Κάνθε, σὲ δ᾽ οὐλόμεναι Λιβύῃ ἔνι Κῆρες ἕλοντο.1485

πώεσι φερβομένοισι συνήντεες: εἵπετο δ᾽ ἀνὴρ

αὐλίτης, ὅ σ᾽ ἑῶν μήλων πέρι, τόφρ᾽ ἑτάροισιν

δευομένοις κομίσειας, ἀλεξόμενος κατέπεφνεν

λᾶι βαλών: ἐπεὶ οὐ μὲν ἀφαυρότερός γ᾽ ἐτέτυκτο,

νἱωνὸς Φοίβοιο Λυκωρείοιο Κάφαυρος1490

κούρης τ᾽ αἰδοίης Ἀκακαλλίδος, ἥν ποτε Μίνως

ἐς Αιβύην ἀπένασσε θεοῦ βαρὺ κῦμα φέρουσαν,

θυγατέρα σφετέρην: ἡ δ᾽ ἀγλαὸν υἱέα Φοίβῳ

τίκτεν, ὃν Ἀμφίθεμιν Γαράμαντά τε κικλήσκουσιν.

Ἀμφίθεμις δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα μίγη Τριτωνίδι νύμφῃ:1495

ἡ δ᾽ ἄρα οἱ Νασάμωνα τέκεν κρατερόν τε Κάφαυρον,

ὃς τότε Κάνθον ἔπεφνεν ἐπὶ ῥήνεσσιν ἑοῖσιν.

οὐδ᾽ ὅγ᾽ ἀριστήων χαλεπὰς ἠλεύατο χεῖρας,

ὡς μάθον οἷον ἔρεξε. νέκυν δ᾽ ἀνάειραν ὀπίσσω

πευθόμενοι Μινύαι, γαίῃ δ᾽ ἐνὶ ταρχύσαντο1500

μυρόμενοι: τὰ δὲ μῆλα μετὰ σφέας οἵγ᾽ ἐκόμισσαν.

ἔνθα καὶ Ἀμπυκίδην αὐτῷ ἐνὶ ἤματι Μόψον

νηλειὴς ἕλε πότμος: ἀδευκέα δ᾽ οὐ φύγεν αἶσαν

μαντοσύναις: οὐ γάρ τις ἀποτροπίη θανάτοιο.

κεῖτο δ᾽ ἐπὶ ψαμάθοισι μεσημβρινὸν ἦμαρ ἀλύσκων1505

δεινὸς ὄφις, νωθὴς μὲν ἑκὼν ἀέκοντα χαλέψαι:

οὐδ᾽ ἂν ὑποτρέσσαντος ἐνωπαδὶς ἀίξειεν.

ἀλλὰ μὲν ᾧ τὰ πρῶτα μελάγχιμον ἰὸν ἐνείη

ζωόντων, ὅσα γαῖα φερέσβιος ἔμπνοα βόσκει,

οὐδ᾽ ὁπόσον πήχυιον ἐς Ἄιδα γίγνεται οἶμος,1510

οὐδ᾽ εἰ Παιήων, εἴ μοι θέμις ἀμφαδὸν εἰπεῖν,

φαρμάσσοι, ὅτε μοῦνον ἐνιχρίμψῃσιν ὀδοῦσιν.

εὖτε γὰρ ἰσόθεος Λιβύην ὑπερέπτατο Περσεὺς

Εὐρυμέδων--καὶ γὰρ τὸ κάλεσκέ μιν οὔνομα μήτηρ--

Γοργόνος ἀρτίτομον κεφαλὴν βασιλῆι κομίζων,1515

ὅσσαι κυανέου στάγες αἵματος οὖδας ἵκοντο,

αἱ πᾶσαι κείνων ὀφίων γένος ἐβλάστησαν.

τῷ δ᾽ ἄκρην ἐπ᾽ ἄκανθαν ἐνεστηρίξατο Μόψος

λαιὸν ἐπιπροφέρων ταρσὸν ποδός: αὐτὰρ ὁ μέσσην

κερκίδα καὶ μυῶνα, πέριξ ὀδύνῃσιν ἑλιχθείς,1520

σάρκα δακὼν ἐχάραξεν. ἀτὰρ Μήδεια καὶ ἄλλαι

ἔτρεσαν ἀμφίπολοι: ὁ δὲ φοίνιον ἕλκος ἄφασσεν

θαρσαλέως, ἕνεκ᾽ οὔ μιν ὑπέρβιον ἄλγος ἔτειρεν.

σχέτλιος: ἦ τέ οἱ ἤδη ὑπὸ χροῒ δύετο κῶμα

λυσιμελές, πολλὴ δὲ κατ᾽ ὀφθαλμῶν χέετ᾽ ἀχλύς.1525

αὐτίκα δὲ κλίνας δαπέδῳ βεβαρηότα γυῖα

ψύχετ᾽ ἀμηχανίῃ: ἕταροι δέ μιν ἀμφαγέροντο

ἥρως τ᾽ Αἰσονίδης, ἀδινῇ περιθαμβέες ἄτῃ.

οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ ἐπὶ τυτθὸν ἀποφθίμενός περ ἔμελλεν

κεῖσθαι ὑπ᾽ ἠελίῳ. πύθεσκε γὰρ ἔνδοθι σάρκας1530

ἰὸς ἄφαρ, μυδόωσα δ᾽ ἀπὸ χροὸς ἔρρεε λάχνη.

αἶψα δὲ χαλκείῃσι βαθὺν τάφον ἐξελάχαινον

ἐσσυμένως μακέλῃσιν: ἐμοιρήσαντο δὲ χαίτας

αὐτοὶ ὁμῶς κοῦραί τε, νέκυν ἐλεεινὰ παθόντα

μυρόμενοι: τρὶς δ᾽ ἀμφὶ σὺν ἔντεσι δινηθέντες1535

εὖ κτερέων ἴσχοντα, χυτὴν ἐπὶ γαῖαν ἔθεντο.

  The Deaths of Mopsus and Kanthus:

  In a manner that is typical of the Argonautica, Apollonius gives his narrative an unexpected turn by dramatising the deaths of two minor members of the crew, one of them the insignificant Kanthus, and the other, the seer Mopsus, both of whose fates were predestined at 1.82-5. Kanthus is killed during an episode connected with the rustling of livestock, a common occurrence in the epic world, while Mopsus succumbs to one of the natural hazards of Libya, that is, a bite from a poisonous snake.

  1485  Κάνθε: the poet addresses his character in direct apostrophe. The Argonauts have been previously addressed as a group before (1383-7) and will be afterwards (1773-81) but this is the only example of an appeal to a single character; see further (Klooster 2013, 161). The opening statement is simple and direct and thus emphasises the emotion of the moment. Κῆρες: the Keres or “Fates of Death”; see further Hulse (2021,4 n.19).

  1486  συνήντεες: “you chanced upon”: imperf. ind. act. 2nd. sg. (attic, epic, ionic) < συναντάω.

  1486-7  ἀνὴρ / αὐλίτης: “a shepherd, lit. a man of the sheepfold.” The earlier of the two great wars of Greek mythology, the Theban was fought according to Hesiod (Op. 163) μήλων ἕνεκ᾽ Οἰδιπόδαο.

  1487  σ᾿ ἑῶν μήλων πέρι: using antistrophe (πέρι) to help bind the phrase together: “about his own sheep.” ἑῶν: masc. gen. pl. < ἑός (his, her own).

  1487-8  τόφρ(α): “while” is used here as temporal conjunction: “while you were bringing them to your needy (ἑτάροισιν δευομένοις) companions.” The optative stresses Kanthos’ future intention, even though the action described is in the past. ἀλεξόμενος κατέπεφνεν: “in defence (of his sheep) slew you.” ἀλεξόμενος: fut. part. mid. masc. nom. sg. < ἀλέξω. Kaphauros threw the stone to defend his sheep.

  1489  λᾶι βαλών: “hitting (you) with a stone.” μέν: is emphatic, “(not) at all.” ἀφαυρότερός: Hector is also hit be a stone, thrown in battle at Il15.11, where A. may possibly have seen a text that read the comparative of the adjective (ἀφαυρότερός), the meaning of which is disputed, generally “feeble, powerless”, but here it may refer to the status of his birth (see the following lines).

  1490  υἱωνός: “the grandson of Lycoreian Phoebus.” A. seems to be playing on ἀφαυρότερός ~ Κάφαυρος.

  1491  κούρης τ᾿ αἰδοίης Ἀκακαλλίδος: “and of the chaste Akakallis.”

  1492  ἀπένασσε: recalling Il. 16.86 περικαλλέα κούρην ἂψ ἀπονάσσωσιν: “removed to, settled in.” βαρὺ κῦμα φέρουσαν: “heavily pregnant.”

  1494  Ἀμφίθεμιν Γαράμαντά: “they call the child Amthemis (and) Garamas.” He has a Greek and native name (Garamantes).

  1495  Τριτωνίδι νύμφῃ: “with a Tritonian nymph”, another Greek Libyan link.

  1496: Νασάμωναeponymous hero of the Nasamones; see further (‘The Nasamones of Awjila - Livius’ 2006).

  1497  ἐπὶ ῥήνεσσιν ἑοῖσιν: “in defending his sheep” < ῥήν (not found in nom.) only here and at Nicander Th. 453, perhaps formed < πολύρρην.

  1498  οὐδ᾿ . . . ἠλεύατο: “nor did he avoid.” ὅ γ᾿: i.e. Kathauros.

  1499  ὡς μάθον οἷον ἔρεξε: “when they learned what he had done.” ἀνάειραν: “they lifted up”: aor. ind. act. 3rd. pl. (epic, doric, ionic, aeolic) < ἀναείρω. The description of the incident is written in A.’s more laconic style.

