ὧς φάτο λισσόμενος ἀδινῇ ὀπί: ταὶ δ᾽ ἐλέαιρον

ἐγγύθεν ἀχνυμένους: καὶ δὴ χθονὸς ἐξανέτειλαν

ποίην πάμπρωτον: ποίης γε μὲν ὑψόθι μακροὶ

βλάστεον ὅρπηκες: μετὰ δ᾽ ἔρνεα τηλεθάοντα1425

πολλὸν ὑπὲρ γαίης ὀρθοσταδὸν ἠέξοντο.

Ἑσπέρη αἴγειρος, πτελέη δ᾽ Ἐρυθηὶς ἔγεντο:

Λἴγλη δ᾽ ἰτείης ἱερὸν στύπος. ἐκ δέ νυ κείνων

δενδρέων, οἷαι ἔσαν, τοῖαι πάλιν ἔμπεδον αὔτως

ἐξέφανεν, θάμβος περιώσιον, ἔκφατο δ᾽ Λἴγλη1430

μειλιχίοις ἐπέεσσιν ἀμειβομένη χατέοντας:

ἦ ἄρα δὴ μέγα πάμπαν ἐφ᾽ ὑμετέροισιν ὄνειαρ

δεῦρ᾽ ἔμολεν καμάτοισιν ὁ κύντατος, ὅστις ἀπούρας

φρουρὸν ὄφιν ζωῆς παγχρύσεα μῆλα θεάων

οἴχετ᾽ ἀειράμενος: στυγερὸν δ᾽ ἄχος ἄμμι λέλειπται.1435

ἤλυθε γὰρ χθιζός τις ἀνὴρ ὀλοώτατος ὕβριν

καὶ δέμας: ὄσσε δέ οἱ βλοσυρῷ ὑπέλαμπε μετώπῳ:

νηλής: ἀμφὶ δὲ δέρμα πελωρίου ἕστο λέοντος

ὠμόν, ἀδέψητον: στιβαρὸν δ᾽ ἔχεν ὄζον ἐλαίης

τόξα τε, τοῖσι πέλωρ τόδ᾽ ἀπέφθισεν ἰοβολήσας.1440

ἤλυθε δ᾽ οὖν κἀκεῖνος, ἅ τε χθόνα πεζὸς ὁδεύων,

δίψῃ καρχαλέος: παίφασσε δὲ τόνδ᾽ ἀνὰ χῶρον,

ὕδωρ ἐξερέων, τὸ μὲν οὔ ποθι μέλλεν ἰδέσθαι.

ἥδε δέ τις πέτρη Τριτωνίδος ἐγγύθι λίμνης:

τὴν ὅγ᾽ ἐπιφρασθείς, ἢ καὶ θεοῦ ἐννεσίῃσιν,1445

λὰξ ποδὶ τύψεν ἔνερθε: τὸ δ᾽ ἀθρόον ἔβλυσεν ὕδωρ.

αὐτὰρ ὅγ᾽ ἄμφω χεῖρε πέδῳ καὶ στέρνον ἐρείσας

ῥωγάδος ἐκ πέτρης πίεν ἄσπετον, ὄφρα βαθεῖαν

νηδύν, φορβάδι ἶσος ἐπιπροπεσών, ἐκορέσθη.

ὧς φάτο: τοὶ δ᾽ ἀσπαστὸν ἵνα σφίσι πέφραδεν Αἴγλη

πίδακα, τῇ θέον αἶψα κεχαρμένοι, ὄφρ᾽ ἐπέκυρσαν.

ὡς δ᾽ ὁπότε στεινὴν περὶ χηραμὸν εἱλίσσονται

γειομόροι μύρμηκες ὁμιλαδόν, ἢ ὅτε μυῖαι

ἀμφ᾽ ὀλίγην μέλιτος γλυκεροῦ λίβα πεπτηυῖαι

ἄπλητον μεμάασιν ἐπήτριμοι: ὧς τότ᾽ ἀολλεῖς1455

πετραίῃ Μινύαι περὶ πίδακι δινεύεσκον.

καί πού τις διεροῖς ἐπὶ χείλεσιν εἶπεν ἰανθείς:

ὦ πόποι, ἦ καὶ νόσφιν ἐὼν ἐσάωσεν ἑταίρους

Ἡρακλέης δίψῃ κεκμηότας. ἀλλά μιν εἴ πως

δήοιμεν στείχοντα δι᾽ ἠπείροιο κιόντες.1460

ἦ, καὶ ἀμειβομένων, οἵ τ᾽ ἄρμενοι ἐς τόδε ἔργον,

ἔκριθεν ἄλλυδις ἄλλος ἐπαΐξας ἐρεείνειν.

