Argonautica IV 1051-1107

ὧς φάτο λισσομένη: τῶν δ᾽ ὅντινα γουνάζοιτο,

ὅς μιν θαρσύνεσκεν ἐρητύων ἀχέουσαν.

σεῖον δ᾽ ἐγχείας εὐήκεας ἐν παλάμῃσιν,1055

φάσγανά τ᾽ ἐκ κολεῶν. οὐδὲ σχήσεσθαι ἀρωγῆς

ἔννεπον, εἴ κε δίκης ἀλιτήμονος ἀντιάσειεν.

στρευγομένοις δ᾽ ἀν᾽ ὅμιλον ἐπήλυθεν εὐνήτειρα

νὺξ ἔργων ἄνδρεσσι, κατευκήλησε δὲ πᾶσαν

γαῖαν ὁμῶς: τὴν δ᾽ οὔτι μίνυνθά περ εὔνασεν ὕπνος,1060

ἀλλά οἱ ἐν στέρνοις ἀχέων εἱλίσσετο θυμός.

οἷον ὅτε κλωστῆρα γυνὴ ταλαεργὸς ἑλίσσει

ἐννυχίη: τῇ δ᾽ ἀμφὶ κινύρεται ὀρφανὰ τέκνα

χηροσύνῃ πόσιος: σταλάει δ᾽ ὑπὸ δάκρυ παρειὰς

μνωομένης, οἵη μιν ἐπὶ σμυγερὴ λάβεν αἶσα:1065

ὧς τῆς ἰκμαίνοντο παρηίδες: ἐν δέ οἱ ἦτορ

ὀξείῃς εἰλεῖτο πεπαρμένον ἀμφ᾽ ὀδύνῃσιν.

τὼ δ᾽ ἔντοσθε δόμοιο κατὰ πτόλιν, ὡς τὸ πάροιθεν,

κρείων Ἀλκίνοος πολυπότνιά τ᾽ Ἀλκινόοιο

Ἀρήτη ἄλοχος, κούρης πέρι μητιάασκον1070

οἷσιν ἐνὶ λεχέεσσι διὰ κνέφας: οἷα δ᾽ ἀκοίτην

κουρίδιον θαλεροῖσι δάμαρ προσπτύσσετο μύθοις:

ναὶ φίλος, εἰ δ᾽ ἄγε μοι πολυκηδέα ῥύεο Κόλχων

παρθενικήν, Μινύῃσι φέρων χάριν. ἐγγύθι δ᾽ Ἄργος

ἡμετέρης νήσοιο καὶ ἀνέρες Αἱμονιῆες:1075

Αἰήτης δ᾽ οὔτ᾽ ἂρ ναίει σχεδόν, οὐδέ τι ἴδμεν

Αἰήτην, ἀλλ᾽ οἶον ἀκούομεν: ἥδε δὲ κούρη

αἰνοπαθὴς κατά μοι νόον ἔκλασεν ἀντιόωσα.

μή μιν, ἄναξ, Κόλχοισι πόροις ἐς πατρὸς ἄγεσθαι.

ἀάσθη, ὅτε πρῶτα βοῶν θελκτήρια δῶκεν1080

φάρμακά οἱ: σχεδόθεν δὲ κακῷ κακόν, οἷά τε πολλὰ

ῥέζομεν ἀμπλακίῃσιν, ἀκειομένη ὑπάλυξεν

πατρὸς ὑπερφιάλοιο βαρὺν χόλον. αὐτὰρ Ἰήσων,

ὡς ἀίω, μεγάλοισιν ἐνίσχεται ἐξ ἕθεν ὅρκοις,

κουριδίην θήσεσθαι ἐνὶ μεγάροισιν ἄκοιτιν,1085

τῶ, φίλε, μήτ᾽ οὖν αὐτὸν ἑκὼν ἐπίορκον ὀμόσσαι

θείης Αἰσονίδην, μήτ᾽ ἄσχετα σεῖο ἕκητι

παῖδα πατὴρ θυμῷ κεκοτηότι δηλήσαιτο.

