δαῖμον, ὅτις λίμνης ἐπὶ πείρασι τῆσδ᾽ ἐφαάνθης,

εἴτε σέγε Τρίτων᾽, ἅλιον τέρας, εἴτε σε Φόρκυν,

ἢ Νηρῆα θύγατρες ἐπικλείουσ᾽ ἁλοσύδναι,

ἵλαθι, καὶ νόστοιο τέλος θυμηδὲς ὄπαζε.1600

ἦ ῥ᾽, ἅμα δ᾽ εὐχωλῇσιν ἐς ὕδατα λαιμοτομήσας

ἧκε κατὰ πρύμνης: ὁ δὲ βένθεος ἐξεφαάνθη

τοῖος ἐών, οἷός περ ἐτήτυμος ἦεν ἰδέσθαι.

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀνὴρ θοὸν ἵππον ἐς εὐρέα κύκλον ἀγῶνος

στέλλῃ, ὀρεξάμενος λασίης εὐπειθέα χαίτης,1605

εἶθαρ ἐπιτροχάων, ὁ δ᾽ ἐπ᾽ αὐχένι γαῦρος ἀερθεὶς

ἕσπεται, ἀργινόεντα δ᾽ ἐνὶ στομάτεσσι χαλινὰ

ἀμφὶς ὀδακτάζοντι παραβλήδην κροτέονται:

ὧς ὅγ᾽ ἐπισχόμενος γλαφυρῆς ὁλκήιον Ἀργοῦς

ἦγ᾽ ἅλαδε προτέρωσε. δέμας δέ οἱ ἐξ ὑπάτοιο1610

κράατος, ἀμφί τε νῶτα καὶ ἰξύας ἔστ᾽ ἐπὶ νηδὺν

ἀντικρὺ μακάρεσσι φυὴν ἔκπαγλον ἔικτο:

αὐτὰρ ὑπαὶ λαγόνων δίκραιρά οἱ ἔνθα καὶ ἔνθα

κήτεος ὁλκαίη μηκύνετο: κόπτε δ᾽ ἀκάνθαις

ἄκρον ὕδωρ, αἵ τε σκολιοῖς ἐπινειόθι κέντροις1615

μήνης ὡς κεράεσσιν ἐειδόμεναι διχόωντο.

τόφρα δ᾽ ἄγεν, τείως μιν ἐπιπροέηκε θαλάσσῃ

νισσομένην: δῦ δ᾽ αἶψα μέγαν βυθόν: οἱ δ᾽ ὁμάδησαν

ἥρωες, τέρας αἰνὸν ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἰδόντες.

ἔνθα μὲν Ἀργῷός τε λιμὴν καὶ σήματα νηὸς1620

ἠδὲ Ποσειδάωνος ἰδὲ Τρίτωνος ἔασιν

βωμοί: ἐπεὶ κεῖν᾽ ἦμαρ ἐπέσχεθον. αὐτὰρ ἐς ἠῶ

λαίφεσι πεπταμένοις αὐτὴν ἐπὶ δεξί᾽ ἔχοντες

γαῖαν ἐρημαίην, πνοιῇ ζεφύροιο θέεσκον.

ἦρι δ᾽ ἔπειτ᾽ ἀγκῶνά θ᾽ ὁμοῦ μυχάτην τε θάλασσαν1625

κεκλιμένην ἀγκῶνος ὕπερ προύχοντος ἴδοντο.

αὐτίκα δὲ ζέφυρος μὲν ἐλώφεεν, ἤλυθε δ᾽ αὔρη

ἀργέσταο νότου: κεχάροντο δὲ θυμὸν ἰωῇ.