ἴχνια γὰρ νυχίοισιν ἐπηλίνδητ᾽ ἀνέμοισιν

κινυμένης ἀμάθου. Βορέαο μὲν ὡρμήθησαν

υἷε δύω, πτερύγεσσι πεποιθότε. ποσσὶ δὲ κούφοις1465

Εὔφημος πίσυνος, Λυγκεύς γε μὲν ὀξέα τηλοῦ

ὄσσε βαλεῖν: πέμπτος δὲ μετὰ σφίσιν ἔσσυτο Κάνθος.

τὸν μὲν ἄρ᾽ αἶσα θεῶν κείνην ὁδὸν ἠνορέη τε

ὦρσεν, ἵν᾽ Ἡρακλῆος ἀπηλεγέως πεπύθοιτο,

Εἰλατίδην Πολύφημον ὅπῃ λίπε: μέμβλετο γάρ οἱ1470

οὗ ἕθεν ἀμφ᾽ ἑτάροιο μεταλλῆσαι τὰ ἕκαστα.

ἀλλ᾽ ὁ μὲν οὖν Μυσοῖσιν ἐπικλεὲς ἄστυ πολίσσας

νόστου κηδοσύνῃσιν ἔβη διζήμενος ̣̣ργὼ

τῆλε δι᾽ ἠπείροιο: τέως δ᾽ ἐξίκετο γαῖαν

ἀγχιάλων Χαλύβων: τόθι μιν καὶ Μοῖρ᾽ ἐδάμασσεν.1475

καί οἱ ὑπὸ βλωθρὴν ἀχερωίδα σῆμα τέτυκται

τυτθὸν ἁλὸς προπάροιθεν. ἀτὰρ τότε γ᾽ Ἡρακλῆα

μοῦνον ἀπειρεσίης τηλοῦ χθονὸς εἴσατο Λυγκεὺς

τὼς ἰδέειν, ὥς τίς τε νέῳ ἐνὶ ἤματι μήνην

ἢ ἴδεν, ἢ ἐδόκησεν ἐπαχλύουσαν ἰδέσθαι.1480

ἐς δ᾽ ἑτάρους ἀνιὼν μυθήσατο, μή μιν ἔτ᾽ ἄλλον

μαστῆρα στείχοντα κιχησέμεν: οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ

ἤλυθον, Εὔφημός τε πόδας ταχὺς υἷέ τε δοιὼ

Θρηικίου Βορέω, μεταμώνια μοχθήσαντε.

  The Hesperides:

  After having survived an extremely arduous march across the Northern arch of the Syrtes, the Argonauts have discovered the “Oasis” of the Hesperides. Orpheus has addressed them in a passionate prayer. We now discover their response.

  1422: λισσόμενος ἀδινῇ ὀπί: “praying to them in a passionate tone”. ἁδινός is difficult to interpret; see 27-9n. (on ἀδινῇ δ ̓ ὀλοφύρατο φωνῇ). Presumably Orpheus had a fine singing voice and the tone of his prayer has indeed been incantatory.

  1422-3: αὶ δ᾿ ἐλέαιρον / ἐγγύθεν: “They showed pity from near at hand”. Although the Hesperides have vanished into κόνις καὶ γαῖα (1408), they respond (in a magical and appropriate way) to the grieving (ἀχνυμένους) Argonauts by reviving their Oasis in the desert. χθονὸς ἐξανέτειλαν: “caused to shoot up from the earth”. The Hesperides were thought of as vegetation deities, linked to the earth and identified with various trees (poplar, elm, willow).

  1424-5: ποίην πάμπρωτον: “grass first of all”. The creation of a locus amoenus naturally starts at ground level, followed by (ποίης . . . ὑψόθι) the blossoming (βλάστεον) of long (μακροί) shoots (ὅρπηκες), then finally (three) flourishing saplings (ἔρνεα τηλεθάοντα) appear. γε μὲν: marks the progression through the three stages of the metamorphosis of this part of the desert.

  1426: ὀρθοσταδὸν ἠέξοντο: “grew upright”.

  1427-8: The Hesperides are named by means of an elegant tricolon. Their number varies: three here, four in Apollodoros (2.5.11, pp. 220–21 Frazer, vol. 1), seven in Diodoros (4.27.2). Their names—Aigle, Hespere (or Hesperia, or Hesperethoussa), and Erytheïs (or -eia)—are fairly constant, and, as often, functional: “Radiance”, “Evening Maiden”, “Blushing Girl”. ἔγεντο: = ἐγένετο aor. ind. mp. 3rd. sg. < γίγνομαι. This Doric form is not Homeric but occurs first in Hesiod (Th. 199, 283, 705 and in Sappho, Empedocles and Pindar. It is frequent in Hellenistic poetry (LSJ s.v. γίγνομαι: line three). ἰτείης ἱερὸν στύπος: “the sacred trunk of the willow”, typical variation on the simple names of the trees in the previous line.