λίην γὰρ δύσζηλοι ἑαῖς ἐπὶ παισὶ τοκῆες:

οἷα μὲν Ἀντιόπην εὐώπιδα μήσατο Νυκτεύς:1090

οἷα δὲ καὶ Δανάη πόντῳ ἔνι πήματ᾽ ἀνέτλη,

πατρὸς ἀτασθαλίῃσι: νέον γε μέν, οὐδ᾽ ἀποτηλοῦ,

ὑβριστὴς Ἔχετος γλήναις ἔνι χάλκεα κέντρα

πῆξε θυγατρὸς ἑῆς: στονόεντι δὲ κάρφεται οἴτῳ

ὀρφναίῃ ἐνὶ χαλκὸν ἀλετρεύουσα καλιῇ.1095

ὧς ἔφατ᾽ ἀντομένη: τοῦ δὲ φρένες ἰαίνοντυ

ἧς ἀλόχου μύθοισιν, ἔπος δ᾽ ἐπὶ τοῖον ἔειπεν:

Ἀρήτη, καί κεν σὺν τεύχεσιν ἐξελάσαιμι

Κόλχους, ἡρώεσσι φέρων χάριν, εἵνεκα κούρης.

ἀλλὰ Διὸς δείδοικα δίκην ἰθεῖαν ἀτίσσαι.1100

οὐδὲ μὲν Αἰήτην ἀθεριζέμεν, ὡς ἀγορεύεις,

λώιον: οὐ γάρ τις βασιλεύτερος Αἰήταο.

καί κ᾽ ἐθέλων, ἕκαθέν περ, ἐφ᾽ Ἑλλάδι νεῖκος ἄγοιτο.

τῶ μ᾽ ἐπέοικε δίκην, ἥτις μετὰ πᾶσιν ἀρίστη

ἔσσεται ἀνθρώποισι, δικαζέμεν: οὐδέ σε κεύσω.1105

παρθενικὴν μὲν ἐοῦσαν ἑῷ ἀπὸ πατρὶ κομίσσαι

ἰθύνω: λέκτρον δὲ σὺν ἀνέρι πορσαίνουσαν

οὔ μιν ἑοῦ πόσιος νοσφίσσομαι: οὐδέ, γενέθλην

εἴ τιν᾽ ὑπὸ σπλάγχνοισι φέρει, δῄοισιν ὀπάσσω.

  Medea’s supplication of the Argonauts:

  Medea  makes an  impassioned appeal to the Argonauts to save her from Aietes.

  1053–4: ὅς refers back to ὅν τινα: “whoever she supplicated (γουνάζοιτο) that man”. μιν: Medea: ἀχέουσαν, “in her distress”.

  1055–6: σεῖον δ᾿ ἐγχείας εὐήκεας: the antics of the Argonauts here described-they shake their spears and (draw) their swords (φάσγανά τ᾿ ἐκ κολεῶν) - have something of the comic about them. The poet seems to be implying that this is mere bravado. οὐδὲ σχήσεσθαι ἀρωγῆς: “will not restrain from help”. σχήσεσθαι: fut, inf. mid. < ἔχω. Typically, however, of Hellenistic poetry the mood suddenly changes with the developed simile that follows.

  1057: ἀντιάσειεν: “were to meet with”. δίκης ἀλιτήμονος: “an unfair judgment”.

  1058: στρευγομένοις: “in their distress”, agreeing with ἄνδρεσσι in the next line. Nicander Alexipharmaca 291 τῷ καὶ στρευγομένῳ περ ἀνήλυθεν ἐκ καμάτοιο / πνεῦμα μόλις, “distressed, though he is. despite his efforts the wind can scarcely go (escape) upwards”, offers support for the transmitted text rather than the emendation στρευγομένης, though the context is very different. ἀν᾿ ὅμιλον: “through the army, band (of Argonauts). ἐπήλυθεν: often used of the “onset of time”, in some way (LSJ s.v. ἐπέρχομαι ii). εὐνήτειρα: is someone you share a bed with but here A.’s phrase is metaphorical, “night, the bedfellow of works”, “night that makes work cease”.

  1059: ἄνδρεσσι: “for men”, in general and the Argonauts, in particular. κατευκήλησε: “calmed”. There is a hint here of the almost magical, soothing quality of night in the connection with κηλέω (see LSJ s.v.). For descriptive passages such as this involving night, see further (Moskalew 1982, 67).

