᾿ ἁλίωσεν: “make fruitless, disappoint.” ὑπόκρισιν Αἰσονίδαο: Not “interpretation” (pace Hunter ad loc.) but “answer”. Jason has answered Euphemos” request for clarification.

  1757: ἧκεν ὑποβρυχίην: “Sent under water”, i.e. another way of saying “threw into the sea”, (1743–4, 1750). ἧκενaorist < ἵημι

  Read More

  There may be a coonection with the short Homeric Hymn to the Dioscuroi: Hom. Hym. 33.11–2 τὴν δʼ ἄνεμος . . . καὶ κῦμα θαλάσσης / θῆκαν ὑποβρυχίην, “the wind and the wave of the sea lay the ship under water.” The rarity of the adjective ὑποβρύχιοςmakes the connection probable and would some bearing on the links that have been perceived between Theocritus Id. 22.10–22, Homeric Hymn 33 and parts of A.”s Argonautica. The variation in phrasing θῆκαν ὑποβρυχίην ~ ἧκεν ὑποβρυχίην is typically Alexandrian. ἔκτοθι: is a favourite word of A.”s. It denotes the origin of the Island of Kalliste. ἀέρθη: aor. passive < ἀείρω.

  1758: Καλλίστη: the old name for Thera. Near this "Island of Appearance," made visible by Apollo (Aegletes - “the shining one”) when the Argonauts arc lost in darkness, Euphemus is to throw into the sea the Libyan clod which turns into the island of Kalliste, the idea apparently being that the etymologically ambivalent “Anaphe” will make “Kalliste” visible. παίδων ἱερὴ τροφὸς Εὐφήμοιο: “The holy nurse of the children of Euphemus. For the island as “nurse”, see introduction to this section above. Pindar calls Thera holy at the beginning of his Pythian Ode (4. 7) While it is not unusual for a city to be personified as a mother or nurse(Α2), the use of ἱερός (ii 3) marks Thera as a special place. There was a cult of Apollo (p.105) on the island.

  1759: Σιντηίδα Λῆμνον: The earliest inhabitants of Lemnos were the Sintians. The adjective (used of the island) introduces the episode of the Lemnian Women in Book 1.

  1760: ἐξελαθέντες: “having been driven out of” (aor. pass. part. <ξελαύνω). For Tyrrhenian occupation of Lemnos (ὑπ᾿ ἀνδράσι Τυρσηνοῖσιν) see here.

  1761ἐφέστιοι<(ἑστία) “as fellow residents” or “in order to dwell with them (Hunter).” The reference (p. 148) seems also to be to the fact that when a colony was sent out, the emigrants took the fire which was to burn on the hearth of their new home from that of the mother town.

  1762: Αὐτεσίωνος ἐὺς πάις ἤγαγε Θήρας: “The excellent son of Autesion, Theras.” The genealogy is Oedipus–Polyneices–Thersander–Autesion–Theras (Herodotus 4.147). For background to the colonisation click here. (p. 89).

  Read More

  Callimachus has a similar passage, describing the same journey, (h. 2.72–6) Σπάρτη τοι, Καρνεῖε, τὸ δὴ πρώτιστον ἔδεθλον, / δεύτερον αὖ Θήρη, τρίτατόν γε μὲν ἄστυ Κυρήνης. / ἐκ μέν σε Σπάρτης ἕκτον γένος Οἰδιπόδαο / ἤγαγε Θηραίην ἐς ἀπόκτισιν: ἐκ δέ σε Θήρης / οὖλος Ἀριστοτέλης Ἀσβυστίδι (~ Arg. 4.1753 ἠπείροιο Λιβυστίδος) πάρθετο γαίῃ, “Sparta, O Carneius! was your first foundation, second Thera, but third the city of Cyrene. From Sparta the sixth generation of the sons of Oedipus brought you to the colony of Thera; and from Thera lusty Aristoteles placed you by the Asbystian land.”