  1428-9: ἐκ δέ νυ κείνων / δενδρέων: Magical transformations continue: “from those trees”. οἷαι ἔσαν, τοῖαι: imperf. ind. act. 3rd. pl. (epic ionic) <εἰμί. “as they were, so . . .”. πάλιν ἔμπεδον αὔτως: “back again precisely”.

  1430: ἐξέφανεν: “aor. ind. pass. 3rd. pl. (epic) <ἐκφαίνω: “they were seen to appear”. θάμβος περιώσιον: “an exceedingly great wonder”. ἔκφατο δ᾿ Αἴγλη: “Aigle spoke”.

  1431: μειλιχίοις ἐπέεσσιν: “with sweet words”, in contrast with the recriminatory speech that Aigle actually makes. χατέοντας: “in their need”.

  1432: ἦ ἄρα δὴ μέγα πάμπαν . . . ὄνειαρ: Aigle opens with a very strong statement. She is extremely (δὴ μέγα πάμπαν) at what has recently occurred: “a very great help indeed . . .” said with a distinctly sarcastic edge.

  1432-3: ἐφ᾿ ὑμετέροισιν /. . . καμάτοισιν: “for your sufferings”. δεῦρ᾿ ἔμολεν: “came here” aor. ind. act. 3rd. sg. <βλώσκω. καμάτοισι: “labours”, agreeing with ὑμετέροισιν in the previous line. ἀπούρας: “having deprived”, aor. part. act. masc. nom. sg. (attic epic ionic) <ἀπαυράω. It is not clear at the beginning of her speech what or of whom she is talking. Perhaps the hyperbaton is meant to be a sign of her indignation. She does not know that the villain of the piece is Heracles, the Argonaut, who was lost at an early stage (end of Book 1), The sanctity of their Garden has been violated by Heracles, whom Aegle calls κύντατος, "most shameless" or "most dog-like," an adjective that connects Heracles' wild behaviour with the Argonauts' desperate search for water (ἴκελοι κυσὶν, 4.1393). Into the Hesperides' peaceful environment have come death and violent theft; the nymphs are left traumatized by their loss.

  1434: ζωῆς: “of life”. The delayed genitive may give the impression momentarily that Heracles stole the guardian snake, just as he stole Cerberus from the Underworld. παγχρύσεα μῆλα θεάων: “the golden apples of the goddesses”.

  1435: οἴχετ᾿ ἀειράμενος: “he is gone, having removed them”, i.e. the apples. ἄχος ἄμμι λέλειπται: “bitter grief has been left for us”, perhaps a jokey reference to Arist. Ran. 1353 ἐμοὶ δʼ ἄχεʼ, ἄχεα κατέλιπε (the result of Heracles stealing Cerberus from Hades).

  1436-7: ἤλυθε γὰρ χθιζός τις ἀνὴρ: at first the phrase seems quite matter-of-fact: “yesterday some man came”. . . and then the grimmer aspects of Heracles’ visit begin to pile up: “most foul in his violence and appearance”.

  1437: ὄσσε: “his eyes”. The dual plural noun here takes a singular verb (ὑπέλαμπε). βλοσυρῷ . . . μετώπῳ: “his fierce brow”. Heracles glares wordlessly, eschewing the verbal communication that establishes relationships with strangers. He is the epitome of uncivilised behaviour.

  1438: νηλής: “pitiless”, as often this adjective (also σχέτλιος) is enjambed and helps to carry the narrative along. ἀμφὶ . . . ἕστο: plup. ind. pass. 3rd. sg. (epic) < ἀμφιέννυμι. Heracles, in his personal violence and brutality, even becomes assimilated to the Nemean Lion. His trademark lion skin becomes, instead of a symbol of victory over a seemingly untameable beast, a reflection of his animal-like spirit and barbarous habit. His lion-skin is "raw, untanned" (ὠμόν, ἀδέψητον), which is to say, it has not been modified and shaped by the work of human culture. Instead of bringing order, he sows disorder, a purpose reflected in his dress and manner.

  1439: στιβαρὸν δ᾿ ἔχεν ὄζον ἐλαίης: “he had a thick olive branch” i.e. Heracles’ traditional club ; see further (Lu 2013, 101), (Lu Hsu 2020).

  1440: τόξα τε: “and his bow”. πέλωρ τόδ: “this great creature”, perhaps referring to the Echidna at Hes. Th. 295It is true that the Hesperides are fond of Ladon but he certainly seems to have been monster-sized. Everything connected with Heracles is built with sturdy dimensions (1438 πελωρίου . . . λέοντος).

  1441: ἤλυθε δʼ οὖν: resuming the narrative. κἀκεῖνος: “that man”. referring to Heracles. ἅ τε χθόνα πεζὸς ὁδεύων: a generalising statement: “as you would expect of someone travelling on foot across the land”.

  1442: δίψῃ καρχαλέος: “rough / harsh with thirst”. Aigle’s choice of phrase is very refined (only at Il21.541 and Nonnus D14.426). παίφασσε δὲ τόνδʼ ἀνὰ χῶρον: another rare word: “he rushed (or perhaps looked everywhere) around this place” (Il2.450).