  1060: τὴν . . . εὔνασεν ὕπνος: “sleep did not, in any way, calm her (i.e. Medea)”. οὔ τι μίνυνθά “not in any, for a little while”. The repeated consonants in the former phrase emphasise pacifying qualities of sleep.

  1061: ἀλλά οἱ ἐν στέρνοις: but (a heavy contrast) there is no chance of calming sleep for Medea. Her heart is whirling (εἱλίσσετο) in her breast (ἐν στέρνοις) in her anguish (ἀχέων).

  1062: κλωστῆρα γυνὴ ταλαεργὸς: the subject of the comparison: “a poor woman with her spindle” is a change of direction but not unexpectedly so: epic often contrasts the heroic with the humble. ἑλίσσει: “turns”, picks up the previous εἱλίσσετο.

  1063: κινύρεται: “moan’ of which the subject is the neuter plural ὀρφανὰ τέκνα, “orphan children”(Smyth §959).

  1064: χηροσύνῃ πόσιος: “for the lack of a husband”. χηροσύνη is a rare word. This theme of love, loss and longing is perhaps an echo of passages such as Aeschylus Pers. 133–39; see further (Dué 2009, 57–90).

  1064–5: σταλάει δ᾿ ὑπὸ δάκρυ παρειὰς / μνωομένης: “a tear drips down her cheek as she remembers”. σταλάειis a lyrical word: Euripides Hel. 633 and the remembrance of happier times (μνωομένης) is something that heroines often indulge in (4.383–4). ἐπισμυγερὴ: “gloomy, sad’. A. may have taken the adjectival use from Hesiod.

  1066: ὣς τῆς ἰκμαίνοντο παρηίδες: “so, Medea’s (τῆς) cheeks were moistened”: another lyrical phrase. A. perhaps had in mind the choral passages of Euripides: ὦ πολλαὶ δακρύων λιβάδες, / αἳ παρηίδας εἰς ἐμὰς / ἔπεσον (Eur. IT 1106–8). ἐν δέ οἱ ἦτορ: “her heart within her”, in Homer, usually the introduction to a description of heroic doubt and deliberation (Il1.188).

  1067: εἰλεῖτο: “revolved, twisted”, imperfect passive < εἴλω. πεπαρμένον: perf. part. pass. masc. acc. sg. < πείρω. The phrase ὀξείῃς . . . ἀμφ᾿ ὀδύνῃσιν, “with sharp pains” depends on the participle. The phrase is based on Homeric passages like Il16.517–8 ἀμφὶ δέ μοι χεὶρ / ὀξείῃς ὀδύνῃσιν ἐλήλαται.

  1068: The scene changes to the palace and the mood from anguish to a marital harmony, which is obviously “of long-standing”, (ὡς τὸ πάροιθεν). A. is tracing this backwards from the memorable scenes between the Alcinoos and Arete in the Odyssey (Od. 6.and 7).

  1069: κρείων: usually used of kings and chieftains. πολυπότνιά: strengthened form of πότνια, to balance the grandiloquent κρείων. Elsewhere only used of Demeter (πολυπότνια Δηὼ: Hom. Hym. Dem. 211). It is meant to be a humorous touch. Consider the context and their ensuing conversation!

  1070: μητιάασκον: “were plotting”, Iterative imperfect (Goodwin 1875, 47) =§30.2)< μητιάω: imperf. ind. act. 3rd pl. (epic ionic).

  1071: οἷαδ’: “like, as”, οἷος is here used as an adverb.

  1071–2: ἀκοίτην / κουρίδιον: “lawful husband”. The situation is generalised to make it more affectionate.

  1072: θαλεροῖσι . . . μύθοις: “affectionate . . . words”. προσπτύσσετο: “greet warmly”, almost with a sense of embracing.

  1073: ναί: Adv., used to express strong affirmation: “Yes, Please!”. εἰ δ᾿ ἄγε: “come on”! freq. in Hom., who mostly strengthens it, εἰ δʼ ἄγε, νῦν δʼ ἄγε, ἄγε δή, ἀλλʼ ἄγε: “Please, dear husband . . .”. ῥύεο: pres. imperat. 2nd sg. <ῥύομαι: “protect the unhappy girl from the Colchians (Κόλχων).