ἦμος δ᾽ ἠέλιος μὲν ἔδυ, ἀνὰ δ᾽ ἤλυθεν ἀστὴρ

αὔλιος, ὅς τ᾽ ἀνέπαυσεν ὀιζυροὺς ἀροτῆρας,1630

δὴ τότ᾽ ἔπειτ᾽ ἀνέμοιο κελαινῇ νυκτὶ λιπόντος

ἱστία λυσάμενοι περιμήκεά τε κλίναντες

ἱστόν, ἐυξέστῃσιν ἐπερρώοντ᾽ ἐλάτῃσιν

παννύχιοι καὶ ἐπ᾽ ἦμαρ, ἐπ᾽ ἤματι δ᾽ αὖτις ἰοῦσαν

νύχθ᾽ ἑτέρην. ὑπέδεκτο δ᾽ ἀπόπροθι παιπαλόεσσα1635

Κάρπαθος: ἔνθεν δ᾽ οἵγε περαιώσεσθαι ἔμελλον

Κρήτην, ἥ τ᾽ ἄλλων ὑπερέπλετο εἰν ἁλὶ νήσων.

τοὺς δὲ Τάλως χάλκειος, ἀπὸ στιβαροῦ σκοπέλοιο

ῥηγνύμενος πέτρας, εἶργε χθονὶ πείσματ᾽ ἀνάψαι,

Δικταίην ὅρμοιο κατερχομένους ἐπιωγήν:1640

τὸν μὲν χαλκείης μελιηγενέων ἀνθρώπων

ῥίζης λοιπὸν ἐοντα μετ᾽ ἀνδράσιν ἡμιθέοισιν

Εὐρώπῃ Κρονίδης νήσου πόρεν ἔμμεναι σὖρον,

τρὶς περὶ χαλκείοις Κρήτην ποσὶ δινεύοντα.

ἀλλ᾽ ἤτοι τὸ μὲν ἄλλο δέμας καὶ γυῖα τέτυκτο1645

χάλκεος ἠδ᾽ ἄρρηκτος: ὑπαὶ δέ οἱ ἔσκε τένοντος

σύριγξ αἱματόεσσα κατὰ σφυρόν: αὐτὰρ ὁ τήν γε

λεπτὸς ὑμὴν ζωῆς ἔχε πείρατα καὶ θανάτοιο.

οἱ δέ, δύῃ μάλα περ δεδμημένοι, αἶψ᾽ ἀπὸ χέρσου

νῆα περιδδείσαντες ἀνακρούεσκον ἐρετμοῖς.1650

καί νύ κ᾽ ἐπισμυγερῶς Κρήτης ἑκὰς ἠέρθησαν,

ἀμφότερον δίψῃ τε καὶ ἄλγεσι μοχθίζοντες,

εἰ μή σφιν Μήδεια λιαζομένοις ἀγόρευσεν:

  The Story of Triton continued:

  Triton, in the guise of Eurypylus, has given the Argonauts instructions about reaching the sea from his eponymous Lake. After the sacrifice that Jason dedicates to him, he reveals his true self and guides the Argo safely on its way. The description of Triton's epiphany is vividly detailed and must surely be ecphrastic.

  1596  σφάξε κατὰ πρύμνης: “he slaughtered it over the stern.” ἐπὶ δ᾿ ἔννεπεν εὐχωλῇσιν: “and in addition, spoke in prayer.”

  1597  δαῖμον: “O god!”, recognising that their recent encounter was divine. φαάνθης: aor. ind. pass. 3rd. pl. (epic) <φαίνω, “appeared, made manifest.”

  1598  εἴτε: as often in such prayers, alternative forms of address are mentioned. ἅλιον τέρας: “sea-wonder.” Φόρκυν: Phorcys, the brother of Nereus. ἁλοσύδναι: “children of the sea,” used of Thetis at Il. 20.207.

  1600  ἵλαθι: “be gracious,” pres. imperat. act. 2nd. sg. (doric) < ἵλημι. The remainder of the line = 1.249.

  1601  λαιμοτομήσας: perhaps “after having cut its throat,” linking back to σφάξε (1595).

  1602  ἧκε κατὰ πρύμνης: “threw it into the water from the stern.” This action reveals the god in his true form: ἐξεφαάνθη: aor. ind. pass. 3rd. sg. (epic) < ἐκφαίνω, recalling ἐφαάνθης in 1597.