  1443: ὕδωρ ἐξερέων: “looking for water”. τὸ μὲν οὔ ποθι μέλλεν ἰδέσθαι: “that he was not likely to see in a place like this”: a degree of sarcasm from Aigle. The Hesperides inhabit an oasis in the middle of the desert (μέν) there was another possibility (δέ) in the next line.

  1444: ἥδε δέ τις πέτρη: “but there is a rock”. Τριτωνίδος ἐγγύθι λίμνηςLake Triton, mentioned previously (4.1391).

  1445: τὴν ὅ γ᾿ ἐπιφρασθείς: aorist. passive part. with active meaning < ἐπιφράζω: “which (the rock) having noticed”. θεοῦ ἐννεσίῃσιν: “at the advice of some god”.

  1446: λὰξ ποδί: Heracles’ frenzied activity culminates in a very dactylic line: “he struck it with his foot from below (ἔνερθε). Presumably he kicks upwards at the rock. ἀθρόον ἔβλυσεν ὕδωρ: lo! a miracle! “The water gushed forth”.

  1447: Heracles stance as he drinks is almost bestial, in line with his previously described behaviour. He crouches down, supporting himself on both hands and chest.

  1448: ῥωγάδος ἐκ πέτρης: “from the cleft (lit. the broken) rock”. πίεν ἄσπετον: “he drank copiously”. Heracles’ appetites for both food and drink are traditionally on a gargantuan scale.

  1448-9: βαθεῖαν / νηδύν: accusative of respect with ἐκορέσθη (aor. ind. pass. 3rd. sg. < κορέννυμι), continuing to stress the brutish side of Heracles’ behaviour, as does the phrase φορβάδι ἶσος ἐπιπροπεσών, “falling forward like a pasturing (φορβάδι) animal.

  1450-1: ἀσπαστόν: “gladly” (adv.). ἵνα σφίσι πέφραδεν Αἴγλη / πίδακα: after she has finished speaking Aigle points them in the direction of the water: “where Aigle pointed out the spring”.

  1451: τῇ: picking up ἵνα: “in that direction”. κεχαρμένοι: “rejoicing”. Rightly so! They have a long time without a drink (1442). ὄφρ᾿ ἐπέκυρσαν: “until they got there”. On can imagine the scene!

  1452: ὡς δʼ ὁπότε: “as when”, introducing two balanced similes to describe the Argonauts’ rush to the watering hole. First the ants: στεινὴν περὶ χηραμόν: “about a narrow cleft (in the rock)”. εἱλίσσονται: “are whirled / gather in swarms”.

   1453: γειομόροι μύρμηκες: “earth-borrowing ants”. Ants do not appear in any Homeric simile but flies do. ὁμιλαδόν: at Il16.641, 644 warriors flocking around a corpse are compared to flies around milk-pails; see further (Spynoula 2008, 104). ὅτε μυῖαι: possibly heralding a reworking of the Homeric simile.

  1454: ὀλίγην μέλιτος γλυκεροῦ λίβα: elegant word-order, perhaps containing a clever allusion to Callimachus h. 2.112: here “a small drop of sweet honey”; in Callimachus “a small drop from a holy spring”, carried by ‘bees’ to Demeter, symbolising poetic inspiration. πεπτηυῖαι: “falling (on the honey)”, perf. part. < πίπτω.

  1455: μεμάασιν: “rage furiously”, vividly describing the angry swarm (ἐπήτριμοι, varying on ὁμιλαδόν) and the Argonauts (ὣς τότ᾿ ἀολλεῖς), maddened by thirst.

  1456: Μινύαι: i.e. the Argonautsδινεύεσκον: “they were whirling around” ~ εἱλίσσονται.

  1457: καί πού τις: “and somebody (said), I suppose (πού)”. The poet stresses that he is telling a story. For τις speeches, see further (Beck 2012, 48) and (Verhelst 2020). διεροῖς ἐπὶ χείλεσιν: “with moist lips”. They have finally quenched their thirst. ἰανθείς: “in their joy”.

  1458: ὦ πόποι, ἦ: an exclamation of surprise which is difficult to translate idiomatically: “Odd chance: remote though he is now . . .” (Green) or “Strange!” (Seaton), or “A true wonder!”(Hunter) or see further (Brügger 2018, 321). νόσφιν ἐὼν: “though far away”. Heracles was separated from the expedition at the end of Book 1.

  1459: δίψῃ κεκμηότας: “parched with thirst”: perf. part. act. masc. acc. pl. <κάμνω.

  1459-60: εἴ πως followed by the optative: δήοιμεν expresses a wish: “if only”. διʼ ἠπείροιο κιόντες: “as we pass through the mainland”.