  1074: παρθενικήν: as often in the emphatic position, stressing her virginity which is to be a strong factor in the ensuing negotiations. Μινύαισι: “showing favour to the Minyae”, sc. the Argonauts. ἐγγύθι δ᾿Ἄργος: “Argos is nearby”. Arete perhaps means Greece as a whole: but at Il2.681 it refers to Pelasgian Argos from where Jason and his men come. ἀνέρες Αἱμονιῆες: “the Haimonians”, “Thessalians”: another reference to the Argonauts; see further (Thalmann 2011, 129 n.45).

  1076­–7: Αἰήτης / Αἰήτην: Arete repeats the King’s name to emphasise her point: Northern Greece is closer than Colchis. ἴδμεν: perf. ind. act. 1st pl< οἶδα. The end of the line is dismissive: “we do not even know him, we only know his name”.

  1078: αἰνοπαθὴς: “suffering dreadful ills”, used once in the Odyssey at 18.201 of Penelope. The Queen is using all her persuasive arts to plead Medea’s cause. κατά μοι νόον ἔκλασεν: “she broke my heart” is also a very strong phrase based on the Homeric κατεκλάσθη φίλον ἦτορ. The tmesis makes it stronger. The end of the line (ἀντιόωσα: pres. part. act. fem. nom. < ἀντιάω) alludes to Arete’s previous interview with Medea, “when she came to me”.

  1079: μη . . . πόροις: for the Optative of Wish see Smyth §1814. ἄναξ: “Great King that you are’”. Arete is trying to flatter Alcinous. ἐς πατρὸς ἄγεσθαι: “to take her back to her father”, with δώματα understood (4.1004, 1024–5).

  1080: ἀάσθη: “she sinned”, recalling what she says before the murder of Apsyrtus (4.412) and also her remarks at 1016. Ate is a theme is a dominant theme throughout the Argonautica and Ancient Greek Literature; see further (Dawe 1967), (Sommerstein 2013), (Doyle 1984, 1). βοῶν θελκτήρια: “magical charms for bulls” amusingly recalls Od. 1.337 βροτῶν θελκτήρια, “magic charms for mortals”, meaning “songs”.

  1081: φάρμακά οἱ: using the first position in the line for two important words: “drugs”, and “to him”. οἱ (dat. sg. of demonstrative pronoun) denotes Jason and stresses that his success at the end of Book 3 is only achieved through Medea’s magic. κακῷ κακόν: this sentiment (an evil remedy to cure an evil) can be paralleled from Tragedy: Soph. Aj. 362.

  1081–2: πολλὰ / ῥέζομεν ἀμπλακίῃσιν: “as we often (πολλά) do in our foolishness”. ἀκειομένη: “curing / trying to cure”, with κακόν as the object of the participle. ὑπάλυξεν: aor. ind. act. 3rd sg. < ὑπαλύσκω

  1083: πατρὸς ὑπερφιάλοιο βαρὺν χόλον: “heavy anger of her overbearing father”. The barbaric tyrant is how Aietes is characterised throughout the Argonautica. αὐτὰρ Ἰήσων: “but Jason . . .”. It is typical of A. that he splits the line with a contrast.

  1084: ὡς ἀίω: “as I hear”. Arete has good informants. The statement in this line and the next goes back to their encounter at 4.95­–7, when Jason swears this oath. μεγάλοισιν ἐνίσχεται . . . ὅρκοις: “is bound by mighty oaths.” ἐξ ἕθεν: could mean “from that time”, taking ἕθεν as the equivalent of ἐξ οὗ [χρόνου]: LSJ s.v. A ii ἐκ but, considering the word order and meaning of the phrase, it seems more likely to be reflexive and refer to Jason himself: “bound by great oaths that he himself has made.” The phrase ἐξ ἕθεν is literally bound by the “great oaths.” For the reflexive use of ἐξ ἕθεν, see further (Meliado 2019, 5)and also LSJ s.v. ιιι 4 ἐκ.

  1085: A solemn sounding line; it sounds like part of the marriage formula. It also echoes what Jason has said to her earlier (4.97). κουριδίην agrees with ἄκοιτιν, enclosing the line.