  1603  ἐτήτυμος: lit. “how he was in truth for the seeing (ἰδέσθαι).

  1604-10  Triton is thought of as leading a proud racehorse (Argo): “The swift ships, those horses of the sea / with which men traverse its unmeasured waste (Od4.708-9). Triton has brought joy to the expedition rather than the furious twisting and turning signalled by the snake simile (1541-7).

  1604  εὐρέα κύκλον ἀγῶνος: “the broad circle of the race-course.”

  1605  στέλλῃ: “brings, leads” (LSJ Αiii). ὀρεξάμενος: “grasping” with the genitive λασίης . . . χαίτης. εὐπειθέα: “obedient,” agreeing in remarkable hyperbaton with ἵππον in the previous line.

  1606  εἶθαρ ἐπιτροχάων: “quickly trotting alongside,” referring to the trainer. ἐπιτροχάω is a rare word, perhaps owed to A. (LSJ s.v.). ἐπʼ αὐχένι γαῦρος ἀερθεὶς: “proud in its raised neck:” i.eἐπʼ αὐχένι γαῦρος ἀερθέντι. For enallage in A. see (Hulse 2020, 323).

  1607  ἀργινόεντα δ᾿ ἐπὶ στομάτεσσι χαλινὰ: succinctly phrased! “the gleaming bit(s) in his jaws.” As always in A. word order closely echoes meaning.

  1608  ἀμφὶς ὀδακτάζοντι (dative of possession), “champing on both sides.” ἀμφὶς and παραβλήδην explain each other: “on both ends, on both sides of its mouth.”

  1609  ὣς  γ᾿ ἐπισχόμενος: “thus he taking hold.” γλαφυρῆς ὁλκήιον Ἀργοῦς: “the keel of the hollow Argo. The phrase echoes the Homeric formulaic νῆες γλαφυραί.

  1610  ἦγ᾿ ἅλαδε προτέρωσε: “guided her onward towards the open sea.”

  1610-11  δέμας δέ οἱ ἐξ ὑπάτοιο / κράατος: “and his body from the top of his head.” Triton is human as far as his waist. Then he becomes a sea-serpent (‘Band-Cup | British Museum’ n.d.).

  1611  ἀμφί τε νῶτα καὶ ἰξύας ἔστ᾿ ἐπὶ νηδὺν: “round his back (νῶτα) and sides (ἰξύας) as far as his belly (νηδύν).

  1612  ἀντικρὺ μακάρεσσι: “was exactly alike in extraordinary appearance to the blessed ones.” ἔϊκτο: plup. ind. pass. 3rd. sg. (Homeric, ionic) < ἔοικα.

  1613  ὑπαὶ λαγόνων: “below his sides.” δίκραιρά: “with two forks (see link above) agrees with ἀλκαίη, “tail.”

  1614-5  κόπτε δ᾿ ἀκάνθαις / ἄκρον ὕδωρ: “he struck the surface of the water with his fins.” This presumably refers to the bifurcated ends of his tail (see link above).

  1615  σκολιοῖς ἐπινειόθι κέντροις: “with curving needles below.” See further: “some animals have developed dorsal fins with protective functions, such as spines or venom.” Perhaps this is what Triton had. See image in Media section.

  1616  μήνης ὡς κεράεσσιν ἐειδόμεναι: “seeming like the horns of the moon.” διχόωντο: “they are divided.”

  1617  τόφρα δ᾿ ἄγεντείως: “he led until . . .”

  1617-8  μιν ἐπιπροέηκε θαλάσσῃ / νισσομένην: “he sent her on her way travelling (νισσομένην) over the sea.”

  1619  τέρας αἰνὸν: “a dread portent,” recalling Jason’s ἅλιον τέρας in 1598.

  1620  Ἀργῷός τε λιμὴν καὶ σήματα νηὸς: whenever they go the Argonauts’ leave traces behind them.