  1500: †πυθόμενοι†: read πευθόμενοι and understand the sense to be (with Rieu): “when they heard of the outrage (ὡς μάθον οἷον ἔρεξε; see above), they dealt with him (1498), they found the body (πευθόμενοι) and brought it back to the camp (νέκυν δ᾿ ἀνάειραν ὀπίσσω).” The transmitted text, under this interpretation is not “weak and repetitive. There have been other attempts at emendation (πυθόμενον, “decomposing”, κευθόμενον, “hidden, buried”), neither of which entirely convince. A. reserves more elaborate description for the death of Mopsus, who is of higher status among the Argonauts. Also the simplicity of the style adds more point to the ironical remark in 1501. γαίῃ δ᾿ ἐνὶ ταρχύσαντο: Kanthos is given a burial typical of a Homeric hero: Il16.456.

  1501  μυρόμενοι: the Iliadic flavour continues: Il19.6τὰ δὲ μῆλα: “Not enough attention has been paid to the splendid deadpan humour of 1501, where genuine tragedy is at one quick stroke subverted by the practical demands of rounding up meat on the hoof” (Green ad loc.).

  1502  Ἀμπυκίδην . . . Μόψον: the death of Mopsus is described much more elaborately, with a degree of Gothic and almost clinical detail.

  1503: ἀδευκέα . . . αἶσαν: Hom. only in Od., ὀλέθρῳ ἀδευκέϊ 4.489; 10.245 ἀδευκέα πότμον; 6.273 φῆμιν ἀδευκέα.

  1504: prophecy and the (non) avoidance of death is another familiar Homeric motif: Il2.832. Prophecy also failed to save Idmon.

  1505: μεσημβρινὸν ἦμαρ ἀλύσκων: “avoiding the midday sun.” The belief persists in rural Greece to this day that midday is “the dangerous hour” (η κακη ώρα).

  1506  δεινὸς ὄφις: enter “a fearsome snake”! νωθὴς . . . χαλέψαι: “(too) sluggish to attack.” ἑκὼν ἀέκοντα: = “unless provoked.” The present specimen (as so often) seems to be something of a mixture: it is a sand burrower (άμμοδύτης: Strabo 17.1.21, C. 803), and in many respects (Vian 1981, 200) resembles Nicander's description (161–66187–88) of the Egyptian cobra (ἄσπις), with its sluggishness, its rearing and writhing, and its numbing, incurable, but relatively painless bite (Arist. HA 607a22). But there are differences: A.'s serpent, unlike the cobra, does not attack unless provoked, and the corrosive force attributed to its venom (1529–31) seems to have been more characteristic of the seps (σήψ probably the desert horned viper or Egyptian asp: cf. Nik. Ther. 327–31; Ael. NA 15.1816.40; Luc. Bell. Civ9.723762–88.

  1507  ὑποτρέσσαντος: genitive absolute or gen. after a verb of touching (Goodell 510a). οὐδ᾿ ἂν . . . ἐνωπαδὶς ἀίξειεν: “would not dash at anyone who shrank away.”

  1508: ἀλλὰ μὲν ᾧ τὰ πρῶτα: “but into whatever at first”, depending on ζωόντων (“of living things”) in the next line. ἐνείη: aor. opt. act. 3rd. sg. <ἐνίημι.

  1509: ὅσα γαῖα φερέσβιος: “as many as the fruitful earth”, (1509-12) imitated by Euphorion fr. 50 Powell (= 70 Lightfoot ,= LIV Meineke; see further (Meineke 1843, 96)) to describe the effect of the Lernaean Hydra’s poison.

  1510  οὐδ᾿ ὁπόσον πήχυιον: “death is only a cubit away”, also perhaps referring to the length of the snake. The feminine caesura (and the position of πήχυιον) give the line an unexpected rhythm that emphasises the unusual comparison.

  1511-2  οὐδ᾿ εἰ Παιήων / . . . φαρμάσσοι: “not even if Paeëon were to apply drugs.” εἴ μοι θέμις ἀμφαδὸν εἰπεῖν: “if it is right for me to say this openly”, the same kind of mock solemnity that the poet declares at 250(n.): he might be referring to Apollo (see link) but he adds a note of mystery to the moment.

  1512  ἐνιχρίμψῃσιν ὀδοῦσιν: “even if the fangs have only grazed the skin”, perhaps better than “bite, attack.”

  1513  ἰσόθεος . . . Περσεύς: “Perseus, equal to the gods.” Λιβύην ὑπερέπτατο: “flew over Libya.” Perseus was perhaps associated with Chemmis in Egypt.

  1514  Εὐρυμέδων: Perseus has two names. The reason why his mother gave him this second name (καὶ γὰρ τὸ κάλεσκέ μιν οὔνομα μήτηρ) might have been told in Apollonius’ poem “The foundation of Alexandria”; see further (Barbantani 2014).

  1515  βασιλῆιPolydectes of Seriphos.

  1516  κυανέου στάγες αἵματος: “drops of dark blood.”