  1086–7: ἑκὼν ἐπίορκον ὀμόσσαι / θείης: “do not willingly make him forsworn (break his oath).” θείης aor. opt. act. 2nd sg. < τίθημι. The phrase echoes a passage of Hesiod that is very relevant to what Alcinous is saying: Hes. Op. 282.

  1088: δηλήσαιτο: “commit cruel deeds (ἄσχετα) against his child (παῖδα). δηλέομαι takes two accusatives. κεκοτηότι: “with anger in his heart.” κεκοτηότι: perf. part act. dat. sg. < κοτέω.

  1089: λίην γὰρ δύσζηλοι . . . τοκῆες: “parents are exceedingly jealous,” echoing Od7.307 (Odysseus to Alcinous).

  1090: οἷα: “such things as . . .” With perhaps a slight echo of the ē' hoiē-formula in Hesiod’s Catalogue of Women, Arete marshals her examples from mythology like an orator or another epic poet! ἈντιόπηνAntiope of Thebes was abducted by Zeus (=Jason?). εὐώπιδα: “fair of face.” Also used of Nausicaa (Od6.113).

  1091: Δανάη: King Acrisius of Argos cast Danaë and Perseus into the sea in a wooden chest. πόντῳ ἔνι πήματ᾿: “suffering on the sea,” forceful alliteration joined by the anastrophe of ἔνι. The verb ἀνέτλη, “endured”, recalls Od14.47.

  1092: πατρὸς ἀτασθαλίῃσι: “by the wickedness of her father.” · νέον γε μέν, οὐδ᾿ ἀποτηλοῦ: “only recently and not far from us,” bringing a note of contemporary realism to a list of Bronze Age mythological exempla.  Echetus stands out as extremely cruel.

  1093: ὑβριστὴς: “brutal.” The giant Typhaon / Typhoeus is similarly described at Hes. Th. 307γλήναις ἔνι χάλκεα κέντρα: “bronze spikes into her eyes.” Assonance, again combined with anastrophe, helps to make the description a stronger and ghastlier phrase.

  1094: πῆξε: “drove,” used of plunging a spear into an enemy in the Iliad (Il4.460) aor. ind. act. 3rd. sg. θυγατρὸς ἑῆς: “of his daughter.” The genitive depends on γλήναις in the previous line. στονόεντι δὲ κάρφεται οἴτῳ: “she wastes away from grievous doom.” The metaphorical use of κάρφεται pathetically recalls the literal use, “will wither the fair skin” at Od13.398.

  1095: ὀρφναίῃ ἐνὶ . . . καλιῇ: “in her darkened barn (hut).” ‘Dark’ because she has been blinded. There may be an allusive reference to Callim. Hecale fr. 263 φιλοξείνοιο καλιῆς. The word is rare and would have been of interest to both Hellenistic poets.

  1096: φρένες ἰαίνοντο: “his heart was softened (by his wife’s words).” Arete’s persuasive rhetoric has won the day. Also, they are in bed together!

  1098: ἐξελάσαιμι: “I could certainly repel the Colchians by force of arms but . . .” καί marks the fact that this is in addition to the other possibilities that Alcinous goes on to mention.

  1099: ἡρώεσσι φέρων χάριν: “showing favour to the heroes.”

  1100: δίκην ἰθεῖαν: “the straight justice.” A direct allusion to Hesiod: Op. 8-9see further (Morrison 2020, 205). ἀτίσσαι: aor. inf. act. < ἀτίζω.

  1101: ἀθεριζέμεν: balancing ἀτίσσαι in the previous line and depending on λώιον (ἐστι) in the next.

  1102: βασιλεύτερος: “more lordly than . . .”, perhaps with echoes of Agamemnon (Il. 9.160).

  1103: κ᾿ ἐθέλων: “he could (κε), if he wished.” ἕκαθέν περ: “although he’s far away.” ἐφ᾿ Ἑλλάδι: “upon Greece.” νεῖκος ἄροιτο: “he might stir up.” This is better than the alternative νεῖκος ἄγοιτοsee LSJ s.v. ἀείρω iv4: Theog. 90 νεῖκος ἀειράμενος etc. A. probably intended it as a variation on the Homeric νεῖκος ὠρώρει (Il. 18.497).