  1763–4: ἀμείψατο δ᾿ οὔνομα, Θήρα / ἐκ σέθεν: A. apostrophises the colonist. Maybe he had Callimachus” hymn in mind (quoted above). The text depends on emendations of transmitted ἀμείψατο δ᾿ οὔνομα Θήρης / ἐξ ἕθεν but they seem to be certain alterations.

  1764: ἀλλὰ τὰ μὲν μετόπιν γένετ᾿ Εὐφήμοιο: “But this happened in the days after Euphemos.” Based on the language of colonisation: Hdt. 4.148. An omniscient comment about the future, typical of a Hellenistic narrator: 1.13094.2761216 based perhaps on Il. 12.34–5Od. 8.510.

  Read More

  There seems to be a definite link between Arg. 1.1309, 4.1216 and Callimachus Aetiafr. 12.6 based on the form ἤμελλε (ἤμελλε: “was destined” > μέλλω, imperf. ind. act. 3rd sg.), the preferred text of Zenodotus, the Alexandrian Homeric critic at Il. 12.34 and the occurrence of the phrase μετὰ χρόνον which is used at 1.1309, 4.1203 and nowhere else in A.

  1765–72There are a number of reasons why the Argonauts make Aegina their last stop . . . Read Full Essay.

  1765: κεῖθεν: “From there” (Aegina). See above. The Argonauts continue their journey at high speed. The line almost has the sense of “in one bound . . .” they reached Aegina. ἀπτερέωςBy using this rare adverb, A. is introducing a variation on the common Homeric phrases for “swift ship(s).” The Argo is a special ship and needs a special word. διὰ . . . ταμόντες: This emendation for transmitted λιπόντες should be adopted. τέμνω (A iv 3) and διατέμνω (DGE: 1 fig.) are used of a ship cutting through the sea (See 225–7n.). μυρίον οἶδμα: “the boundless swell” (of the sea). μυρίος is not usually used in this way but Pindar, an important author for this passage, has μυρία παντᾷ κέλευθος, “a boundless course” (Pi.I.4.1). The Argonauts sail on in lyrical fashion. 

  1766ἐπέσχεθον: Poetic 2nd Aor. (Smyth § 546) of ἐπέχω. LSJ is wrong here. Not A III b, “held straight for the beach.” but IV 2, “stay make a pause” as at Arg. 4.1623. Αἰγίνης ἀκτῇσιν: “on the beach at Aegina.” Dative of place: Smyth § 1528

  1767: ὑδρείης πέριAnastrophe of the preposition is very common: Smyth § 176δῆριν . . . δηρίσαντο is a cognative accusative where the object is etymologically related to the verb: Od. 13.26 δαίνυντ᾽ ἐρικυδέα δαῖτα 13.50 κρητῆρα κερασσάμενος. A. had phrases like 13.26 in mind in writing his own oxymoronic variation. ἀμεμφέα keeping δῆριν and δηρίσαντο apart emphasises that the contest was a peaceful one. 

  1768: ὅς κεν . . . φθαίη: For φθάνω constructed with an aorist participle click here. The indirect question depends on the underlying interrogative sense of δῆριν . . . δηρίσαντο: “who is going to win the contest?” (Smyth § 2677 b). μετὰ νῆάδ᾿ ἱκέσθαι: lit. “to arrive to to the ship”. See 134–5n. for the particle –δε (Smyth § 1589).

  Read More

  In addition to this the use of μετά is superfluous. The phrase seems to be based on Alexandrian Homeric scholarship. Hunter ad locmentions πρὸ φόωσδὲ, “brought forth into the light” (Il. 16.188, 19.118, Wackernagel (2009) 689). A closer parallel is perhaps Od. 10.351 εἰς ἅλαδε, where the ancient commentators accepted that there was a problem: περισσὴ δε ἐστι ἡ εἰς, “εἰς is unnecessary.” It would be typical of A. to reflect these grammatical discussions in his own poetry. 