  1461: ἦ for ἔφη < φημί: 3rd. sg. impf. “he spoke”. καὶ ἀμειβομένων: “and they replying”, genitive absolute. οἵ τ᾿ ἄρμενοι ἐς τόδε ἔργον: “those who were fitted for this task”. τε gives a generalising sense to the statement (see LSJ s.v. Β). ἄρμενοι: aor. part. mid. masc. nom. pl. (epic, doric, aeolic) <ἀραρίσκω: “suited to”, LSJ B. V.

  1462: ἔκριθεν: “they (were) separated”, aor. ind. pass. 3rd. pl. < κρίνω.

  1463: ἴχνια: presumably the “tracks” that Heracles made as he was leaving the Garden of the Hesperides, after killing the Guardian Snake Ladon. ἐπηλίνδητ(ο): plupf. pass. < ἐπᾰλινδέομαι: lit. “had been rolled on” > “effaced”. ἀλινδέω is more common.

  1464: κινυμένης ἀμάθου: “as the sand was stirred”.

  1464-5: Βορέαο . . . υἷε δύω: “the two sons of Boreas”. For the dual, see 76-81n. ὡρμήθησαν: “lit. they were set in motion”: aor. ind. pass. 3rd. pl. (attic ionic) <ὁρμάω, ie. “they set off”.

  1465: πτερύγεσσι πεποιθότε: “trusting in their wings”. The participle is another dual form and denotes that the Boreads are about to start on an aerial reconnaissance, in search of Heracles.

  1465-6: ποσσὶ δὲ κούφοις / Εὔφημος πίσυνος: “relying on his swift feet”. E. plays a major role at the End of Book 4 (1731ff.) in the story of the foundation of CyreneΛυγκεύς: Lynceus with his piercing eyesight (ὀξέα τηλοῦ / ὄσσε βαλεῖν).

  1467: Κάνθος: along with Lynceus, mentioned here for the first time since the Catalogue (1.77-85). Introduced as fifth in line, he is the only searcher without supernatural powers and also the one who will not return. ἔσσυτο: “rushed off”: imperf. ind. mid. 3rd. sg. (Homeric, ionic) < σεύω.

  1468: αἶσα θεῶν: “divine fate”, see LSJ Aii 2 for similar phrases. ἠνορέη τε: one of the marks of a hero: LSJ s.v.: “manhood, prowess”.

  1469: ἀπηλεγέως: “without reserve”, Kanthos wants to learn the whole truth about what happened to Heracles (and Polyphemus).πεπύθοιτο: aor. opt. mid. 3rd. sg. <πυνθάνομαι. For the Optative after ἵν(α): Munro 360.

  1470: Εἰλατίδην Πολύφημον: “Polyphemus, son of Eilatos”. ὅπῃ λίπε: the Argonauts abandoned Polyphemus not Heracles (1.1283). μέμβλετο γάρ οἱ: lit. “for it was a care to him” (Munro 143).

  1471: οὗ ἕθεν: “his own, of himself”, referring to Polyphemus (Goodell 196; LSJ οὗ , οἷ , ἕ ).

  1472: ὁ μὲν οὖν: i.e. Polyphemus (see link on 1470). ἐπικλεὲς ἄστυ: “a glorious city”: Kios.

  1473: νόστου κηδοσύνῃσιν: “out of longing for ‘nostos”. He wants to go back home. διζήμενος Ἀργώ: “searching for the Argo”.

  1474-5: τέως δ᾿ ἐξίκετο γαῖαν / ἀγχιάλων Χαλύβων: “until he reached the land of the Chalybes, who lived near to the sea.

  1475: τόθι μιν καί: the καί is postponed: “and there fate subdued him”.

  1476: βλωθρὴν ἀχερωίδα: “a tall, white poplar” is the memorial to the hero; see further (Kronenberg 2018).

  1477: τυτθὸν ἁλὸς προπάροιθεν: “a little way from the sea”: a wistful touch. ἀτὰρ τότε γ᾿ Ἡρακλῆα: a last glimpse of Heracles, adding to the sadness inherent in these lines.

  1478: μοῦνον: placing the emphasis on Heracles (rather than the textual alternative μοῦνος). He is finally separating himself from the Argonauts. ἀπειρεσίης τηλοῦ χθονὸς: “far off over the measureless land”. The genitive depends on the adv. τηλοῦ (Munro 149).εἴσατο: “thought, believed” aor. 3rd. sing. < εἴδω.

  1479: τώς . . . ὥς: “in the same way . . . as when”, connecting the main statement to the simile, which Virgil famously imitated (Aen6.452-6, Aeneas sights Dido in the Underworld). νέῳ ἐνὶ ἤματι: lit. “on a new day i.e. on the first day of a new month”.

  1480: ἢ ἴδεν ἢ ἐδόκησεν . . . ἰδέσθαι: “either saw, or thought he saw”: hesitation or doubt, even on the part of the keen-sighted Lynceus. Can it really be Heracles? The aorists are gnomic (Goodell 465). ἐπαχλύουσαν: “obscured by clouds”. A similar description occurs at Aratus Phain893-906.