  1104: δίκην: is the objective of another infinitive: δικαζέμεν. To give judgments like this is the mark of a ‘Just (Hesiodic) King’: Hes. Op. 39, the intervening phrase (ἥ . . . ἀνθρώποισι) adds to the solemnity of Alcinoos’ pronouncement.

  1105: οὐδέ σε κεύσω: “Nor will I hide it from you.” This little touch gives a very humane tone to Alcinoos’ characterisation, before he gives his decision.

  1106: παρθενικὴν μὲν ἐοῦσαν: “if she is still a virgin.” ἑῷ . . . πατρί: “to her father.” ἀπὸ . . . κομίσσαι: “to lead back.” The infinitive is in tmesis.

  1107: ἰθύνω: “I decree.” For this sense of the verb, noticeably, placed in the emphatic first position, see LSJ. s.v. A3 ἰθύνω. “But (δέ), if, she is sharing a bed (λέκτρον . . . πορσαίνουσαν) with a man (σὺν ἀνέρι).

  1108: μιν: “her,” i.e. Medea. ἑοῦ πόσιος: “of her husband.” οὔ . . . νοσφίσσομαι: fut. indic. <νοσφίζομαι: “I will separate.” γενέθλην: “child, off-spring,” object of ὀπάσσω, in the next line.

  1109: ὑπὸ σπλάγχνοισι: ‘ in her womb. δῄοισιν ὀπάσσω: “will I give it to an enemy.”

  Bibliography:

  Dawe, R.D. 1967. “Some Reflections on Ate and Hamartia.” In HSPh 72, 89–123.

  Doyle, R. 1984. Atē: Its Use and Meaning: A Study in the Greek Poetic Tradition from Homer to Euripides. New York.

  Dué, Casey, ed. 2009. Recapturing a Homeric Legacy. Hellenic Studies Series 35. Washington, D.C. : Cambridge, Mass: Center for Hellenic Studies ; Distributed by Harvard University Press.

  Goodwin, William Watson. 1875. Syntax of the Moods and Tenses of the Greek Verb. Ginn and Heath.

  Meliado, Claudio. 2019. “Aristarchomastix. Dionysius of Sidon between Epic and Lyric Poetry.” In Approaches to Greek Poetry: Homer, Hesiod, Pindar, and Aeschylus in Ancient Exegesis, edited by Marco Ercoles, Lara Pagani, Filippomaria Pontani, and Giuseppe Ucciardello. Walter de Gruyter GmbH & Co KG.

  Morrison, A. D. 2020. Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography. Cambridge University Press.

  Moskalew, Walter. 1982. Formular Language and Poetic Design in the Aeneid. BRILL.

  Sommerstein, A. 2013. “Ate in Aeschylus.” In Tragedy and Archaic Greek Thought, edited by D.L. Cairns. Swansea.

  Thalmann, W. 2011. Apollonius of Rhodes and the Spaces of Hellenism. Oxford.

  λίσσομαι, pray, beseech with prayer

  γουνάζομαι, to clasp by the knees, implore

  θαρσύνω, to encourage, cheer

   ἐρητύω, to keep back, restrain, check

   ἀχέω, grieve, mourn

   σείω, to shake, move to and fro

  ἐγχείη, a spear, lance

   εὐήκης, well-pointed

  παλάμη, the palm of the hand, the hand

   φάσγανον, a sword

  κολεόν, a sheath, scabbard

  ἀρωγή, help, aid, succour, protection

   ἐνέπω, to tell, tell of, relate, describe

  δίκη -ης ἡ, justice

   ἀλιτήμων -ονος, unrighteous

   ἀντιάω, to encounter

   στρεύγομαι, to be distressed, suffer distress or pain (see notes)