  1622  κεῖν᾿ ἦμαρ ἐπέσχεθον: “during that day they made a pause.”

  1623  λαίφεσι πεπταμένοις: ‘with sails spread.”

  1623-4  αὐτὴν ἐπὶ δεξί᾿ ἔχοντες / γαῖαν: perhaps “keeping the land constantly (αὐτήν) on the right,” in line with Triton’s instructions. πνοιῇ ζεφύροιο θέεσκον: ‘they ran before the West Wind.”

  1625-6  ἦρι δ᾿ ἔπειτ᾿ . . . ἴδοντο: “the next morning, they sighted (ἴδοντο) the headland (ἀγκῶνά) and at the same time a corner of the sea (μυχάτην τε θάλασσαν), that lay beyond the jutting cape (κεκλιμένην ἀγκῶνος ὕπερ προύχοντος).”

  1627  ζέφυρος μὲν ἐλώφεεν: “the west wind dropped.”

  1628  ἀργεστᾶο νότου: “the breeze of the clear south wind.” πρυμνησταο, the main textual alternative (“from the stern”) could be explained as a marginal comment, attempting to explain the transmitted text which recalls Il11.30621.334χήραντο: “they rejoiced.” It is difficult to decide between two textual variants here (χήραντο / κεχάροντο). There seem to have been a number of corrections in the oldest Medieval witness to the text: κε has been added by a second hand and α has perhaps been written in over an erased η; see further (‘Biblioteca Medicea Laurenziana - Scaffale Digitale’ n.d.).

  1629–30  ἀστὴρ / αὔλιος: “the homing-star.” ἀνέπαυσεν ὀιζυροὺς ἀροτῆρας: “brings rest to wretched ploughmen.”

  1631  ἀνέμοιο . . . λιπόντος: intrans. “the wind having died down.”

  1632  κλίναντες: they take down the mast (and the sails) because they are going to row.

  1634  ἐπ᾿ ἤματι δ᾿ αὖτις ἰοῦσαν: “coming in turn after the day.” The Argonauts labours are prodigious.

  1635  ὑπέδεκτο δ᾿ ἀπόπροθι: “received them from afar (understanding αὐτούς)” or “appeared next in the distance.” (LSJ  ὑποδέχομαι iv 2). Carpathus between Crete and Rhodes is indeed rocky (παιπαλόεσσα.)

  1637  Κρήτην: accusative of motion after περαιώσεσθαι. The meaning of the verb ὑπερέπλετο is is unclear: either “surpassed,” or “is the furthest (of the Greek islands from the mainland).

  1638  Τάλως χάλκειος: “Bronze Talos.” The final obstacle for the Argonauts is a survivor of the Bronze Age and the Crete before Troy. This theme of ‘bronze’ runs through the passage: χάλκειος ~ χαλκείης ~ χαλκείοις ~ χάλκεος.

  1638–9  Talos breaks off (ῥηγνύμενος) the rocks (πέτρας) that he hurls at the Argonauts from the sturdy lookout-point (στιβαροῦ σκοπέλοιο) from which he guards Crete and has spotted the Argonauts approaching.

  1639  εἶργε χθονὶ πείσματ᾿ ἀνάψαι: “prevented them from tying their cables to the land.

  1640  Δικταίην ὅρμοιο κατερχομένους ἐπιωγήν: lit. “approaching the sheltered mooring of a Dictaean anchorage. “Dictaean” equals “Cretan” usually. A. may be thinking of Mount Dicte in particular.

  1641–2  τὸν μέν: i.e. Talos. A. describes Talos as a relict (λοιπὸν ἐόντα) in the age of heroes (μετ᾿ ἀνδράσιν ἡμιθέοισιν) of the bronze stock (ῥίζης), an appropriate word, since men of the bronze race were born from ash-trees. Hesiod’s men of bronze are fundamental to A.’s description. Hesiod’s classification is metaphorical; Talos, on the other hand, is literally made of bronze; see further (Hopkinson 1988, ad loc.).