  1517  αἱ πᾶσαι: to be taken with ὅσσαι in the previous line: “as many as . . . all of them (κείνων).” ἐβλάστησαν: “brought forth.”

  1518  τῷ δ᾿ ἄκρην ἐπ᾿ ἄκανθαν: lit. “on the end of the spine (belonging) to it.” ἐνεστηρίξατο: “pressed down on.”

  1519  ἐπιπροφέρων: “pressing forward.” λαιὸν . . . ταρσὸν ποδός: “the left sole of his foot.”

  1520  κερκίδα καὶ μυῶνα: “squarely (= μέσσην) between the lower leg and the calf muscle.” πέριξ ὀδύνῃσιν ἑλιχθείς: “writhing around (πέριξ used adverbially) in pain.”

  1521  σάρκα δακών: “biting the flesh (in apposition to μέσσην / κερκίδα καὶ μυῶνα).” ἐχάραξεν: “he tore the flesh.” ἀτὰρ Μήδεια: Medea and her maids flee in terror. Perhaps with her knowledge of drugs and poisons, M. immediately understands what has happened.

  1522   δέ: Mopsus, on the other hand, does not panic and examines his gory wound (φοίνιον ἕλκος). The coma only comes upon him gradually.

  1523  θαρσαλέως: “bravely / calmly.” 

  1524  σχέτλιος: “poor wretch”, an exclamation often used when a victim is unaware of the consequences of an action. In Homer and Herodotus it denotes cruelty or, occasionally, inhuman courage; in tragedy “cruel” is again the usual sense, but ‘miserable’ is attested in Prometheus Vinctus (Aesch. PV. 644) and Euripides (Eur. Hec. 783).  τέ: the first particle strengthens the assertion that A. is about to make. The second acts as a connective. ἤδη: again emphasising the immediacy of the moment. κῶμα: Mopsus is losing consciousness: Nic. Ther. 188-9 “the man dies without distress, and a sleepy lethargy brings on the end of his life.”

  1525  Il5.696 “of a mist over the eyes, as of one dying”: κατὰ δʼ ὀφθαλμῶν κέχυτʼ ἀ.

  1526-7  Nic. Ther. 247-55. βεβαρηότα γυῖα: perf. part. act. neut. acc. pl. (epic) < βαρέω: “heavy / weighed-down limbs.”

  1527-8  ψύχετ᾿ ἀμηχανίῃ: “grew cold in powerlessness.” ἀμφαγέροντο: “gathered round.” Jason and the rest of the Argonauts are astounded (περιθαμβέες) at the very terrible fate (ἀδινῇ . . . ἄτῃ) that their comrade has suffered.

  1529  οὐδὲ μὲν οὐδ᾿ ἐπὶ τυτθόν: a very strong expression: “not even for a short space of time.” ἀποφθίμενός: “after his death.”

  1530  κεῖσθαι ὑπ᾿ ἠελίῳ: “to lie under the sun.” The corrupting effect of some snake venom on flesh, bone, and tissue is widely documented in our ancient sources: beside Nic. Ther. 327–31 and Ael. NA 15.18, 16.40 (cited above on 1506), see Nonn. D4.354–55; and Lucan, in particular: (Bell. Civ9.762–87, 770–76); see further (Green 1997, 350–51). πύθεσκε: “began to rot.” ἔνδοθι σάρκας: “his flesh within.” The venom is thought of as breaking down the body tissue.

  1531  ἰὸς ἄφαρ: “immediately the poison.” μυδόωσα δ᾿ ἀπὸ χροὸς ἔρρεε λάχνη: “the hair grew moist and dropped away from the flesh (ἀπὸ χροός), perhaps recalling the grotesque description of Thersites at Il2.219.

  1532  χαλκείῃσι: agrees with μακέλῃσιν: “with bronze mattocks.” Ap. models his funeral scene on Homer's treatment of the funeral of Patroklos (Il23.250 ff.), and repeats it, with necessary variations, at 1.1063-652.835–44.

  1533  ἐμοιρήσαντο δὲ χαίτας: lit. “they shared their hair,” i.e. they tore their hair; see further 27-9n.

  1534  ἐλεεινὰ παθόντα: “who had suffered piteously.” ἐλεεινάacc. plur. used as an adverb.

  1535  (Burkert 1985, 192–94) for a discussion of such practices as raising a barrow and cutting off locks of hair (paralleled at Il. 23.135–36; see on 1532). On the triple circling of the grave, see Il. 23.13, and Virg. Aen11.188–89; also 75-6n.

  1536  εὖ κτερέων ἴσχοντα: “(the body) which received a proper share of funeral honours.” χυτὴν ἐπὶ γαῖαν ἔθεντο: “placed heaped earth on (it),” only in phrase χυτὴ γαῖα a mound of earth, esp. a sepulchral mound, like χῶμα, Il6.46414.114Od3.258.

  Bibliography:

  Hulse, P. 2021. Medea’s Passion and Rhetoric: Two notes on P.Oxy. 5428. ZPE.