  ὅμιλος -ου ὁ, crowd

   ἐπέρχομαι ἔπειμι ἐπῆλθον ἐπελήλυθα --- ---, come near, assault, visit

  εὐνήτειρα, a bedfellow

   νύξ νυκτός ἡ, night

   ἔργον -ου τό, work, deed

  κατευκηλέω, calm, quiet

   μίνυνθα, a little, very little

  εὐνάζω, put to bed, put to sleep

   ὕπνος -ου ὁ, sleep

  στέρνον -ου τό, chest

   ἀχέω, mourn

   ἑλίσσω, to turn round, to whirl

   θυμός -οῦ ὁ, heart, spirit

  κλωστήρ, a spindle

   ταλαεργός, hardworking

   ἑλίσσω, to turn round, to turn

   ἐννύχιος, in the night, by night, nightly

  κινύρομαι, to utter a plaintive sound, lament, wail

   ὀρφανός, an orphan

   τέκνον -ου τό, child

   χηροσύνη, bereavement, widowhood

   πόσις ὁ, husband, spouse, mate

   σταλάω, to drop, let fall

  δάκρυον, a tear

   παρειά, the cheek

   μνάομαι, to remember

   ἐπισμυγερός, gloomy

   λαμβάνω λήψομαι ἔλαβον εἴληφα εἴλημμαι ἐλήφθην, take, seize

   αἶσα, fate, share, portion

  ἰκμαίνω, moisten

   παρηΐς, cheek

  ἦτορ -ορος τό, Heart

   ὀξύς -εῖα -ύ, sharp

   εἴλω, to revolve, twist

   πείρω, to pierce quite through, fix

  ὀδύνη, pain of body

  ἔντοσθε, within

   δόμος -ου, ὁ, house, home

  πόλις -εως ἡ, city

  πάροιθε, before, in the presence of

   κρείων -οντος ὁ, ruling, ruler

   Ἀλκίνοος, Alcinous

   πολυπότνια, mistress, queen

  Ἀλκίνοος, Alcinous

   Ἀρήτη, wife of Alcinous, king of the Phaeacians

   ἄλοχος -ου ἡ, spouse, bed-mate

  μητιάω, to meditate, deliberate, debate

  λέχος, a couch, bed

  κνέφας, darkness, night

  ἀκοίτης, husband

   κουρίδιος, wedded

   θαλερός, affectionate, loving

   δάμαρ, a wife, spouse

   προσπτύσσω, to embrace

   μῦθος -ου ὁ, word

   ναί, yes

   φίλος -η -ον, dear, beloved

  ἄγε, come! come on!

   πολυκηδής, full of care, grievous

   ῥύομαι, to protect

  Μινύαι, the Minyans

   φέρω οἴσω ἤνεγκα ἐνήνοχα ἐνήνεγμαι ἠνέχθην, bear, carry

   χάρις -ιτος ἡ, grace, favor

   ἐγγύθι, hard by, near

  Ἄργος, Argos(= Greece)

   ἡμέτερος -α -ον, our

   νῆσος -ου ἡ, island

  Αἱμονιεύς -έως, ὁ, from Haimonia, i.e. from Thessaly

  ναίω, dwell, inhabit, be situated

   σχεδόν, near, almost

  ἀκούω ἀκούσομαι ἤκουσα ἀκήκοα --- ἠκούσθην, hear, listen

  αἰνοπαθής, suffering dreadfully

   νόος, mind, perception

  κατακλάω, to break

   ἀντιάω, to encounter

  μιν, himself, herself (indecl.)

   ἄναξ -ακτος ὁ, ruler, lord

   Κόλχος, a Colchian

   πόρω, offer

  ἀάω, to sin

  βοῦς βοός, cattle

   θελκτήριον, a charm, spell, enchantment

   δίδωμι δώσω ἔδωκε δέδωκα δέδομαι ἐδόθην, give, grant

   φάρμακον -ου τό, drug

   σχεδόθεν, right after that

  ῥέζω, do, accomplish

   ἀμπλάκημα, an error, fault, offence

   ἀκέομαι ἀκέσομαι ἠκεσάμην --- --- ἀκεσθῆναι , to heal, cure

   ὑπαλύσκω, to avoid, shun, flee from, escape

  ὑπερφίαλος, overbearing, overweening, arrogant

   βαρύς -εῖα -ύ, heavy, grievous

   χόλος -ου ὁ, anger

  ἀΐω, to hear, perceive,

   ἐνίσχω, to be bound

  ἐξ ἕθεν, since that time (i.e. the time of Medea’s escape): see notes.