  1643  Εὐρώπῃ Κρονίδης . . . : “The son of Cronos (Κρονίδης) gave him to Europa (Εὐρώπῃ) to be the guardian (lit. "the boundary") for the island.” Though probably not related in etymology, “Eurôpa” closely resembles in sound “euruopa,” “having a wide-sounding voice”—with 23 occurrences, one of the most frequent particularized epithets for Zeus in Homeric poetry. What is more, several Homeric lines juxtapose this epithet with his patronymic, e.g. Il. 15.152 (cf. 1.498, 24.98) εὗρον δ’ εὐρύοπα Κρονίδην ἀνὰ Γαργάρῳ ἄκρῳ. In short, A. while conspicuously omitting the epithet “euruopa” throughout his composition manages to smuggle in a close facsimile, in a callida iunctura that echoes Homeric phrasing; see further (Martin 2011, 11–12).

  1644: τρίς: “whirling around Crete on his bronze feet three times (every day).” The timescale of Talos’ tours of the island is not explicably stated, which makes the text suspect, though A. can sometimes be short on explanatory details. Also, Κρήτην after νήσου in the previous line seems doubtful. Possibly it is an explanatory gloss that has displaced something in the text (αὐτήν or ἤματι: Fränkel ad loc.).

  1645: ἀλλ᾿ ἤτοι: “but surely,” stressing his almost total invulnerability, compared with the weakness of the vein in his tendon. ἄλλο δέμας καὶ γυῖα τέτυκτο: “In the rest of his body and limbs he was made of bronze.” In his use of δέμας, A. is possibly making an allusion to contemporary Homeric scholarship (Kronenberg 2018). δέμας καὶ γυῖα: accusatives of respect.

  1646: ὑπαὶ δέ οἱ ἔσκε τένοντος: “beneath his (οἱ) sinew (τένοντος) was”: ἔσκε <imperf. εἰμί.

  1647: σύριγξ αἱματόεσσα: “a bloody vein” (LSJ ii 4) ~ σμῶδιξ This is his weak spot: see further (Raphael 2015, 182–84). κατὰ σφυρόν: “by his ankle.” †αὐτὰρ ὁ τήν γε: This expression is difficult and ὁ is unwelcome. As the text stands ζωῆς . . . πείρατα καὶ θανάτοιο is in apposition to ὑμήν with ἔχε in a dislocated position to create a chiasmus λεπτὸς ὑμὴν, ζωῆς, ~ πείρατα καὶ θανάτοιο. It would be more natural if ζωῆς πείρατα καὶ θανάτοιο could be read as the object of ἔχε. There have been a number of attempts at emendation and explanation  (e.g. Fränkel ἀμφ᾽ ἄρα τήν γε). αὐτὰρ ὁ τήνγε (or the like) is a common combination in A. (1.293, 1161, 1216, 2.482, 622, 3.432, 1292 etc). Another possible emendation might be αὐτὰρ ὕπερθεν, which only occurs twice in A. (2.734, 3.1259). There seem to be possibilities for confusion between the more frequent (αὐτὰρ ὁ τήνγε) and the rarer phrase in the Argonautica. It should be mentioned that αὐτὰρ ὕπερθεν occurs in Homer eight times (Il. 2.218, 5.724, 7.101, 12.398, 24.797, Od. 20.2, 24.230). However, it fits well into the context here and at Il. 2.218, the rhythm of the following line: φοξὸς ἔην κεφαλήν is similar to that of line 1648. Plut. 32.09: the oldest Medieval witness shows the transmitted text.

  1648  ζωῆς . . . πείρατα καὶ θανάτοιο: “the difference between life and death.”

  1649  δύῃ μάλα περ δεδμημένοι: “although (περ) worn down by toil: δεδμημένοι < perf. part. masc. nom. pl. δαμάζω. the assonance in this line and the next (ἀνακρούεσκον ἐρετμοῖς) stresses the hectic struggles of the Argonauts to get out of range.