  1769: χρειώ τε καὶ ἄσπετος οὖρος: “need and the ceaseless breeze.” The hendiadys – the two disparate subjects, taken together – succinctly describe the pressure on the Argonauts to draw the water as quickly as possible. Another excellent discussion of hendiadys is hereἔπειγεν: the imperfect marks the fact that the wind does not stop blowing all the time they are on Aegina. The phrase is Odyssean: ἔπειγε γὰρ οὖρος (Od. 12.167). 

  1770: ἔνθ᾿ ἔτι νῦν: As often A. links actions on the part of the Argonauts to cults that survive to his own day. See 250–3 n. and here. ἐπωμαδὸν is a rare word, perhaps based on analogous formation of epic adverbs in Homer such as ὁμιλαδόνἰλαδόν or even σχεδόν.

  Read More

  There are, however, some coinages among Hellenistic poets: εἰληδόν (add Call. fr. 191.28 to LSJ s.v. if restored correctly), ἐπωμαδόν πανσπερμηδόν μετρηδόν (add Nic. Alexipharmaca 203 to LSJ) μοσχηδόν (Alex. 357) and ὠρυδόν. A new adverb ending in δόν must have sounded highly poetic. Reflecting the action, it neatly balances the brimming amphorae (πλήθοντας ἀμφιφορῆας) on either side of it.

  1771: ἀνθέμενοι“lifting up” see 170–1, 187–9 nn., where there is a difference between lifting something up in one’s hands (170–1) and putting something on board a ship (187–9). κούφοισιν ἄφαρ κατ᾿ ἀγῶνα πόδεσσιν: A. is echoing a phrase from Pindar Nem. 10. 63–4 λαιψηροῖς δὲ πόδεσσιν ἄφαρ / ἐξικέσθαν (“they immediately arrived on light feet”), “which is very appropriate, bearing in mind the connection between Aegina and Pindar, already alluded to above, and to be reinforced at the beginning of the next line. 

  1772κοῦροι Μυρμιδόνων: An enigmatic reference: “the sons of the Myrmidons”. This must be the Aeginetans.

  Read More

  There are two strands this story. The earliest concerns Zeus” bringing ants from underground to be hard-working sailor-citizens and companions to Aeacus, the first king of Aegina. This tale is first told by Hesiod and retold by Ovid and Apollodorus. We hear about these ant-men also in the Iliad, where they are Achilles” warriors from Thessaly (Μυρμιδόνες > μύρμηκες). This is the sort of connection that would have intrigued A. (and possibly also Callimachus in his Iambos 8). The image of the industrious and organised “ant”, both warrior and water-carrier must be possible referents here, also attracted A.”s greatest admirer, Virgil.νίκης πέρι δηριόωνται: neatly echoing 1767 and closing the section. For the so-called figura etymologica δῆριν . . . δηρίσαντο cf. Wills (1996) 243–5, quoting Latin examples facinus facere, vitam vivere and also Eur. Alc. 869 πόδα πεζεύων (more Greek examples at Fehling (1969) 153–62). 

  1773–81: The poem closes with a wealth of literary allusion. A. addresses his Argonautic heroes in the tones of the Homeric Hymns, resonant with lyric language, concluding with a final acknowledgment of the Odyssey, a text which has been of fundamental importance in the composition of his own poem. 

  1773ἵλατ᾿ἵλατε is the aorist imperative of ἱλάομαι / ἱλάσκομαι, “be gracious.” The narrator propitiates the Argonauts with a verb used throughout the poem (and elsewhere) in contexts of address to deities, anticipated by the propitiation of Apollo on Thunias and Anaphe, the honours for the Dioskouroi, and more recently, the addresses to the Hesperides, Libyan heroines and Triton. The use of this imperative gives the sense that the status of the heroes has changed over the length of the poem: their ἄεθλοι at an end, the Argonauts have achieved a form of divinity. A. concludes with the hope that their epic fame will continually increase, completing the fusion of cult and epic immortality signalled at the beginning of the poem, at which point the narrator ends his tale (See further here). ἀριστήες: Accept Fränkel”s emendation from the transmitted ἀριστήων:

  Read More

  “a race of makares heroes” or “the offspring of makares heroes is difficult to accept bearing in mind that A. seems to use μάκαρες only of the gods and that Catullus 64.22–5 is modelled on this passage (o nimis optato saeclorum tempore nati / heroes, salvete, deum genus!). In addition, a break in sense at the main caesura (ἵλατ᾿ ἀριστῆες) seems more natural in this hymnic context than having the sense run across it (ἵλατ᾿ ἀριστήων μακάρων γένος). that A. is making a direct and personalised address to the Argonauts in fashion of the author of AP 7.254 χαίρετ᾿ ἀριστῆες πολέμου μέγα κῦδος ἔχοντες, / κοῦροι Ἀθαναίων ἔξοχοι ἱπποσύνᾳ, referring to Athenian heroes of the Battle of Tanagra (457 BC). μακάρων γένοςrace of the blessed gods.” A. combines Homeric and Hesiodic epic diction to demonstrate that the Argonauts are both Homeric heroes (herôes, aristoi) and members of Hesiod”s fourth race (hêmitheoi) in anticipation of their future blessed afterlife. In the Works and Days (WD 159–160), Hesiod describes the fourth race of men, who fought and died in the Trojan and Theban wars, as ἀνδρῶν ἡρώων θεῖον γένος, οἳ καλέονται ἡμίθεοι, “a god-like race of heroes, who are called hêmitheoi”. The other crucial passages are Homeric Hymn 31.18–19 (ἐκ σέο δ” ἀρξάμενος κλῄσω μερόπων γένος ἀνδρῶν / ἡμιθέων ὧν ἔργα θεοὶ θνητοῖσιν ἔδειξαν.) and 32.18–19 (σέο δ” ἀρχόμενος κλέα φωτῶν / ᾄσομαι ἡμιθέων ὧν κλείουσ” ἔργματ” ἀοιδοὶ), as well as Hesiod fr. 204.100 MW. αἵδε δ᾿ ἀοιδαὶ: The beginning of the poet”s wish for the immortality of his poem. For the repetition ἀοιδαί / ἀείδειν cf. Od. 1.325 ἀοιδος . . . ἄειδε, Il. 2.437–8 κήρυκες . . . / . . . κηρύσσοντες with Wills (1996) 249. One might compare the English “step by step” and Arg. 1.861 εἰς ἦμαρ ἀεὶ ἐξ ἤματος, 2.473 ἐπ” ἤματι δ” ἦμαρ. It adds something incantatory in nature to the appeal. 

  1774: γλυκερώτεραι: “sweeter”. The sweetness of ancient poetry (μολπήἀοιδή) is a frequent topic and γλυκερός, a frequent adjective used to describe it.

  Read More

  Bacchylides 13.230 τερψιεπεῖς . . . ἀοιδαί, “songs with charming words” is a choice variation on the theme. A.”s wish (εἶεν >εἰμί -I am: pres. opt. act. 3rd pl. Smyth § 1814) for the immortality is similar to that of the poet of the Homeric Hymn to Delian Apollo, (Hom. Hym. 3.173–5) τοῦ πᾶσαι μετόπισθεν ἀριστεύσουσιν ἀοιδαί. / ἡμεῖς δ᾽ ὑμέτερον κλέος οἴσομεν, ὅσσον ἐπ᾽ αἶαν / ἀνθρώπων στρεφόμεσθα πόλεις εὖ ναιεταώσας. Virgil possibly imitates this passage at Aen. 9. 446–7 (of Nisus and Euryalus) Fortunati ambo! Siquid mea carmina possunt, / nulla dies umquam memori vos eximet aevo 

  1775: κλυτὰ πείραθ᾿ ἱκάνω: “I come to the glorious end (of your toils).” This is perhaps another echo of a Pindaric sentiment: ἄποινα μόχθων κλυταῖς ἐπέων ἀοιδαῖς (Pind. N. 7.16), “recompense for his labours in poetry”s famous songs.”