  Barbantani, Silvia. 2014. ‘Mother of Snakes and Kings. Apollonius Rhodius’ Foundation of Alexandria.’ 2014 (8): 209–45. https://publicatt.unicatt.it/handle/10807/58932#.XNBi5S-ZOX0.

  Burkert, W. 1985. ‘Greek Religion: Archaic and Classical Transl’. J. Raffan.

  Green, P. 1997. The Argonautika by Apollonios Rhodios Translated with Introduction, Commentary and Glossary. Berkeley.

  Klooster, Jacqueline. 2013. Apostrophe in Homer, Apollonius and CallimachusÜber die Grenze. De Gruyter. https://www.degruyter.com/view/book/9783110331721/10.1515/9783110331721….

  Meineke, A. 1843. Analecta Alexandrina: Sive Commentationes de Euphorione Chalcidensi, Rhiano Cretensi, Alexandro Aetolo. Parthenio Nicaeno (Berlin.

  ‘The Nasamones of Awjila - Livius’. 2006. 2006. https://www.livius.org/articles/place/nasamones/.

  Κανθός, ὁ, Kanthos 

  οὐλόμενος, η, ον, destructive, baneful

  Λιβύη, ἡ, Libya, the north part of Africa

  Κήρ, -ηρός, ἡ, doom, death, fate

  αἱρέω, αἱρήσω, εἷλον, ᾕρηκα, ᾕρημαι, ᾑρέθην, take

  πῶυ, -εος, τό, a flock

  φέρβω, to feed, nourish

  συναντάω, to encounter

  ἕπομαι, ἕψομαι, ἑσπόμην, --- --- ---, to follow

  αὐλίτης, -ου, ὁ, shepherd

  μῆλον, -ου, τό, sheep or goat

  δεύω, to need

  κομίζω, κομιῶ, ἐκόμισα, κεκόμικα, κεκόμισμαι, ἐκομίσθην, bring

  ἀλέξω, to ward off

  κατέπεφνον, aor. 2 with no pres. in use, to kill, slay

  λᾶας, -λᾶος, ὁ, stone

  ἀφαυρός, ά, όν, feeble, powerless

  τεύχω, τεύξω, ἔτευξα, τέτευχα, τέτυγμαι, ἐτύχθην, to be (see notes)

  υἱωνός, ὁ, a grandson

  Λυκώρειος, α, ον, of Lycoreia 

  Κάφαυρος, -ου, ὁ, Caphauros

  αἰδοῖος, α, ον, regarded with reverence, august, venerable

  Ἀκακαλλίς, -ίδος, ἡ, Akakallis

  Μίνως, ὁ, Minos

  ἀποναίω, to remove, to send away

  βαρύς, -εῖα, -ύ, heavy

  κῦμα, -ατος, τό, wave

  σφέτερος, α, ον, his

  ἀγλαός, splendid, shining, bright, beautiful

  υἱός, -οῦ ὁ, son

  τίκτω, τέξομαι, ἔτεκον, τέτοκα, --- ---, bear

  Ἀμφίθεμις, -ιδος, ὁ, Amphithemis

  Γᾰράμας, -αντος, ὁ, Garamas

  κικλήσκω, to call, summon

  μίγνυμι, μείξω, ἔμειξα, μέμειγμαι, ἐμείχθην, to have intercourse with

  Τρῑτωνίς, ίδος, ἡ, Tritonis

  νύμφη, ἡ, a young wife, bride

  Νασάμων, -ωνος, ὁ, Nasamon (name)

  τίκτω, τέξομαι, ἔτεκον, τέτοκα, --- ---, beget, bear

  κρᾰτερός, ά, όν, strong, powerful, mighty

  θείνω, to strike, wound (see notes)

  ῥήν, ἡ, sheep

  χαλεπός -ή -όν, harsh, avenging

  ἀλέομαι, to avoid, shun

  μανθάνω μαθήσομαι ἔμαθον μεμάθηκα --- ---, learn, understand

  ῥέζω, do, accomplish

  νέκυς, -υος, τό, dead body, corpse

  ἀναείρω, to lift up

  ὀπίσσω, back

  πεύθομαι, to know, perceive (see notes)