  1481: μυθήσατο: “he told”: followed by μη and the future infinitive (Smyth 2716). Lynceus is speaking to his fellow-searchers.

  1482: στείχοντα: “(Heracles) going on his way”. κιχησέμεν: epic future infin. < κιχάνω.

  1482-3: οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ / ἤλυθον: the searchers return after a frustrated mission (μεταμώνια μοχθήσαντες). The spondaic ending to the end of line 1483 and the use of the full ornamental titles of Euphemus and the Sons of Boreas close the episode of Heracles and the Hesperides before the narrative passes on to the death of Kanthos.

  1484: μεταμώνια: “in vain”, perhaps punning on the associations with ἄνεμος and the “sons of the North Wind”.

   

  Bibliography:

  Beck, D. 2012. Speech Presentation in the Homeric Epics. Austin, TX.

  Brügger, Claude. 2018. Homer’s Iliad, Book 16: The Basel Commentary. Boston and Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co KG.

  Kronenberg, Leah. 2018. ‘Seeing the Light, Part II: The Reception of Aratus’s LEPTĒ Acrostic in Greek and Latin Literature’. Dictynna. Revue de Poétique Latine, no. 15 (December). http://journals.openedition.org/dictynna/1575.

  Lu Hsu, Katherine Elizabeth. 2020. The Violent Hero Heracles in the Greek Imagination. London. https://www.bloomsbury.com/us/the-violent-hero-9781350153714/.

  Lu, Katherine Elizabeth. 2013. ‘Heracles and Heroic Disaster’. Michigan. UjfWoN-kelu_1.pdf.

  Spynoula, Barbara. 2008. ‘Animal-Similes and Creativity in the Posthomerica of Quintus of Smyrna’. University of St. Andrews. http://hdl.handle.net/10023/2780.

  Verhelst, Berenice. 2020. ‘Iliad – Reported Speech: Hypothetical – Direct Speech in Greek Epic Poetry’. 2020. https://www.dsgep.ugent.be/iliad-reported-speech-hypothetical/.

  λίσσομαι, pray, beseech with prayer

   ἀδινός, piteous, passionate.

   ὄψ, a voice

  ἐλεαίρω, to take pity on

   ἐγγύθεν, nearby, soon, without delay (see notes)

  ἄχνυμαι, grieving, sorrowing, mourning

  ἐξανατέλλω, to spring up from

  ποίη ἡ, grass

   πάμπρωτος, first of all, the very first

   ποίη ἡ, low shoots

  ὑψόθι, aloft, on high

   μακρός -ά -όν, long, large, great

   βλαστάω, bring forth

   ὄρπηξ, a sapling, young tree

  ἔρνος, sapling

   τηλεθάω, luxuriant-growing, blooming, flourishing

  ὑπέρ, over, above

  ὀρθοστάδην, standing upright

   ἀέξω, to increase, grow

   Ἑσπέρη ἡ,Hespere (name)

   αἴγειρος, the poplar

   πτελέη, the elm

  Ἐρυθηίς -ίδος, ἡ, Erytheia (name)

   γίγνομαι γενήσομαι ἐγενόμην γέγονα γεγένομαι ---, be born, become, happen

  Αἴγλη, Aigle (name)

  ἰτείη, a willow

  στύπος, trunk

  δένδρον -ου τό, tree

  πάλιν, back again

  ἔμπεδον, certainly, palpably

   αὔτως, in the same way, just as it is, merely, in vain

   ἐκφαίνω, to appear

   θάμβος, astonishment, amazement

   περιώσιος, immense, countless

   ἔκφημι, to speak out

   μειλίχιος, gentle, mild, soothing

   ἔπος -ους τό, word

   ἀμείβω ἀμείψω ἤμειψα ἤμειφα ἤμειμμαι ἠμείφθην, answer

   χατέω, to be in need

   ἦ, truly (emphasizes what follows)