  Read More

  Pindar”s whole stanza expresses similar ideas to those of A.”s epilogue. A. is endeavouring to bestow κλέος on the Argonauts through the annual (εἰς ἔτος ἐξ ἔτεος) repetition of his poetry. On the question of whether Hellenistic poetry in general was publicly performed, see here. The πείραθ” referred to, are, at once, the limits of the quest and voyage and the end of a literary work (cf. the use of οἶμος, earlier in the poem; 294–6n.) but, coupled with a subtle reminiscence of a speech of Odysseus to Penelope (Od. 23.249) οὐ γάρ πω πάντων ἐπὶ πείρατ᾽ ἀέθλων / ἤλθομεν, ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ὄπισθεν ἀμέτρητος πόνος ἔσται, “we have not yet come to the end of all our trials, but still hereafter there is to be measureless toil,” perhaps stand as a reminder that the “trials” of Jason and Medea will continue and that A.”s poetry will likewise endure.

  1776ὑμετέρων καμάτωνBook 4 opened with the κάματος of Medea, it closes with the καμάτοι of the group as a whole. Pehaps, for the moment, as chief agent in the gaining of the Fleece, as conqueror of Talos and consort of the Argonauts” leader Medea is one of them. The allusion to Odyssey mentioned above, however, hints that this may not continue indefinitely. ἄεθλος: No more contests or tasks! ἄεθλος is an important theme throughout the Argonautica and the poet sees it as brought to completion after its announcement in the opening lines. ὔμμιν: “to you” 

  1777ἀπ᾿ Αἰγίνηθεν: “from Aegina”. –θεν is an old termination of the genitive (other Homeric examples are Il. 8.304 ἐξ Αἰσύμηθεν, 24.492 ἀπὸ Τροίηθεν). The ending may be more than an archaic usage imported to give Homeric colour: it is found on inscriptions that come from the same linguistic area as Aeginaἐτύχθη (A ii): Pass., “to be caused, and so, arise, occur.” There is support for Hunter”s preference (ad loc.) for the translation “on your return home” rather than “as you departed from”. The Argonauts and the Argonautica are both returning home: Il4.392 ἂψ ἄρ᾽ ἀνερχομένῳ, Od1.317 αὖτις ἀνερχομένῳ. There is also the sense of returning back (A ii 2) to the beginning of something: a relevant idea for both the poem and its heroes. 

  1778: ἀνέμων ἐριῶλαι: “Storm winds”. This is a truly recondite phrase and must be the result of Alexandrian textual scholarship.

  Read More

  Before A.”s use it seems to occur only in Aristophanes. Here is an interesting old note about formations ending in ­–ωλη (εὐχωλή, τερπωλή etc.) ἐνέσταθεν: 3rd. person plur. of the aor. pass. < ἐνίστημι used in the sense of “was placed so as to block the way” (B iv 1). For the Aeolic/Boeotian/Epic ending (–θεν instead of ­–θησαν) see Smyth § 673ἕκηλοι: “quietly” The digamma is observed here but not in occurences of this word at Arg. 1.303 and 3.969. A. rarely admits its effect but as an Homeric archaism (page 77) perhaps it adds a degree of stateliness to the Argonauts” final journey. 

  1779: γαῖαν Κεκροπίην: see above. The land of Cecrops is Attica. 

  1780: Εὐβοίης ἔντοσθεν: There is a reminiscence of the Homeric Catalogue of Ships here: Il. 2.534–5 τῷ δ᾽ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο / Λοκρῶν, οἳ ναίουσι πέρην ἱερῆς Εὐβοίης, “<with Aias> followed forty black ships of the Locrians that dwell over against sacred Euboea.” Ὀπούντιά τ᾿ ἄστεα Λοκρῶν: “The cities of the Opuntian Locrians.” There is also a typical Alexandrian display of geographical knowledge. The sea route that passes between the coast of Eastern Locris and Euboea was the main route linking the territories of northern and southern Greece, because the route that followed the east coast of Euboea was beset by many dangers, as the Persians discovered in 480 BC (Hdt. 8.13). This area may also have been a strategically significant  during the Hellenistic period. 