  Μινύαι, the Minyans

  ταρχύω, to bury solemnly

  μύρομαι, to weep, bewail

  μῆλον,-ου,τό, sheep or goat

  σφεῖς, they

  κομίζω κομιῶ ἐκόμισα κεκόμικα κεκόμισμαι ἐκομίσθην, carry off, take care of

  Ἀμπυκίδης, son of Ampycus

  Μόψος Mopsus

  νηλειής pitiless, ruthless

  πότμος, fate, destiny

  ἀδευκής, bitter, cruel, unexpected

  φεύγω φεύξομαι ἔφυγον πέφευγα --- ---, flee

  αἶσα, doom, fate

  μαντοσύνη, ἡ, the art of prophecy, divination

  ἀποτροπίηturning away, avoidance

  κεῖμαι κείσομαι --- --- --- ---, lie, be laid down; lie sick

  ψάμαθος, sand

  μεσημβρινός, belonging to noon

  ἀλύσκω, to flee from, shun, avoid, forsake

  δεινός -ή -όν, awesome, terrible

  ὄφις, a serpent, snake

  νωθής, sluggish, slothful, torpid

  ἑκών -οῦσα -όν willingly

  ἀέκων -ουσα -ον, unwillingly

  χαλέπτω, to strike

  ὑποτρέω, to shrink back, give ground

  ἐνωπαδὶς, in one’s face

  ἀίσσω --- ἤῑξα ἀίξασκον --- ἠίχθην, dart

  πρότερος -α -ον, before, in front, earlier

  μελάγχιμος, black, dark

  ἰός, an arrow

  ἐνίημι, to send in

  ζῶ, live

  ὅσος -η -ον, how great/long as great/long as

  γαῖα -ας ἡ, earth

  φερέσβιος, life-giving

  ἔμπνοος with the breath in one, alive

  βόσκω to feed, tend

  ὁπόσος -η -ον as many as, as great as

  πήχυιος, cubit (in length)

  ᾍδης, Hades

  γίγνομαι γενήσομαι ἐγενόμην γέγονα γεγένομαι ---be born, become, happen

  οἶμος, a way, road, path

  Παιάν, Paean

  θέμις, that which is right

  ἀμφαδόν publicly, openly, without disguise

  εἶπον, aor. for λέγω and φημί, said (aor. for λέγω)