  1650: ἀνακρούεσκον: “they were backing water”: a rare word in poetry (LSJ aii1).

  1651  καί νύ κ: “and they would have”: a typical epic contrafactual; see further (Scafuro 2019, 290). ἠέρθησαν: aor. pass. < ἀείρω: “would have been carried away.’ Successive spondaic fifth feet (μοχθίζοντες) mark the weariness of the Argonauts.

  1653  λιαζομένοις: “as they were departing.”

   

  Bibliography:

  ‘Band-Cup | British Museum’. n.d. The British Museum. Accessed 26 February 2021. https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1886-0401-1226.

  ‘Biblioteca Medicea Laurenziana - Scaffale Digitale’. n.d. Accessed 28 February 2021. http://mss.bmlonline.it/s.aspx?Id=AWOIsVZgI1A4r7GxMI8k&c=III.%20Apollon….

  Hulse, P. 2020. ‘MEDEA AIΔHΛOΣ?: Two Notes on Book 4 of the Argonautica of Apollonius Rhodius’. Mnemosyne 73 (2): 321–26. https://doi.org/10.1163/1568525X-12342740.

  δαίμων, δαίμονος, ὁ divinity, god, spirit

  πεῖραρ, τό, a border

  ἅλιος, α, ον, of the sea

  τέρας, -ατος, τό, portent, monster

  Φόρκυς, ὁ, Phorcys

  Νηρεύς, ῆος, ὁ, Nereus (Name)

  ἐπικλείω, to extol, to name

  ἁλοσύδνη, -ης, ἡ, sea-born, of Thetis; of Nereids

  ἵλημι, be gracious 1600

  νόστος, -ου, ὁ, return home

  τέλος, -ους, τό, result, fulfilment, end

  θῡμηδής, ές, well-pleasing

  ὀπάζω, grant

  εὐχωλή, ἡ, a prayer, vow

  ὕδωρ, ὕδατος, τό, water

  λαιμοτομέω, cut the throat of

  ἵημι, ἥσω, ἧκα, εἷκα, εἷμαι, εἵθην, put in motion, throw

  πρύμνα, the stern

  βένθος, τό, the depth

  ἐκφαίνω, reveal, make manifest

  τοῖος, -α -ον, such

  θοός, -ή, -όν, swift

  εὐρύς, -εῖα, -ύ, broad

  κύκλος, -ου ὁ, ring, circle

  ἀγών, ἀγῶνος ὁ, racecourse

  στέλλω, στελῶ, ἔστειλα, ἔσταλκα, ἔσταλμαι, ἐστάλθην, send, lead 1605

  ὀρέγω, to reach, stretch, stretch out

  λάσῐος, α, ον, hairy, rough, shaggy

  εὐπειθής, ές, ready to obey, obedient

  χαίτη, ἡ, mane

  εἶθαρ, at once, forthwith, quickly

  ἐπιτροχάζω, run along side

  αὐχήν, ένος, ὁ, the neck, throat

  γαῦρος, ον, exulting in

  ἀείρω, to lift, heave, raise up

  ἕπομαι, ἕψομαι, ἑσπόμην, --- --- ---, to follow

  ἀργινόεις, εσσα, εν, white

  στόμα, -ατος, τό, the mouth

  χαλινός, ὁ, a bridle, bit

  ὀδακτάζω, bite, gnaw

  παραβλήδην, on the two sides (of its mouth)