   ὅρκος -ου ὁ, oath

   κουρίδιος, wedded

   τίθημι θήσω ἔθηκα τέθηκα --- ἐτέθην, set up, place, establish

  μέγαρον -ου τό, a hall

   ἄκοιτις, a spouse, wife

   τῶ, then, therefore

   φίλος -η -ον, dear, beloved

  ἑκών -οῦσα -όν, willingly

   ἐπίορκος, sworn falsely, perjured

   ὄμνυμι (or ὀμνύω) ὀμοῦμαι ὤμοσα ὀμώμοκα ὀμώμο(σ)μαι ὠμόθην, to swear

   τίθημι θήσω ἔθηκα τέθηκα --- ἐτέθην, make

  ἄσχετος, insufferable, cruel

  ἕκητι, for the sake of

   κοτέω, to bear a grudge against

   δηλέομαι, to hurt, do a mischief to

   λίαν, too much

  δύσζηλος, exceeding jealous

  τοκεύς, one who begets, a father

   Ἀντιόπη, Antiope

   εὐῶπις, fair to look on

   μήδομαι, to devise

   Νυκτεύς, ὁ, Nykteus (name)

  Δανάη, Danae

   πόντος -ου ὁ, sea, the deep

  πῆμα, suffering, misery, calamity, woe, bane

   ἀνατλῆναι, to suffer, endure

  ἀτασθαλία, rage, arrogance

  νέον, recently

  ἀποτηλοῦ, far away

   ὑβριστής, a violent, overbearing person

   Ἔχετος, ὁ, Echetus (name)

   γλήνη, the pupil

  χάλκεος, of bronze

   κέντρον -ου ὁ, sharp point

   πήγνυμι, to drive, thrust into

  στονόεις, causing groans

  κάρφω, to dry up, wither

   οἶτος, fate, doom

   ὀρφναῖος, dark, dusky, murky

   ἀλετρεύω, to grind

   καλιά, a wooden dwelling, hut, barn

  ἄντομαι, to meet, beseech

  φρήν φρενός ἡ, thinking-thing, heart, core

   ἰαίνω, to heat, to be warmed

  ἄλοχος -ου ἡ, spouse, bed-mate

   τοῖος -α -ον, such, such-like

   εἶπον, aor. for λέγω and φημί, said

  τεῦχος -εος τό, arms

   ἐξελαύνω ἐξελῶ ἐξήλασα, to drive out

   φέρω οἴσω ἤνεγκα, bear, carry

   χάρις -ιτος ἡ, grace, favour

   ἕνεκα, on account of

   δείδω δείσομαι ἔδεισα δέδοικα, fear

   δίκη -ης ἡ, justice

   ἰθύς -εῖα -ύ, straight, direct

   ἀτίζω, not to honour, to hold in no honour

  ἀθερίζω, to slight, make light of

  ἀγορεύω ἀγορεύσω ἠγόρευσα, speak

   λωΐων, more desirable, more agreeable

  βασίλειος -α -ον, royal, kingly

  ἐθέλω ἐθελήσω ἠθέλησα ἠθέληκα --- ---, wish, consent

   ἕκαθεν, from afar

   πέρ, even

  νεῖκος, a quarrel

   ἄγω ἄξω ἤγαγον, do, drive, go

  ἐπέοικε, to be like, to suit

   δίκη -ης ἡ, justice

  πᾶς πᾶσα πᾶν, all, every

  δικάζω δικάσω ἐδίκασα δεδίκακα δεδίκασμαι ἐδικάσθην, to judge

  κεύθω, to cover, hide

  ἀποκομίζω, to carry back

   ἰθύνω, to propose a decision (see notes)

   λέκτρον, a couch, bed

  πορσύνω, to share

  πόσις ὁ, husband, spouse, mate

   νοσφίζω, turn away, shrink back

  γενέθλη, off-spring

  σπλάγχνον, womb

   φέρω οἴσω ἤνεγκα ἐνήνοχα ἐνήνεγμαι ἠνέχθην, bear, carry

  ὀπάζω, give, hand over

  δήιος, enemy

  article nav

  Suggested Citation

  Peter Hulse. Apollonius: Argonautica Book IV. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2022. ISBN: 978-1-947822-21-4. https://dcc.dickinson.edu/apollonius-argonautica/argonautica-iv-1051-1107