  φαρμάσσω, to treat by using drugs

  ὅτε, when

  μόνος -η -ον, alone, solitary

  ἐγχρίμπτω, to bring near to, graze

  ὀδούς -οντος ὁ,tooth

  εὖτε, when, at the time when

  ἰσόθεος, equal to the gods, godlike

  ὑπερπέτομαι, to fly over

  Περσεύς, Perseus

  Εὐρυμέδων, Eurymedon

  καλέω καλῶ ἐκάλεσα κέκληκα κέκλημαι ἐκλήθην call

  ὄνομα -ατος τό, name, reputation

  ἀρτίτομος, just cut

  κεφαλή -ῆς ἡ, head

  βασιλεύς βασιλέως ὁ, king

  κομίζω κομιῶ ἐκόμισα κεκόμικα κεκόμισμαι ἐκομίσθην, carry, take care of

  ὅσος -η -ον, how great/long as great/long as

  κυάνεος, dark-blue, glossy-blue

  σταγών, a drop

  αἷμα, -ατος τό, blood

  οὖδας, the surface of the earth, the ground, earth

  ἱκνέομαι, ἵξομαι, ἱκόμην, --- ἷγμαι --- come

  ὄφις, a serpent, snake

  γένος, -ους, τό, birth, offspring; race

  βλαστάω, bring forth

  ἄκρα, tip, a headland, foreland, cape

  ἄκανθα a thorn, prickle

  ἐνστηρίζω, to fix in

  Μόψος, Mopsus

  λαιός, left

  ἐπιπροφέρω, move on forwards

  ταρσός a wickerwork basket, frame, mat

  πούς ποδός ὁ, foot

  ἀτάρ, but, yet

  μέσος -η -ον, middle, in the middle

  κερκίς, the lower leg, tibia

  μυών, calf muscle

  πέριξ, round about, all round

  ὀδύνη, pain of body

  ἑλίσσω, to turn round, to turn

  σάρξ, flesh

  δάκνω δήξομαι ἔδακον δέδηγμαι ἐδήχθην bite; sting

  χαράσσω, to tear, bite

  ἀτάρ, but, yet

  Μήδεια Medea

  ἄλλος ἄλλη ἄλλο, other, another

  τρέω --- ἔτρεσα, flee from fear

  ἀμφίπολος -ον, female attendant, handmaid

  φοίνιος, bloody, blood-stained, murderous

  ἕλκος, a wound

  ἀφάσσω, to handle, feel

  θαρσαλέος, bold, of good courage, ready, daring, undaunted

  ὑπέρβιος, of overwhelming strength

  ἕλκος, a wound

  τείρω, to rub hard

  σχέτλιος, miserable, unwearying

  χρώς χρωτός ὁ, the surface of the body, the skin

  δὐω -δύσω -έδυσα (or ἔδυν) δέδυκα δέδυμαι -εδύθην, plunge in, go into, sink

  κῶμα, deep sleep, slumber

  λυσιμελής, limb-relaxing

  ὀφθαλμός -οῦ ὁ the eye

  χέω χέω ἔχεα κέχυκα κέχυμαι ἐχύθην, to pour

  ἀχλύς, a mist

  κλίνω κλινῶ ἔκλινα κέκλικα κέκλιμαι ἐκλίνην, bend

  δάπεδον, any level surface: the floor of a chamber

  βαρέω, to weigh down, depress

  γυῖον -ου, τό, only pl., joints

  ψύχω, to breathe, blow

  ἀμηχανία, want of means, helplessness, impotence

  ἑταῖρος -ου ὁ, comrade, companion

  ἀμφαγείρομαι, to gather round

  Αἰσονίδης, Aesonides

  ἀδινός, close-packed

  περιθαμβής, much alarmed

  ἄτη -ης ἡ, blindness, destruction

  τυτθός, little, small

  ἀποφθίνω, to perish utterly, die away

  πέρ, encl. emphatic particle

  μέλλω μελλήσω ἐμέλλησα --- --- --- think of doing, intend to do; be destined

  κεῖμαι κείσομαι --- --- --- ---, lie, be laid down; lie sick

  ἥλιος -ου ὁ, the Sun

  πυνθάνομαι πεύσομαι ἐπυθόμην --- πέπυσμαι --- learn

  ἔνδοθι, within, at home

  σάρξ, flesh

  ἰός, an arrow

  ἄφαρ, straightway, forthwith, at once, quickly, presently

  μυδάω, to ooze with damp, be clammy

  χρώς χρωτός ὁ the surface of the body, the skin

  ῥέω ῥυήσομαι --- ἐρρύηκα --- ἐρρύην flow, run, stream

  λάχνη, soft hair, down

  αἶψα, forthwith, at once, directly

  χάλκειος, of copper

  βαθύς βαθεῖα βαθύ, deep, high

  τάφος -ου ὁ, tomb

  ἐκλαχαίνω, dig

  ἐσσυμένως, hastily.

  μάκελλα, a mattock, pick

  μοιράω to share, divide, distribute

  χαίτη, long, flowing hair

  νέκυς -υος τό, dead body, corpse

  ἐλεεινός, finding pity, pitied

  πάσχω πείσομαι ἔπαθον πέπονθα --- ---, to suffer, undergo, be affected

  μύρω, to flow, run, trickle

  ἔντεα, fighting gear, arms, armour

  κτέρεα, funeral gifts

  ἴσχω, hold; hold back, check, restrain

  χυτός, poured, shed

  τίθημι θήσω ἔθηκα τέθηκα --- ἐτέθην, set up, place, establish

  ἄντομαι, to meet

  πόρος,-ου,ὀ, means of passing; way

  μαίομαι, to seek

  χατέω, to crave, long

  ἀλλοδαπός, belonging to another people

  περάω περάσω (or περῶ) ἐπέρασα πεπέρακα --- ---, pass through

  ἐξερέω, to explain, declare

  ἐπιίστωρ, knowledgeable

  τίθημι θήσω ἔθηκα έθηκα --- ἐτέθην, make

  Ποσειδῶν -ῶνος ὁ, Poseidon

  ἀνάσσω, be king, lord, or master of, rule over, reign

  παρραλίη, seacoast, seaboard

  νόσφι, aloof, apart, afar, away

  Εὐρύπυλος, Eurypylus

  Λιβύη, Libya, the north part of Africa

  θηρότροφος, home of wild beasts

  ἐγγίγνομαι, to be born or bred in

  αὐδάω, speak

  πρόφρων, readily

  ὑπόσχέθω, hold out (see notes)

  βῶλος, a lump of earth, a clod

  Εὔφημος, Euphemus

  παραβλήδην, by way of reply (see notes)

  Ἀπίς, Apian land, Peloponnese

  πέλαγος, the sea

  Μινώϊος, of Minos, Cretan

  πού, where, how

  ἐκδάω, learn, know

  νημερτής, accurately, truly

  ἀνέρομαι, to enquire of, question

  ἐνέπω, to tell, tell of, relate, describe

  δεῦρο, (to) here

  ἐθέλω ἐθελήσω ἠθέλησα ἠθέληκα --- ---, wish, consent

  ἱκάνω, come to, arrive at, reach

  βόρειος, from the quarter of the North wind, northern (see notes)

  χρίμπτω, to bring near

  πεῖραρ, an end, border

  θύελλα, a furious storm, hurricane

  μεταχρόνιος (= μετέωρος), aloft

  κομίζω κομιῶ ἐκόμισα κεκόμικα κεκόμισμαι ἐκομίσθην, carry, take care of

  χεῦμα, that which is poured, a stream

  ἤπειρος,-ου,ἡ, the land

  βαρέω, to weigh down

  πῃ, where

  πλόος, a sailing, voyage

  ἐξανέχω, extends into (see notes)