  κροτέω, to make to rattle

  ἐπέχω, ἐφέξω, ἐπέσχον, ἐπέσχηκα, --- ---, to size hold of

  γλαφῠρός -ά, -όν, hollow

  ὁλκήϊον, τό, stern post, keel

  Ἀργώ, οῦς, ἡ, the ship named Argo 1610

  ἅλαδε, to the sea

  προτέρωσε, forward

  δέμας, τό, the body

  ὕπατος, -η, -ον, highest, the top of

  κράς, τό, the head

  νῶτον, τό, the back

  ἰξύς, ύος, ἡ, the waist

  ἔστε, until, so long as

  νηδύς, ύος, ἡ, the stomach

  ἀντικρύ, exactly

  μακάριος, -α -ον, blessed, happy

  φυή, ἡ, growth, stature

  ἔκπαγλος, ον, extraordinary

  ἔοικα, ptc. εἰκώς, be like, look like, seem

  λᾰγών, όνος, ἡ, the flank

  δίκραιρος, ον, two-forked

  κῆτος, εος, τό any sea-monster

  ἀλκαίη, ἡ, tail

  μηκύνω, to lengthen, prolong, extend

  κόπτω, κόψω, ἔκοψα, κέκοφα, κέκομμαι, ἐκόπην, cut

  ἄκανθα, -ης, ἡ, dorsal fins, spines (see notes)

  ἄκρος, -α -ον, edge, surface 1615

  σκολιός, ά, όν, curved, winding, twisted, tangled

  νειόθεν, below, at the base (see notes)

  κέντρον, τό, goad, spur, sharp point

  μήνη, ἡ, the moon

  κέρας, τό, horn

  εἴδομαι, are visible, appear

  διχάω, poet. for διχάζω, to split

  τόφρα, so long as, while

  τείως, until

  μιν, (accusative singular third person pronoun) him, her, it; himself, herself, itself. p>

  ἐπιπροίημι, to send forth

  νίσσομαι, to go

  δὐω, -δύσω, -έδυσα, (or ἔδυν), δέδυκα, δέδυμαι, -εδύθην, plunge in, go into, sink

  αἶψα, forthwith, at once, directly

  βυθός, ὁ, the depth

  ὁμαδέω, to make a noise

  τέρας, -ατος, τό, portent, monster

  αἰνός, -ή -όν, strange, supernatural

  ὀφθαλμός, -οῦ ὁ, the eye

  Ἀργῷος, -η, -ον, of the Argo 1620

  λιμήν, -ένος, ὁ, harbor

  σῆμα, ατος, τό, a sign, mark, token

  Ποσειδῶν, -ῶνος, ὁ, Poseidon

  ἠδέ, and

  Τρίτων, ὁ, Triton

  βωμός, -οῦ, ὁ, altar

  ἦμαρ, τό, day

  ἐπισχέθω, to hold in, check, make a pause

  ἠώς, ἠοῦς, ἡ, dawn

  λαῖφος, -εος, τό, sail

  πετάννυμι, to spread out

  δεξιός, -ά -όν, right

  ἐρημαῖος, η, ον, desolate, solitary

  πνοή, ἡ, a blowing, blast, breeze

  Ζέφυρος, ὁ, Zephyrus, the west wind

  θέω, θεύσομαι, --- --- --- ---, to run, to speed

  ἔαρ, ἔαρος, τό, dawn

  ἀγκών, ῶνος, ὁ, the headland 1625

  μύχιος, deep

  κλίνω, κλινῶ, ἔκλινα, κέκλικα, κέκλιμαι, ἐκλίνην, bend

  προέχω, to jut

  λωφάω, to rest

  αὔρη, ἡ, breeze

  ἀργεστής, οῦ, ὁ, clearing, brightening, epith. of the south wind (see notes)