  1781: ἀσπασίως: In their beginning was their end. The Argonauts started from Pagasae and that is where they finish. There may be fleeting reminiscences of the end of the Odyssey: Od. 23.296 ἀσπάσιοι λέκτροιο παλαιοῦ θεσμὸν ἵκοντο, “And they then gladly came to the place of the bed that was theirs of old.” The Alexandrian critics, Aristophanes and Aristarchus thought that this line was the real end of the Odyssey. Perhaps A. also thought so. There are, however, lines that might be thought to bear a closer resemblance: Od. 23.238 ἀσπάσιοι δ᾽ ἐπέβαν γαίης, κακότητα φυγόντες (with the three-fold repetition of ἀσπάσιος and ἀσπαστός in the immediate context).

  Read More

  There is a summing up of the many questions that this has raised here (especially p. 644). One line that has seldom been brought into this discussion is [Hes.] Scut. 45 ἀσπασίως τε φίλως τε ἑὸν δόμον εἰσαφίκανεν. The resemblance here is, if anything, closer than the Odyssean lines. It seems better to accept that, while the use of ἀσπάσιος and its cognates does indeed summon up echoes of the Odyssey, the real point of the final line of the Argonautica is a fractured one. ἀσπασίως brings with it connotations of return, reunion and restoration. Yet, we know, as readers knowledgeable of the tragic after story of Jason and Medea, that these are states will not be sustained. The author of the Argonautica ends his poem with a stately four-word line that has a double and allusive meaning: he remains a true Alexandrian.

  Bibliography:

  Boardman, J., Edwards, I., Hammond, N., & Sollberger, E. (eds.) (1982) The Cambridge Ancient History (Cambridge).

  Burnett, A. P. (2005) Pindar”s Songs for Young Athletes of Aigina (Oxford).

  Cameron, A. (1995) Callimachus and His Critics (New Jersey).

  Carnuth, O. (1869) Aristonici Peri sēmeiōn Odysseias reliquiae emendatiores (Leipzig).

  Cooper, C. (2008) (ed.) Epigraphy and the Greek Historian (Toronto).

  Harder, A. (2012) Callimachus: Aetia (2 vols.) (Oxford).

  Malkin, I. (1994) Myth and Territory in the Spartan Mediterranean (Cambridge).

  Langslow (D.) (2009) (ed.) Jacob Wackernagel. Lectures on Syntax: With Special Reference to Greek, Latin, and Germanic (Oxford and New York).

  Leitao, D. (2012) The Pregnant Male as Myth and Metaphor in Classical Greek Literature. (Cambridge).

  Molyneux, J. H. (1992) Simonides: A Historical Study (Wauconda, IL)

  Morrison, A. D. (2007) The Narrator in Archaic Greek and Hellenistic Poetry 

  Moul, V. (2010) Jonson, Horace and the Classical Tradition (Cambridge).

  Myers, K. Sara (1994) Ovid”s Causes: Cosmogony and Aetiology in the Metamorphoses (Ann Arbor).

  Pascual J., and Papakonstantinou, M.F. (2013) Topography and History of Ancient Epicnemidian Locris (Leiden).

  Pfeijffer, I. L. (1999) Three Aeginetan Odes of Pindar. A Commentary on Nemean V, Nemean III, and Pythian VIII (Leiden).

  Sansone, D. (1984) “On Hendiadys in Greek”, Glotta, 62(1/2): 16-25.

  Sens, A. (1994) “Hellenistic Reference in the Proem of Theocritus, Idyll 22”, CQ 44(1): 66-74.