  Πελοπηΐς, ΐδος, to do with Pelops

  ἱκνέομαι ἵξομαι ἱκόμην --- ἷγμαι ---, come

  τανύω, stretch, strain, extend

  δείκνυμι δείξω ἔδειξα δέδειχα δέδειγμαι ἐδείχθην, show, demonstrate

  ἄπωθεν, from afar, far off

  ἀγχιβαθής, deep near the shore

  στόμα -ατος τό, the mouth

  διήλυσις, passage through

  βένθος, the deep

  ἀκίνητος, unmoved, motionless

  μελαίνω, to blacken

  ἑκάτερθε, on each side, on either hand

  λευκός, -ή -όν, white; light, bright

  ῥηγμίν, the line of breakers, surf

  φρίσσω, to be rough, bristle, shudder

  διαυγής, transparent, shining

  μεσηγύ, in the middle, between

  στενός, -ή -όν, narrow

  τελέθω, to come into being, to be

  ὁδός -οῦ ἡ, way

  ἐκτός, outside

  ἐλαύνω, ἐλῶ, ἤλασα, ἐλήλακα, ἐλήλαμαι, ἐλάθην, to drive, row

  ὑπηέριος, misty

  θεῖος, η, ον, divine

  εἰσανέχω, to stretch

  πέλαγος, the sea

  Κρήτη, Crete

  δεξιτερός, right, the right

  λίμνηθεν, from the lake

  βάλλω βαλῶ ἔβαλον βέβληκα βέβλημαι ἐβλήθην, exit

  τόφρα, up to that time, so long

  παρά, from/by/to the side of

  χέρσος, dry land, land

  εἴργω εἴρξω εἷρξα εἶρχα εἶργμαι εἴπγαθην, to confine, hold in

  ἰθύνω, to keep straight, steer

  ἔστε, until, so long as

  ἄνω, up, above, upwards

  τείνω τενῶ ἔτεινα τέτακα τέταμαι ἐτάθην, stretch

  περιρρήδην, sloping, in a curve

  ἑτέρωσε, to the other side

  κλίνω κλινῶ ἔκλινα κέκλικα κέκλιμαι ἐκλίνην, bend

  χέρσος, dry land, land

  τότε, at that time, then next

  πλόος, a sailing, voyage

  ἀπήμων, safe

  ἀγκών, the bend of the arm, the elbow

  τανύω, stretch, strain, extend

  προέχω, to jut out

  γηθόσυνος, joyful, glad at

  κάματος, toil, trouble, labour

  ἀνίη, torment, vexation;

  γίγνομαι γενήσομαι ἐγενόμην γέγονα γεγένομαι ---, be born, become, happen

  νεότης, youth

  καίνυμαι, to surpass, excel

  γυῖον -ου, τό, limb

  μογέω, to toil, suffer

  ἴσκεν, he spoke

  εὐφρονέων, well-meaning, well-judging

  αἶψα, forthwith, at once, directly

  ἐκπροβλώσκω, to forth from, exit

  λελίημαι, to strive eagerly

  εἰρεσίη, ἡ, rowing

  ἐπιπρονέομαι, to go forward

  μάω, be eager, press on

  τείως, so long, meanwhile, the while

  ἀνατίθημι ἀναθήσω ἀνέθηκα ἀνατέθηκα --- ἀνέτέθην, to gather up

  τρίπους, tripod

  εἴδομαι, to be seen, appear

  εἰσβαίνω, to go into

  εἰσδέρκομαι, to look at, see

  ἄφαντος, invisible

  σχεδόν, suddenly, near, almost

  ἰαίνω, to heat, warm

  θυμός -οῦ ὁ, heart, spirit

  μακάριος -α -ον, blessed, happy

  ἐναίσιμος, favourably disposed

  ἀντιβολέω, to meet by chance

  μῆλον,-ου,τό, sheep

  φέρτατος, best

  ἀνώγω, bid, command

  ῥέζω, work, offer

  ἐπευφημέω, to say prayers over

  αἱρέω αἱρήσω εἷλον ᾕρηκα ᾕρημαι ᾑρέθην, take, choose

  ἐσσυμένως, hastily.

  κρίνω κρινῶ ἔκρινα κέκρικα κέκριμαι ἐκρίθην, choose

  ἀείρω, to lift, heave, raise up

  σφάζω σφάξω ἔσφαξα ἔσφακα ἔσφαγμαι ἐσφάχθην, kill

  πρύμνη, the hindmost part of a ship, the stern, poop

  ἐνέπω, to speak, tell

  εὐχωλή, a prayer, vow

  δαίμων δαίμονος ὁ divinity, god, spirit

  πεῖραρ, an border

  φαίνω φανῶ ἔφηνα πέφηνα πέφασμαι ἐφάν(θ)ην, appear

  εἴτε, either, or (usually paired, i.e. εἴτε...εἴτε)

  ἅλιος, of the sea

  τέρας -ατος τό, portent, monster

  Φόρκυς, Phorcys

  Νηρεύς, ῆος, ὁ, Nereus (Name)

  θυγάτηρ θυγατρός ἡ, daughter

  ἐπικλείω, to extol, to name

  ἁλοσύδνη, sea-born, of Thetis; of Nereids

  ἵλημι, be gracious

  νόστος,-ου,ὁ, return (home)

  τέλος -ους τό, result, fulfillment, end

  θυμηδής, well-pleasing

  ὀπάζω, grant

  article nav

  Suggested Citation

  Peter Hulse. Apollonius: Argonautica Book IV. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2024. ISBN: 978-1-947822-21-4. https://dcc.dickinson.edu/apollonius-argonautica/argonautica-iv-1483-1534