  νότος, ὁ, the south

  χαίρω, χαιρήσω, --- κεχάρηκα, κεχάρημαι, ἐχάρην, rejoice, be happy

  θυμός, -οῦ ὁ, heart, spirit

  ἰωή, ἡ, any loud sound, rustling of the wind

  ἦμος at which time, when

  ἥλιος, –ου, ὁ the Sun

  ἀστήρ, –έρος, ὁ, -έρος, star

  αὔλιος, of or for farm-yards, rustic 1630

  ἀναπαύω, to make to cease, to stop

  ὀιζυρός, ά, όν, woeful, pitiable, miserable

  ἀροτήρ, -ῆρος, ὁ, a plougher, husbandman

  ἄνεμος, –ου, ὁ wind, spirit

  κελαινός, ή, όν, black, swart, dark, murky

  ἱστίον, τό, any web, a sail

  περιμήκης, -ες, very tall

  κλίνω, κλινῶ, ἔκλινα, κέκλικα, κέκλιμαι, ἐκλίνην, bend

  ἱστός, ὁ, mast, beam

  εὔξεστος, well-planed, well-polished

  ἐπιρρώομαι, to flow

  ἐλάτη, ἡ, the silver fir

  παννύχιος, ον, all night long 1635

  ὑποδέχομαι, to receive, entertain; to promise

  ἀπόπροθι, far away

  παιπαλόεις, εσσα, εν, craggy, rugged

  Κάρπαθος, ἡ, Carpathus

  ἔνθεν, from there

  περαιόω, to carry to the opposite side, carry over

  μέλλω, μελλήσω, ἐμέλλησα, ––– ––– ––– think of doing, intend to do; be destined

  ὑπερπέλομαι, to be superior to

  ἅλς, ἁλός, ὁ, salt (m.) sea (f.)

  Τάλως, ὁ, Talos, the man of bronze

  χάλκειος, η, ον, of bronze

  στῐβαρός, ά, όν, compact, strong, stout, sturdy

  σκόπελος, ὁ, a look-out place, a peak, headland

  ῥήγνυμι, break, shatter, tear

  ἔργω, to bar one's way

  χθών, χθονός, ἡ, the earth, ground

  πεῖσμα, τό, a ship's cable

  ἀνάπτω, to make fast on

  Δικταῖος, ὁ, Dictaean 1640

  ὅρμος, ὁ, anchorage

  κατέρχομαι to come to

  ἐπιωγή, ἡ, harbour, place of shelter

  μελιηγενής, ές ash-born

  ῥίζα, ἡ, a root

  λοιπός –ή –όν, remainder, remaining over

  ἡμίθεος, a half-god, demigod

  Εὐρώπη,  ἡ, Europa, Europe

  Κρονίδης, ὁ, son of Cronus

  πόρω, pres. not attested; aor. to furnish, offer; perf. it is fated

  οὐρός, ὁ, a boundary

  Κρήτη, ἡ, Crete

  δινεύω, to whirl

  δέμας, τό, the body 1645

  γυῖον -ου, τό only pl., joints

  χάλκεος, of copper

  ἄρρηκτος, ον, unbroken, not to be broken

  τένων any tight-stretched band, a sinew, tendon

  σῦριγξ, ἡ, a pipe

  αἱματόεις, όεσσα, όεν, bloody

  σφυρόν, τό, the ankle

  λεπτός, ή, όν, fine, thin, delicate, subtle

  ὑμήν, ένος, ὁ, a thin skin, membrane

  ζωή, –ῆς, ἡ, life

  θάνατος –ου, ὁ death

  δύη, ἡ, woe, misery, anguish, pain

  δαμάζω, to overpower, tame, conquer, subdue

  χέρσος, ἡ, dry land, land

  περιδείδω, to be in great fear about 1650

  ἀνακρούω, to push back, stop short, check

  ἐρετμός, ὁ, rowing

  ἐπισμυγερός, gloomy

  ἑκάς, far off

  ἀείρω, to lift, heave, raise up

  ἀμφότερος, ἀμφοτέρα, ἀμφότερον, both of two

  δίψα, ἡ, thirst

  ἄλγος, –ους, τό, pain

  μοχθίζω, to suffer

  σφεῖς, they

  Μήδεια, ἡ, Medea

  λιάζομαι to bend, incline

  ἀγορεύω, ἀγορεύσω, ἠγόρευσα, ἠγόρευκα, ἠγόρευμαι, ἠγορεύθην, harangue, speak

  article nav

  Suggested Citation

  Peter Hulse. Apollonius: Argonautica Book IV. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2024. ISBN: 978-1-947822-21-4. https://dcc.dickinson.edu/apollonius-argonautica/argonautica-iv-1595-1651