  ἐκεῖθεν, from there

  ὑπεύδιος, ον, under a calm sky

  πεῖσμα, ατος, τό, a ship's cable

  μιμνήσκω μνήσω ἔμνησα --- μέμνημαι ἐμνήσθην ---, remind, remember

  Εὔφημος, -οῦ ὁ, Euphemus

  ὄνειρος, ατος, τό, a dream

  ἐννυχιος, α, ον, in the night

  ἅζομαι, to stand in awe of, dread

  Μαῖα, -ης ἡ, Maia

  υἱός, -οῦ ὁ, son

  κλυτός, ή, όν, illustrious, glorious

  δαιμόνιος, α, ον, miraculous, marvellous

  βῶλαξ, ᾰκος, ἡ, a lump of earth, a clod

  ἐπιμάστιος, ον, at the breast

  ἀγοστός, the flat of the hand, cradled in the arms

  ἄρδω, to water1735

  λευκός, -ή -όν, white, light, bright

  λιβάς, άδος, ἡ, a drop, stream

  γάλα, γάλακτος, το, milk

  βῶλος, ὁ, a lump of earth, a clod

  πέλω, to be

  παρθενική, ἡ, unmarried girl

  ἴκελος, like, resembling

  μίγνυμι, μείξω, ἔμειξα, μέμειγμαι, ἐμείχθην, mix, mingle

  φιλότης, -ητος, ἡ, love

  ἄσχετος, irrestible

  ἱμείρω, to long for, yearn after, desire

  ὀλοφύρομαι, to lament

  ἠύτε, on the grounds that

  ζεύγνυμι, ζεύξω, ἔζευξα, ἔζευγμαι, ἐζεύχθην/ἐζύγην, make love to

  ἀτιτάλλω, to rear up

  μειλίχιος, α, ον, gentle, mild, soothing1740

  παρηγορέω, to address, exhort

  Τρίτων, ὁ, Triton

  γένος, -ους, τό, race

  τεός, = σός, 'your'

  τροφός, ἡ, nurse

  Λιβύη, -ης, ἡ, Libya, the north part of Africa and also the eponymous heroine

  τοκεύς, έως, ὁ, a parent

  Νηρεύς, ῆος, ὁ, Nereus (Name)

  παρακατατίθημι, to entrust, restore

  ἂμ = ἀνά, in

  πέλαγος, τό, the sea

  ναίω, dwell, inhabit, be situated

  Ἀνάφη, -ης, ἡ, Island of Anaphe

  αὐγή, ἡ, the light of the sun, sunlight

  ἥελιος, -ου ὁ, the sun1745

  μετόπισθε, at a future time

  νέποδες, οἱ, descendants

  ἑτοῖμος, -η -ον, at hand, prepared

  μνῆστις, ἡ, remembrance, memory

  καρδίη, ἡ, heart

  ἐξονομαίνω, to name, address

  θεοπροπία, ἡ, a prophecy, oracle

  Ἕκᾰτος, -ου, ὁ far-shooting (Apollo)

  θυμός, -οῦ, ὁ, heart, spirit

  πεμπάζω, to think over

  ἀναφέρω, ἀνοἴσω, ἀωήνεγκα, ἀνενήνοχα, ἀνενήνεγμαι, ἀνηνέχθην, exclaim, speak out

  φωνέω, φωνήσω, ἐφώνησα, πεφώνηκα, πεφώνημαι, ἐφωνήθην, speak

  πέπων, ον, ονος, ὁ, “my good fellow”

  ἀγλαός, ή, όν, splendid, glorious

  μείρομαι, to receive as one's portion

  κῦδος, -εος, τό, glory, majesty, might

  τεύχω, τεύξω, ἔτευξα, τέτευχα, τέτυγμαι, ἐτύχθην, build, make1750

  ὁπλότερος, α, ον, the younger

  ἐννάσσω, live

  ξεινήιον, τό, a host's gift

  ἐγγυαλίζω, to give

  ἤπειρος -ου, ἡ, the land

  Λιβυστίς, -ίδος, ἡ, Libyan

  πόρω, offer, bestow

  ἀντιβολέω, to meet by chance

  ἁλιόω, to make fruitless, frustrate, disappoint1755

  ὑπόκρισις, ἡ, a reply, answer

  ἰαίνω, to heat, warm

  ἵημι, ἥσω, ἧκα, εἷκα, εἷμαι, εἵθην, to throw, cast

  ὑποβρύχιος, ον, under water

  ἔκτοθι, out of, from

  ἀείρω, to lift, heave, raise up

  Καλλίστη, ἡ, Kalliste (name)