  πάμπαν, quite, wholly, altogether

  ὑμέτερος -α -ον, your

   ὄνειαρ, anything that helps

   δεῦρο, (to) here

   βλώσκω, to come

   κάματος, toil, trouble, labour

  κύντατος, most dog-like, scoundrel

  ἀπαυράω, to take away, deprive

   φρουρός,guardian

   ὄφις, a ser pent, snake

   ζωή -ῆς ἡ , life

   παγχρύσεος, all-golden, of solid gold

   μῆλον, apple

  οἴχομαι οἰχήσομαι --- --- --- ---, to be gone, to have gone

   ἀείρω, to take away

   στυγερός, hated, abominated, loathed

  ἄχος -εος, anguish, distress

  λείπω λείψω ἔλιπον λέλοιπα λέλειμμαι ἐλείφθην, leave

   ἔρχομαι εἶμι ἦλθον ἐλήλυθα --- ---, come, go

  χθιζός, of yesterday

  ὀλοός, destroying, destructive, fatal, deadly, murderous

   ὕβρις -εως ἡ, violence, rape, insolence

  δέμας, the body

  ὄσσε, eyes

  οἱ, to or for him

   βλοσυρός, grim, fierce

   ὑπολάμπω, to shine under, shine in under

   μέτωπον, the space between the eyes, the brow, forehead

   νηλής, pitiless, ruthless

  δέρμα, the skin, hide

   πελώριος, gigantic

   ἕννυμι, clothe, put on clothing

   λέων λέοντος ὁ, lion

   ὦμος, raw

   ἀδέψητος, untanned

   στιβαρός, compact, strong, stout, sturdy

  ὄζος, a bough, branch

   ἐλαίη, olive - tree;

   τόξον -ου τό, bow

  πέλωρ, a portent, prodigy, monster

  ἀποφθίνω, to perish utterly, die away

   ἰοβολέω, to shoot arrows, dart

   ἔρχομαι εἶμι ἦλθον ἐλήλυθα --- ---, come, go

  πεζός -ή -όν, on foot

   ὁδεύω, to go, travel

   δίψα, thirst

   καρχαλέος, rough

  παιφάσσω, to rush around, look around everywhere

  χῶρος -ου ὁ, place, a piece of ground

   ὕδωρ ὕδατος τό, water

   ἐξερέω, seek for

  μέλλω μελλήσω ἐμέλλησα --- --- ---, think of doing, intend to do; be destined

   ὁράω ὄψομαι εἶδον ἑόρακα (or ἑώρακα) ἑώραμαι (or ὦμμαι) ὤφθην, see (aor. for ὀράω)

  πέτρη ἡ, rock

   Τριτωνίς, Tritonis

   ἐγγύθι, hard by, near

   λίμνη -ης ἡ, lake

  ἐπιφράζω, to notice, observe

  ἐννεσίη, a suggestion

   λάξ, kicking

   πούς ποδός ὁ, foot

   τύπτω, beat, strike, mid. mourn

   ἔνερθε, from beneath, up from below

  ἀθρόος -α -ον, crowded together, many

   βλύζω, gush forth

   ὕδωρ ὕδατος τό, water

  πέδον, the ground, earth

  στέρνον -ου τό, chest

   ἐρείδω, to lean, prop oneself

   ῥωγάς, broken

  πίνω πίομαι ἔπιον πέπωκα πέπομαι ἐπόθην, to drink

   ἄσπετος, unspeakably great

  βαθύς βαθεῖα βαθύ, deep, high

   νηδύς, the stomach

   φορβάς, pasturing beast

   ἴσος -η -ον, equal in size, weight, or number; like

  ἐπίπροπίτνω, fall prostrate

   κορέννυμι, to satisfy

  ἀσπαστὸν, welcome, gladly

  φράζω φράσω ἔφρασα πέφρακα πέφρασμαι ἐφράσθην, point out, show

  πῖδαξ, a spring, fountain

  θέω θεύσομαι --- --- --- ---, to run

  χαίρω χαιρήσω --- κεχάρηκα κεχάρημαι ἐχάρην, rejoice

   ὄφρα, until

   ἐπικύρω, to light upon, fall in with

  στεινός -ή -όν, narrow

  χηραμός, a hole, cleft, hollow

   ἑλίσσω, to swarm

   γεωμόρος, ὁ, worker of the land.

   μύρμηξ, a beast of prey

   ὁμιλαδόν, in groups

  μυῖα, a fly

  ὀλίγος -η -ον, tiny

   μέλι, honey

   γλυκύς γλυκεῖα γλυκύ, sweet, pleasant

   λίψ, drop

   πίπτω πεσοῦμαι ἔπεσον πέπτωκα --- ---, to fall

   ἄπλητος, great

   μάω, be eager, press on

   ἐπήτριμος, in a swarm

  ἀολλής, all together, in throngs or crowds

   πετραῖος, of a rock

   Μινύαι, the Minyans

   περί, about, concerning; near

   πῖδαξ, a spring, fountain

   δινεύω, to whirl

  διερός, wet

   ἐπί, on, upon

   χεῖλος, lip

  ἰαίνω, to be pleased

  νόσφι, aloof, apart, afar, away

  σαόω, save, preserve, deliver

   ἑταῖρος -ου ὁ, comrade, companion

   Ἡρακλέης, Heracles

   δίψα, thirst

   κάμνω καμοῦμαι ἔκαμον κεκήμακα --- ---, work, labour

  δήω, to find, meet with

   στείχω, to walk, march, go

  ἤπειρος -ου ἡ, the land

   κίω, go, journey

  ἀμείβω ἀμείψω ἤμειψα ἤμειφα ἤμειμμαι ἠμείφθην, answer, converse

  ἀραρίσκω, to fit

  ἔργον -ου τό, work, deed

   κρίνω κρινῶ ἔκρινα κέκρικα κέκριμαι ἐκρίθην, separate

   ἄλλυδις, in other (different) directions

   ἄλλος ἄλλη ἄλλο, other, another

   ἐπαΐσσω, to rush at

   ἐρεείνω, to search

   ἴχνιον, a track, trace, footstep

  νύχιος, nightly

   ἐπαλινδέομαι, roll on, efface

   ἄνεμος -ου ὁ, wind, spirit

   κίνυμαι, to stir

   ἄμαθος, sandy soil

   Βορέας, North wind

  ὁρμάω ὁρμήσω ὥρμησα ὥρμηκα ὥρμημαι ὡρμήθην, start, rush

  πτέρυξ, the wing

   πείθω πείσω ἔπεισα πέπεικα (or πέποιθα) πέπεισμαι ἐπείσθην, trust

  κοῦφος, light, nimble

  Εὔφημος, Euphemus (name)

   πίσυνος, trusting on, relying

   Λυγκεύς, Lynceus

  ὀξύς -εῖα -ύ, sharp

   τηλοῦ, afar, far off

  βάλλω βαλῶ ἔβαλον βέβληκα βέβλημαι ἐβλήθην, cast (a glance)

   πέμπτος -η -ον, fifth

  σεύω, start, drive; rush

  Κάνθος, Canthus (name)

  αἶσα, share, portion, fate

  ὁδός -οῦ ἡ, road, street, way; manner

   ἠνορέη, manhood

  ὄρνυμι, arouse, stir up

  Ἡρακλέης, Heracles

   ἀπηλεγέως, without reserve

   πυνθάνομαι πεύσομαι ἐπυθόμην --- πέπυσμαι ---, learn

   Εἰλᾰτίδης -ου, ὁ, son of Eilatus

  Πολύφημος, Polyphemus (name)

   ὅπη, where

   λείπω λείψω ἔλιπον λέλοιπα λέλειμμαι ἐλείφθην, leave

   μέλω, μέλομαι, be an object of care or interest

  οἱ, to or for him

  οὗ ἕθεν, his own, of himself

  ἑταῖρος -ου ὁ, comrade, companion

   μεταλλάω, to search after

  Μυσός, a Mysian

   ἐπικλεής, famous

   ἄστυ ἄστεως τό, town

   πολίζω, to build a city, to build

   νόστος -ου ὁ, return (home), expedition

   κηδοσύνη, yearning

   βαίνω βήσομαι ἔβην βέβηκα --- ---, go, step, walk

   δίζημαι, to seek out, look for

  τῆλε, at a distance, far off, far away

  ἤπειρος -ου ἡ, the land (not the sea)

   τέως, so long, in time

  ἐξικνέομαι, to reach, arrive at

  ἀγχίαλος, near the sea

   Χάλυψ, one of the Chalybes

   τόθι, there, in that place

  μοῖρα -ας ἡ, part, portion, lot, fate

   δαμάζω, to overpower, tame, conquer, subdue

  βλωθρός, tall, stately

   ἀχερωίς, the white poplar

   σῆμα, a sign, mark, token

   τεύχω τεύξω ἔτευξα τέτευχα τέτυγμαι ἐτύχθην, build

   τυτθός, little, small

  προπάροιθε, before, in front of

   μοῦνος -η -ον, alone, solitary

   ἀπειρέσιος, boundless, immense, countless

   τηλοῦ, afar, far off

   χθών χθονός ἡ, the land

  εἴσατο <εἴδω, thought, believed

  Λυγκεύς, Lynceus

   τώς, so, in this wise

  νέος -α -ον, new, young; strange

  ἦμαρ, day

   μήνη, the moon

  ὁράω ὄψομαι εἶδον ἑόρακα (or ἑώρακα) ἑώραμαι (or ὦμμαι) ὤφθην, see

  δοκέω δόξα ἔδοξα δέδογμαι -εδόχθην, think, suppose

   ἐπαχλύω, to be obscured

  ἄνειμι, go up, reach

   μυθέομαι, speak or talk of, describe, explain, relate

  μαστήρ, a seeker, searcher, one who looks for

   στείχω, to walk, march, go

   κιχάνω, overtake, come upon, find

  ἔρχομαι εἶμι ἦλθον ἐλήλυθα --- ---, come, go

   Εὔφημος, Euphemus

  ταχύς -εῖα -ύ, swift

  Θρηικιος, Thracian

   Βορέας, North wind

   μεταμώνιος, borne by the wind, in vain

   μοχθέω, to be weary with toil, to be sore distressed

   

  article nav

  Suggested Citation

  Peter Hulse. Apollonius: Argonautica Book IV. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2024. ISBN: 978-1-947822-21-4. https://dcc.dickinson.edu/apollonius-argonautica/argonautica-iv-1420-1482