  Σιντηίς, -ίδος, ἡ, Sinteian, the Sinties, early inhabitants of Lemnos

  ἐξελαύνω, ἐξελῶ, ἐξήλασα, ἐξελήλακα, ἐξελήλαμαι, ἐξηλάθην, to drive out from1760

  Τυρσηνός, ή, όν, Tyrrhenian, Etruscan

  εἰσαφικάνω, to come to

  ἐφέστιος, ον, as suppliants

  Αὐτεσίων, Autesion (name)

  ἐύς, good, brave, noble

  Θήρας, ὁ, Theras (son of Autesion)

  ἀμείβω ἀμείψω ἤμειψα ἤμειφα ἤμειμμαι ἠμείφθην, change

  Θήρ, ἡ, Thera

  μετόπιν, after, the future

  κεῖθεν, from there, thence

  ἀπτερέως, swiftly1765

  μυρίος, -α -ον, numberless, infinite

  οἶδμα, τό, a swelling, swell

  Αἴγινα, ης, ἡ, Aegina

  ἀκτή, ἡ, headland, foreland, promontory

  ἐπισχέθω, to stay, land on

  ὑδρεία, ἡ, a drawing water, fetching water

  δῆρις, a fight, battle, contest

  ἄμεμπτος, blameless

  δηριάομαι, to contend, wrangle

  ἀφύσσω, to draw

  φθάνω, φθήσομαι, ἔφθασα (or ἔφθην) --- --- ---, be before, outstrip

  χρεώ, οῦς, ἡ, want, need

  ἄσπετος, ceaseless

  οὖρος, ὁ, a fair wind

  ἐπείγω, ἐπείξομαι, ἤπειξα --- ἤπειγμαι, ἐπείχθην, drive on

  πλήθω, to be full1770

  ἐπωμαδόν, on the shoulder

  ἀμφιφορεύς, ὁ, a large jar with two handles

  ἀνατίθημι, ἀναθήσω, ἀνέθηκα, ἀνατέθηκα --- ἀνέτέθην, to lift up

  κοῦφος, η, ον, light, nimble

  ἄφαρ, straightway, forthwith, at once, quickly, presently

  Μυρμιδόνες, οἱ, the Myrmidons

  νίκη, -ης, ἡ, victory

  δηριάομαι, to contend, wrangle

  ἵλημι, to be gracious

  ἀριστεύς, ὁ, the best man

  μάκαρος, α, ον, blessed

  γένος, -ους, τό, birth, offspring; race

  ἀοιδή, ἡ, song, a singing

  ἔτος, -ους τό, a year

  γλυκύς, γλυκεῖα, γλυκύ, sweet, pleasant

  ἀείδω, sing

  κλυτός, ή, όν, illustrious, glorious

  πεῖραρ, τό, an end1775

  ἱκάνω, come to, arrive at, reach

  κάματος, -ου, ὁ, toil, trouble, labour

  Αἴγινα, ης, ἡ, Aegina

  ἀνέρχομαι, to return

  ἐριώλη, ἡ, a hurricane

  ἐνίστημι, to block the way

  ἕκηλος, ον, quiet, calm

  Κεκρόπιος, α, ον, Cecropian, Athenian

  Αὐλίς, -ίδος, ἡ, a town in Boeotia, on the Euripus

  μετρέω, travel along

  Εὔβοια, -ας, ἡ, Euboea1780

  ἔντοσθε, from inside

  Ὀπουντιος, α, ον, Opuntian

  ἄστυ, ἄστεως, τό, town

  Λοκρός, Locrian

  ἀσπάσιος, welcome, gladly welcomed

  Παγασηις, -ίδος, ἡ, Pagasaean

  εἰσαποβαίνω, pass out to, disembark

  article nav

  Suggested Citation

  Peter Hulse. Apollonius: Argonautica Book IV. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2022. ISBN: 978-1-947822-21-4. https://dcc.dickinson.edu/apollonius-argonautica/argonautica-iv-1729-1781